Profesor Marian Suchar (1930-2012)

 

SUCHAR Marian (31 X 1930 Bzite, pow. Hrubieszów, woj. lubelskie – 20 VIII 2012 Łódź) syn Michała i Wiktorii; matematyk. Ścieżka naukowa: 1954 mgr na Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii UW; 1959 dr n. tech. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, prom. prof. dr hab. inż. W. Nowacki; 1964 dr hab. n. tech. PŁ w zakresie mechaniki teoretycznej i stosowanej; 1973 prof. n. tech. Ścieżka zawodowa: 1954–1960 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN; 1965–1968 prodziekan ds. nauki PŁ; 1966– 1970 kier. Katedry Mechaniki Teoretycznej PŁ; 1968–1973, 1987–1993 dziekan Wydz. Budownictwa Lądowego PŁ; 1970–1973, 1976–1979, 1986–1989 dyr. Instytutu Inżynierii Budowlanej PŁ; 1978–81 prorektor ds. nauki PŁ; 1990–2001 kier. Katedry Mechaniki Materiałów PŁ; 2006– 2012 na emeryturze. Kierunki badawcze: mat. teoria sprężystości i termosprężystości: dźwigary powierzchniowe; teoria sprężystości ciał anizotropowych; mikropolarna teoria sprężystości; mechanika ośrodków niejednorodnych (kompozytów); termomechanika. Recenzje dorobku naukowego: liczne. Członkostwo w organizacjach: od 1958 czł. Polskiego Tow. Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 1963–1967 czł. Komisji Rewizyjnej Oddz. Łódzkiego tamże, 1967–1973 wiceprzewodn. tamże, 1973–1976, 1988–1992 przewodn. tamże, od 2007 Czł. Honorowy tamże; od 1980 czł. ŁTN; czł. Komitetu Mechaniki PAN, czł. Komisji Nauk Technicznych przy Prezydium Oddz. Łódzkiego PAN. Kształcenie kadry naukowej: prom. 5 dokt. Dydaktyka: mechanika teoretyczna; mechanika tech.; mechaniki ogólna i wytrzymałość materiałów. Odznaczenia i nagrody: 1965 Nagroda MNiSW; 1973 Nagroda MNSWiT; 1975 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 1977 Medal KEN; 1985 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; 2001 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Inne: 1985–1991 na zlecenie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN prowadził tematy: „Numeryczna analiza własności sprężystych materiałów kompozytowych” oraz „Mechanika ośrodków wieloskładnikowych”, które zaowocowały 3 dokt.; 1991–1992 przewodn. Komitetu Organizacyjnego XXXVII i XXXVIII Konferencji Nauk. Komisji Nauki Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej oraz Komisji Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Krynicy; czł. Rady Nauk. przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi. Hobby: filatelistyka; muzyka; teatr. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 30 poz. General form of the surface of deflection of a thin anisotropic plate in a multiconnected region, „Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences” (1960); On a certain generalisation of the Michell problem, „Archiwum Mechaniki Stosowanej” (1963); On stationary thermal distorsion in an anisotropic body, „Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences” (1964); Pewne zagadnienia teorii sprężystości ciał anizotropowych, „Rozprawy Inżynierskie” (1964); Stress functions for the second plane problem of micropolar elasticity, „Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences” (1972).

Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015