Profesor Leszek Woźniak (1925-2019)

 

WOŹNIAK Leszek Włodzimierz (30 I 1925 Łódź) syn Józefa i Bolesławy z d. Szafranowskiej; lekarz, patomorfolog i dermatolog.

Ścieżka naukowa: w AM w Łodzi: 1954 kand. n. med. na Wydz. Lekarskim, 1958 dr med., prom. prof. A. Pruszczyński, 1965 doc. etatowy tamże, 972 prof. nadzw., 1979 prof. zw. Ścieżka zawodowa: w AM w Łodzi: 1949–1965 asyst., adiunkt w Zakładzie Anatomii Patologicznej, 1966–1972 kier. Międzywydziałowego Ośrodka Nauk.-Badaw., 1972–1981 kier. w Zakładzie Onkologii, 1981–1995 kier. w Katedrze Onkologii, 1972–1974 prodziekan ds. nauki Wydz. Lekarskiego, 1974–1981 prorektor ds. nauki i dydakt., 1981–1987 rektor.

Kierunki badawcze: dermatopatologia; szczególnie mikroskopowa diagnostyka i klasyfikacja nowotworów skóry z uwzględnieniem zależności patoklinicznych.

Recenzje dorobku naukowego: 4 rec. w przew. prof., 3 rec. hab., 28 rec. dokt.

Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1978–1982 koordynator badań patomorfologicznych i radiologicznych z zakresu diagnostyki nowotworów w programach PR-G i GPBR. Współpraca z ośrodkami naukowymi: liczne kontakty z ośrodkami patomorfologii w kraju i za granicą.

Członkostwo w organizacjach: 1977–1982 prezes Zarządu Głównego Polskiego Tow. Onkologicznego; 1987–1990 założ. i prezes Stow. „Hospicjum Łódzkie” i czł. Krajowej Rady ds. Opieki Paliatywnej; od 1975 czł., a od 1996 Czł. Honorowy ŁTN; założ. i czł. Polsko-Niemieckiego Tow. Współpracy Lekarzy; czł. Zarządu Oddz. Łódzkiego Polskiego Tow. Lekarskiego, czł. Rady Nauk. tamże, Czł. Honorowy Polskiego Tow. Patologów, czł. Polskiego Tow. Onkologów.

Udział w redakcjach czasopism: czł. red.: „Nowotworów”, „Patologii Polskiej”.

Kształcenie kadry naukowej: prom. 13 dokt.

Dydaktyka: różne dziedziny anatomii patologicznej; onkologia; diagnostyka i terapia onkologiczna; 1970–1978 prowadzenie cyklicznych edukacyjnych programów telewizyjnych na tematy wczesnego wykrywania i terapii nowotworów; szkolenie lekarzy patologów z zakresu dermatopatologii; publ.: Atlas histopatologii ogólnej (Warszawa 1954, współaut.); Histopatologia ogólna: przewodnik do ćwiczeń (Warszawa 1976, współaut.); Zarys onkologii: skrypt dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego (Łódź 1986, red.); Patologia skóry i tkanki podskórnej, [w:] Podstawy patomorfologii dla studentów medycyny (Warszawa 1991, współaut.); Zarys patomorfologii onkologicznej (Łódź 2001, red.); publ. na temat przeddyplomowego nauczania onkologii w wyższych szkołach med.

Odznaczenia i nagrody: 1971 Złoty Krzyż Zasługi; 1976 Medal KEN; 1995 Krzyże: Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski; 1996 tytuł doctor honoris causa AM w Łodzi; 1968 Nagroda Nauk. I° Polskiego Tow. Anatomopatologów; liczne nagrody i dyplomy za dział. nauk. i dydakt.; Nagroda Miasta Łodzi za całokształt dział. nauk. i dydakt.; liczne nagrody i dyplomy za dział. nauk. i dydakt. Ministra Zdrowia i Rektora AM w Łodzi.

Inne: 1982–1987 przewodn. Rady Nauk. Centrum Onkologii w Warszawie; 1987–1990 przewodn. Regionalnego Komitetu ds. Walki z Rakiem; czł. CK; czł. Komisji Fizjopatologii i Biologii Komórki PAN; czł. Zarządu Międzynarod. Akademii Patologów (IAP); 1949–2003

twórczość graficzna z zakresu karykatury portretowej, obejmuje ok. tysiąca karykatur (wyd. 8 albumów publ. w prasie codziennej, 7 wystaw karykatur portretowych: 3 w Warszawie, 2 w Łodzi, 1 w Leidzie w Holandii).

Hobby: rysowanie karykatur; słuchanie muzyki.

Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 220 poz. Histopathologie der

Aderhautmelanomen (Augenheilkunde 1972, współaut.); Atlas histopatologii skóry (Warszawa 1987, współaut.); Nowotwory: zarys patologii onkologicznej (Łódź 2001, współred.); Nowotwory melanocytarne skóry [atlas i leksykon] (Poznań 2001, współaut.); Atlas patologii złośliwych nowotworów skóry (Warszawa 2014, współaut.).

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015