Profesor Barbara Jaworska-Dębska

 

JAWORSKA-DĘBSKA Barbara z d. Jaworska (24 III 1949 Łódź) córka Stanisława i Urszuli z d. Rykalskiej; prawnik. Ścieżka naukowa: na Wydz. Prawa i Administracji UŁ: 1972 mgr, prom. prof. dr hab. E. Smoktunowicz, 1980 dr, prom. doc. dr B. Graczyk, 1995 dr hab. n. praw. w zakresie prawa adm. Ścieżka zawodowa: na Wydz. Prawa i Administracji UŁ: 1972–1976 asyst., 1976– 1980 st. asyst., 1980–1999 adiunkt; od 1999 prof. nadzw. UŁ; od 1998 kier. Zakładu Prawa Samorządu Terytorialnego UŁ. Kierunki badawcze: prawo adm., w tym adm.-prawne aspekty uzależnień; prawo ustrojowe, w tym prawo samorządu terytorialnego; prawo adm. procesowe. Recenzje dorobku naukowego: 1 rec. hab., 13 rec. dokt. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 2011–2015 kierowanie w ramach Działania 5.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki programem systemowym MAiC „Dobre prawo – sprawne rządzenie”. Członkostwo w organizacjach: od 1998 czł. ŁTN; od 1999 czł. Stow. Edukacji Administracji Publicznej, 2008–2014 przewodn. komisji rewizyjnej tamże, od 2014 prezes Zarządu tamże. Kształcenie kadry naukowej: prom. 3 dokt. Dydaktyka: prawo adm.; prawo samorządowe; publ., m.in.: M. Stahl (red.), Zasady organizacji i działania terenowej administracji publicznej. Wstęp do prawa administracyjnego (Warszawa 1991, współaut.); Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie (Warszawa 2016, współaut.); Z. Duniewska [et al.] (red.), Prawo administracyjne materialne (Warszawa 2016, współaut. i współred.); M. Stahl [et al.] (red.), Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, cz. 1: Ustrój (Warszawa 2010, współaut. i współred.); M. Stahl [et al.] (red.), Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, cz. 2: Zadania i kompetencje (Warszawa 2011, współaut. i współred.). Odznaczenia i nagrody: 1994 Złota Odznaka UŁ; 2000 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 2005 Srebrny Krzyż Zasługi; 2012 Złoty Medal za Długoletnią Służbę; 1978, 1983, 1987, 1997, 2003, 2005, 2011 Nagrody Rektora UŁ, indyw. i zespoł., I°, II° i III°. Inne: w latach 2007–2009 czł. Rady Służby Publicznej organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Rady Ministrów; 2009–2016 czł. Rady Służby Cywilnej (następca prawny RSP); od 2012 rec. NCN; od 2015 czł. Rady Programowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Hobby: teatr; opera; malarstwo; podróże. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 250 poz. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Warszawa 1994); Spór wokół modelu polskiej regulacji alkoholowej (Łódź 1995); Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz (Warszawa 2013, współaut. kom.); Normatywne podstawy społecznego dialogu w samorządzie terytorialnym, [w:] B. Jaworska-Dębska [et al.] (red.), Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania (Warszawa 2016); Neutralność polityczna urzędników w służbie dobra wspólnego – słów kilka, [w:] B. Jaworska-Dębska [et al.] (red.), W służbie dobra wspólnego – ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej (Warszawa 2016). E-mail: bjdebska@wpia. uni.lodz.pl.

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015