PROCEDURA RECENZJI MONOGRAFII NAUKOWYCH I MONOGRAFII POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ

 

ZASADY OGÓLNE

W trosce o najwyższą jakość publikacji Wydawnictwo ŁTN przyjęło procedurę recenzowania/oceny prac naukowych.

Zasady recenzowania prac naukowych publikowanych w Wydawnictwie ŁTN opierają się na zaleceniach Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego.

Przesłanie pracy naukowej do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzowania przyjętej w Wydawnictwie ŁTN.


PROCEDURA RECENZJI WEWNĘTRZNEJ /OCENY WYDAWNICZEJ

Publikacje naukowe zgłoszone do Wydawnictwa ŁTN podlegają wewnętrznej procedurze recenzji i oceny przez Radę Naczelną Wydawnictwa.

Kryteria oceny wewnętrznej obejmują: oryginalność pracy, tematykę pracy, poprawność metodyczną i warsztatową.

Pozytywna recenzja Rady Naczelnej Wydawnictwa kwalifikuje pracę do skierowania do recenzji naukowej zewnętrznej.


PROCEDURA RECENZJI ZEWNĘTRZNEJ

Recenzji prac naukowych dokonują samodzielni pracownicy naukowi (posiadający co najmniej tytuł doktora habilitowanego), kompetentni w danej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej. W  przypadku prac dotyczących specjalistycznego obszaru badań i rzadkich dyscyplin naukowych recenzje zlecane są również specjalistom z tytułem doktora.

Autor i recenzent znają swoje personalia.

Wydawnictwo dokłada starań, aby recenzent nie pozostawał w  zależności służbowej, środowiskowej, rodzinnej, osobistej lub innej z autorem pracy.

Po wyrażeniu zgody na przyjęcie artykułu do recenzji Wydawnictwo przesyła do recenzenta pełny tekst pracy wraz z formularzem recenzji.

Recenzent dokonuje oceny pracy pod względem klasyfikacji pracy jako monografii naukowej.
Monografia naukowa – praca spełnia wszystkie wymogi formalne monografii określone w Rozporządzeniu prezentując „wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym oraz przedstawiając „metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki oraz wnioski – z podaniem cytowanej literatury (bibliografię)".

Recenzja ma formę pisemną i musi zawierać uzasadnioną i jednoznaczną konkluzję (pozytywną lub negatywną).

Warunkiem zakwalifikowania pracy do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje.

Autorzy pracy otrzymują recenzje, aby mieć możliwość ustosunkowania się do uwag recenzentów.

W przypadku gdy w recenzji sformułowano opinię o konieczności wprowadzenia istotnych zmian lub uzupełnień, recenzent dokona powtórnej weryfikacji pracy.

Jeśli autor pracy nie zgadza się z opinią recenzenta, zgłasza swoje uwagi Wydawnictwu. W uzasadnionych spornych przypadkach powoływani są dodatkowi recenzenci.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu pracy do publikacji podejmuje Rada Naczelna Wydawnictwa ŁTN.


ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTÓW

Recenzentów przygotowujących opinie obowiązują zasady etyczne przyjęte w Wydawnictwie:

Zasada przeciwdziałania konfliktowi interesów
Recenzent nie powinien podejmować się oceny pracy w przypadku, gdy występować może konflikt interesów z autorem/autorami pracy lub instytucjami zaangażowanymi w jej powstanie. Ewentualny konflikt interesów powinien zostać zgłoszony wydawcy lub odpowiedniej redakcji.

Zasada terminowości
Recenzent zobowiązany jest do przygotowania recenzji w ustalonym terminie. Recenzent powinien niezwłocznie poinformować wydawcę lub odpowiednią redakcję o opóźnieniu lub odstąpieniu od wykonania recenzji

Zasada poufności
Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do procesu oceniania, treści ocenianej pracy oraz oceny. Ujawnianie osobom nieupoważnionym recenzowanej pracy i jej oceny jest niedopuszczalne. Wyniki badań zawarte w pracy zgłoszonej do publikacji nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji artykułu.

Zasada zachowania standardów obiektywności
Recenzja powinna być obiektywna, rzetelna, bezstronna i właściwie uzasadniona. Ocenie recenzenta podlega: zawartość merytoryczna pracy, oryginalność i zasadność podejmowanych badań i stawianych tez, metodologia, poprawność formułowanych wniosków, język, styl i sposób przygotowania przypisów oraz bibliografii. Pozamerytoryczna krytyka autora jest niedopuszczalna.

Zasada rzetelności źródeł
Recenzent powinien ujawnić wszystkie przypadki, które wskazują na podejrzenie wykorzystania w recenzowanej pracy publikacji innych autorów. Fragmenty pracy tekstu budzące wątpliwości powinny być jednoznacznie wskazane. Jeśli zachodzi taka potrzeba, recenzent powinien wskazać ważne prace związane z tematyką pracy niewykorzystane przez autora.