Profesor Jan Szymczak

 

SZYMCZAK Jan Kazimierz (3 I 1946 Kuchary k. Łęczycy) syn Stanisława i Marianny z d. Adamiak; historyk, mediewista. Ścieżka naukowa: na Wydz. Filozoficzno-Historycznym UŁ: 1970 mgr, prom. prof. dr S. Krakowski, 1977 dr, prom. tenże, 1990 dr hab. n. humanist. w zakresie hist.; 2005 prof. n. humanist. Ścieżka zawodowa: na Wydz. Filozoficzno-Historycznym UŁ: 1970 słuchacz asystenckich studiów przygotowawczych, 1971– 1973 asyst., 1973–1977 st. asyst. 1977–1991 adiunkt Zakładu Historii Polski Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii, 1991–2006 prof. nadzw. UŁ, 1991–1996 prodziekan ds. nauczania, 1996–2002 dziekan, 2001–2011 kier. Katedry Historii Polski Średniowiecznej, od 2006 prof. zw. UŁ, 2011–2015 kier. Katedry Historii Średniowiecznej, od 2015 1/4 etatu prof. zw. w Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu: 1994–1999 adiunkt, 1994–1997 kier. Zakładu Historii Średniowiecza na Wydz. Humanistycznym, 1999– 2003 prof. nadzw. Kierunki badawcze: hist. wojskowa, zwłaszcza pod kątem szeroko rozumianego wysiłku wojennego państwa i społeczeństwa w wiekach średnich; hist. polityczna i przeszłość terytorialna i adm., gł. ziem Polski środkowej (Łęczyckie, Sieradzkie, Kujawy, Wielkopolska Wschodnia), także samej Łodzi i jej okolic w średniowieczu i czasach nowożytnych; kultura rycerska w Polsce średniowiecznej; nauki pomocnicze hist., zwłaszcza epigrafika, genealogia i dyplomatyka. Recenzje dorobku naukowego: 2 rec. w przew. prof., 5 rec. hab., 12 rec. dokt., 8 rec. grantów KBN, NCN; 2 opinie w sprawie nagrody Ministra Nauki i Informatyzacji za całokształt dotychczasowego dorobku nauk. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1981–1993 4 t. wydaw. źródłowego „Corpus Inscriptionum Poloniae” w ramach resortowego programu MEN nr RP III.26 „Zabytki staropolskie w kręgu pisma, znaku i obrazu”. Współpraca z ośrodkami naukowymi: pol. uczelnie: Instytut Historii PAN w Warszawie, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddz. w Łodzi; od 1985 Szeged (Węgry); od 1998 Sankt Petersburg (Rosja); od 2011 Kolonia (Niemcy); od 2006 Berlin (Niemcy). Członkostwo w organizacjach: od 1970 czł. Polskiego Tow. Historycznego Oddz. Łódzkiego, 1973–1984 skarbnik tamże, 1984–1991 wiceprezes tamże, 1991–1997 prezes tamże, 1994 czł. Zarządu Głównego tamże, 1994–2012 wiceprezes tamże, 2012–2015 prezes Polskiego Tow. Historycznego; od 1990 czł. Tow. Przyjaciół Nauk w Łowiczu; od 1991 czł. Kaliskiego Tow. Przyjaciół Nauk; od 1993 czł. ŁTN, od 2016 Czł. Honorowy tamże; od 1995 czł. Tow. Miłośników Ziemi Łęczyckiej, od 2005 Czł. Honorowy tamże. Udział w redakcjach czasopism: czł. Komitetów Red.: 1983–1993 „Rocznika Łódzkiego”, od 1986 „Fasciculi Archaeologiae Historicae”; 1992–1995 „Pabianiciana”, 1997 „Prac i Materiałów Muzeum 324 Miasta Zgierza”, od 2004 „Studiów Epigraficznych”; 1994 red. „Rocznika Łódzkiego”; od 2011 czł. Rady Nauk. „Res Historica”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 7 dokt. Dydaktyka: hist. Polski średniowiecznej; źródłoznawstwo; łacina średniowieczna i wczesnonowożytna; hist. wojskowa; bronioznawstwo hist.; kultura rycerska w średniowieczu. Odznaczenia i nagrody: 1972, 1973, 1974, 1978, 1979, 1980 Nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia w pracy nauk., dydakt.-wychowawczej i organizacyjnej; 1980 Honorowa Odznaka Miasta Łodzi; 1982 Nagroda MNSWiT; 1983, 2004, 2015 Nagrody Rektora UŁ, zespoł. I° za badania nauk.; 1984 Nagroda Nauk. Prezydenta Miasta Łodzi; 1984 Nagroda Rektora UŁ III° za osiągnięcia dydakt.- wychowawcze; 1985 Odznaka „Za Zasługi dla Województwa Sieradzkiego”; 1986 Brązowy Krzyż Zasługi; 1987 Odznaka „Za Zasługi dla Województwa Skierniewickiego”; 1988 Nagroda MEN, zespoł. III°; 1989, 1991, 1992, 1994, 1996 Nagrody Rektora UŁ II° za osiągnięcia dydakt.-wychowawcze; 1990 Złota Odznaka UŁ; 1991 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 1991 Nagroda Nauk. Wydz. I Nauk Społecznych PAN im. J. Lelewela w dziedzinie hist., zespoł.; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Nagrody Rektora UŁ. indyw. I° za osiągnięcia dydakt.-wychowawcze; 1998 Złoty Krzyż Zasługi; 2005 Nagroda Rektora UŁ, indyw. II° za badania nauk.; 2006 Medal KEN; 2008 Honorowy Obywatel Miasta Uniejowa; 2010 Honorowy Obywatel Miasta Łęczycy. Inne: od 1980 czł. Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej, od 2005 czł. Komitetu Głównego tamże; 1991–1993 czł. Rady Nauk. Wojskowego Instytutu Historycznego w Warszawie; od 2000 czł. Stałego Komitetu Mediewistów Polskich; od 2006 czł. Komisji Ekspertów PKA; od 2006 czł. red. nacz. Wydaw. ŁTN; 2007–2010 wiceprzewodn. Komitetu Nauk Historycznych PAN, 2009– 2010 czł. Zespołu Integracyjno-Eksperckiego tamże; od 2011 czł. Komitetu ds. Nagrody im. Stanisława Herbsta, 2012–2015 przewodn. tamże, od 2016 czł. Komitetu Honorowego tamże; od 2013 czł. Komisji Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych; 2013–2015 czł. Kapituły Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego; 2014–2015 czł. Komisji ds. Nagrody im. Jerzego Michalskiego. Hobby: grzybobranie; działka. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. 265 poz., w tym 13 książek. Grody w Polsce środkowej i zachodniej w okresie rozbicia dzielnicowego (Łódź 1980); Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego w Polsce XIII–XV w. (Łódź 1989); Początki broni palnej w Polsce (1383–1533) (Łódź 2004); Pojedynki i harce, turnieje i gonitwy. Walki o życie, cześć, sławę i pieniądze w Polsce Piastów i Jagiellonów (Warszawa 2008); Rycerz w hełmie, w zbroi i z tarczą (Warszawa–Bellerive- sur-Allier 2016). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015