Profesor Ewa Marynowicz-Hetka

 

MARYNOWICZ-HETKA Ewa Bożena z d. Marynowicz (11 XII 1946 Łódź) córka Kazimierza i Zofii z d. Skrzybalskiej; pedagog społeczny

 

Ścieżka naukowa

 • 1969 – magister pedagogiki, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, promotor: prof. K. Kotłowski;
 • 1977 – doktor nauk humanistycznych Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, promotor: prof. Irena Lepalczyk;
 • 1986 – dr hab. nauk humanistycznych  w zakresie pedagogiki  społecznej, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny;
 • 2000 – profesor nauk humanistycznych (przewód profesorski: Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny);
 • 2011 – doctor honoris causa, Uniwersytet w Ostrawie, promotor, prof. O. Chytil (Rep. Czeska).

 

Ścieżka zawodowa

 • 1969–1972 – nauczyciel w Pomaturalnej Państwowej Szkole Pracowników Socjalnych w Łodzi
 • 1972–2019 – Uniwersytet Łódzki, Katedra Pedagogiki Społecznej

Stanowiska: asystent (1972–1977), adiunkt (1977–1987), docent (1987–1990), profesor nadzwyczajny (1990–2002), profesor zwyczajny (2002-2019);

Funkcje: kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej UŁ (1987–2019), kierownik  Studium Zaocznego Pedagogiki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ (1987–1990), (pierwszy) dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ (1991–1995).

 

Kierunki badawcze

 • kwestie społeczne i ich wymiar społeczno-pedagogiczny;
 • zagadnienia  kształcenia do profesji społecznych i  działania w polu pracy socjalnej/społecznej;
 • związki pedagogiki społecznej  z pracą socjalną/społeczną, pojmowaną jako obszar działania;
 • zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne pedagogiki  społecznej pojmowanej jako dyscyplina  i jako orientacja działania;
 • pedagogizacja życia społecznego;
 • epistemologiczne przesłanki konstruowania narzędzi analizy aktywności w  polu praktyki.

 

Najważniejsze dokonania naukowe

Poznawcze:

 • analiza działania w polu praktyki – narzędzia analizy, podejścia teoretyczne i epistemologiczne, przykłady różnicowania kultury praktyki;
 • podejścia epistemologiczne do badań w polu pracy socjalnej/społecznej;
 • pedagogizacja życia społecznego – punkt widzenia  pedagogiki społecznej.
 • kształcenie do pola praktyki poprzez projektowanie;
 • pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka i jako orientacja działania.

Użytkowe:

 • animacja ruchu badaczy, nauczycieli i praktyków pracy socjalnej na poziomie krajowym (Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej(PSSPS)  i na poziomie europejskim (Centre Européen de Ressources pour la Recherche en Travail Social/European Resource Centre for Research in Social Work (CERTS/ERCRSW) zajmujących się podejściami partycypacyjnymi do pola pracy socjalnej;
 • animacja w kraju i w środowisku międzynarodowym (Association Internationale Francophone des Interventions Auprés des Familles Séparées (AIFI) ruchu osób pracujących z rodzinami separowanymi/rozwiedzionymi – promocja podejść mediacyjnych do rozwiązywania konfliktów.

 

Recenzje zagraniczne dorobku naukowego

3 recenzje  w przewodzie  profesorskim poza krajem, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Uniwersytet w Ostrawie  (Rep. Czeska), recenzje rozpraw  doktorskich  i habilitacyjnych:  Uniwersytet Masaryka w Brnie (Rep. Czeska), Conservatoire National des Arts et Métiers w Paryżu, Uniwersytet Paryż 5 Descartes (Francja), Uniwersytet w Montpellier (Francja); recenzent wniosków o granty Słowackiej Akademii Nauk.

 

Granty, projekty, wdrożenia, patenty

14 projektów krajowych i zagranicznych odnoszących się do realizowanej problematyki badawczej.

 

Współpraca z ośrodkami naukowymi i znaczące publikacje

 • 1978–2019  Université Lumière  Lyon 2 (Francja), m.in.: Chômage et travail social en Pologne et en France. L’institutionalisation (Lyon 1999, współred.);
 •  1989- 2019 współpraca ze środowiskiem badaczy europejskich:  European Dimensions in Training and Practice of the Social Professions/Dimensions européennes de la formation et de la pratique des professions sociales (Katowice 1999, współred.);Participative Approaches in Social Work Research/Les Approches participatives dans les recherches en travail social (Łódź 2010, współred.);
 • od 2002-Współpraca z badaczami i praktykami kanadyjskimi frankofońskimi: Kultura praktyki przedstawicieli profesji społecznych - podejścia mediacyjne w działaniu społecznym, (Łódź 2014, Wyd. UŁ, współred.)
 • od 2000 Conservatoire National des Arts et Mètiers (CNAM) w Paryżu (Francja): przekład na język polski i opracowanie książki: Jean-Marie Barbier, Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć,( Łódź 2016, Wyd.  U Ł).

 

Członkostwo w organizacjach

 • Łódzkie Towarzystwo Naukowe: od 1987 członek zwyczajny, sekretarz generalny (1997-2003), od 2003 z-ca sekretarza generalnego, od 2016 członek honorowy;
 • European Association of Schools of Social Work (EASSW): 1989-1997 członek Zarządu oraz wiceprezydent (1995-1997);
 • Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej:  1991–2011 członek  założyciel i  prezes;
 • Association Internationale Francophone des Interventions Auprés des Familles Séparées (AIFI): 2003-2015 członek Zarządu i założyciel;
 • European Centre Community Education (ECCE): 2005-2016  członek Zarządu;
 • Centre Européen de Ressources pour la Recherche en Travail Social/European Resource Centre for Research in Social Work (CERTS/ERCRSW): 2006-2018 prezydent i  członek  założyciel.

 

Udział w redakcjach czasopism

Członek Rad Redakcyjnych:

 • 1999–2006 „Chemins de Formation”, Université de Nantes (Francja), 
 • 2014–2018 „Chowanna”; 
 • 2005 –„Revue scientifique de l’AIFI”, Montreal (Kanada);
 • 2020-  Phronesis (Montreal, Kanada).
 • 2014 -  redaktor naczelny czasopisma  „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” https://czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl

 

Kształcenie kadry naukowej

promotor 13. doktoratów w naukach  humanistycznych / społecznych

 

Dydaktyka

Wykłady:

pedagogika społeczna; zintegrowany paradygmat analizy działania; aksjologia pracy społecznej; podejścia mediacyjne w działaniu społecznym.

Publikacje:

 • Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1 (Warszawa 2006);
 • Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 2 (Warszawa 2007, red.);
 • The social pedagogy dimension of social work activity, w: The Routledge Handbook of Social Work Theory, red.. M. Payne, E. Reith-Hall, London, New York 2019.

Aktywność ekspercka:

od 2001 członek zagraniczny  Rady Studiów Doktorskich na Wydziale Studiów Społecznych Uniwersytetu w Ostrawie – Fakulta Sociálních studií Ostravské Univerzity (Rep. Czeska)

 

Odznaczenia i nagrody

 • 1994 Medal KEN;
 • 1996 Złoty Krzyż Zasługi ;
 • 2016 – Medal Universitatis Lodziensis  Merentibus;
 • 1978 Nagroda MNiSW za rozprawę doktorską;
 • 1987 Nagroda  MNiSW za rozprawę hab. Instytucjonalna pomoc w rozwoju dziecku i rodzinie (Łódź 1986);
 • 2016  Komitet Nauk Pedagogicznych PAN (Medal  za Zasługi dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki.

 

Inne

 • 1993–2008 przewodnicząca  Rady Redakcyjnej  serii wydawniczej „Biblioteka Pracownika Socjalnego”, Wydawnictwo  Naukowe „Śląsk”(publikacja 53 książek w tej serii);
 • 2003–2011 członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN;  
 • 2006 -2016 członek prezydium Institut Européen de Recherche sur la Formation et ľ Analyse de l’ Activité, sieć 28 uniwersytetów europejskich, pd. i pn. ameryk. powołana przy Conservatoire National des Arts et de Métiers (CNAM) w Paryżu;
 • od 2010 redaktor serii „Szkoły i zespoły naukowe Łodzi akademickiej, przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, Wydawnictwo  ŁTN;
 • od 2010 członek zagraniczny  Rady Naukowej Wydziału Studiów Społecznych Uniwersytetu w Ostrawie – Fakulta Sociálních Studií Ostravské Univerzity (Rep. Czeska);  
 • 2013-2017 członek Rady Nauk. Katedry UNESCO „Formation et Pratiques Professionnelles”, CNAM w Paryżu;
 • od 2009  organizacja w ŁTN wykładów dla doktorantów łódzkich uczelni;
 • od 2004  udział w pracach związanych z konkursem ŁTN na  pracę badawczą z zakresu   pedagogiki  społecznej im. prof. Ireny Lepalczyk.

 

Bibliografia podmiotowa w wyborze

Dorobek naukowy: ok. 150 pozycji, 34 książki (w tym 7 własnych, 1 współautorska, 26 redaktorskich i współredagowanych), ponad 115 artykułów i rozpraw publikowanych w kraju i za granicą, w monografiach zespołowych i czasopismach. Syntetyczny wymiar mają monografie: Pedagogika społecznego. Pojmowanie aktywności w polu praktyki (Łódź 2019, Wyd. UŁ), Social Pedagogy. Comprehending activity in the field o practice (Lambert Academic Publising, Beau Bassin 2020).

 

Publikacje z lat 2011-2021

Marynowicz-Hetka E. (2011) Praktyczność pedagogiki, zakres, przekraczanie – na przykładzie pedagogiki społecznej, [w:] Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym, red. T. Hejnicka-Bezwińska, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 290-304.

Marynowicz-Hetka E. (2011), W sprawie poszukiwania narzędzi analizy procesu dyscyplinaryzacji i instytucjonalizacji pedagogiki (na przykładzie pedagogiki społecznej), [w:] Pedagogika: zakorzenienie i transgresja, red. M. Nowak-Dziemianowicz, P. Rudnicki, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s. 66–76.

Marynowicz-Hetka E. (2012)Społeczny wymiar działania  w polu praktyki  pracy socjalnej, „Zoon Politikon”, nr 3, s. 109-128.

Marynowicz-Hetka E. (2012) Uprzedmiotowienie i marszandyzacja relacji społecznych – uwagi pedagoga społecznego na marginesie lektur, [w:] Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność, red. S. Sztobryn, M. Wasilewski, M. Rojek, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 161-170.

Marynowicz-Hetka E. (2013) Mistrzynie pracy socjalnej/społecznej – fenomen trwania z perspektywy koncepcji rozwoju poprzez zerwania i nieciągłości. Propozycja narzędzia analizy, [w:] Kobiety w pracy socjalnej, red. A. Kotlarska-Michalska, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 31-48.

Marynowicz-Hetka E. (2013), (red.) Pedagogizacja życia społecznego, „Societas/Communitas”,nr 2 (16), (współred.) M. Czyżewski,  G. Woroniecka,

 Marynowicz-Hetka E. (2013) Pedagogizacja życia społecznego w optyce społeczno-pedagogicznej, „Societas/Communitas”, nr 2 (16), Pedagogizacja życia społecznego, (red.) M. Czyżewski, E. Marynowicz-Hetka, G. Woroniecka, s.75-96.

Marynowicz-Hetka E. (2014) En guise de conclusion, w:Recherche en travail social: Les approaches participatives, (red.) Dominique Paturel, Nîmes, Champ Social, s.385-397.

Marynowicz-Hetka E. (2014) Orientowanie działania – rama konceptualna pojmowania kultury praktyki, [w:] Kultura praktyki przedstawicieli profesji społecznych – podejścia mediacyjne w działaniu społecznym, red. E. Marynowicz-Hetka, D. Wolska-Prylińska, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 17-31.

Marynowicz-Hetka E. (2014) Participative Inquiry in the Field of Social Work. Socio-pedagogical Perspective, [w:] Research in Social Work in Europe Part I, (red.), J. Hamalainen, B. Littlechild, M. Špiláčková, Ostrava, Publisher University of Ostrava, s. 57-82, współautorka: A. Gulczyńska.

Marynowicz-Hetka E. (2014) Społeczno-pedagogiczny punkt widzenia-wielowymiarowość perspektyw, [w:] Pedagogika społeczna wobec zagrożeń i idei sprawiedliwości społecznej, (red.) W. Danilewicz, W. Theiss, t.2.Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 125-139.

Marynowicz-Hetka E. (2014) Pola praktyki - pola badań. Złożoność konfiguracji i społeczno – pedagogiczny punkt widzenia, [w:] Badania w pracy socjalnej, M. Szpunar (red.), Gdańsk, Wydawnictwo ANWI,  s. 18-36.

Marynowicz-Hetka E. (2014), (red.) Kultura praktyki przedstawicieli profesji społecznych-podejścia mediacyjne w działaniu społecznym, Łódź, Wydawnictwo  Uniwersytetu Łódzkiego, współred. L. Filion, D. Wolska-Prylińska.

Marynowicz-Hetka E. (2015), (red.) Pedagogika społeczna. Wstępy i kontynuacje, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, współred. E. Skoczylas-Namielska.

Marynowicz-Hetka E. (2015) Dimension sociétale ďinterventions dans le champ de la pratique : le cas du travail social,  Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne », 2016/2(3), https://doi.org/10.18778/2450-4491.03.03

Marynowicz-Hetka E. (2015) Integrowanie doświadczenia indywidualnego poprzez rekonstrukcję, reorganizację i podzielanie z innymi. Przykład społeczno-pedagogiczny, [w:] Wartościowanie w humanistyce. Normatywność, cynizm, ewaluowanie w pedagogice i edukacji, red. M. Jaworska-Witkowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń , s. 85-101.

Marynowicz-Hetka E.(2015), Praca socjalna – wielość znaczeń: propozycja interpretacji społeczno-pedagogicznej, [w:] Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji, red. M. Kawińska, J. Kurtyka-Chałas, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s.15-34.

Marynowicz-Hetka E. (2015), Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej w okresie dwudziestu lat działalności. Przykład kształtowania przestrzeni relacji przyjaznej (philia), [w:] Praca socjalna. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, red. A. Kotlarska-Michalska, P. Sikora, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 19-30.

Marynowicz-Hetka E. (2015), Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość: zarys stanowiska społeczno-pedagogicznego, [w:] Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje, red. E. Marynowicz-Hetka, E. Skoczylas-Namielska, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 15–26.

Marynowicz-Hetka E. (2015) W stronę pedagogiki kompletnej Radlińskiej- studium recenzyjne trzech wymiarów analizy, „Studia z Teorii Wychowania”,  tom VI, nr 2(11), s. 31-50.

Marynowicz-Hetka E. (2016), Kultura aktywności duchowej – niektóre elementy i narzędzia analizy, [w:] Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego i ich współczesne implikacje, red. A. Walczak, A. Wróbel, M. Wasilewski, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 37-51.

Marynowicz-Hetka E. (2016), Myśląc o wymogu kompleksowości w naukach o wychowaniu: na marginesie lektury tekstów, [w:] Pedagogika w społeczeństwie – społeczeństwo w pedagogice. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Modrzewskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Matysiak-Błaszczyk, E. Włodarczyk, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 73-88.

Marynowicz-Hetka E. (2016), Posłowie. Konceptualizacje zwyczajowych ram myślenia o aktywności – na marginesie pracy nad tekstem, [w:] J.-M. Barbier, Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacja zwyczajowych pojęć, tłum. E. Marynowicz-Hetka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 271–289.

Marynowicz-Hetka E. (2016), Social Pedagogy and Social Work: An Analysis of Their Relationship from a Socio-pedagogical Perspective, tłum. Machcińska-Szczepaniak, „Sociálni pedagogika/Social Education”, vol. 4, issue 1, April, s. 13-24, http://soced.cz/wp-content/uploads/2016/04/Socialni-pedagogika-Social-Education_41_SocEd_2016.pdf

Marynowicz-Hetka E. (2017) Zygmunt Bauman: flux,changements et transformation de ľactivité humaine dans la postmodernité, in : Encyclopédie ďanalyse des activités,(red.) J.-M. Barbier, M. Durand,Paris ,Presses Universitaire de France,s.397-402.

Marynowicz-Hetka E. (2018), Éducation des adultes et progrès social selon Helena Radlińska, [w:] Pionnières de l’éducation des adultes. Perspectives internationales, dir. F. F. Laot, C. Solar, Paris, L’Harmattan, s. 163-182, wspołautorka :F.F. Laot.

Marynowicz-Hetka E. (2018), Myśląc o życiu duchowym/mentalnym w kontekście aktywności: transformacje bezszelestne versus modyfikacje, „Studia z Teorii Wychowania”, nr 1 (22), s. 9-23.

Marynowicz-Hetka E. (2018) Projektowanie: spiralna aktywność opracowywania projektu działania w  przestrzeni kształcenia do pola praktyki, [w:] Projektowanie socjalne w kształceniu pedagogów społecznych, red. L. Telka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 13-30.

Marynowicz-Hetka E. (2018), Transformations invisibles/silencieuses et champ du travail social, [w:] Représenter/transformer. Débats en analyse des activités, dir. J.-M. Barbier, M. Durand, Paris, L’Harmattan, s. 183-202.

Marynowicz-Hetka E. (2018) Wirtuozeria, pasje, inicjacje. Profesje społeczne versus ekologia kultury. Esej recenzyjny, [w:] L. Witkowski, Humanistyka stosowana. Wirtuozeria, pasje, inicjacje. Profesje społeczne versus ekologia kultury, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 773-780.

Marynowicz-Hetka E. (2019) Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne: uwspólnianie doświadczeń i wzajemność oddziaływań, [w:] Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej. Wprowadzenie do problemu, (red.) L. Witkowski, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, s.106-123.

Marynowicz-Hetka E. (2019) Les approche participatives dans la RETS.Regards  complémentaire sur RETS(2), « Forum.Revue de la recherche en travail social », nr 157, współatorka: D. Paturel  http://www.champsocial.com/revueForum

Marynowicz-Hetka E. (2019) Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w  polu praktyki, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Marynowicz-Hetka E. (2019) The School of Thought: Relational Processes of Lasting Existence and Transformation, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” nr 1(8), s. 109-125, https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.08

Marynowicz-Hetka E. (2019)The social pedagogy dimension of social work activity, in: The Routledge Handbook of Social Work Theory, (red.) M. Payne, E. Reith-Hall, tłum.. M. Machcińska-Szczepaniak ,London, New York, Routledge, s. 282-293, rozdz. 24.

Marynowicz-Hetka E. (2019) Transformacje niewidoczne i bezszelestne w polu pracy socjalnej, [w:] Praca socjalna w środowisku i dla środowiska. Wyzwania, działania, efekty, (red.) H. Guzy-Steinke, A. Rutkowska, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 57-74.

Marynowicz-Hetka E.(2019) Wolfgang Welsch’s concept of transculturality: towards a transversal paradigm of social pedagogy, “Pedagogika Społeczna”,nr 3(73) ,s.61-73,  https:doi.org/10.35464/1642-672X.PS.2019.3.06

Marynowicz-Hetka E. (2020) Social Pedagogy. Comprehending activity in the field o practice, tłum. M. Hinton, Beau Bassin ,Lambert Academic Publising.

Marynowicz-Hetka E. (2020) Szkoła myślenia: relacyjne procesy trwania i transformacji, [w:] Wielowymiarowość dobrostanu człowieka i społeczeństw, czyli o tym, jak szlachetne zdrowie. Księga jubileuszowa dedykowania Profesor Ewie Syrek, (red.) E. Jarosz,  Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 21-35.

Marynowicz-Hetka E. (2020) Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej(Posłowie), [w:] Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii, (red.) J. Madalińska-Michalak, A. Wiłkomirska, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 134-152, współautorzy: K. Maliszewski, L. Witkowski.

Marynowicz-Hetka E. (2021) Analyse transversale des activités et paradigme de la transformation, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2(13), s. 48-65, https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.05

Marynowicz-Hetka E. (2021) Kultury praktyk edukacyjnych: wymiar społeczno-pedagogiczny, w: E. Durkheim, Wychowanie i socjologia, Posłowie, (red. nauk.) P. Kostyło, tłum. P. Kostyło, D. Rybicka, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, seria Biblioteka Myśli Pedagogicznej, s. 146-174.

Marynowicz-Hetka E. (2021) Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej w pierwszym dziesięcioleciu: studium rocznicowe, „Praca Socjalna” Rok XXXVI, nr 6, s. 109-134.

Marynowicz-Hetka E. (2021) Podejście systemowe i/lub podejście transwersalne? Na marginesie lektury tekstu Stanisława Kowalskiego: Podejście systemowe w badaniu środowisk wychowawczych, w: Stanisław Kowalski. Pamięci postaci uczonego i kontynuacje jego dorobku, red. W. Ambrozik, J. Modrzewski, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu, Seria Psychologia i Pedagogika nr 337, s. 269-280.

Marynowicz-Hetka E. (2021) The transcultural and transversal dimension of European cooperation in constructing a vision of social professions and their activity in the field of social/societal work, tłum. M. Hinton, [w:] F.W Seibel, A. Schneider, A. Thimmel(Hg.), Soziale Arbeit-Begegnung mit Grenzen/ Social Work-The Encounter with Borders, Frankfurt/M, Wochenschau Verlang, s. 111-125.

Marynowicz-Hetka E. (2021) Wartości w procesie kształcenia do pracy socjalnej/społecznej: perspektywa społeczno-pedagogiczna, w: Praca socjalna w Polsce. Wokół wolności i obywatelskości, red. M. Łuszczyńska, E. Grudziewska, M. Łuczyńska, Kraków, Oficyna Wydawnicza ”Implus”, s. 55-68.

Marynowicz-Hetka E. (2021) Entrer dans la « pensée transformation », „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2(13), s. 11-14, współautor:  J.-M. Barbier, https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.01 

Marynowicz-Hetka E. (2021), (red.) „Myśląc transformacje”/”Pensées transformation”/ „Thinking Transformations”, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2(13), współred. J.-M. Barbier, https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.02

Marynowicz-Hetka E. (2021) Myśląc transformacje: przestrzenie uwspólniania podejścia epistemologicznego, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2(13), Współautorka:  I. Kamińska-Jatczak, s. 340–352, https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.20.

Marynowicz-Hetka E. (2021) O „przepływach intelektualnych”: spotkania dialogowe, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2(13), współautor: M. Kafar, s. 251-274, https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.15

Marynowicz-Hetka E. (2021) Panel Discussion. The Politics of Truth in Education and the Public Space: Discussion at the Opening of the Volume, „Qualitative Sociology Review” nr 1(17), s. 12-26,  współautorzy: M. Czyżewski, M. Mendel, H. Ostrowicka, P. Rudnicki, https://doi.org/10.18778/1733-8077.17.1.2 

 

Drukuj E-mail