Profesor Marek Nalepa

 

NALEPA Marek Stanisław (9 IV 1966 Pińczów) syn Bronisława i Heleny z d. Płoszaj; historyk literatury. Ścieżka naukowa: 1992 mgr w WSP w Rzeszowie, prom. prof. dr hab. P. Żbikowski; 1998 dr n. humanist. w zakresie literaturoznawstwa tamże, prom. tenże; 2004 dr hab. n. humanist. w zakresie literaturoznawstwa na Wydz. Filologicznym UJ. Ścieżka zawodowa: w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie: 1991–2001 nauczyciel akadem., od 1991 asyst. stażysta, 1992–1998 asyst., 1998–2001 adiunkt; od 2001 nauczyciel akadem. URz, 2001–2004 adiunkt tamże, od 2004 prof. nadzw. tamże; od 2002 nauczyciel akadem. w PWSZ (od 2006 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska) w Przemyślu, od 2004 prof. nadzw. tamże. Kierunki badawcze: poezja późnego oświecenia i wczesnego romantyzmu, twórczość jezuitów białoruskich (do 1820). Najważniejsze dokonania naukowe: wprowadzenie w obieg badaw. nieznanych utworów poetyckich z lat 1793–1806, np. Między rozpaczą i nadzieją. Antologia poezji porozbiorowej lat 1793–1806 (Kraków 2006). Recenzje dorobku naukowego: 6 rec. dokt. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 2004 wykł. w szkołach średnich i bibliotekach Przeworska, Przemyśla i Krosna; 2004 wykł. gościnne w Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu (Ukraina). Członkostwo w organizacjach: od 1996, czł., założ. Międzynarod. Tow. Badań nad Wiekiem Osiemnastym; od 2000 czł. Tow. Nauk. w Rzeszowie; od 2010, czł., założ. Międzynarod. Zespołu Badawczego „Galicja 1772–1918”; od 2015 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: od 2013 czł. Rady Nauk. „Zeszytów Naukowych” Uniwersytetu Zielonogórskiego; 2004– 2006 współred. „Prac Humanistycznych Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie”; 2012–2015 czł. redakcji „Tematów i Kontekstów”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 2 dokt. Dydaktyka: literatura oświeceniowa; arcydzieła literatury powszechnej XVII i XVIII w.; kolokwium literaturoznawcze; kultura mniejszości narodowych i etnicznych; podstawy edytorstwa. Odznaczenia i nagrody: 1998 Nagroda II° Rektora WSP w Rzeszowie; 2002 Nagroda w postępowaniu konkursowym na najlepsze monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za rok 2002 „Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje...” Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej; 2004 Nagroda Główna za monografię Rozpacz i próby jej przezwyciężenia w poezji porozbiorowej (1793–1806) w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Śląską na najlepszą książkę pod względem edytorskim w kategorii prac nauk.; 2005 Nagroda Rektora URz II°; 2007 Brązowy Krzyż Zasługi; 2011 Medal Dziesięciolecia Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu za osiągnięcia dydakt.; 2014 Główna Nagroda JM Rektora UAM w konkursie na najlepszą książkę akadem. za monografię: 231 Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830. W kręgu spraw publicznych i narodowych (Rzeszów 2014); 2016 Złota Książka im. Wincentego Różańskiego za Syn Bogini: Wincenty „Witek” Różański (Rzeszów 2015, współaut.). Inne: 2009, 2010 czł. Ogólnopolskiego jury Konkursu o Nagrodę im. Cz. Zgorzelskiego, VIII i IX edycja; od 2012 czł. Rady Nauk. serii „Czarny Romantyzm”; organizator i współorganizator konferencji nauk., m.in.: 1998 Ogólnopolskiej Konferencji Od Oświecenia do Romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793–1830, 2012 Ogólnopolskiej Konferencji Poezja okolicznościowa lat 1730–1830 w Polsce, 2013 Ogólnopolskiej Konferencji Stanisław Orzechowski – pisarz polityczny. W pięćsetlecie urodzin, 2014 Międzynarod. Konferencji Rozmyślanie przemyskie – świadectwo kultury literackiej i religijnej średniowiecza z perspektywy wieków. Hobby: ludowa (polska i rusińska) architektura drewniana; zamki i historia Szkocji; rośliny ogrodowe; fotografia. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 90 poz. „Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje...” Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej (Wrocław 2002); Rozpacz i próby jej przezwyciężenia w poezji porozbiorowej (1793–1806) (Rzeszów 2003); Między żarliwością a zdradą. Studia i szkice o literaturze późnego polskiego oświecenia (Kraków 2010); Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830. W kręgu spraw publicznych i narodowych (Rzeszów 2014, współred.); Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730– 1830. W kręgu spraw prywatnych i środowiskowych (Rzeszów 2014, współred.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015