Profesor Włodzimierz Nykiel

 

NYKIEL Włodzimierz (23 XII 1951 Łódź) syn Mieczysława i Klary z d. Piątkowskiej; prawnik. Ścieżka naukowa: na Wydz. Prawa i Administracji UŁ: 1973 mgr, prom. prof. J. Wróblewski, 1980 dr, prom. prof. N. Gajl, 1993 dr hab. n. praw. w zakresie prawa, prawa finansowego; 2002 prof. n. praw. Ścieżka zawodowa: na Wydz. Prawa i Administracji UŁ: od 1973 wykł., od 1997 kier. Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, od 1997 kier. podypl. Studium Prawa Podatkowego, 2002–2007 kier. Zakładu Materialnego Prawa Podatkowego, od 2007 kier. Katedry Materialnego Prawa Podatkowego; 1996–2006 prof. nadzw. UŁ; od 2006 prof. zw. UŁ; 2008–2016 rektor UŁ. Kierunki badawcze: charakter prawny ustawy budżetowej; budżety lokalne; ulgi i zwolnienia podatkowe; charakter prawny obniżenia podatku należnego o podatek naliczony; koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych; orzecznictwo ETS/TSUE odnoszące się do Polski. Najważniejsze dokonania naukowe: teoretyczna koncepcja ulg i zwolnień podatkowych w konstrukcji prawnej podatku. Recenzje dorobku naukowego: 6 rec. hab., 16 rec. dokt., 5 rec. grantów. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 2005–2008 problemy implementacji prawa wspólnotowego dot. podatku od wartości dodanej i podatku akcyzowego w okresie poakcesyjnym, 1 h02a 060 28; 2013–2015 kier. międzynarod. proj. badaw. standards, trends and challenges of national tax legislation; 2015–2017 międzynarod. proj. badaw. transformation of tax systems in the central and eastern european countries (cee) and brics countries – 25 years of experience and future challenges. Współpraca z ośrodkami naukowymi: od 1992 International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie (Holandia), współpr. w zakresie organizacji konferencji międzynarod., wykł. specjalistów z International Bureau of Fiscal Documentation w UŁ, wizyty studentów i prac. nauk. Wydz. Prawa i Administracji UŁ w bibliotece International Bureau of Fiscal Documentation; 2001 Instytut Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego (Wirtschaftsuniversität) w Wiedniu (Austria), udział studentów Wydz. Prawa i Administracji UŁ w szkole letniej międzynarod. prawa podatkowego w Wiedniu Vienna International Tax Law Summer School; 2010 Uniwersytet w Tillburgu (Holandia), udział studentów w programie EUCOTAX, organizacja seminariów/konferencji dla studentów (International Study Course on Pensions); 2004–2013 współpr. z Wydz. Prawa uniwersytetów w Bolonii, Bari, Tarencie (Włochy), w Grenoble i Tours (Francja); 2007 wykł. dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego (Wirtschaftsuniversität) w Wiedniu (Austria). Członkostwo w organizacjach: od 1997 czł. ŁTN; od 2000 czł. Europejskiego Stow. Profesorów Prawa Podatkowego (Euro235 pean Association of Tax Law Professors, EATLP), 2000–2005 czł. Komitetu Nauk. (Academic Committee) tamże; 2003–2008 czł. Rady Konsultacyjnej (Advisory Council) Międzynarod. Biura Dokumentacji Podatkowej (IBFD) w Amsterdamie (Holandia); od 2008 czł. Rady Powierniczej (Board of Trustees) IBFD; od 2002 czł. Międzynarod. Stow. Podatkowego (International Fiscal Association, IFA), 2005–2011 czł. Zarządu (Executive Committee) tamże; od 2003 prezes Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych; 2012–2016 czł. Prezydium Konferencji Akademickich Szkół Polskich. Udział w redakcjach czasopism: czł. Rad Programowych: „Kwartalnika Prawa Podatkowego”, „Prawa i Podatków”, „Przeglądu Legislacyjnego”, „Przeglądu Podatkowego”; od 2014 red nacz. „Kwartalnika Prawa Podatkowego”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 15 dokt. Dydaktyka: prawo podatkowe; prawo finansowe; międzynarod. i europejskie prawo podatkowe; publ.: Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki (Warszawa 2013, współaut. i red.); Prawo finansowe, przewodnik metodyczny (Łódź 1978, współaut.); Opodatkowanie działalności gospodarczej (poza rolnictwem) (Łódź 1989, współaut.). Odznaczenia i nagrody: 1999 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 2007 Medal KEN; 2011 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 2012 Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice; 2016 doctor honoris causa UWr. Inne: 1991–1992 konsultant Międzynarod. Stow. Zarządów Miast (International City Management Association) w Waszyngtonie; 1995–1996 ekspert Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; 1995–1997 ekspert Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu; 1997–2001 sędzia Trybunału Stanu; 1998–1999 czł. Rady ds. Reform Ustrojowych Państwa przy Prezesie Rady Ministrów; 2002– 2007 przewodn. Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego; 2003–2004 czł. Rady Społeczno-Gospodarczej; 2004–2005 czł. Społecznej Rady Skarbowości przy Ministrze Finansów; 2006–2010 czł. Rady Legislacyjnej; od 2008 przewodn. Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych; 2009 czł. Rady Konsultacyjnej „EC Tax Review”; od 2012 wiceprzewodn. Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich; 2012–2016 przewodn. Komisji ds. Współpracy Międzynarod. Konferencji Rektorów Akademii Sztuk Polskich; od 2015 poseł na Sejm. Hobby: opera. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 120 poz. Ustawa budżetowa (Łódź 1987); Rola dochodów w równoważeniu budżetów lokalnych (Łódź 1993); Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku (Warszawa 2002); Protection of Taxpayer’s Rights. European, International and Domestic Tax Law Perspective (Warszawa 2009, współred.); Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Gdańsk 2015, współred.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015