Profesor Alicja Kurnatowska

 

KURNATOWSKA Alicja Stanisława z d. Perek (13 XI 1931 Pabianice) córka Józefa i Marianny z d. Perek; ginekolog, biolog med., parazytolog, mikolog, lekarz. Ścieżka naukowa: na Wydz. Lekarskim AM w Łodzi: 1955 lek., 1963 dr, prom. R. Kadłubowski, 1968 doc., 1977 prof. nadzw., 1989 prof. zw. Ścieżka zawodowa: od 1951 z-ca asyst. w Katedrze i Zakładzie Biologii (obecnie – Katedra Biologii i Parazytologii Lekarskiej); od 1983 kier. Ośrodka Leczenia Chorób Pasożytniczych i Grzybic w Katedrze Biologii i Parazytologii Lekarskiej AM w Łodzi; 1991–2002 kier. Katedry Biologii i Parazytologii Lekarskiej AM w Łodzi; z-ca dyr. Instytutu Biologiczno-Morfologicznego AM w Łodzi (18 lat); od 2008 na emeryturze. Kierunki badawcze: biologia i znaczenie med. pierwotniaków; cechy grzybów chorobotwórczych dla człowieka i grzybice; nowe leki przeciwpasożytnicze i przeciwgrzybicze; leczenie parazytoz i grzybic; ekologia med. Najważniejsze dokonania naukowe: wykazanie zmian liczebności populacji rzęsistka w zależności od fazy cyklu miesięcznego, częstego występowania zarażeń mieszanych (bakterie, grzyby, pasożyty) w różnych ontocenozach narządowych i trudności diagnostycznych i terapeutycznych w tych przypadkach; oprac. trybu postępowania w izolowaniu i różnicowaniu grzybów z różnych materiałów biologicznych; wykrycie właściwości rzęsistkobójczych i mikostatycznych nowych związków. Recenzje dorobku naukowego: liczne rec. w przew. prof., rec. hab., rec. dokt., rec. grantów nauk. MNiSW. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: współaut. 8 patentów, 6 z nich dot. technologii wytwarzania leków przeciwrzęsistkowych, 2 dot. sposobu otrzymywania związków o działaniu przeciwgrzybiczym. Współpraca z ośrodkami naukowymi: Instytut Farmaceutyczny w Warszawie; Zjednoczenie Przemysłu Farmaceutycznego „Polfa” w Warszawie; Uniwersytet im. Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja); Oslo University Hospital- Rikshospitalet, division OB-Gyn, Oslo (Norwegia); Hôpital Rangueil- -Service de Parasitologie Toulouse (Francja); University of Massachusetts-Dep. of Zoology, Massachusetts (USA). Członkostwo w organizacjach: od 1995 czł. ŁTN; czł. Polskiego Tow. Genetycznego; czł. Polskiego Tow. Parazytologicznego; tytuł Honorowego Czł. Studenckiego Tow. Naukowego przy AM w Łodzi; Czł. Honorowy Polskiego Tow. Parazytologicznego. Udział w redakcjach czasopism: czł. Rady Red. „Mikologii Lekarskiej”. Kształcenie kadry naukowej: mentor 2 hab., prom. 13 dokt. Dydaktyka: biologia med.; genetyka; parazytologia; mikologia; publ.: aut. lub współaut. 10 książek i skryptów, red. lub współred. 12 podr. i aut. 72 rozdz. w książkach dla lekarzy i studentów, m.in.: Ekologia: jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy (Warszawa–Łódź 1997, red.), Zarys parazytolo175 gii lekarskiej (Warszawa 1999, współred.), Ekologia: jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy medycznej (Warszawa 2001, red.), Ekologia medyczna – wybrane zagadnienia (Łodź 2003, współred.), Mikologia medyczna (Łódź 2006, współred.). Odznaczenia i nagrody: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN; Medal im. K. Janickiego; Medal 50-lecia Polskiego Tow. Parazytologicznego, Odznaka „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”; Złota Odznaka Tow. Przyjaciół Dzieci. Inne: przez 28 lat opiekun Studenckiego Koła Nauk.; 1955–2008 bezpłatne konsult. lekarskie z zakresu chorób pasożytniczych i grzybiczych; czł. Rady Instytutu Położnictwa i Ginekologii AM w Łodzi; czł. Rady Nauk. Instytutu Parazytologii PAN; czł. Rady Nauk. Instytutu CZMP w Łodzi; czł. Komitetu Parazytologii PAN; Hobby: malarstwo; beletrystyka; podróże. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. 211 poz. Studies on Trichmonas vaginalis Donné. Part I. Clinical aspects and pathogenesis of trichomoniasis of the female urogenital organs. Staining of Trichomonas vaginalis in the diagnosis of trichomoniasis, „Acta Medica Polona” (1965, 6, 4); Studia nad Trichomonas vaginalis Donné. Part II. Wrażliwość rzęsistka pochwowego na nowe chlorowcosulfonamidy in vitro i wyniki leczenia rzęsistkowicy nowymi lekami, „Folia Medica Lodziensia” (1966, 2); Studies on Trichomonas vaginalis Donné. III. Biometric features of T. vaginalis from different clinical forms of trichomoniasis, „Acta Protozoologica” (1966, 4, 20); Species distribution and influence of glycemic control on fungal infections in pregnant women with diabetes, „Journal of Infection” (2004, 48, 4, 339–346, współaut.); Prevalence of fungi in the vagina, rectum and oral cavity in pregnant diabetic women: relation to gestational age and symptoms, „Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica” (2004, 83, 3, 251–256, współaut.).

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015