Profesor Danuta Kowalska

 

KOWALSKA Danuta z d. Łuszczyna (14 II 1963 Łódź) córka Stanisława i Anny z d. Cupryak; językoznawca. Ścieżka naukowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1987 mgr, prom. prof. dr hab. M. Kamińska, 2002 dr, prom. taż; 2014 dr hab. n. humanist. w zakresie językoznawstwa polonistycznego. Ścieżka zawodowa: w Katedrze Historii Języka Polskiego UŁ: 1987–2002 filolog specjalista, 2002 asyst., 2002 adiunkt; 2005–2012 kier. niestacjon. studiów filologii polskiej I i II°, kier. studium podypl. filologii polskiej dla absolwentów kierunków humanist.; od 2016 dyr. Instytutu Filologii Polskiej UŁ. Kierunki badawcze: hist. języka pol.; polszczyzna biblijnych tekstów przekładowych; hist. stylistyka pol. Recenzje dorobku naukowego: 2 rec. hab. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: wyk. 2 proj. badaw. z zakresu hist. języka pol. finansowanych przez NPRH: „Teksty do historii używania języka narodowego z aneksami”, 2012–2015, nr proj. 11H11004780; „Historia języka i wspólnot komunikatywnych polskich w 50 wykładach”, 2012–2015, nr proj. 11H11004780. Członkostwo w organizacjach: od 1987 czł. Tow. Miłośników Języka Polskiego; od 2004 czł. Polskiego Tow. Językoznawczego; od 2014 czł. ŁTN. Dydaktyka: m.in.: gramatyka hist. języka pol.; hist. języka pol.; język w przeszłości, przeszłość w języku; najdawniejszy misyjny język Słowian i jego kulturotwórcza rola; stylistyka hist. języka pol.; metodologia badań językoznawczych. Odznaczenia i nagrody: 2004 Nagroda Rektora UŁ II° za publ. Styl „Psałterza floriańskiego” na tle porównawczym (Łódź 2003); 2016 Nagroda Rektora UŁ, zespoł. I° za publ. Wybór tekstów z dziejów języka polskiego, t. I: Do połowy XIX wieku, t. II: Od połowy XIX wieku (Łódź 2015). Hobby: tenis ziemny; siatkówka. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. 35 poz. Słownik polsko-łaciński do średniowiecznych psałterzy polskich (Łódź 2000, współaut.); Styl językowy „Psałterza floriańskiego” na tle porównawczym (Łódź 2003); O stylistyce polskich XVI-wiecznych tłumaczeń Pisma św. na przykładzie „Nowego Testamentu” J. J. Wujka (1593) i „Biblii brzeskiej” (1563), [w:] J. Sosnowski (red.), Problemy semantyki i stylistyki tekstu (Łódź 2009); Funkcjonowanie słowotwórczych rzeczownikowych szeregów synonimicznych w „Psałterzu Dawidowym” Mikołaja Reja, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” (2010, t. LV); Sztuka słowa Mikołaja Reja. Studium stylistyczne „Psałterza Dawidowego” (Łódź 2013); Osobliwości leksykalne w „Psałterzu Dawidowym” Mikołaja Reja, „Roczniki Humanistyczne” (2016, t. LXIV); Język codziennej komunikacji w niecodziennym opracowaniu w „Listach z Afryki” Henryka Sienkiewicza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” (2016, t. L). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015