Profesor Krystyna Piotrowska-Marczak

 

 

PIOTROWSKA-MARCZAK Krystyna Jadwiga z d. Szymańska (2 I 1939 Warszawa) córka Wacława i Marii z d. Kopytowskiej; ekonomista, finansowiec. Ścieżka naukowa: na Wydz. Ekonomiczno- -Socjologicznym UŁ: 1963 mgr socjol., prom. prof. dr hab. J. Lutyński, 1972 dr n. ekonom., prom. prof. dr hab. J. Chechliński, 1981 dr hab. n. ekonom.; 1990, prof. n. ekonom. Ścieżka zawodowa: w Katedrze Finansów na Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ: 1964–1971 asyst., 1972–1980 adiunkt, 1981–1989 doc., prof. nadzw., 1983–1992 kier. Zakładu Finansowania Sfery Niematerialnej, 1990–2010 prof. zw., 1992–1996, kier. Zakładu Finansów Lokalnych, 1996–2006 kier. Katedry Finansów i Bankowości, 2006–2010 dyr. Instytutu Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń; 1985–1990 prac. nauk. w Instytucie Finansów przy Ministerstwie Finansów; 1990–2008 prof. zw. Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego (wcześniej: Wyższa Szkoła Inżynierska im. K. Pułaskiego, obecnie Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy im. K. Pułaskiego); 1996–2002 prorektor ds. ekonomicznych UŁ; od 2008 prof. zw. w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu; 2008–2011 prof. zw. w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Kierunki badawcze: finanse; finanse publiczne; gospodarka finan- sowa państwa i jednostek samorządu terytorialnego; polityka finansowa; polityka podatkowa; gospodarka budżetowa; finanse ochrony zdrowia; finanse szkolnictwa wyższego. Recenzje dorobku naukowego: 5 rec. w przew. prof., 10 rec. hab., 13 rec. dokt. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 13 proj. badaw. m.in.: „Reforma systemu świadczeń społecznych”, „Struktura instytucji użyteczności społecznej”, „Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego”, „Polska na drodze do państwa federalnego”, „Dochody transferowe a zrównoważony rozwój lokalny”. Współpraca z ośrodkami naukowymi: od 2000 Uniwersytet im. Masaryka w Brnie (Czechy), udział w badaniach nauk., konsult.; 2000– 2010 Uniwersytet im. Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy), udział w badaniach nauk. Członkostwo w organizacjach: od 1982 czł. ŁTN; 1997– 2005 czł. European Finance Association, Polskiego Tow. Ekonomicznego; 1997–2007 czł. International Institute of Public Finance; od 2004 czł. i prezes Polskiego Stow. Finansów i Bankowości; od 2004 czł. Stow. Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego. Udział w redakcjach czasopism: 1980–2008 red. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 12 dokt., w tym 1 podwójnego pol.-francuskiego. Dydaktyka: podstawy finansów; finanse publiczne; finanse samorządu terytorialnego; gospodarka budżetowa; finanse ochrony zdrowia; finanse szkolnictwa wyższego. Odznaczenia i nagrody: 1988 Nagroda Rektora UŁ I° za skrypt Finanse. 264 Zarys wykładu (Łódź 1985, współaut.); 1995 Medal 50-lecia UŁ; 1998 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 1998 Medal Uniwersytetu Szczecińskiego; 2001 Medal KEN; 2003 Medal 400-lecia Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen; 2003 Odznaka „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”; 2004 Nagroda MENiS za pracę w PKA; 2005 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; 2008 Nagroda Rektora UŁ I° za pracę nauk. Inne: 1992–2008 ekspert Sejmu RP w zakresie finansów publ.; od 2002 czł. Rady Programowej Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego; 2002–2008 czł. PKA; od 2003 czł. Rady Nauk. Wyd. Central European Review of Economics & Finance; 2007–2010 czł., założ. Komitetu Nauk o Finansach PAN; 2007 czł. Rady Nauk. Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego. Hobby: książki; film; teatr; muzyka; zwiedzanie. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ponad 200 poz. Finanse sfery niematerialnej (Warszawa 1987); Federalizm fiskalny – ewolucja, pojęcia (Warszawa 2009, współaut., red. nauk.); Zarządzanie finansami publicznymi (Warszawa 2009, współred., współaut.); The legal and economic aspects of public financial management, [w:] R. Bohač (red.), Current issues of finance and financial law from the viewpoint fiscal and monetary promotion of economic growth in the Eastern Europe after 2010 (Praha 2010); Architektura systemu finansowego jst, [w:] R. P. Krawczyk, A. Borowicz (red.), Aktualne problemy samorządu terytorialnego (Łódź 2016). E-mail: krystyna. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015