Profesor Marlena Juszczak

 

JUSZCZAK Marlena Antonina (13 VI 1956, Łódź) córka Jana i Danieli; biolog, patofizjolog. Ścieżka naukowa: 1980 mgr na Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UŁ, prom. doc. dr hab. M. K. Lewińska; 1989 dr n. med. na Wydz. Lekarskim AM w Łodzi, prom. prof. dr hab. med. J. W. Guzek, 1998 dr hab. n. med. w zakresie patofizjologii tamże; 2012 prof. dr hab. n. med. Ścieżka zawodowa: od 1980 Zakład Patofizjologii AM w Łodzi: 1980– 1989 asyst. i wykł., 1989–1998 adiunkt, 1998–2006 adiunkt posiadający stopień dr hab.; od 2006 Zakład Patofizjologii i Neuroendokrynologii Doświadczalnej UM w Łodzi: 2007–2012 prof. nadzw., od 2012 prof. nadzw. posiadający tytuł nauk. prof.; od 2006 kier. Zakładu Patofizjologii i Neuroendokrynologii Doświadczalnej UM w Łodzi. Kierunki badawcze: rola szyszynki i melatoniny oraz wybranych neuropeptydów w regulacji uwalniania hormonów części nerwowej przysadki w warunkach prawidłowej i patologicznej funkcji ustroju; wpływ szyszynki i melatoniny na procesy pamięci u szczura oraz określenie u tych zwierząt udziału wazopresyny i/lub oksytocyny w mechanizmach uczenia się i zapamiętywania. Najważniejsze dokonania naukowe: wykazanie, że melatonina zmienia uwalnianie hormonów części nerwowej przysadki w zależności od stężenia i warunków eksperymentalnych; w stężeniach zbliżonych do fizjologicznych melatonina hamuje uwalnianie tych hormonów z układu podwzgórzowo-przysadkowego szczura za pośrednictwem błonowego receptora MT1 i przy udziale cAMP, natomiast w stężeniach farmakologicznych wywiera efekt pobudzający, który jest niezależny od błonowych receptorów melatoniny. Recenzje dorobku naukowego: 5 rec. dokt.; rec. cyklu prac zgłoszonych do nagrody Ministra Zdrowia; rec. proj. zgłoszonego do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta; rec. grantu NCN. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: gł. wyk. 2 grantów KBN: 1992–1998 nr 4.4047.91.02, 4.PO5.104.12; 1996–2014 kier. i gł. wyk. 5 proj. badaw. finansowanych przez AM/UM w Łodzi, badania dot. udziału neuropeptydów i/lub melatoniny w mechanizmach uwalniania hormonów części nerwowej przysadki u szczura. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1992, 1996, 2000 stypendium DAAD, Instytut Neurofizjologii, Wydz. Medyczny Uniwersytetu Otto-von-Guericke w Magdeburgu (RFN), 3 publ.; 1993–1994 stypendium Fundacji Fulbrighta, Department of Physiology, Southern Illinois University School of Medicine, Carbondale (USA), 5 publ. Członkostwo w organizacjach: od 1985 czł. Polskiego Tow. Fizjologicznego, 2002–2008 przewodn. Zarządu Oddz. Łódzkiego tamże, od 2008 przewodn. Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego tamże; od 1988 czł. Polskiego Tow. Endokrynologicznego; 1991–2011 czł. European Pineal & Biological Rhythms 149 Society; od 1996 czł. International Society of Endocrinology; od 1997 czł. Polskiego Tow. Badań Układu Nerwowego; 2000 czł. założ. Polskiego Tow. Neuroendokrynologii, 2000–2014 skarbnik Zarządu Głównego tamże, od 2014 czł. Komisji Rewizyjnej tamże; od 2002 czł. International Neuroendocrine Federation; od 2001 czł. Polskiego Stow. Stypendystów Fulbrighta, 2006–2014 przewodn. Komisji Rewizyjnej tamże; od 2003 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: od 2013 czł. Rady Nauk. „Endokrynologii Polskiej”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 3 dokt. Dydaktyka: fizjologia i patofizjologia człowieka w języku pol.; patofizjologia w języku angielskim; publ. Podstawy patofizjologii. Materiały dydaktyczne dla studentów kierunku biotechnologia (Łódź 2010). Odznaczenia i nagrody: 1986, 1989 Nagrody Rektora AM w Łodzi, indyw. za dział. nauk.; 1987, 2003 Nagrody Nauk. Ministra Zdrowia, zespoł.; 1995 Nagroda Nauk., zespoł. przyznana przez Jagiellońskie Centrum Badań Medycznych oraz Polskie Tow. Fizjologiczne; 1997 Nagroda Nauk. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, indyw.; 2000, 2011, 2015 Nagrody Rektora AM/UM w Łodzi, zespoł. za dział. nauk.; 2010 Odznaka „Zasłużony dla UM w Łodzi”, 2015 Medal „Za Zasługi dla UM w Łodzi”. Inne: 2000–2002 czł. Komisji Endokrynologii Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN; 2004 czł. Komitetu Nauk. Konferencji: „Pół Wieku Łódzkiej Patofizjologii”; 2002, 2014 czł. Komitetu Organizacyjnego I i IV Zjazdu Polskiego Tow. Neuroendokrynologii. Hobby: turystyka piesza. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. 135 poz. Melatonin, pinealectomy and release of neurohypophysial hormones: in vitro studies, „Journal of Pineal Research” (1992, 12); Photoperiod effects on neurohypophyseal and tuberoinfundibular dopamine metabolism in the male hamster, „Endocrinology” (1995, 136); Udział szyszynki oraz melatoniny w regulacji syntezy i uwalniania hormonów części nerwowej przysadki – obecny stan wiedzy, „Endokrynologia Polska” (2004, 55); Hypothalamic gonadotropin-releasing hormone receptor activation stimulates oxytocin release from the rat hypothalamo-neurohypophysial system while melatonin inhibits this process, „Brain Research Bulletin” (2010, 81); The influence of melatonin receptors antagonists, luzindole and 4-phenyl- -2-propionamidotetralin (4-P-PDOT), on melatonin-dependent vasopressin and adrenocorticotropic hormone (ACTH) release from the rat hypothalamo-hypophysial system. In vitro and in vivo studies, „Journal of Physiology and Pharmacology” (2014, 65). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015