Aktualności

Pożegnanie - Profesor Grzegorz Gazda (1943-2020)

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 28 sierpnia 2020 r. w wieku 76 lat zmarł

 

prof. dr hab.

Grzegorz Gazda

 

Wybitny historyk i teoretyk literatury

 

 

 

Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

Wieloletni kierownik Katedry Teorii Literatury
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

 

Pogrzeb odbędzie się 4 września (piątek) o godz. 12:00

na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Rocha

przy ul. Zgierskiej 141 w Łodzi

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składają

Prezes, Zarząd i cała społeczność Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

 


 

 

SYLWETKI ŁÓDZKICH UCZONYCH - pobierz

 

 

 

MOJA DROGA DO NAUKI - pobierz

 

 

 

GAZDA Grzegorz Józef (13 X 1943 Srock k. Piotrkowa Tryb. - 28 sierpnia 2020):  syn Józefa i Genowefy z d. Grochulskiej; literaturoznawca, historyk i teoretyk literatury, komparatysta. Ścieżka naukowa: 1966 mgr na Wydz. Filologicznym UŁ, prom. prof. dr hab. B. W. Lewicki; 1972 dr w Instytucie Badań Literackich PAN, prom. prof. dr hab. S. Skwarczyńska; 1986 dr hab. n. humanist. w zakresie teorii literatury i komparatystyki UŁ; 2002 prof. n. humanist. Ścieżka zawodowa: 1966–1967 stażysta w Katedrze Teorii Literatury Wydz. Filologicznego UŁ; 1967–1969 dr w Instytucie Badań Literackich PAN; 1969–1972 st. asyst. w Katedrze Teorii Literatury UŁ, 1972–1986 adiunkt tamże; 1974–1976 lektor i wykł. literatury pol. Université de Caen (Francja); 1978–1981 z-ca dyr. Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Filmu UŁ, 1986–1990 doc. tamże; 1987–1991 kier. Zakładu Wiedzy o Filmie UŁ, prodziekan Wydz. Filologicznego UŁ; 1990–2001 prof. nadzw. UŁ; 1993–2014 kier. Zakładu Teorii Literatury/Katedry Teorii Literatury Wydz. Filologicznego UŁ; 1995–2003 prof. nadzw. i kier. Katedry Teorii Literatury w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu; 1997–2014 kier. Katedry Teorii Literatury, Teatru i Filmu (później Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych, następnie Instytut Kultury Współczesnej) UŁ; od 2004 prof. zw. UŁ; 2005–2014 kier. Pracowni Języka i Kultury Żydowskiej w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ; od 2015 na emeryturze. Kierunki badawcze: hist. pol. literatury dwudziestolecia międzywojennego; hist. i teoria rodzajów i gatunków literackich; komparatystyka; dzieje awangard europejskich XX stulecia. Najważniejsze dokonania naukowe: publ. słowników: literatury międzywojennej w Polsce, europejskich kierunków i grup literackich XX stulecia oraz rodzajów i gatunków literackich. Recenzje dorobku naukowego: 10 rec. w przew. prof., 28 rec. hab., 38 rec. dokt., 2 rec. grantów. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: grant ministerialny na oprac. i edycję Słownika rodzajów i gatunków literackich. Współpraca z ośrodkami naukowymi: od 2000 Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy); od 2009 Universita degli Studi della Tuscia, Viterbo (Włochy). Członkostwo w organizacjach: od 1987 czł. ŁTN; od 2005 czł. Polskiego Tow. Kulturoznawczego. Udział w redakcjach czasopism: 1983–1996 sekr. red. „Zagadnień Rodzajów Literackich/Le Problèmes des genres littéraires”, 1997–2010 red. nacz. tamże, od 2010 czł. Rady Red. tamże; 1997–2012 red. serii „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium i Litterarum”; czł. Rad Red.: od 1987 „Slavica Litteraria”, od 2008 „Nowaja Rusistika”, 2010–2016 „Proudy”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 17 dokt. Dydaktyka: poetyka i komparatystyka; teoria i hist. literatury dwudziestowiecznej; dzieje powieści XX w.; związki 101 literatury, filmu i sztuk plastycznych. Odznaczenia i nagrody: 1974, 1987, 2001, 2014 ministerialne nagrody nauk.; 1987 Honorowa Odznaka Miasta Łodzi; 1989 Złoty Krzyż Zasługi; 1991 Medal KEN; 1994 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 1996 Medal 50-lecia UŁ; 2001 Nagroda „Literatury na Świecie”; 2001 Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza; 2005 Medal „Za Szczególne Zasługi dla ZNP”; 2008 Złoty Krzyż za Długoletnią Służbę; 2010 Medal za szczególne zasługi na rzecz ŁTN; 2010 Medal Universitas Lodziensis Merentibus. Inne: 1970–1995 sekr. Komisji Poetyki i Stylistyki Międzynarod. Komitetu Slawistów, obecnie Komisji Badań Porównawczych Literatur Słowiańskich MKS; od 2001 czł. i wiceprezes Stow. Instytut Tolerancji; od 2003 czł. Rady Nauk. Instytutu Badań Literackich PAN; 2004–2008 czł. Komitetu Nauk o Kulturze PAN; 2007–2010 czł. CK; 2008–2014 czł. Prezydium Komitetu Nauk o Literaturze PAN; 2010 czł. Rady Oddz. PAN w Łodzi; prom. doktorów honoris causa UŁ: 2007 prof. Janusza Sławińskiego i 2010 Amosa Oza. Hobby: książki; podróże; hist. i współczesność kina. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 150 poz. W kręgu zagadnień awangardy, t. I–V (Łódź 1982–1995, współred.); Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku (Warszawa 2000); Dwudziestolecie międzywojenne. Słownik literatury polskiej (Gdańsk 2008); Słownik rodzajów i gatunków literackich (Kraków 2009; Warszawa 2012, red.; serbski przekład Rečnik književnih rodova i vrsta, Belgrad 2015.

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015