Profesor Małgorzata Korytkowska

 

KORYTKOWSKA Małgorzata Maria Magdalena z d. Kazimierczak (22 III 1942 Warszawa) córka Władysława i Jadwigi z d. Średnickiej; filolog słowiański. Ścieżka naukowa: 1966 mgr na Wydz. Filologicznym UW, prom. prof. Z. Stieber; 1976 dr w Instytucie Słowianoznawstwa PAN, prom. prof. K. Polański; 1990 dr hab. n. humanist. w zakresie językoznawstwa w Instytucie Slawistyki PAN. Ścieżka zawodowa: 1966–2002 prac. Zakładu Słowianoznawstwa PAN (od 1976 pod nazwą Instytutu Słowianoznawstwa PAN, od 1992 pod nazwą Instytutu Slawistyki PAN), od 1970 asyst. tamże, od 1972 st. asyst. tamże, od 1976 adiunkt tamże, od 1990 doc. tamże, od 1995 prof. nadzw. PAN, od 1998 prof. zw. PAN; 1995–2012 prof. nadzw. w Zakładzie Filologii Słowiańskiej Katedry Historii Języka Polskiego i Filologii UŁ; 1995–1999 kier. Zakładu Filologii Słowiańskiej przy Katedrze Historii Języka Polskiego i Filologii Słowiańskiej UŁ; 1998–2012 prof. zw. w Katedrze Slawistyki/Katedrze Slawistyki Południowej UŁ; 1999–2012 kier. Katedry Filologii Słowiańskiej/Katedry Slawistyki Południowej UŁ; od 2012 prof. zw. w Instytucie Slawistyki PAN. Kierunki badawcze: językoznawstwo południowosłowiańskie; bułgarystyka; językoznawstwo konfrontatywne; składnia; semantyka. Recenzje dorobku naukowego: 2 rec. w przew. prof., 4 rec. hab., 3 rec. dokt. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1988–2009 polsko-bułgarski proj. „Gramatyki konfrontatywnej bułgarsko-polskiej” (realiz. przez zespół międzynarod. z Instytutu Slawistyki PAN, Instytutu Języka Bułgarskiego BAN i Uniwersytetu Sofijskiego); 2000–2002 międzynarod. proj. badaw. dot. składni, finansowany przez Komitet Badań Naukowych (współaut. V. Maldżieva Instytut Języka Bułgarskiego BAN); 2001–2004 „Składnia porównawcza języków słowiańskich” (realiz. przez zespół międzynarod.) – finansowany przez Komitet Badań Naukowych; 2001–2004 międzynarod. proj. badaw. „Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski” (realiz. przez zespół z UŁ, UWM w Olsztynie i Państwowego Uniwersytetu Białoruskiego w Mińsku); 2014–1017 grant „Właściwości składniowe czasowników jako baza ich zintegrowanego opisu leksykograficznego (w perspektywie konfrontatywnej polsko-bułgarsko- rosyjskiej)”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, realiz. przez zespół z Instytutu Slawistyki PAN, UŁ, UWM w Olsztynie. Współpraca z ośrodkami naukowymi: z Instytutem Języka Bułgarskiego BAN i Uniwersytetem Sofijskim w ramach prac nad Gramatyką konfrontatywną bułgarsko-polską (12 t. monograficznych) oraz z Instytutem Języka Bułgarskiego BAN przy realiz. proj. „Nominalizacja argumentu propozycjonalnego w języku polskim i bułgarskim”, 4 publ., w tym monografia; 166 z Uniwersytetem w Mińsku i UWM w Olsztynie przy realiz. proj. „Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski”, monografia, publ.; z UWM w Olsztynie i UŁ przy realiz. grantu „Właściwości składniowe czasowników jako baza ich zintegrowanego opisu leksykograficznego (w perspektywie konfrontatywnej polsko-bułgarsko-rosyjskiej)”, monografia + słowniki (wersja elektroniczna), 14 art. Członkostwo w organizacjach: od 1997 czł. ŁTN; 1999–2015 czł. Komitetu Słowianoznawstwa PAN; 2007–2010, 2011–2015 przewodn. Komitetu Słowianoznawstwa PAN; 2008–2015 przewodn. Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarod. Komitetem Slawistów (MKS); 2008–2015 czł. Międzynarod. Komitetu Slawistów; 2008–2015 czł. Polskiego Tow. Językoznawczego; od 2013 czł.-korespondent Warszawskiego Tow. Naukowego. Kształcenie kadry naukowej: prom. 7 dokt. Dydaktyka: gramatyka opisowa i hist. języka bułgarskiego; gramatyka porównawcza języków słowiańskich; najnowsze zjawiska bułgarskiego języka literackiego; wstęp do filologii słowiańskiej z gramatyką języka starocerkiewnego; publ.: Ćwiczenia z gramatyki współczesnego języka bułgarskiego z wyborem tekstów (Łódź 1999, współaut.). Odznaczenia i nagrody: 1977 Nagroda Sekr. Nauk. PAN dla zespoł. Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich (t. I–XV, Wrocław 1964–1978); 1978 Medal „100 godini na BAN”; 1980 wyróżnienie „1300 godini Balgarija”; 1997 Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia nauk.; 2001 list gratulacyjny Prezydium Bułgarskiej Akademii Nauk: „Za zasługi dla bułgarystyki zasługi istotny wkład w rozwój filologii bułgarskiej i komparatystyki”; 2008 Medal KEN; 2012 Złota Odznaka „Za istotny wkład w rozwój i popularyzację bułgarystycznych badań językoznawczych”, przyznana przez Instytut Języka Bułgarskiego przy BAN. Inne: 1990–2002, 2015–2018 czł. Rady Nauk. Instytutu Slawistyki PAN; 1995–2012 czł. Rady Nauk. Wydz. Filologicznego UŁ; 2002– 2006 Ekspert UKA w zespole akredytacyjnym filologii słowiańskich; 2007 czł. zespołu ekspertów dla opracowania kryteriów akredytacyjnych specjalności filologia słowiańska, czł. zespołu akredytacyjnego; 2007–2010 czł. Rady Oddz. PAN w Łodzi. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 180 poz. Z problematyki składni konfrontatywnej – na przykładzie bułgarskich i polskich zdań bezpodmiotowych (Wrocław 1990); Typy pozycji predykatowo-argumentowych (Warszawa 1992); Modalność imperceptywna (Warszawa 1997, współaut.); Od zdania złożonego do zdania pojedynczego. Dopuszczalność nominalizacji argumentu propozycjonalnego w języku polskim i bułgarskim (Toruń 2002, współaut.); Modalność interrogatywna (Warszawa 2004); Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski i polski (Olsztyn 2010, współaut.). E-mail: mal_kor@ wp.pl

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015