Zagadnienia Rodzajów Literackich / The Problems of Literary Genres - REVIEW PROCESS / ZASADY RECENZOWANIA

Spis treści

 

 Review  Process / Procedura recenzowania

 

All submissions are subject to two double-blind reviews.The author does not know the names of the reviewers besides the summary list of the reviewers published in each issue of the journal. The so-called ghostwriting and guest authorship are a sign of scientific dishonesty and detected by the editors will be unmasked, including notification of the institutions concerned.

 

Reviewer’s Conflict-of-Interest Statement

 

 

Każdy zgłoszony artykuł naukowy jest poddany „double blind review”, tzn. wysyłany do dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie będą znać danych autora. Autor nie zna także nazwisk recenzentów poza zbiorczą listą recenzentów danego numeru. Tzw. ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wykryte przez redakcję przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem zainteresowanych instytucji.
Redakcja dysponuje zaporą antyplagiatową.

 

Wytyczne dla recenzentów
1) czy tezy zaprezentowane w artykule są innowacyjne i oryginalne?
2) jak artykuł wpisuje się w ogólny profil czasopisma?
3) czy może on zainteresować odbiorcę ogólnopolskiego czy międzynarodowego?
4) czy artykuł zachowuje standardy językowo-stylistyczne języka, w którym ma być opublikowany?
5) jeśli artykuł jest publikowalny, to czy wymaga korekt stylistyczno-językowych, jeśli tak, to jakich?
6) prosimy o jednoznaczne stwierdzenie: rekomendowany do druku bądź nie
7) prosimy wymienić najsłabsze cechy artykułu i najmocniejsze jego walory
8) prosimy o zawarcie na końcu następującej formuły: „Nieznany/znany jest mi fakt występowania konfliktu interesów w kontekście niniejszej recenzji” z podkreśleniem właściwego słowa: nieznany/znany.  

 

Oświadczenie recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów