KONFERENCJA - 200 LAT ŁÓDZKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO

STRONA GŁÓWNA

PROGRAM

ABSTRAKTY

REJESTRACJA

KONTAKT

 

 

BIOGRAMY

 

 

GABRIEL BEDNARCZYK

Jest pracownikiem Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego  w Łodzi, gdzie zajmuje się kreowaniem założeń i monitorowaniem rezultatów działań podejmowanych  w ramach polityki innowacyjnej regionu. Oprócz pracy zawodowej prowadzi działalność naukową  w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego) oraz dydaktyczną (Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego). Jego głównym obszarem zainteresowań badawczych jest skuteczność przeprowadzania procesu przedsiębiorczego odkrywania w regionach Unii Europejskiej.


KRZYSZTOF CHLEBOWSKI

Dr nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Były wieloletni pracownik Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie m.in. na stanowiskach kierownika biura zarządu, kierownika działu analiz strategicznych. Wykładowca akademicki.  Autor publikacji na temat innowacji w energetyce.


MARIA DANKOWSKA

Dr inż. arch. – architekt i urbanista, adiunkt w Zakładzie Historii Architektury, Rewitalizacji i Konserwacji Zabytków  Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej.  Wykładowca w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie oraz współpracownik Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej, studiów doktoranckich Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, podyplomowych studiów Ochrona dziedzictwa – miasta historyczne Politechniki Warszawskiej oraz European Summer School – Urban Design Task Force in Potsdam, The Prince of Wales’s Institute of Architecture.
Specjalista w zakresie architektury i urbanistyki, w szczególności ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego. Autor  i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, planowania przestrzennego oraz krajobrazu kulturowego, współautor projektów i inwentaryzacji architektonicznych (w tym obiektów zabytkowych), współautor opracowań eksperckich z zakresu ochrony zabytków i krajobrazu historycznego oraz dokumentów i opracowań urbanistycznych (w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych). Wieloletni pracownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi oraz współpracownik pracowni projektowych w zakresie architektury oraz konserwacji zabytków. Członek zespołów eksperckich  ds. zadań z zakresu rewitalizacji przy Urzędzie Miasta Łodzi (w tym członek Komitetu Rewitalizacji m. Łodzi). Członek zespołu eksperckiego ds. Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami. Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Łodzi oraz członek Głównej Komisji Konserwatorskiej/. Członek Gminnych Komisji Architektoniczno-Urbanistycznych w tym ekspert MKUA miasta st. Warszawy.
Członek Zarządu  Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział w Łodzi oraz Prezes Zarządu TUP/oŁ kadencji 2018-21, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich – członek zespołu ZG SARP ds. dziedzictwa historycznego, członek PKN ICOMOS.


TOMASZ DOROŻYŃSKI

Doktor habilitowany, profesor uczelni, Katedra Wymiany Międzynarodowej, Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych i współpracy z otoczeniem. Członek kilku prestiżowych organizacji międzynarodowych zrzeszających naukowców związanych z ekonomią i biznesem międzynarodowym, np. Euro-Asia Management Studies Association (Board Member, Advisory Committee Member), Academy of International Business, AIB Central Eastern Europe Chapter, ManGeo Research Group, i in. Dorobek naukowy obejmuje ponad 100 recenzowanych pozycji. Opublikowano je w wydawnictwach zagranicznych, np. Emerald, Springer, IGI Global (USA) oraz w renomowanych czasopismach krajowych, np. Gospodarka Narodowa, Entrepreneurial Business and Economics Review, Comparative Economic Research. Kierował i był wykonawcą ok. 15 projektów badawczych. Wyniki badań wielokrotnie prezentował na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, w tym m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Korei Płd., Szwecji, Danii, Niemczech, Francji, Holandii, Belgii, Austrii, Grecji, Turcji, Czechach, na Litwie i Łotwie. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. ekonomię i biznes międzynarodowy, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, specjalne strefy ekonomiczne, atrakcyjność inwestycyjną państw i regionów, rozwój regionalny i regionalne nierówności gospodarcze. Był ekspertem w kilkunastu projektach międzynarodowych (np. COSME, Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji, Erasmus (+), Leonardo da Vinci, Grundtvig), w grantach NBP oraz programie norweskim (EEA / Norway Grant). Wielokrotnie wykładał zagranicą m.in. w ramach programu Erasmus (+) (Francja, Portugalia, Niemcy, Litwa, Węgry, Estonia, Rumunia, Łotwa i Słowacja). Członek zwyczajny Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Zastępca redaktora naczelnego czasopism Studia Prawno-Ekonomiczne, Ekonomia Międzynarodowa, redaktor tematyczny czasopisma Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe.


DOMINIK DRZAZGA

Jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku ochrona środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, ze specjalnością w zakresie planowania i zarządzania środowiskiem (1999) oraz doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu ze specjalnością w zakresie zarządzania miastem i regionem (Wydział Zarządzania UŁ, 2005). Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, ze specjalnością w zakresie: planowanie przestrzenne, zintegrowane planowanie i zarządzanie rozwojem terytorialnym, polityka i planowanie środowiskowe, zarządzanie środowiskiem, rozwój sustensywny, uzyskał na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w roku 2020.
W obszarze jego zainteresowań naukowych i dydaktycznych mieszczą się zagadnienia ekonomiki i polityki ochrony środowiska, problematyka zarządzania środowiskiem w sektorze publicznym oraz gospodarka przestrzenna. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zarządzania Miastem, Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Był zatrudniony na stanowisku głównego projektanta w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. Prowadzi badania w zakresie skuteczności planowania przestrzennego w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem w układach terytorialnych. Jest członkiem kilku organizacji pozarządowych (m.in. Towarzystwa Urbanistów Polskich, Rady Fundacji Centrum Strategii i Rozwoju IMPACT, Towarzystwa Przyrodników Ziemi Łódzkiej) oraz stowarzyszeń naukowych (Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN). Brał udział w opracowywaniu krajowych (rządowych), a także regionalnych oraz lokalnych (samorządowych) strategii i planów, m.in.: Eksperckiego projektu Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033, Strategii rozwoju województwa łódzkiego 2020 oraz Koncepcji strategii rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030, projektu Zintegrowanej strategii rozwoju warszawsko-łódzkiego obszaru funkcjonalnego do roku 2030, a także Zintegrowanej koncepcji wprowadzenia zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym.
Jest członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, a także Prezesem Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Łodzi. Został powołany do prac w Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody w Łodzi. Pełni funkcję przewodniczącego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Łodzi.
Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego kierował przez wiele lat studiami podyplomowymi adresowanymi do kadr samorządowych, a także studiami MPA (Master of Public Administration). Jest przewodniczącym Wydziałowej Komisji Wyborczej.


ŁUKASZ GRZEJSZCZAK

Dr nauk humanistycznych, historyk sztuki i krytyk sztuki, nauczyciel akademicki, bibliotekoznawca, muzealnik, publicysta. Pracownik Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów (Instytut Architektury Tekstyliów) Politechniki Łódzkiej. Zainteresowania badawcze: malarstwo polskie przełomu XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem środowiska artystów łódzkich, historia grafiki i książki, wzornictwo artystyczne, historia ubioru i tekstyliów zabytkowych. Od kilkunastu lat prowadzi badania nad kulturą materialną i artystyczną w środowisku łódzkim przełomu XIX i XX wieku. Działalność naukowa zaowocowała udziałem w sesjach i konferencjach, a także publikacjami w formie książek, artykułów, recenzji oraz wstępów do katalogów wystaw. Prowadzi także liczne gościnne wykłady. W swym dorobku ma kilkadziesiąt wystaw kuratorskich, współpracując z muzeami regionu łódzkiego (Muzeum Miasta Pabianic, Muzeum Miasta Zgierza, Muzeum Okręgowym w Sieradzu i in.). Jest członkiem Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki (przez 10 lat wchodząc w skład jego Zarządu), Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenia Muzealników. Biegłym i rzeczoznawcą w zakresie dzieł sztuki, ochrony zabytków i starych druków współpracującym z licznymi instytucjami państwowymi.


MAŁGORZATA HANZL

Dr hab. inż. arch. Jest adiunktem w Zakładzie Projektowania Urbanistycznego i Rewitalizacji w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Tytuł magistra w dziedzinie architektury i urbanistyki uzyskała w Politechnice Łódzkiej dzięki pracy magisterskiej obronionej w Ecole d'Architecture de Lyon, Francja. Tytuł doktora nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki uzyskała w Politechnice Łódzkiej, a doktora habilitowanego w Politechnice Warszawskiej. Wykłada projektowanie i urbanistykę w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej oraz na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej na kierunku Architecture for the Society of Knowledge. W 2014 roku, w ramach stypendium Fulbrighta odbyła staż jako profesor wizytujący w SENSEable City Laboratory, Massachusetts Institute of Technology. Jej zainteresowania badawcze obejmują morfologię miejską i antropologię architektury, planowanie dla zrównoważonego rozwoju i adaptacji klimatycznej, współczesne procesy urbanizacyjne oraz planowanie strategiczne i partycypacyjne. Jest członkiem Rady Redakcyjnej czasopism Urban Morphology (International Society on Urban Form ISUF). Pełni również funkcję Vice Prezesa ISUF Polska. Przez ostatnie trzy lata pełniła funkcję dyrektora ds. publikacji/wiceprezesa ds. publikacji w zarządzie ISOCARP (International Society of City and Regional Planners), wcześniej była zaangażowana w prace komitetu naukowego tej organizacji. Jest autorem i współautorem licznych opracowań w dziedzinie projektowania i planowania urbanistycznego, a także przez szereg lat prowadziła działalność konsultacyjną i doradczą w tych dziedzinach.


KAMIL KOWALSKI

Dr. Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Katedra Historii Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Członek Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Zainteresowania badawcze: historia gospodarcza, gospodarka amerykańska w XX w. (w szczególności stosunki przemysłowe).
Wybrane publikacje. Monografie: Polityczne i ekonomiczne aspekty przystąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO w prasie amerykańskiej na przykładzie publikacji tygodników „Time” i „Newsweek”, WUŁ 2020;  Plan Marshalla: uwarunkowania i skutki gospodarczo-polityczne, WUŁ 2014. Artykuły: [współautor Rafał Matera, Mariusz E. Sokołowicz], The Role of Immigrants in the ‘Take-Offs’ of Eastern European ‘Manchesters’. Comparative Case Studies of Three Cities: Lodz, Tampere and Ivanovo, “Journal of Migration History”, 6 (2020);  [współautor Joanna Dzionek-Kozłowska, Rafał Matera], The Effect of Geography and Institutions on Economic Development: The Case of Lodz, „The Journal of Interdisciplinary History”, 4 (2018).


MACIEJ KOZAKIEWICZ

Dr nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, wieloletni wykładowca etyki biznesu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Przedsiębiorca społeczny. Koordynator projektu „Bełchatów 2050” w Ośrodku Działań Ekologicznych „Źródła” (2019-2021). Pełnomocnik Zarządu Województwa Łódzkiego ds. transformacji regionu bełchatowskiego. Związany zawodowo z tematyką zrównoważonego rozwoju od 1991 r.


TADEUSZ MARKOWSKI

Prof. zw. dr hab. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1973 -1978 pracował w Biurze projektowo- badawczym „Miastoprojekt”. Od 1979 roku jest pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie jest kierownikiem Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich. W latach 1984 - 2020 był kierownikiem Zakładu ekonomiki rozwoju miast a potem  Katedry zarządzania  miastem i regionem. W latach 2002 –2005 był dziekanem Wydziału Zarządzania. W  1990 roku był stypendystą programu Urban Fellows w Instytucie for Policy Studies na Johns Hopkins University. W latach  1994-2001 był członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. W  latach 2006 - 2015  był Prezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Od roku  2001 do 2019 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk a obecnie jest jego I Wiceprzewodniczącym . W latach 2001-2003 pełnił funkcję Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Planowania (AESOP). W latach a 2006 - 2015 był członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej przy Ministrze Budownictwa. Wcześniej był wielokrotnie członkiem Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej.  W latach 2008-2012 był Członkiem Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Lechu Kaczyńskim. Aktualnie jest członkiem Miejskiej i Wojewódzkiej Komisji Urbanistycznej w Łodzi. Jest autorem ponad 250 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego oraz licznych ekspertyz dla Rządu RP przygotowanych dla potrzeb polityki regionalnej i planowania przestrzennego. Jest członkiem rad naukowych w kilku czasopismach i seriach wydawniczych.


RAFAŁ MATERA

Dr hab., prof. Uniwersytetu Łódzkiego. Były Kierownik Katedry Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Zainteresowania badawcze: historia gospodarcza, historia myśli ekonomicznej, relacje transatlantyckie, historia Łodzi.
Wybrane najnowsze publikacje: Gospodarka światowa. Geneza i ewolucja – do czasów pandemii (wraz z J. Skodlarskim), Warszawa 2021; USA-Europa. Historia współzależności (wraz z P. Materą), Łódź 2021; Ethics in Economic Thought. Selected Issues and Various Perspectives (wraz z J. Dzionek-Kozłowską), Łódź–Kraków 2015 oraz artykuły: Institutions without Culture: On Daron Acemoglu and James Robinson’s Theory of Economic Development, „Journal of Economic Issues” 2021 (wraz z J. Dzionek-Kozłowską), The Role of Immigrants in the ‘Take-Offs’ of Eastern European ‘Manchesters’. Comparative Case Studies of Three Cities: Lodz, Tampere and Ivanovo, „Journal of Migration History” 2020 (wraz z K. Kowalskim i M. Sokołowiczem).


MARCIN PODGÓRSKI

Członek Zarządu European Regions Research & Innovation Network /ERRIN.eu/. Aktywny od 25 lat w kształtowaniu stosunków międzynarodowych na forum organizacji międzynarodowych. Ekspert w zakresie rozwoju polityki regionalnej, wspierania procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz menadżer międzynarodowych projektów współpracy i rozwoju w ramach programów Horyzont 2020, Interreg Europa oraz Interreg Europa Środkowa. W międzynarodowych partnerstwach przygotowuje zestawy narzędzi wspierających wielopoziomowe zarządzanie politykami europejskimi dotyczącymi m.in. gospodarki cyrkularnej, dekarbonizacji, instrumentów finansowania. Dyrektor Departamentu pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2007-2013, przedstawiciel regionu i twórca Domu Łódzkiego w Brukseli – jednostki wspierającej aktywność mieszkańców województwa w Europie.


ANTONI RÓŻALSKI

Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego od 2015 r.; od 2001 r. profesor zwyczajny w Uniwersytecie Łódzkim i rektor tej uczelni w kadencji 2016-2020. W UŁ pracuje od 1976 r. Od 1997 r. kieruje Zakładem Biologii Bakterii, a od 2019 r. Katedrą Biologii Bakterii. Jest specjalistą w zakresie mikrobiologii, immunochemii i immunobiologii bakterii. Przedmiotem Jego zainteresowań są czynniki chorobotwórczości bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych. Jest autorem lub współautorem ponad 200 oryginalnych prac doświadczalnych, artykułów przeglądowych i innych opracowań oraz skryptu Ćwiczenia z Mikrobiologii Ogólnej (kilka wydań) i tłumaczenia podręcznika akademickiego Mikrobiologia Medyczna – krótkie wykłady.


AGATA RUDNICKA-REICHEL

Od 14 lat zawodowo zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonego. Doktor nauk ekonomicznych. Od początku swojej aktywności zawodowej związana z edukacją oraz promocją zrównoważonego rozwoju i CSR. Związana z Wydziałem Zarządzania UŁ. Ekspertka Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Konsultantka projektu Chapter Zero Poland. Członkini Rady Naukowej Centrum Innowacji Społecznych UŁ oraz Rady Programowej Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju UŁ. W latach 2010-2021 prezeska Fundacji CSR Impact. W latach 2018-2020 Pełnomocniczka Rektora UŁ ds. społecznej odpowiedzialności uczelni. Zaangażowana społecznie w działania na rzecz upowszechniania CSR m.in. w ramach Fashion Revolution Poland, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Ministerstwa Gospodarki (od 2009 do teraz). Głównymi obszarami jej zainteresowań są: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, zrównoważone modele biznesowe, problematyka rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw oraz kwestie związane z edukacją na rzecz CSR i rozwoju zrównoważonego a także przedsiębiorczość społeczna. Członkini zespołów realizujących międzynarodowe projekty edukacyjne i badawcze. Uczestniczka wielu konferencji naukowych i branżowych. Prelegentka i moderatorka na wydarzeniach poświęconych problematyce zrównoważonego rozwoju. Współpracuje z przedstawicielkami i przedstawicielami różnych sektorów wspierając je w zmianie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Certyfikowana trenerka, menadżerka projektów, tutorka, mediatorka, menadżerka ISO 9001 i ISO 14001. Nieustannie pracuje nad doskonaleniem kompetencji szkoleniowych poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach. Pasjonatka metody Design Thinking.
Została wyróżniona jako jedna z kobiet polskiego CSRu przez FOB (2013) oraz jedna z 25 Liderek Zrównoważonego Rozwoju przez Forbes Women (2021).


AGNIESZKA SIŃSKA-GŁOWACKA

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad 25 lat pracuje dla Łodzi i jej mieszkańców. W Urzędzie Miasta Łodzi  odpowiadała mi.in. za wspieranie przedsiębiorczości, obsługę inwestorów, współpracę z uczelniami. Aktualnie zajmuje się rozwojem miasta. Współrealizowała wiele projektów, m.in. Klaster Łodzi, program Młodzi w Łodzi, ulokowanie inwestycji Della w naszym mieście. Współuczestniczyła w przygotowywaniu wielu strategii i programów.


KRZYSZTOF STEFAŃSKI

Prof. dr hab., historyk sztuki. Absolwent Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat osiemdziesiątych XX w. związany z Łodzią. W latach 1982-1992 pracownik Instytutu Architektury Politechniki Łódzkiej. Obecnie kierownik Katedry Historii Architektury w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.
Zajmuje się architekturą polską XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki architektury sakralnej i poszukiwania form narodowych, oraz sztuką Łodzi.
Zaangażowany w ratowanie łódzkich zabytków. Współzałożyciel Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem przy ul. Ogrodowej w Łodzi, Fundacji Na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera oraz Fundacji „Lux pro Monumentis” organizującej coroczne festiwale Kinetycznej Sztuki Światła.Prof. dr hab. Krzysztof Stefański, historyk sztuki. Absolwent Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat osiemdziesiątych XX w. związany z Łodzią. W latach 1982-1992 pracownik Instytutu Architektury Politechniki Łódzkiej. Obecnie kierownik Katedry Historii Architektury w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.
Zajmuje się architekturą polską XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki architektury sakralnej i poszukiwania form narodowych, oraz sztuką Łodzi.
Zaangażowany w ratowanie łódzkich zabytków. Współzałożyciel Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem przy ul. Ogrodowej w Łodzi, Fundacji Na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera oraz Fundacji „Lux pro Monumentis” organizującej coroczne festiwale Kinetycznej Sztuki Światła.


KAMIL ŚMIECHOWSKI

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Polski XIX wieku UŁ. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii Łodzi, procesów modernizacyjnych społeczeństwa polskiego w XIX i XX wieku, historii prasy i opinii publicznej. Autor monografii Z perspektywy stolicy. Łódź okiem warszawskich tygodników społeczno-kulturalnych (1881-1905) (Łódź 2012); Łódzka wizja postępu. Oblicze społeczno-ideowe „Gońca Łódzkiego”, „Kuriera Łódzkiego” i „Nowego Kuriera Łódzkiego” w latach 1898-1914 (Łódź 2014), Kwestie miejskie. Dyskusja o problemach i przyszłości miast w Królestwie Polskim 1905-1915 (Łódź 2020) oraz prac zbiorowych Robotnicy Łodzi przełomu XIX i XX wieku: Nowe kierunki badawcze (Łódź 2016) i From Cotton and Smoke: Łódź – Industrial City and Discourses of Asynchronous Modernity 1897–1994 (Łódź 2018). Kierował grantem NCN dotyczącym badania dyskursu miejskiego na początku XX wieku. Uczestniczył w projektach dotyczących historii pojęć społeczno-politycznych w Polsce, analizy łódzkiego dyskursu prasowego w czterech punktach zwrotnych w dziejach miasta oraz tworzeniu archiwum cyfrowego robotników łódzkich. Publikował m.in. w: „Acta Poloniae Historica”, „Polish Sociological Review”, „Klio”, „Rocznikach z Dziejów Historii Społecznej i Gospodarczej” oraz „Roczniku Łódzkim”. Uczestniczył w licznych konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą. Autor tekstów popularnonaukowych dotyczących dziejów Łodzi oraz historii XIX wieku, m.in. na łamach „Kroniki Miasta Łodzi” oraz portali internetowych o tematyce historycznej.


JANUSZ ŚWIERKOCKI

Profesor doktor habilitowany, Katedra Wymiany Międzynarodowej, Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. Założyciel i kierownik Katedry Wymiany Międzynarodowej (2008-2019). Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ (3 kadencje). Promotor 8 rozpraw doktorskich. Wielokrotnie recenzował postępowania awansowe. Członek wielu prestiżowych organizacji międzynarodowych, np. European International Business Academy, Euro-Asia Management Studies Association, European Economics and Finance Society, Polish European Community Studies Association. Wielokrotnie nagradzany przez Rektora UŁ za pracę naukową (nagrody indywidualne i zespołowe). Kierował projektami badawczymi finansowanymi ze środków UE, Narodowego Centrum Nauki oraz Prezydenta Miasta Łodzi. Wyniki badań wielokrotnie prezentował na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Uczestniczył w stażach badawczych: Fordham University (NY, USA), Universidad Nacional de Bogota (Kolumbia), University of Kent at Canterburry (Wlk. Brytania), European Institute, Florencja (Włochy). Autor wielu publikacji naukowych z zakresu ekonomii międzynarodowej i biznesu międzynarodowego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą m.in. polityki handlowej, umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, zagranicznych inwestycji bezpośrednich, a ostatnio specjalnych stref ekonomicznych. Członek zwyczajny Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Pełnił m.in. funkcję doradcy Prezesa Urzędu Antymonopolowego (1990-91), Konsula – szefa Konsulatu Handlowego RP w Kanadzie w przedstawicielstwie Ambasady RP w Toronto (1991-95), eksperta Funduszu Współpracy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (1995-96). Był pracownikiem naukowym w Instytucie Handlu Zagranicznego w Warszawie (1986-1991) oraz w Fundacji Studiów Europejskich – Instytucie Europejskim w Łodzi (1996 – 2001). Wielokrotnie wykładał zagranicą, m.in. w Francji, Wielkiej Brytanii, Kolumbii i w USA.


MONIKA WOLAK

Od wielu lat zajmuje się komercjalizacją i transferem technologii, wraz z zespołem wspierając integrację środowiska naukowego i biznesowego. Jej zainteresowania i podejmowane wyzwania zawodowe skupiają się wokół Czwartej Rewolucji Przemysłowej oraz aspektów psychologii biznesu.