Profesor Irena Janicka-Świderska

 

JANICKA-ŚWIDERSKA Irena Izabela (8 II 1930 Łódź) córka Fryderyka i Matyldy z d. Holwek; anglista. Ścieżka naukowa: 1954 mgr na Wydz. Humanistycznym KUL w Lublinie; 1960 dr na Wydz. Filologicznym UW, prom. prof. dr hab. P. Mroczkowski; 1973 dr hab. n. humanist. na Wydz. Filologicznym UŁ; 1992 prof. n. humanist. UŁ. Ścieżka zawodowa: 1954–1957 doktorant w Katedrze Filologii Angielskiej KUL; 1957–1958 stypendium BC – Oxford University (Wlk. Bryt.); w Katedrze Filologii Angielskiej KUL: 1957–1961 asyst., st. asyst., 1961–1963 adiunkt; 1963–1973 adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej UŁ; 1973–1990 doc. w Instytucie Filologii Angielskiej/Anglistyki UŁ; 1978– 1981 z-ca dyr. Instytutu Filologii Angielskiej UŁ, 1981–1984 dyr. tamże; 1990–1993 prof. nadzw. UŁ; 1993–2000 prof. zw. UŁ; 1984–1987, 1990– 1996 kier. Zakładu/Katedry Literatury Angielskiej/Literatury i Kultury Angielskiej UŁ; 1997–2000 kier. Katedry Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej UŁ. Kierunki badawcze: dramat angielski: średniowieczny, renesansowy i współczesny; dramat irlandzki. Recenzje dorobku naukowego: 7 rec. w przew. prof., 4 rec. hab., 13 rec. dokt. Granty: 1957–1958 doktorancki: 6-miesięczny grant Catholic Women’s League, 4-miesięczny British Council Grant w Oxford University (Wlk. Bryt.); 1965–1966 roczny Filbert-Hays Joint Government Fellowship w Berkeley California University, Yale University (USA); 1977 3-miesięczny grant w Bristol University (Wlk. Bryt.); 1983 1-miesięczny grant Hospitality Scheme for Polish Scholars w Oxford University (Wlk. Bryt.); 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, krótkie „grants in aid” British Council, w celu uczestnictwa na konferencjach Szekspirowskich w Stratford-upon-Avon; 1990 3-miesięczny grant British Council University of London (Wlk. Bryt.). Współpraca z ośrodkami naukowymi: zainicjowanie i kierowanie współpr. nauk.-dydakt. dzięki wsparciu i pokryciu kosztów przez British Council i UŁ z: 1977–… Department of English Literature University of Sheffield (Wlk. Bryt.); 1983–1992 Department of English and Related Literature University of York (Wlk. Bryt.); 1994–1996 Department of English Media and Theatre Studies, University of Ulster at Coleraine (Wlk. Bryt.); 1999–2001 Department of Drama and Theatre Studies, University of Birmingham (Wlk. Bryt.); 1978–1979 dzięki prowadzeniu wymiany studenckiej z Birkbeck College, University of London, przyjeżdżali na zaproszenie UŁ naukowcy z Katedry Literatury Angielskiej tegoż uniwersytetu z wykł. Członkostwo w organizacjach: od 1961 czł. Tow. Naukowego KUL; od 1975 czł. ŁTN; od 1975 czł. Polish Association for the Study of English (PASE); 1984–2010 czł. International Shakespeare Association; od 1984 czł. International Association of the University Professors of English 133 (IAUPE); 1987–… czł. International Association for the Study of Anglo- Irish Literature (IASAIL). Udział w redakcjach czasopism: red.: 1993 (34), 1994 (36) „Studies in English and American Litterature. Folia Litteraria” (3, 4); 1998 „Folia Litteraria Anglica” (6); współred. „Jewish Themes in English and Polish Culture” (Łódź 2000). Kształcenie kadry naukowej: prom. 5 dokt. Dydaktyka: dramat i poezja angielska. Odznaczenia i nagrody: 1973 Nagroda MSZWiT; 1978 Złoty Krzyż Zasługi; 1983 Medal KEN; 1985, 1993, 1995, 2000 Nagrody Rektora UŁ za dział. nauk., dydakt. i organizacyjną; 1989 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 1995 Medal 50-lecia UŁ; 2009 Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Inne: 1999–2002 czł. Komitetu Neofilologicznego PAN; poza zajęciami: reżyserowanie sztuk teatralnych w języku angielskim: na KUL: Murder in the Cathedral T. S. Eliota, Silver Box J. Galsworthy’ego; na UŁ: A Midsummer Night’s Dream W. Szekspira (Teatr Młodego Widza), The Room H. Pintera (Teatr Ziemi Łódzkiej), Baby Gambit J. Atkinsa (tamże), I’m Alive Marty Bartczak, studentki (Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych) 2006. Hobby: malarstwo; muzyka. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 40 poz. The Comic Elements in the English Mystery Plays against the Cultural Background (Particularly Art) (Poznań 1962); The Popular Theatrical Tradition and Ben Jonson (Łódź 1972); Dance in Drama. Studies in English Renaissance and Modern Theatre (Łódź 1992); London and Londoners in Eastward Ho and in Other Comedies of the Earlier Seventeenth Century, [w:] A. Rasmus, M. Cieślak (red.), Images of the City (Newcastle upon Tine 2009); Another Approach to Othello, [w:] M. Lachman (red.), Studies in English Drama and Poetry (Łódź 2010).

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015