Wydawnictwa

 

Czasopisma naukowe:

 1. Acta Archaeologica Lodziensia – rocznik
 2. Acta Geographica Lodziensia – rocznik 
 3. Art Inquiry – rocznik 
 4. Bulletin de la Societe des Science et des Lettres de Łódź… serie Deformations – 3 x w roku 
 5. Folia Medica Lodziensia – półrocznik 
 6. Prace Polonistyczne – rocznik 
 7. Przegląd Socjologiczny – kwartalnik 
 8. Rozprawy Komisji Językowej – rocznik 
 9. Studia Prawno Ekonomiczne – kwartalnik
 10. Studia Wyborcze – półrocznik 
 11. Zagadnienia Rodzajów Literackich – kwartalnik

 

Serie wydawnicze:

         Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych

         Sylwetki Łódzkich Uczonych

         Moja Droga do Nauki

         Doktorzy Honoris Causa Łódzkich Uczelni

         Informator Nauki Łódzkiej – Stopnie, tytuły naukowe, stanowiska profesorskie

         Łódzkie Szkoły Naukowe i Zespoły Naukowe

         Rektorzy Państwowych Wyższych Uczelni w Łodzi

         Szlakami nauki

 

 

Zasady wyboru profesorów, którym dedykowane są zeszyty w serii „Sylwetki Łódzkich Uczonych":

 • wybitni pracownicy uczelni łódzkich, z wykluczeniem osób, które zrezygnowały z członkostwa w ŁTN
 • poparcie Wydziału bądź Prezydium w przypadku członków ŁTN
 • dwie opinie członków ŁTN w przypadku osób niebędących członkami ŁTN
 • w przypadku osób żyjących wiek powyżej 70 lat
 • wydanie tomu w przypadku profesora niebędącego członkiem ŁTN wyłącznie na jego koszt, tom powinien zawierać życiorys naukowy i pełny zestaw dorobku publikacyjnego