Profesor Janina Jakubowska-Gabara

 

JAKUBOWSKA-GABARA Janina z d. Jakubowska (13 III 1944 Kurzeszyn) córka Józefa i Józefy z d. Kocik; biolog, fitogeograf. Ścieżka naukowa: na Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UŁ: 1968 mgr, prom. prof. dr hab. R. Olaczek, 1976 dr, prom. tenże, 1994 dr hab. n. biolog. w zakresie geobotaniki; 2003 prof. n. biolog. Ścieżka zawodowa: na Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UŁ: 1968–1969 stażysta, 1969–1971 asyst., 1971–1976 st. asyst., 1976–1995 adiunkt, 1995–2005 prof. nadzw., od 2005 prof. zw.; 1997–2014 kier. Zakładu Systematyki i Geografii Roślin UŁ; 2002–2008 kier. studiów niestacjon. Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Kierunki badawcze: różnorodność oraz przemiany roślinnych zbiorowisk leśnych pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych; chorologia flory naczyniowej ze szczególnym uwzględnieniem gatunków roślin chronionych i zagrożonych oraz ważnych pod względem fitogeograficznym. Najważniejsze dokonania naukowe: wkład do wiedzy o zróżnicowaniu i antropogenicznych przemianach roślinnych zbiorowisk leśnych; wykazanie mechanizmów decydujących o zanikaniu zespołu świetlistej dąbrowy Potentillo albae-- Quercetum; odkrycie nowych dla Polski Środkowej gatunków roślin bardzo ważnych w zakresie fitogeografii i ochrony bioróżnorodności; oprac. atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych metodą kartogramu; zorganizowanie komputerowej bazy danych zielnikowych Herbarium. Recenzje dorobku naukowego: 6 rec. hab., 10 rec. dokt., ok. 50 rec. wniosków o granty KBN, MEiSW, NCN. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1976–1985 udział w realiz. 8 resortowych i centralnie sterowanych programów badaw: „Geobotaniczne podstawy oceny i kształtowania środowiska w strefie oddziaływań Bełchatowskiego Okręgu Górniczo-Energetycznego”, WE-10.02.07.03; „Mapa potencjalnej roślinności naturalnej Bełchatowskiego Okręgu Górniczo-Energetycznego jako podstawa wyróżnienia naturalnych jednostek przestrzenno-funkcjonalnych”, WE-10.02.05.03; „Zmiany w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemów w strefie oddziaływania Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego”, CPBP-04.10.07; „Reakcja ekosystemów leśnych na antropopresję”, SR; „Ekologiczne podstawy ochrony i zagospodarowania terenów chronionych woj. sieradzkiego, skierniewickiego i piotrkowskiego”, SR; „Wartości przyrodnicze Puszczy Bolimowskiej”; 1994–2006 kier. 15 grantów UŁ na badania własne i jednego proj. KBN „Różnorodność flory i roślinności Polski Środkowej”; 1980–1997 projektowe opracowania przyrodnicze dziewięciu rezerwatów leśnych i jednego rzecznego. Współpraca z ośrodkami naukowymi: z Instytutem Botaniki UJ; z Instytutem Ochrony Przyrody PAN. Członkostwo w organizacjach: od 1969 czł. Polskiego Tow. Botanicznego, 1989–1992 sekr. w Zarządzie 129 Oddz. Łódzkiego tamże, 1992–2001 wiceprzewodn. tamże, 1995–2001 czł. Głównej Komisji Rewizyjnej tamże, 2001–2004 przewodn. Oddz. Łódzkiego tamże, 2004–2010 czł. Zarządu Głównego tamże; od 1973 czł. Polskiego Tow. Przyrodników im. Kopernika; od 2000 czł. International Association of Vegetation Science; 2007–2010 czł. Komitetu Botaniki PAN; od 2003 czł. ŁTN, 2012–2015, czł. Komisji Rewizyjnej tamże. Kształcenie kadry naukowej: prom. 4 dokt. Dydaktyka: biogeografia; botanika systematyczna; fitogeografia i geobotanika; szata roślinna Polski; publ.: Monitoring siedlisk przyrodniczych (Warszawa 2010, współaut.). Odznaczenia i nagrody: 1978, 2001 Nagrody Rektora UŁ, zespoł.; 1986, 1994, 2005 Nagrody Rektora UŁ, indyw.; 1989 Złoty Krzyż Zasługi; 2005 Medal KEN; 2010 Złoty Medal za Długoletnią Służbę; 2012 Nagroda MNiSW, zespoł. Inne: 1995– 2013 udział w pracach Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Łodzi; 2002–2005 udział w realiz. filmów przyrodniczych oraz opracowaniu wydaw. popularnonaukowych dot. obiektów chronionych. Hobby: beletrystyka; ogród. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 150 poz. Zespoły leśne Wysoczyzny Rawskiej i ich antropogeniczne zniekształcenia (Warszawa 1985); Recesja zespołu świetlistej dąbrowy Potentillo abae – Quercetum Libb. 1933 w Polsce (Łódź 1993); Decline of Potentillo albae – Quercetum Libb. 1933 association in Poland (Vegetatio 1996); Atlas roślin naczyniowych Polski Środkowej. Gatunki chronione, rzadkie i zagrożone (Łódź 2011); Czerwona księga roślin województwa łódzkiego (Łódź 2012). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015