Profesor Andrzej Marciniak

 

MARCINIAK Andrzej Stanisław (23 IX 1952 Cieciułów) syn Stanisława i Eugenii z d. Kotarskiej; prawnik. Ścieżka naukowa: na Wydz. Prawa i Administracji UŁ: 1975 mgr, prom. W. Broniewicz, 1983 dr, prom. tenże, 1991 dr hab. n. praw. w zakresie prawa postępowania cywilnego; 2001 prof. n. praw. Ścieżka zawodowa: na Wydz. Prawa i Administracji UŁ: 1975–1976 asyst., 1977–1979 aplikacja sądowa; 1977–1992 st. asyst., 1983–1992 adiunkt, od 1993 kier. Katedry Postępowania Cywilnego; 1993–2002 prof. nadzw. UŁ; 1995–2005 adwokat; 2004 prof. zw. UŁ; 2006–2013 prof. zw. Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Kierunki badawcze: prawo postępowania cywilnego, w tym problematyka sądowego postępowania egzekucyjnego, a także postępowania zabezpieczającego, ogólnej teorii prawa postępowania cywilnego oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. Recenzje dorobku naukowego: 3 rec. w przew. prof., 5 rec. hab., 10 rec. dokt. Współpraca z ośrodkami naukowymi: staże nauk.: 1986 Uniwersytet Paryż II (Francja), 1995 Uniwersytet Grenoble 2 (Francja); 1989 Uniwersytet w Pawii (Włochy); 1990 Uniwersytet J. P. Šafárika w Koszycach (Słowacja). Członkostwo w organizacjach: 2003–2010 czł. Ośrodka Badawczego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie; od 2006 czł. ŁTN; od 2007 czł. założ. Tow. Nauk. Procesualistów Cywilnych; od 2013 przewodn. Rady Nauk. Ośrodka Nauk.-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej. Udział w redakcjach czasopism: 2003–2011 czł. Kolegium Red. „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego”, 2009–2011 przewodn. Kolegium Red. tamże. Kształcenie kadry naukowej: prom. ok. 10 dokt. Dydaktyka: prawo postępowania cywilnego; wykł. szkoleniowe dla sędziów sądów powszechnych, adwokatów i komorników sądowych; publ.: Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych (Warszawa 2011), Postępowanie cywilne w zarysie (Warszawa 2014, współaut.). Odznaczenia i nagrody: 1984, 1989, 1991, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008 Nagrody Rektora UŁ za dział. nauk. i dydakt.; 1998 Złota Odznaka UŁ; 2000 Srebrny Krzyż Zasługi; 2003 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 2008 Medal KEN; 2011 Złoty Krzyż Zasługi; 2013 Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Inne: 1990–1992 czł. grupy roboczej postępowania egzekucyjnego zabezpieczającego Komisji ds. Reformy Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Zespołu Prawa Cywilnego i Obrotu Międzynarod. Rady Legislacyjnej; 2004–2010 ekspert komisji sejmowych; od 2010 czł. Rady Programowej Polskiego Procesu Cywilnego; od 2011 czł. Rady Programowej Systemu Prawa Procesowego Cywilnego. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 100 poz. Ograniczenia egzekucji sądowej (Łódź 1983); Podstawa egzekucji sądowej. Tytuł wykonawczy (Łódź 1991); Kodeks postępowania cywilnego – opracowanie tekstu wraz z wprowadzeniem (Bielsko-Biała 1994, współaut.); Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (Warszawa 1996, współaut., współred.); Elektronizacja postępowania wieczystoksięgowego (Warszawa 2016, red.).

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015