Profesor Alicja Szymczak

SZYMCZAK Alicja z d. Bieniek (3 XII 1947 Łódź) córka Bolesława i Marianny z d. Woźniak; historyk, mediewista. Działalność naukowa: na Wydz. Filozoficzno-Historycznym UŁ: 1970 mgr, prom. prof. dr S. Krakowski, 1982 dr, prom. doc. dr R. Rosin, 1999 dr hab. n. humanist. w zakresie hist. – n. pomocniczych hist.; 2013 prof. n. humanist. Ścieżka zawodowa: 1970–1974 bibliotekarz i nauczyciel hist. w Technikum Budowlanym nr 2 w Łodzi; na Wydz. Filozoficzno-Historycznym UŁ: 1974 asyst., 1975 st. asyst., 1982 adiunkt, 2002– 2014 prof. nadzw. Zakładu Nauk Pomocniczych Historii, 2001–2011 kier. tamże; 1996–2003 prac. w Katedrze Nauk Pomocniczych Historii na Wydz. Historycznym w Mazowieckiej WSH-P w Łowiczu; od 2014 na emeryturze. Kierunki badawcze: nauki pomocnicze hist., gł. dyplomatyka, genealogia i heraldyka szlachty ziem Polski Centralnej w średniowieczu (gł. szlachta sieradzka); epigrafika staropolska dawnych województw łęczyckiego, sieradzkiego i kaliskiego; urzędy i urzędnicy ziem Polski Centralnej w średniowieczu. Recenzje dorobku naukowego: 1 rec. w przew. prof., 10 rec. hab., 9 rec. dokt., 20 rec. grantów. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1981–1991 3 t. wydaw. źródłowego „Corpus Inscriptionum Poloniae” w ramach resortowego programu MEN nr RP III.26 „Zabytki staropolskie w kręgu pisma, znaku i obrazu”. Współpraca z ośrodkami naukowymi: UW, UJ, UMCS, UMK, UAM, UG, URz, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Członkostwo w organizacjach: od 1970 czł. ZNP; od 1974 czł. Polskiego Tow. Historycznego, 2003–2009 prezes Oddz. Łódzkiego tamże; od 1987 czł., założ. Polskiego Tow. Heraldycznego, 2003–2010 czł. Zarządu Głównego tamże; od 2002 czł. ŁTN; od 2013 Czł. Honorowy Wieluńskiego Tow. Naukowego. Udział w redakcjach czasopism: 1987–1993 czł. Komitetu Red. „Corpus Inscriptionum Poloniae”; od 1995 czł. Rady Programowej „Rocznika Łódzkiego”; z-ca red.: 2000–2008 „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, 2003–2008 „Przeglądu Nauk Historycznych; od 2011 czł. Rady Red. „Studiów Źródłoznawczych”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 4 dokt. Dydaktyka: hist. średniowieczna Polski; nauki pomocnicze hist. i archiwistyki; paleografia łacińska i pol. Odznaczenia i nagrody: 1982, 1983 Nagrody MNSWiT; 1978, 1983, 1985, 1986, 1991, 1992, 1995, 2000, 2012 Nagrody Rektora UŁ za dział. nauk. i dydakt.; 1999, 2012 Nagrody im. Adama Heymowskiego przyznane przez Polskie Tow. Heraldyczne; 2002 Srebrny Krzyż Zasługi; 2009 Złoty Medal Za Długoletnią Służbę; 2013 Medal KEN. Inne: 1979–1994 opiekun Studenckiego Koła Naukowego Historyków; 1996–2010 czł. Komisji Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa Komitetu Nauk Historycznych PAN; od 2000 czł. Stałego Komitetu Mediewistów Polskich; 2002–2014 czł. Rady Wydawniczej UŁ; od 2005 czł. Rady Muzeum Okręgowego w Sieradzu; 2006–2014 czł. Komisji Kobiet Komitetu Nauk Hist. PAN; 2006–2010 czł. Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków. Hobby: ogród; muzyka operowa. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 120 poz., w tym 8 książek. Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy do połowy XV wieku (Łódź 1984); Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy do połowy XV wieku. Spisy (Wrocław 1985); Corpus inscriptionum Poloniae, t. V: Województwo skierniewickie, z. 1: Skierniewice i region (Warszawa–Łódź 1991); Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi (Łódź 1998); Nobiles Siradienses. Rody Porajów, Pomianów, Gryfów, Kopaczów i Pobogów (Warszawa 2011). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015