Aktualności

Pożegnanie - Profesor Halina Mortimer-Szymczak (1926-2020)

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 19 czerwca 2020 r. w wieku 94 lat zmarła

 

prof. dr hab.

Halina Mortimer-Szymczak

 

 

 

Członek Honorowy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

 

Była prorektor ds. nauki Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1978–1981

Kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej UŁ w latach 1979–1996

 

Pogrzeb odbędzie się 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 13.30

na Cmentarzu Komunalnym Doły, przy ul. Smutnej w Łodzi. 

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Pani Profesor składają

Prezes, Zarząd i cała społeczność Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

 

 

MORTIMER-SZYMCZAK Halina Barbara z d. Mortimer (4 IX 1926 Katowice) córka Fryderyka i Jadwigi z d. Szubińskiej; ekonomista. Ścieżka naukowa: 1950 mgr na Wydz. Prawa UJ; 1954 dr (kandydat nauk) w Instytucie Gospodarki Narodowej im. J. Plechanowa w Moskwie, prom. prof. dr Anna S. Itkina; 1963 dr hab. w zakresie ekonomii na Wydz. Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Szkoła Główna Planowania i Statystyki). Ścieżka zawodowa: 1954–1962 z-ca prof., kier. Katedry Planowania Gospodarki Narodowej w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Łodzi; 1963– 1971 doc. na Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ; 1971–1979 prof. nadzw. UŁ; 1973–1996 kier. Katedry Polityki Ekonomicznej na Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ; 1979–1996 prof. zw. UŁ; od 1996 na emeryturze. Kierunki badawcze: polityka ekonomiczna ogólna i regionalna; metodologia i analiza ekonomiczna w gospodarce narodowej; reprodukcja siły roboczej; demografia i zatrudnienie w rejonach uprzemysławianych; rynek pracy; bezrobocie. Recenzje dorobku naukowego: 2 rec. doctor honoris causa, 30 rec. hab. i dokt. Współpraca z ośrodkami naukowymi: m.in.: 1968–1969 Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku (USA); 1977 Uniwersytet w Tbilisi (Gruzja); 1978 Uniwersytet w Hanoi (Wietnam); 1978, 1984 Uniwersytet w Sofii (Bułgaria); 1982 Uniwersytet im. Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy); 1984 Uniwersytet w Bratysławie (Słowacja); 1984 Uniwersytet North State Denton w Teksasie (USA); 1984 Uniwersytet w Illinois (USA); 1985 Uniwersytet w Bukareszcie (Rumunia); 1985 Uniwersytet w Nssuka (Nigeria); 1985, 1989 Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie (ZSRR); Uniwersytet w Lipsku (Niemcy); Uniwersytet w Pradze (Czechy) i in.; prowadzenie wykł. z zakresu polityki gospodarczej oraz zagadn. społ.-gospodarczych Polski. Członkostwo w organizacjach: od 1958 czł. Polskiego Tow. Ekonomicznego; 1963– 1986 czł. Komitetu Badań Rejonów Uprzemysłowionych PAN, czł. prezydium, przewodn. sekcji Łódź; 1964 czł. Join Centre of Urban and Local Government Studies; 1965–2010 czł. ŁTN, od 2010 Czł. Honorowy tamże; 1970–1995 czł. Rady Nauk. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych; 1975–1985 czł. Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN; 1981 czł. London School of Economics Society; 1984 czł. Polskiego Tow. Demograficznego; 1985–1990 czł. University of Birmingham; 1988–1996 czł. Komitetu Nauk Demograf. PAN; od 1994 czł. Polskiego Tow. Polityki Społecznej. Udział w redakcjach czasopism: 1975–2000 czł. Rady Red. „Studiów Prawno-Ekonomicznych”, 1986–1991 red. „Zeszytów Naukowych. Folia Oeconomica” UŁ. Kształcenie kadry naukowej: prom. 1 doctor honoris causa; prom. 20 dokt. Dydaktyka: planowanie i polityka gospodarcza; polityka ekonomiczna; polityka zatrudnienia i rynku pracy; publ.: Polityka ekonomiczna. Wiadomości podstawowe (Łódź 1974). Odznaczenia i nagrody: 1969 Zasłużony Nauczyciel PRL; 1969 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 1973 Honorowa Odznaka Miasta Łodzi; 1973, 1983, 1996 Ministra MNiSW (I i II°); 1981, 1984, Medale UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 1985 Medal KEN; 1995 Medale UŁ, w tym 50-lecia; 1996 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; Złoty Krzyż Zasługi; kilka nagród Rektora UŁ. Inne: 1955–1990 czł. Rady Nauk. przy Prezydencie Miasta Łodzi (przewodn. Sekcji zatrudniania i kadr); 1965–1973 Radna Rady Narodowej Miasta Łodzi, czł. Prezydium; 1966–1980 czł. Rady Kobiet Miasta Łodzi, 1973–1980 przewodn. tamże; 1986–1990 kier. Centralnego Programu Badań Podstawowych „Człowiek i Praca”. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 170 poz. Terenowe bilanse pieniężnych dochodów i wydatków ludności (Warszawa 1964); Migracja ludności do Miasta Łodzi na tle ogólnego bilansu siły roboczej w latach 1961–1965 (Łódź 1966); Polityka ekonomiczna (Łódź 1974); Województwo miejskie łódzkie: zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju: monografia (Łódź 1981, red. nauk.); Instytucje rynku pracy (Warszawa 1993).

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015

Drukuj