Profesor Zdzisława Staszewska

 

STASZEWSKA Zdzisława (16 XII 1944 Kodrąb k. Radomska) córka Tomasza i Reginy z d. Kowalczewskiej; polonista, językoznawca. Ścieżka naukowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1969 mgr, prom. prof. S. Hrabec, 1978 dr, prom. prof. M. Kamińska, 1998 dr hab. n. humanist. w zakresie językoznawstwa – językoznawstwa pol. Ścieżka zawodowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1969–1970 stażysta w Zakładzie Języka Polskiego, 1970–1971 asyst., 1972–1978 st. asyst. w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego, 1978–1990 adiunkt w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Filologii Słowiańskiej, 1990–1998 st. wykł., 1998–2001 adiunkt w Katedrze Historii Języka Polskiego, 2001– 2007 prof. nadzw., 2007–2012 prof. nadzw. w Katedrze Dialektologii Polskiej, 2012–2015 prof. nadzw. w Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii, 2002–2008 prodziekan. Kierunki badawcze: język osobniczy; onomastyka; hist. języka pol. (badania dot. staropolskich zabytków językowych); współczesna i hist. dialektologia; polszczyzna mówiona współczesnego języka; funkcjonalne odmiany polszczyzny dawnej i współczesnej; język religijny. Najważniejsze dokonania naukowe: opisanie: 1) stabilizowania się rodzaju gramatycznego w języku ogólnym na przestrzeni całych dziejów polszczyzny (normalizacji kategorii rodzaju), 2) systemu gramatycznego i leksykalno-stylistycznego konkretnych tekstów, 3) grantowego słownictwa apelatywnego oraz antroponimów pod kątem słowotwórczo-semantycznym, 4) ludowej kultury chrześcijańskiej z punktu widzenia leksykalno-frazeologicznego. Recenzje dorobku naukowego: 2 rec. w przew. prof. 2 rec. grantów. Członkostwo w organizacjach: 1978 czł. ŁTN, 1999–2002 sekr. Komisji Językowej tamże; 1972 czł. Tow. Miłośników Języka Polskiego; 1990 czł. Polskiego Tow. Językoznawczego; 1980 czł. Łódzkiego Tow. Językowego; 2011–2014 czł. Komisji Językoznawczej PAN, Oddz. w Łodzi. Kształcenie kadry naukowej: prom. 2 dokt. Dydaktyka: językoznawstwo polonistyczne. Odznaczenia i nagrody: 1986 Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia nauk.; 1998 Nagroda Rektora UŁ za publ. hab. Język „Modlitw Wacława”. Ortografia, fonetyka, fleksja (Łódź 1997); 1999, 2002 Nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia nauk.; 2004 Złota Odznaka UŁ; 2006 Nagroda Rektora za osiągnięcia dydakt.-wychowawcze; 2008 Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Inne: 1972–1975, 1978, 1990–1991, 1993 czł. Wydz. Komisji Rekrutacyjnych UŁ; 1997–2002 czł. Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie; 2002–2008 czł. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na studia w UŁ. Hobby: muzyka klasyczna. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 50 poz. Język „Modlitw Wacława” (Łódź 1997); Formacje pochodne od nazwisk i nazw miejscowych w gwarach okolic Radomska, „Onomastica” (1984, XXIX); Formacje deminutywno-ekspresywne w ludowym „słowniku” religijnym, [w:] K. Wojtczuk [et al.] (red.), Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne (Siedlce 2006); Osobowość religijna mieszkańców wsi (na podstawie badań terenowych), [w:] M. Pietrzak (red.), Osoba i osobowość: czynniki je kształtujące (Łódź 2006); Miasto – teren koegzystencji pokoleń (Łódź 1999, red.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015