Profesor Paweł Jokiel

 

JOKIEL Paweł Marian (16 IV 1955 Łódź) syn Wiesława i Zofii z d. Laskowskiej; geograf, hydrolog. Ścieżka naukowa: 1978 mgr na Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UŁ, prom. dr hab. Z. Maksymiuk, 1986 dr tamże, prom. tenże; 1996 dr hab. nauk o Ziemi na Wydz. Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM; 2007 prof. nauk o Ziemi. Ścieżka zawodowa: w Zakładzie Meteorologii, Klimatologii i Hydrografii Instytutu Geografii Fizycznej UŁ: 1978–1980 asyst., 1980–1986 st. asyst., 1986–1999 adiunkt; w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej Wydz. Nauk Geograficznych UŁ: 1999–2009 prof. nadzw.; od 2009 prof. zw.; od 2002 kier. tamże. Kierunki badawcze: metodyka oceny zasobów wodnych w skali zlewni, regionu i Polski, w aspekcie aktualnych i prognozowanych potrzeb gospodarki wodnej oraz wymagań ochrony środowiska; problematyka podziemnego zasilania rzek i związanych z tym zagadn. ocen zasobności, dynamiki i odnawialności zasobów wód podziemnych w strefie retencji czynnej; zagadn. wieloletniej i sezonowej zmienności różnych zjawisk hydrologicznych w aspekcie współczesnych wahań i fluktuacji klimatycznych oraz uwarunkowań antropogenicznych; analizy ekstremalnych zjawisk hydrologicznych (niżówek i wezbrań), w kontekście obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu i przemian stosunków wodnych; problemy wpływu gospodarczej dział. człowieka na obieg wody i strukturę bilansu wodnego, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i skutków wywołanych kopalnictwem odkrywkowym i procesami urbanizacji; analizy i modelowanie procesów obiegu wody i właściwości fizykochemicznych wód powierzchniowych i podziemnych w małych jednostkach hydrograficznych położonych na obszarach o dużej dynamice zmian użytkowania i wykorzystania przestrzeni (tereny podmiejskie, strefy buforowe autostrad itp.). Najważniejsze dokonania naukowe: przygotowanie podstaw metodycznych dla ocen podziemnego zasilania rzek metodami hydrologicznymi; adaptacja i weryfikacja nowoczesnych metod statystycznych w analizach hydrologicznych; ocena zasobów i stosunków wodnych środkowej Polski; organizacja i nadzór nauk. nad zlewnią badawczą w strefie podmiejskiej Łodzi. Recenzje dorobku naukowego: 3 rec. w przew. prof., 3 rec. hab., 8 rec. dokt., 7 rec. proj. badaw. KBN, 53 rec. proj. badaw. NCN. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 2000–2002 proj. KBN numer: 6 P04E 041 19 „Perspektywy wykorzystania i problemy ochrony zasobów i obiektów wodnych na terenach podmiejskich wielkich aglomeracji na przykładzie Łodzi”, kier. proj.; 2004–2008 proj. zamawiany Ministerstwa Nauki i Informatyki „Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce” K091/P04/2004/11, kier. zadania 5.4: Niziny; 2005–2007 proj. Minister147 stwa Nauki i Informatyki „Wpływ budowy i eksploatacji łódzkiego odcinka autostrady A2 na stosunki wodne”; 2 P04E 02929, gł. wyk. Współpraca z ośrodkami naukowymi: w Krakowie, Toruniu, Warszawie, Petersburgu (Rosja), Bratysławie (Słowacja). Członkostwo w organizacjach: od 1978 czł. Polskiego Tow. Geofizycznego; od 2002 czł. ŁTN, 2006–2013 sekr. Komisji Geograficznej tamże; 2007 czł. Stow. Hydrologów Polskich; od 2014 przewodn. Komisji Hydrologicznej Polskiego Tow. Geograficznego. Udział w redakcjach czasopism: od 2001 czł. Rady Red. „Folia Geographica Physica”; od 2007 czł. Komitetu Red. „Acta Geographica Lodziensia”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 5 dokt. Dydaktyka: gospodarka wodna; hydrologia; metody statystyczne w hydrologii; oceanologia; zasoby wodne Polski. Odznaczenia i nagrody: 1986 Nagroda Rektora UŁ III°; 1998 Złota Odznaka UŁ; 1990 Nagroda Rektora UŁ, zespoł. II°; 1992 Nagroda Rektora UŁ, zespoł. I°; 1996 Nagroda Rektora UŁ I°; 2003 Złoty Krzyż Zasługi; 2003 Nagroda Rektora UŁ, II° kier. zespołu; 2006 Nagroda Rektora UŁ I°; 2007 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 2008 Medal KEN; 2012 Nagroda: International Union of Geological Science (IUGS): Episodes Best Paper Award 2011, zespoł.; 2013 Nagroda Rektora UŁ, zespoł. II° w XIV Konkursie „Najlepszy podręcznik akademicki” w 2012 roku Geografia wezbrań i powodzi rzecznych (Łódź 2012). Inne: 1999–2006 kier. i opiekun merytoryczny Dwuletnich Studiów Magisterskich na specjalności: Hydrologia i Ochrona Zasobów Wodnych; od 1997 czł. Sekcji Hydrologii Komitetu Gospodarki Wodnej PAN; 2004–2010 czł. Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Sprawdzania Kwalifikacji Ogólnych i Zawodowych Wymaganych od Osób Wykonujących Dokumentacje Hydrologiczne przy Ministerstwie Środowiska RP; 2007 współaut. programu Dwuletnich Studiów Magisterskich na specjalności: Monitoring i kształtowanie środowiska na WNG UŁ; 2009 współaut. programu studiów licencjackich, kier.: Geomonitoring na Wydz. Nauk Geograficznych UŁ; od 2011 ekspert NCN (panel ST10); 2008–2012 czł. Zarządu European Regional Center for Ecohydrology UNESCO. Hobby: podróże; turystyka rowerowa; muzyka poważna i jazzowa; hist. wojen na morzu. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 150 poz., 35 niepubl. proj., ekspertyz i opinii. Zasoby, odpływ i odnawialność wód podziemnych strefy aktywnej wymiany w Polsce (Łódź 1994); Woda na zapleczu wielkiego miasta (Warszawa 2002); Zasoby wodne środkowej Polski na progu XXI wieku (Łódź 2004); Geografia wezbrań i powodzi rzecznych (Łódź 2012, współaut.); Wody w parkach narodowych Polski (Kraków 2012, współred.); Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski (Łódź 2015, red.). E-mail: pawel.jokiel@ geo.uni.lodz.pl.

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015