Profesor Zbigniew Jakubowski

 

JAKUBOWSKI Zbigniew Jerzy (11 VI 1934 Jarosław) syn Feliksa i Michaliny z d. Ćwiąkalanka; matematyk. Ścieżka naukowa: na Wydz. Matematyki Fizyki i Chemii UŁ: 1955 mgr, prom. prof. dr W. Janowski, 1961 dr, prom. tenże, 1967 dr hab. w zakresie mat., 1981 prof. nadzw.; 1990 prof. zw. Ścieżka zawodowa: Wydz. Matematyki Fizyki i Chemii UŁ: 1954–1962 p.o. asyst., asyst., st. asyst., adiunkt, PŁ; 1958–1961 adiunkt (1/2 etatu), 1962– 1967 adiunkt, 1967–1981 doc., 1981–1990 prof. nadzw., 1990–2004 prof. zw., 1967–1972 prodziekan ds. studenckich, 1978–1981 dziekan; 1973–1978 z-ca dyr. Instytutu Matematyki UŁ; 1970–2004 kier. Zakładu, a następnie Katedry Funkcji Specjalnych UŁ; od 2004 na emeryturze. Kierunki badawcze: zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów geometrycznej teorii funkcji analitycznych; w szczególności są to zagadn. ekstremalne dot. kresów funkcjonałów określonych w różnych klasach funkcji analitycznych; w pierwszym okresie koncentrował się gł. na własnościach klasy funkcji jednolistnych ograniczonych.; w tym zakresie poszerzył i rozwinął zapoczątkowane w Łodzi przez Z. Charzyńskiego (przy znaczącym współudziale W. Janowskiego) badania, powstały nowe metody badaw., sformułowano także nowe hipotezy, które zainteresowały szerokie grono matematyków; funkcje Carathéodory’ego, funkcje zespolone harmoniczne, zastosowanie funkcji specjalnych, sploty Hadamarda. Najważniejsze dokonania naukowe: badania dot. „funkcjonału Fekete-Szego”; prace i hipotezy o oszacowaniach współczynników funkcji jednolistnych ograniczonych; niektórych klas funkcji generowanych przez funkcje Carathéodory’ego. Recenzje dorobku naukowego: ponad 30 rec. dokt., kilka rec. hab., prof. i grantów (w tym zagr.). Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1990–2005 z J. Fuką w Pradze (Czechy), z ośrodkami nauk. w: Usti (Czechy), Petrozawodsku (ZSRR/Rosja), Helsinkach (Finlandia), Sofii (Bułgaria), Saratowie (ZSRR/Rosja), Kijowie (Ukraina). Członkostwo w organizacjach: od 1957 czł. Polskiego Tow. Matematycznego; 1981– 1985 prezes Zarządu Oddz. Łódzkiego tamże, 1991–1993 wiceprezes Zarządu Głównego (w kraju); 1988–1991 przewodn. III Wydz. ŁTN, następnie czł. Zarządu tamże i prezes Komisji Rewizyjnej tamże. Udział w redakcjach czasopism: przez wiele lat stały rec. „Zentralblatt MATH”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 12 dokt. Dydaktyka: mat., analiza mat.; funkcje analityczne; funkcje specjalne; seminarium z geometrycznej teorii funkcji dla prac. Odznaczenia i nagrody: 1968 Nagroda MOiSW, indyw. III° za pracę hab.; 1969 Złoty Krzyż Zasługi; 1970 Nagroda MOiSW, indyw. II° za osiągnięcia dydakt.; 1973 Honorowa Odznaka Miasta Łodzi; 1976 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 1980 Medal KEN; 1982 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 1995 Medal 50-lecia UŁ; 1981 Nagroda MOiSW, indyw. III za osiągnięcia w dziedzinie kształcenia młodej kadry; 2011 odnowienie doktoratu; nagrody Rektora UŁ. Inne: 1984–1987, 1991–1993 czł. Komitetu Matematyki PAN; w czasach studenckich w: ZHP, AZS UŁ, PTTK, ZNP, sekcji szachowej w UŁ; obecnie m.in. zbiera materiały z hist. mat. łódzkiej (opublikowano w: „Ludzie Matematyki Łódzkiej”, ŁTN, 2012); 1997 przyznanie przez studentów dyplomu uznania: „Profesor na 5,5”. Hobby: turystyka; działka; przyroda. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 80 art. nauk., ponad 20 biograficznych, 50 sprawozdań z konferencji. Sur le maximum de la fonctionnelle |A3 – αA2 2|(0 ≤ α < 1) dans la famille de fonctions FM, „Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź” (1962, 13 (1)); Sur les coéfficients des fonctions univalentes dans le cercle unité, „Annales Polonici Mathematici” (1967, 19); On typical-real functions, „Annales Polonici Mathematici“ (1983, 40); Sharp estimation of the even coefficients of bounded symmetric univalent functions, „Annales Polonici Mathematici” (1983, 40 (2), współaut.); On some applications of harmonic theory of analytic functions, „Mathematica Bohemica” (1994, 119 (1), współaut.); Proof of a coefficient product conjecture for bounded univalent functions, „Complex Variables” (2010, 42, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015