Profesor Krzysztof Stefański

 

STEFAŃSKI Krzysztof Stanisław (14 VII 1955 Bolesławiec) syn Jerzego i Jadwigi z d. Jagusiewicz; historyk sztuki. Ścieżka naukowa: 1980 mgr hist. sztuki na Wydz. Filozoficzno-Historycznym UWr, prom. prof. dr hab. Z. Świechowski; 1989 dr n. tech. na Wydz. Architektury Politechniki Wrocławskiej, prom. tenże, 1996 dr hab. n. tech. w zakresie architektury i urbanistyki tamże; 2005 prof. n. humanist. Ścieżka zawodowa: 1980–1982 dokumentalista w Polskich Pracowniach Konserwacji Zabytków Oddz. w Łodzi; 1982–1992 asyst., st. asyst. i adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ; 1992–1999 adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki UŁ (od 1997 Katedra Historii Sztuki UŁ); 1994–2001 adiunkt, prof. nadzw. WSHE w Łodzi; 1997–2008 kier. Zakładu Historii Architektury XIX i XX w. UŁ; 1999–2005 prof. nadzw. UŁ; 1999–2005 prof. zw. Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi; od 2002 prof. nadzw. WSHE w Łodzi; od 2005 prof. zw. UŁ; 2009–2016 kier. Katedry Historii Sztuki UŁ. Kierunki badawcze: architektura pol. XIX i XX w.; sztuka sakralna; sztuka sepulkralna; sztuka Łodzi. Najważniejsze dokonania naukowe: pierwsze oprac. dot. poszukiwania stylu narodowego w pol. architekturze sakralnej; pierwsze oprac. architektury pol. okresu socrealizmu; pierwsze oprac. dziejów architektury Łodzi; szereg nowych ustaleń dot. aut. łódzkich budowli i łódzkich architektów. Recenzje dorobku naukowego: 1 rec. w przew. prof., 4 rec. hab., 14 rec. dokt., 5 rec. grantów. Członkostwo w organizacjach: od 1984 czł. Oddz. Łódzkiego Stow. Historyków Sztuki, 1985–1987, 1994–1997 czł. Zarządu tamże; od 1995 czł. Tow. Opieki nad Zabytkami; od 1998 czł. ŁTN; od 1998 współzałożyciel i czł. Tow. Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi, od 2009 czł. Komisji Rewizyjnej tamże. Udział w redakcjach czasopism: od 2010 czł. red. „Art Inquiry. Recherches sur les arts”; od 2012 red. nacz. „TECHNE/TEXHE. Pismo łódzkich historyków sztuki”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 7 dokt. Dydaktyka: hist. sztuki powszechnej XIX w. – architektura; hist. sztuki pol. XIX w. – architektura; architektura pol. XX w. – problematyka podziałów chronologicznych i stylowych; willa jako typ architektoniczny – geneza i ewolucja form stylowych; miasto jako dzieło sztuki. Odznaczenia i nagrody: wielokrotnie Nagrody Rektora PŁ i UŁ za dział. nauk.; 1990, 2009 Nagrody Nauk. Prezydenta Miasta Łodzi; 1993, 2002, 2015 Nagrody „Złoty Ekslibris” za najlepszą książkę o Łodzi; 2000 Nagroda Stow. Historyków Sztuki im. J. Z. Łozińskiego; 2006 Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”; 2009 Srebrny Krzyż Zasługi; 2014 Medal Honorowy z Okazji Jubileuszu 80-lecia Stow. Historyków Sztuki; 2015 Złoty Medal za Długoletnią Służbę; 2016 Nagroda Nauk. ŁTN. Inne: 2003 współzałożyciel Fundacji Na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera, 2003–2009 przewodn. Zarządu tamże, od 2007 czł. red. serii „Sztuka Polski Środkowej”; od 2009 przewodn. Rady Fundacji; 2011 współzałożyciel Fundacji „Lux pro Monumentis”; od 2011 współorganizator Festiwali Kinetycznej Sztuki Światła. Hobby: turystyka; literatura; film. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 200 poz. Berliner Architektur in Lodz zu Beginn des 20. Jahrhunderts, „Architectura. Zeitschrift für Geschichte der Baukunst/Journal of the History of Architecture” (1991, 2); Polska architektura sakralna w poszukiwaniu stylu narodowego (Łódź 2000); Architektura XIX wieku na ziemiach polskich (Warszawa 2005); Łódzkie wille fabrykanckie (Łódź 2013); Narodziny miasta. Architektura i urbanistyka Łodzi do 1914 roku (Łódź 2016). E-mail: krystef@ op.pl.

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015