Profesor Irena Jaros

 

JAROS Irena (30 III 1965 Łódź) córka Władysława i Heleny z d. Jareckiej; polonista. Ścieżka naukowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1989 mgr, prom. prof. dr hab. S. Gala, 1995 dr, prom. tenże; 2010 dr hab. n. humanist. w zakresie językoznawstwa polonistycznego. Ścieżka zawodowa: 1987–1989 nauczyciel polonista w SP nr 3 w Konstantynowie Łódzkim; 1989–1997 specj. filolog w Katedrze Dialektologii Polskiej UŁ (do 1 II w Katedrze Historii Języka Polskiego i Filologii Słowiańskiej UŁ); 1998–2010 adiunkt w Katedrze Dialektologii Polskiej UŁ; 2010 prof. nadzw. w Katedrze Dialektologii Polskiej UŁ (od 2012 w Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii); od 2010 kier. podypl. studiów „Logopedia medialna z logopedią ogólną”; od 2014 kier. Katedry Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ; 2016–2020 prodziekan Wydz. Filologicznego UŁ ds. studenckich. Kierunki badawcze: językoznawstwo polonistyczne; dialektologia; onomastyka; związki językoznawstwa z logopedią. Recenzje dorobku naukowego: 1 rec. hab., 1 rec. dokt., 3 rec. grantów. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1989–1998 udział jako wyk. w proj. KBN „Atlas gwar polskich”. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 2006 staż dydakt. w ramach umowy z Uniwersytetem im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś); 2008 staż w Federalnym Uniwersytecie Syberyjskim w Krasnojarsku (Rosja); 2006–2009 prowadzenie zajęć dydakt. dla studentów tych uczelni, przebywających w ramach wymiany dydakt.- -nauk. na Wydz. Filologicznym UŁ. Członkostwo w organizacjach: od 2004 czł. Polskiego Tow. Językoznawczego; od 2010 czł. Łomżyńskiego Tow. Naukowego im. Wagów; od 2011 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: 2008–2013 sekr. red. „Rozpraw Komisji Językowej ŁTN”, od 2014 red. nacz. tamże. Kształcenie kadry naukowej: prom. 2 dokt. Dydaktyka: dialektologia; fonetyka i fonologia języka pol.; gramatyka diachroniczna języka pol.; hist. języka pol.; językoznawstwo ogólne; lingwistyczne metody w logopedii. Odznaczenia i nagrody: 2002 Nagroda Rektora UŁ I°; 2008 Brązowy Medal za Długoletnią Służbę; 2009 Złota Odznaka UŁ; 2011 Nagroda Rektora UŁ II°. Inne: 2002–2004 opiekun studenckiego Dialektologicznego Koła Naukowego UŁ; 2013–2016 z-ca przewodn. Językoznawczej Komisji Doktorskiej na Wydz. Filologicznym UŁ; od 2015 czł. Sekcji Dialektologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. 55 poz. Gwary opoczyńskie na tle językowego pogranicza Małopolski i Mazowsza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” (2001, 40); Językoznawstwo jako przedmiot zainteresowań studenckich kół naukowych (Łódź 2004, wstęp, red.); Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich. Studium słowotwórczo-leksykalne (Łódź 2009); Zagadnienie centrum i peryferii w badaniach słowotwórstwa gwarowego, [w:] Dialektolohiczni studiji. 9: Zapozyczennia ta interferencja (Lwów 2010); Główne drogi rozwoju polskiej dialektologii. Wybrane problemy metodologiczne, [w:] J. Płuciennik, P. Stalmaszczyk (red.), Metody badań i poszukiwania (Łódź 2012). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015