Profesor Wanda Małgorzata Krajewska

 

KRAJEWSKA Wanda Małgorzata (2 VIII 1948, Łódź) córka Mariana i Alwiny z d. Kubik; biochemik, biolog molekularny. Ścieżka naukowa: na Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UŁ: 1971 mgr, prom. prof. dr hab. L. Kłyszejko-Stefanowicz, 1977 dr, prom. prof. dr hab. R. Wierzbicki, 1984 dr hab. n. przyr. w zakresie biochemii; 1997 prof. n. biol. Ścieżka zawodowa: 1971–1973 asystenckie studia przygotowawcze/specjalista biolog w Instytucie Biochemii i Fizjologii; 1973–1977 asyst. w Instytucie Biochemii i Biofizyki UŁ, 1977–1985 adiunkt tamże; 1977–1978 postdoc. Vanderbilt University USA; visiting professor: 1984–1985 Vanderbilt University USA, 1992–1993 University Vermont, USA; 1986–1990 doc. w Zakładzie Cytobiochemii Instytutu Biochemii UŁ; 1987–1990 prodziekan Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UŁ; 1990–1999 prof. nadzw. UŁ; od 1993 kier. Katedry Cytobiochemii UŁ, 1993–2011 kier. Zakładu Regulatorów Ekspresji Genów tamże; 1993–1996 dziekan Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UŁ; 1996–2002 prorektor UŁ ds. nauki, pierwszy z-ca Rektora; od 2000 prof. zw. UŁ. Kierunki badawcze: biochemia jądra komórkowego; biologia molekularna transformacji nowotworowej; ekspresja genów/białek w komórkach prawidłowych i patologicznych w aspekcie różnicowania komórkowego i transformacji nowotworowej; zaburzenia transmisji sygnałów w komórkach nowotworowych; regulacja ekspresji genów; sygnalizacja estrogenowa w stanach zapalnych; niestabilność genetyczna i polimorfizm genów. Recenzje dorobku naukowego: 11 rec. w przew. prof., 16 rec. hab., 61 rec. dokt., 33 rec. jako czł. CK, rec. grantów międzynarod. oraz FNP, KBN, MNiSW, NCN2012; prom. doctor honoris causa UŁ Aarona Ciechanovera. Współpraca z ośrodkami naukowymi: od 1996 UM w Łodzi; od 2000 Instytut CZMP w Łodzi; od 2000 UM w Lublinie; 2001–2002 Justus Liebig University (Niemcy); od 2003 University Virginia (USA); 2004–2006 University Copenhagen (Dania); od 2007 University Chicago (USA). Członkostwo w organizacjach: od 1972 czł. Polskiego Tow. Biochemicznego, 1996–1999 przewodn. Zarządu Oddz. Łódzkiego tamże; od 1983 czł. European Association for Cancer Research; od 1993 czł. ŁTN, od 2003 Sekr. Generalny tamże; od 1993 czł. Polskiego Tow. Biologii Komórki; od 1996 czł. Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, od 2013 przewodn. tamże; od 1999 czł. Rady Oddz. PAN w Łodzi; 2002–2006 czł. Working Group in Medical Genetics UNESCO; 2003–2006 czł. CK; 2006–2010 czł. Zespołu w ramach dyscypl. N303 MNiSW; od 2007 czł. Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, obecnie Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN; od 2008 czł. Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN, od 2012 wiceprzewodn. tamże; 2011–2013 czł. Zespołu Nauk Przyrodniczych 171 Komisji Ekspertów MNiSW. Udział w redakcjach czasopism: czł. Rad Red.: od 2003 „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica”, 2005–2011 „Acta Societatis Botanicorum Poloniae”, od 2014 „Journal of Tumor”; od 2006 red. nacz. Wydaw. ŁTN. Kształcenie kadry naukowej: prom. 10 dokt. Dydaktyka: biochemia i biologia molekularna; biologia molekularna transformacji nowotworowej; regulacja ekspresji genów; publ.: Podstawy cytofizjologii (Warszawa 1992, współaut.), Ćwiczenia z biochemii (Warszawa 1999, współaut.); Cytobiochemia (Warszawa 2002, współaut.); Harper’s Biochemistry (Warszawa 1994, współtłum.). Odznaczenia i nagrody: 1973– 2003 18 razy Nagrody Rektora UŁ, indyw. za dział. dydakt. i organizacyjną; 1977–2014 14 razy Nagrody Rektora UŁ, zespoł. za pracę nauk.; 1978 Nagroda Rektora UŁ za pracę dokt. Białka chromatyny w procesie różnicowania kurzych komórek erytroidalnych (Łódź 1977); 1981 Nagroda Sekr. Nauk. PAN, zespoł.; 1984 wyróżnienie zespoł. Wydz. Nauk Biologicznych PAN; 1985 Nagroda MNiSW za pracę hab. Fizykochemiczne i biologiczne właściwości białka niehistonowego o silnym powinowactwie do DNA chromatyny komórek erytroidalnych kur (Łódź 1983); 1993 Złoty Krzyż Zasługi; 2000 Medal KEN; 2000, 2003 Nagrody Rektora UŁ za podr. Ćwiczenia z biochemii (Warszawa 1999, współaut.), Cytobiochemia (Warszawa 2002, współaut.); 2005 Nagroda MNiSW, zespoł.; 2005 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 2006 Odznaka „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”; 2006 Nagroda Łódzkie Eureka; 2010 laureatka plebiscytu NZS Regionu Łódzkiego na najlepszego wykładowcę; 2013 Medal ŁTN. Inne: 1990–2002 czł. Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej; 2001–2006 czł. Komitetu Programowego I–VI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ponad 150 prac nauk. Androgen receptor status in female breast cancer:RT-PCR and Western blot studies, „Journal of Cancer Research and Clinical Oncology” (2002, 128, 85, współaut.); Expression of TGF-β type I and II receptors in normal and cancerous human endometrium, „Cancer Letters” (2002, 186, 231, współaut.); Alterations of Chk1 and Chk2 expression in colon cancer, „International Journal of Colorectal Disease” (2008, 23, 1243, współaut.); Loss of heterozigosity in the RAD51 and BRCA2 regions in breast cancer, „Cancer Detection and Prevention/Cancer Epidemiology” (2008, 32, 144, współaut.); Significance of TGFBR3 allelic loss in the deregulation of TGFβ signaling in primary human endometrial carcinomas, „Oncology Reports” (2016, 35, 932, współaut.). E-mail: wanda.krajewska@ biol.uni.lodz.pl.

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015

Drukuj E-mail