Wieloznaczność nazwisk Polaków

2018  

Agnieszka Raszewska-Klimas

Liczba stron: 432
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60655-88-7

pobierz: 

 

SPIS TREŚCI:

1. Wprowadzenie teoretyczne i metodologiczne
1.1. Proces kształtowania się nazwisk
1.2. Wielomotywacyjność nazwisk
1.3. Homonimia i polisemia apelatywów
1.4. Poglądy badaczy na problem homonimii i polisemii nazw własnych
1.5. Cel, materiał, metodologia oraz terminy używane w pracy
2. Istota nazw własnych
2.1. Sposób nominacji nazw własnych
2.2. Denotacja/desygnacja/referencja
2.3. Konotacja
2.4. Gramatyka nazw własnych
2.5. Funkcje nazw własnych
3. Znaczenie nazw własnych
4. Nazwisko jako jednostka symboliczna
5. Nazwiska interpretowane w planie doonimicznym
5.1. Kategoryzacja w procesie nazwotwórczym
5.1.1. Kategoria osoba
5.1.2. Kategoria pokrewieństwo
5.1.3. Kategoria przynależność
5.1.4. Kategoria pochodzenie
5.1.5. Kategoria przestrzeń i miejsce
5.1.6. Kategoria praca
5.1.7. Kategoria wygląd i charakter
5.1.8. Kategoria emocje i wartościowanie
5.2. Nazwiska wieloznaczne w obrębie poszczególnych kategorii pojęciowych
5.2.1. Utożsamienia wewnątrzkategorialne
5.2.1.1. Kategoria pokrewieństwo
5.2.1.2. Kategoria pochodzenie
5.2.1.3. Kategoria osoba
5.2.1.4. Kategoria wygląd i charakter
5.2.1.5. Kategoria emocje i wartościowanie

5.3. Utożsamienia międzykategorialne
5.3.1. Nazwiska homonimiczne należące do dwóch kategorii pojęciowych
5.3.1.1. Kategoria pokrewieństwo (Kpk) i kategoria wygląd i charakter (Kwc)
5.3.1.2. Kategoria pokrewieństwo (Kpk) i kategoria osoba (Kos)
5.3.1.3. Kategoria pokrewieństwo (Kpk) i kategoria przynależność (Kpn)
5.3.1.4. Kategoria pochodzenie (Kpc) i kategoria pokrewieństwo (Kpk)
5.3.1.5. Kategoria pochodzenie (Kpc) i kategoria wygląd i charakter (Kwc)
5.3.1.6. Kategoria pochodzenie (Kpc) i kategoria praca (Kpr)
5.3.1.7. Kategoria pochodzenie (Kpc) i kategoria emocje i wartościowanie (Kew)
5.3.1.8. Kategoria osoba (Kos) i kategoria wygląd i charakter (Kwc)
5.3.1.9. Kategoria osoba (Kos) i kategoria praca (Kpr)
5.3.1.10. Kategoria przynależność (Kpn) i kategoria osoba (Kos)
5.3.1.11. Kategoria przynależność (Kpn) i kategoria wygląd i charakter (Kwc)
5.3.1.12. Kategoria praca (Kpr) i kategoria wygląd i charakter (Kwc)
5.3.1.13. Kategoria emocje i wartościowanie (Kew) i kategoria wygląd i charakter (Kwc)
5.4. Nazwiska homonimiczne należące do więcej niż dwu kategorii pojęciowych
6. Nazwiska interpretowane w planie onimicznym
6.1. Relacje apelatywno‑onimiczne
6.2. Relacje onimiczno‑apelatywne
6.3. Relacje onimiczno‑onimiczne
7. Podsumowanie – wnioski
The ambiguity of Polish surnames. Summary
Wykaz skrótów, symboli
Bibliografia
Indeks nazwisk w układzie alfabetycznym
Spis rysunków, wykresów i tabel

 OPIS:

Monografia zawiera materiał językowy onimiczny, ale w celu omówienia zagadnienia poruszanego w pracy wykorzystane zostały narzędzia leksykologiczne, takie jak pojęcie wieloznaczności, homonimii czy polisemii. Temat pracy Wieloznaczność nazwisk Polaków traktuje termin wieloznaczność jako nadrzędny, obejmujący zwłaszcza zagadnienia homonimii i polisemii, ale także wielomotywacyjności antroponimów.

Celem pracy jest przedstawienie w syntetyczny sposób różnych stanowisk i metod badawczych dotyczących istoty nazw własnych, zwłaszcza ich znaczenia i funkcjonowania, co będzie pomocne w ustaleniu definicji homonimu antroponimicznego. W następnej kolejności zakłada się przeprowadzenie, zgodnie z zaproponowaną metodą badawczą, analizy homonimii/polisemii antroponimicznej właściwej nazwiskom, a także ustalenie mechanizmów nazwotwórczych, szczególnie środków morfologicznych i semantycznych (leksykalnych), które decydują o powstawaniu antroponimicznych utożsamień homonimicznych/polisemicznych. W związku z tym uwzględnia się poświadczoną w monografiach etymologię oraz znaczenie antroponimów o charakterze powtarzalnym, a także potencjalną kreację nazw, w tym również występującą rzadko lub teoretycznie możliwą.