Profesor Gabriela Mełeń -Mucha

 

MEŁEŃ-MUCHA Gabriela Regina z d. Żerek, wcześniej Żerek-Mełeń (9 V 1960 Piotrków Trybunalski) córka Józefa i Leokadii z d. Kembłowskiej; lekarz endokrynolog. Ścieżka naukowa: na Wydz. Lekarskim AM w Łodzi: 1985 lek. med.; 1989 dr n. med., prom. prof. A. Lewiński, 2002 dr hab. n. med.; 2012 prof. n. med. Ścieżka zawodowa: w Instytucie Endokrynologii AM w Łodzi: 1985 mł. asyst., 1986 asyst., 1987–1988 st. asyst., 1989–2001 adiunkt ze stopniem dr n. med., 2002–2007 adiunkt ze stopniem dr hab. n. med. AM/UM w Łodzi; 2008–2011 prof. nadzw. ze stopniem dr hab. UM w Łodzi, od 2012 prof. nadzw. z tytułem prof. tamże. Kierunki badawcze: badania nad wpływem hormonów, czynników wzrostowych i cytokin na procesy wzrostowe (proliferację, apoptozę, nekrozę, masę nowotworów i ich angiogenezę) tkanek prawidłowych (tarczycy, nadnerczy, nabłonka jelita grubego, śledziony) i nowotworowo-zmienionych (gruczolaków i raków jelita grubego indukowanych DMH oraz gruczolaków przysadki indukowanych DES) lub linii komórkowych (HECa10, Colon 38, MC38, DU145); poszukiwanie czynników prognostycznych wśród endogennych regulatorów angiogenezy dla chorych z guzami neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego, rakami jelita grubego i piersi. Najważniejsze dokonania naukowe: opisanie: 1) hamującego wpływu somatostatyny i jej analogu oktreotydu na proliferację komórek pęcherzykowych tarczycy; 2) hamującego wpływu różnych analogów somatostatyny na proliferację kolonocytów i innych tkanek; 3) charakterystycznych zmian wskaźnika proliferacji i apoptozy w trakcie indukowanej dimethylhydrazyną karcynogenezy jelita grubego; 4) nowych czynników prognostycznych dla chorych z guzami neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego (angiopoetyna 2 i Tie2) i rakami jelita grubego (endostatyna, osteopontyna, angiopoetyna 2). Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 4 proj. KBN i 1 proj. międzynarod., liczne prace własne z AM i UM w Łodzi: 1) zakończony w 1998 wpływ analogów somatostatyny na proliferację komórkową i angiogenezę; 2) zakończone w 2001 badania nad przeciwnowotworowym wpływem analogów somatostatyny ze szczególnym uwzględnieniem roli apoptozy; 3) zakończone w 2001 badania wpływu angioinhibitorów na wydzielanie prolaktyny, wzrost i angiogenezę indukowanych estrogenami gruczolaków przysadki; 4) 2008–2012 międzynarod. proj. niewspółfinansowany w ramach COST ACTION CM 0602 – Inhibitors of angiogenesis: design, synthesis and biological exploitation [Ocena wpływu angiogennych czynników wzrostowych oraz ich inhibitorów na wzrost i czynność hormonalną nowotworów neuroendokrynnych]. Współpraca z ośrodkami naukowymi: w ramach COST ACTION. Członkostwo w organizacjach: 217 1985–1992 czł. Tow. Internistów Polskich; od 1986 czł. International Society of Endocrinology; od 1986 czł. Polskiego Tow. Endykronologicznego, 2002–2005 przewodn. Sekcji Endokrynologii Doświadczalnej tamże; 1886– 2000 czł. European Pineal & Biological Rhythms Society (wcześniej European Pineal Study Group, później European Pineal Society); od 2001 czł. International Federation of Neuroendocrinology; od 2001 czł. Polskiego Tow. Neuroendokrynologii; 2003–2006 czł. Komisji Endokrynologii i Metabolizmu Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN; 2004 czł. European Neuroendocrine Tumor Society; od 2005 czł. Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych; od 2005 czł. Krajowego Rejestru Guzów Neuroendokrynnych; od 2009 czł. ŁTN, od 2012–2015 czł. Komisji Rewizyjnej tamże; od 2013 czł. European Society of Endocrinology. Udział w redakcjach czasopism: czł. Komitetów Red.: 2002–2005 „Endokrynologii Polskiej”, „Gastroenterology Research and Practice”, „International Journal of Interdisciplinary Oncology”, „OncoReview”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 4 dokt. Dydaktyka: endokrynologia. Odznaczenia i nagrody: 1) 1990, 1991 Nagrody Rektora AM w Łodzi, indyw. za dział. nauk.; 2) 1990, 2002 Nagrody Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, zespoł. za dział. nauk. za: a) twórcze osiągnięcia w badaniach nad regulacją hormonalną proliferacji komórek tarczycy, b) za cykl 6 prac dot. nowych aspektów działania angiotensyn; 2004, 2010, 2013 Nagrody Rektora UM w Łodzi I° za dział. nauk., w tym: 2013 za cykl prac Udział modulatorów angiogenezy w regulacji wzrostu i progresji wybranych nowotworów w tym guzów neuroendokrynnych. Hobby: malarstwo; muzyka; podróże. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 200 poz. Effects of somatostatin analogs octreotide and lanreotide on the proliferation and apoptosis in Colon 38 tumors: interaction with 5-fluorouracil, „Neuroendocrinology Letters” (2000, 21, współaut.); Effects of short term treatment with pentagastrin, proglumide, tamoxifen given separately or together with 5-fluorouracil on the growth in the murine transplantable Colon 38 cancer, „Neoplasma” (2001, 48); Frequency of proliferation, apoptosis and their ratio during rat colon carcinogenesis and the characteristic pattern of them in the dimethylhydrazine-induced colon adenoma and carcinoma, „Cancer Investigation” (2002, 20, współaut.); Elevated peripheral blood plasma concentrations of tie-2 and angiopoietin 2 in patients with neuroendocrine tumors, „International Journal of Molecular Sciences” (2012, 13, współaut.); Somatostatin receptors – distribution in normal tissues and transduction mechanisms, [w:] M. Pawlikowski (red.), Somatostatin analogs in diagnostics and therapy. Landes Bioscience (Austin, Texas 2007). E-mail: gabriela.melen-mucha@ umed.lodz.pl.

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015