Profesor Andrzej Grzegorzewski

 

GRZEGORZEWSKI Andrzej (22 IV 1967 Płock) syn Czesława i Teresy z d. Forysiak; ortopeda- -traumatolog. Ścieżka naukowa: 1997 dr n. med. na Wydz. Lekarskim AM w Łodzi, prom. prof. H. Zwierzchowski; 2005 dr hab. n. med. na Wydz. Lekarskim UM w Łodzi, opiekun nauk. prof. M. Synder; 2016 prof. n. med. Ścieżka zawodowa: 1993–1995 mł. asyst. w Klinice Ortopedii AM w Łodzi, od 1995 asyst. tamże, od 2000 st. asyst. tamże; od 2001 st. asyst. Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi, od 2003 adiunkt tamże; od 2005 kier. Oddz. Dziecięcego Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi; od 2012 prof. nadzw. UM w Łodzi. Kierunki badawcze: rozwój stawu biodrowego; przestrzenne kształtowanie się stawu biodrowego; unerwienie i unaczynienie stawu biodrowego. Najważniejsze dokonania naukowe: choroba Perthesa – prognozowanie wyniku ostatecznego choroby. Recenzje dorobku naukowego: 9 rec. dokt., 1 rec. grantu. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 2011 grant UM w Łodzi – rozkład zakończeń nerwowych w obrębie stawu biodrowego i kolanowego – nr 502-11-418; 2010 oprac. modelu płytki kątowej do osteotomii miedzykrętarzowej kości udowej produkowanej przez Mikromed w Dąbrowie Górniczej. Współpraca z ośrodkami naukowymi: od 1998 du- Pont Hospital for Children, Wilmington, DE (USA). Członkostwo w organizacjach: 1993 czł. Polskiego Tow. Ortopedii i Traumatologii; od 1995 czł. European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT); 1996 czł. Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Tow. Ortopedii i Traumatologii; od 2006 czł. ŁTN; od 2008 czł. Europejskiego Tow. Ortopedów Dziecięcych/The European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS). Udział w redakcjach czasopism: od 2010 rec. „Clinical Orthopedics and Related Research”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 4 dokt. Dydaktyka: ortopedia i traumatologia; publ.: M. Synder (red.), Dziecko z porażeniem mózgowym (Częstochowa 2002, współaut.); Postępowanie po urazach narządu ruchu. Zmiany przeciążeniowe narządu ruchu [w:] J. B. Latkowski, W. Lukas (red.), Medycyna rodzinna (Warszawa 2004, współaut.); Jałowe martwice kości. Necrosis ischemia apophysistis chondroosteonecrosis, [w:] T. Sz. Gaździk (red.), Ortopedia i traumatologia (Warszawa 2008, współaut.). Odznaczenia i nagrody: 2014 2 razy Nagrody Rektora II° za cykl publ. Inne: od 2013 czł. zespołu konkursowego i rec. grantów badaw. w zakresie ortopedii na zaproszenie German Federal Ministry of Education and Research (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF). Hobby: turystyka rowerowa; narciarstwo. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. 138 poz. In situ posterolateral spine arthrodesis for grades III, IV and V spondylolisthesis in children and adolescents, „Journal of Pediatric Orthopaedics” (2000, 20, współaut.); Treatment of the collapsed femoral head by containment in Legg-Calve-Perthes disease, „Journal of Pediatric Orthopaedics” (2003, 23, współaut.); Leg lenght discrepancy in Legg- Calve-Perthes disease, „Journal of Pediatric Orthopaedics” (2005, 25 (1), współaut.); The role of the acetabulum in Perthes disease, „Journal of Pediatric Orthopaedics” (2006, 26 (3), współaut.); Treatment of benign lesions of humerus with resection and non-vascularised, autologous fibular graft, „Journal of Pediatric Orthopaedics” (2010, 34, współaut.). E-mail: andrzej.grzegorzewski@ umed.lodz.pl.

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015