Profesor Wojciech Szczygielski

 

SZCZYGIELSKI Wojciech (29 IV 1934 Poznań) syn Wacława i Joanny z d. Gładysz; historyk. Ścieżka naukowa: na Wydz. Filozoficzno-Historycznym UŁ: 1955 mgr, prom. prof. dr S. Krakowski, 1961 dr, prom. prof. dr hab. B. Baranowski, 1965 dr hab. n. humanist. w zakresie hist. gospodarczej Polski; 1979 prof. n. humanist. Ścieżka zawodowa: 1956 mł. archiwista w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Łodzi; w Instytucie Historii UŁ: 1956–1966 asyst., st. asyst., adiunkt, 1966–1979 doc., 1970–1981 z-ca dyr. ds. dydakt., 1979–1990 prof. nadzw., 1989–1991 kier. Zakładu Historii Społeczno-Politycznej Polski Nowożytnej, 1990–2004 prof. zw. (z czteroletnią przerwą na pracę na stanowisku prof. nadzw. z uwagi na przepisy emerytalne), 1992– 2004 kier. Katedry Historii Polski XVI–XVIII w.; od 2004 na emeryturze; 2004–2006 prof. zwycz. w wymiarze 1/4 etatu w Instytucie Historii UŁ, 2004–2006 kurator Katedry Historii Polski XVI–XVIII w. tamże, od 2006 kurator Zakładu Historii Polski XVI–XVIII w. w Katedrze Historii Nowożytnej Polski i Krajów Nadbałtyckich tamże. Kierunki badawcze: problematyka gospodarczo-społeczna Polski XVI–XVIII w.; badania nad pol. kulturą polityczną XVI–XVIII w. ze szczególnym uwzględnieniem czasów Oświecenia, a zwłaszcza okresu Sejmu Wielkiego. Członkostwo w organizacjach: od 1956 czł. Polskiego Tow. Historycznego; od 1965 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: czł. red. „Rocznika Łódzkiego”; od 2001 czł. Rady Programowej „Przeglądu Nauk Historycznych”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 3 dokt. Dydaktyka: hist. Polski XVI–XVIII w.; hist. Polski do końca XVIII w.; aut. pomocy dydakt. do nauki hist. w szkole: Miasta w Polsce w XVI–XVIII wieku, [w:] B. Baranowski (red.), Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 19 (Warszawa 1960); Ustrój Polski w XVI–XVIII wieku, [w:] B. Baranowski (red.), Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 20 (Warszawa 1960). Odznaczenia i nagrody: 1966 Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego; 1967 Nagroda MOiSW, indyw. III° za szczególne osiągnięcia w dziedzinie badań nauk. za pracę hab. Gospodarka stawowa na ziemiach południowo-zachodniej Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w. Studium z dziejów postępu w dawnym gospodarstwie wiejskim (Łódź 1965); 1970 Honorowa Odznaka Miasta Łodzi; 1975 Złota Odznaka UŁ; 1977 Nagroda MNSWiT, indyw. III° za osiągnięcia w dziedzinie dydakt.-wychowawczej; 1980 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 1983 Honorowe Obywatelstwo Miasta Wielunia; 1984 Medal KEN; 1987 Nagroda Rektora UŁ, indyw. I° za osiągnięcia uzyskane w badaniach nauk. w roku 1986; 1989 Nagroda Rektora UŁ, indyw. I° za osiągnięcia dydakt., wychowawcze i organizacyjne; 1995 Nagroda MEN, indyw. za publ. Referendum trzeciomajowe. Sejmiki lutowe 1792 r. (Łódź 1994); 1995 Medal 50-lecia UŁ; 1998 Nagroda Rektora UŁ, zespoł. II° za publ. W kręgu historii historiografii i polityki (Łódź 1997). Inne: 1980–1983 czł. Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich; 1984–1987 czł. Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akadem. w UŁ; 1984–1987, 1990–1993, 1996–1999 czł. Komisji Bibliotecznej UŁ; 1986–1989 czł. Zespołu Dydakt.- -Nauk. Nauk Hist. przy MNiSW (następnie MEN); 1990–1993 czł. Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w UŁ; wieloletni przewodn. Komisji Konkursowej Wydz. Filozoficzno-Historycznego UŁ ds. obsady stanowisk profesorskich; od 2003 czł. Kapituły Fundacji Aurea Demokratia z siedzibą w Łodzi; 2011 uroczyste odnowienie doktoratu w UŁ. Hobby: działka; las; elektronika; multimedia; motoryzacja; piłka nożna; muzyka (jazz, rap). Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 80 poz. Produkcja rolnicza gospodarstwa folwarcznego w Wieluńskiem od XVI do XVIII wieku (Łódź 1963); Dzieje ziemi wieluńskiej (Łódź 1969); Cele lewicy polskiej u schyłku XVIII wieku (Łódź 1975); Referendum trzeciomajowe. Sejmiki lutowe 1792 roku (Łódź 1994); Sejm Wielki (1788–1792). Studium z dziejów łagodnej rewolucji (Łódź 2015). E-mail: wojeciechszczygielski@ gmail.com.

Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015