Profesor Piotr Stalmaszczyk

 

STALMASZCZYK Piotr Jarosław (20 I 1959 Łódź) syn Macieja i Marii z d. Bald; filolog, językoznawca, anglista. Ścieżka naukowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1982 mgr, prom. dr H. Biedrzycka, 1991 dr n. humanist., prom. prof. dr hab. R. Kalisz, 1999 dr hab. w zakresie językoznawstwa ogólnego i angielskiego; 2006 prof. n. humanist. Ścieżka zawodowa: w Instytucie Anglistyki UŁ (wcześniej Instytut Filologii Angielskiej): 1983– 1991 asyst., 1991–2002 adiunkt, 2002–2006 prof. nadzw. UŁ, od 2008 prof. zw. i kier. Zakładu Teorii Języka i Metodologii Językoznawstwa UŁ, dyr. Instytutu Anglistyki tamże; 2005–2008 prof. nadzw. UMK; od 2007 kier. Katedry Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UŁ (obecnie Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego Instytutu Anglistyki UŁ); 2008–2016 dziekan Wydz. Filologicznego UŁ. Kierunki badawcze: językoznawstwo ogólne i angielski; filoz. języka; metodologia językoznawstwa; teoria języka; celtologia. Recenzje dorobku naukowego: 10 rec. w przew. prof., 17 rec. hab., 39 rec. dokt. Współpraca z ośrodkami naukowymi: stypendysta Stefan Batory Trust: 1988 stypendia nauk. i wykł. gościnne w Oxford University (Oxford, Wlk. Bryt.); 1996 University College of Wales (Aberystwyth, Wlk. Bryt.); 1998 visiting scholar Institute of Linguistics, Utrecht University (Utrecht, Holandia); 2000 udział w programie nauk. Hospitality Scheme Oxford University (Oxford, Wlk. Bryt.); 2007 visiting professor, współpr. z Irish and Celtic Studies Research Institute, University of Ulster (Ulster, Irlandia; współred. 3 publ.); 2011, 2015, 2017 visiting scholar English Studies University of Giessen; 2012 visiting scholar Department of Gaelic and Celtic, University of Glasgow (Wlk. Bryt.); od 2004 organizator konferencji z cyklu „Metodologie językoznawstwa”; od 2009 organizator międzynarod. konferencji z cyklu „International Conference on Philosophy of Language and Linguistics”; udział z referatami w kilkudziesięciu konferencjach i kongresach w kraju i za granicą (m.in. w Wlk. Bryt., Irlandii, Holandii, Belgii, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii). Członkostwo w organizacjach: od 2003 czł. ŁTN; 2003–2006 czł. Zarządu Polish Association for the Study of English; od 2005 czł. Zarządu Societas Celto- -Slavica; 2007–2011, 2014–2017 czł. Zarządu Polskiego Tow. Językoznawczego, od 2017 przewodn. tamże; czł. Polskiego Tow. Filologicznego; czł. Societas Linguistica Europaea; czł. International Association of University Professors of English. Udział w redakcjach czasopism: czł. Kolegium Red.: „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, „Linguistica Copernicana”; czł. Red. „Rozpraw Komisji Językowej ŁTN”; czł. Rady Red., sekr. red. „Research in Language”; czł. Rad Red.: „Kwartalnika Neofilologicznego”, „Linguistica Silesiana”, „Lodz Papers in Pragmatics”, 297 „Studia Indogermanica Lodziensia”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 5 dokt. Dydaktyka: językoznawstwo; wiedza o języku; metodologia językoznawstwa; gramatyka kontrastywna angielsko-hiszpańska; publ.: Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne (Łódź 2006, red.); Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje (Kraków 2008, red.); Metodologie językoznawstwa. Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka (Łódź 2010, red.); Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu (Łódź 2011, red.). Odznaczenia i nagrody: liczne Nagrody Rektora UŁ za dział. nauk. i dydakt.; Medal KEN. Inne: 2001–2007 przewodn. Rady Programowej Studium podypl. Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli Języka Angielskiego przy Wydz. Filologicznym UŁ; 2004–2008 przewodn. Komisji Językoznawczej Neofilologicznej Wydz. Filologicznego UŁ; od 2012 czł. Prezydium Komitetu Językoznawstwa PAN; od 2014 przewodn. Komisji Językoznawczej Oddz. PAN w Łodzi; założ. i red. nacz. serii: „Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego” (Wyd. UŁ), „Studia z Metodologii i Filozofii Języka” (Primum Verbum), „Studies in Philosophy of Language and Linguistics” (Peter Lang GmbH). Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ponad 100 poz. Structural Predication in Generative Grammar (Łódź 1999); Celtic Presence. Studies in Celtic languages and literatures: Irish, Scottish Gaelic and Cornish (Łódź 2005); Projections and Mapping. Studies in Syntax, „PASE Studies & Monographs 5” (Lublin 1998, red.); Philosophy of Language and Linguistics. The Legacy of Frege, Russell, and Wittgenstein (Berlin–Boston 2014, red.); Semantics and Beyond Philosophical and Linguistic Inquiries (Berlin–Boston 2014, red.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015