Profesor Albin Głowacki

 

 

GŁOWACKI Albin (3 VIII 1949 Grabica) syn Bronisława i Stanisławy z d. Szymańskiej; historyk dziejów najnowszych, politolog. Ścieżka naukowa: na Wydz. Filozoficzno-Historycznym UŁ: 1975 mgr, prom. prof. dr hab. Wł. Bortnowski, 1983 dr, prom. tenże, 1998 dr hab. n. humanist. w zakresie hist. Ścieżka zawodowa: 1968–1970 nauczyciel w SP w Klukach (pow. bełchatowski); od 1975 w Instytucie Historii UŁ: asyst., st. asyst., adiunkt, st. wykł., prof. nadzw. UŁ, 1999–2008 kier. Zakładu Stosunków Polsko-Radzieckich; 2000–2014 prof. w WSHE (AHE) w Łodzi; 2006–2007 wykł. w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi. Kierunki badawcze: losy obywateli pol. na Wschodzie po 17 IX 1939; stosunki pol.-radzieckie 1939–1946; okupacja ziem wschodnich II RP 1939–1941; Związek Patriotów Polskich; współczesna Rosja. Recenzje dorobku naukowego: 2 rec. hab., 6 rec. dokt. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1978, 1981 staże nauk. w Uniwersytecie w Iwanowie (ZSRR); 1985 staż nauk. w UW; 1987, 1990, 1992, 1993, 1999, 2001, 2002, 2003/2004, 2008 staże nauk. w Uniwersytecie w Moskwie (ZSRR/Rosja); 1987 staż nauk. w Uniwersytecie w Leningradzie (ZSRR); 1995 staż nauk. w Uniwersytecie w Szegedzie (Węgry); 1998 staż nauk. w Uniwersytecie w Kijowie (Ukraina); 1998, 2015 staże nauk. w Uniwersytecie we Lwowie (Ukraina); 2000 staż nauk. w Uniwersytecie w Mińsku (Białoruś); 2004, 2005 staże nauk. w Uniwersytecie w Wilnie (Litwa); 2016 staż nauk. w Uniwersytecie w Odessie (Ukraina). Członkostwo w organizacjach: od 1980 czł. Polskiego Tow. Historycznego, 1987–2000 czł. Zarządu Oddz. Łódzkiego tamże; 1992–2002 czł. Komisji Historycznej Zarządu Oddz. Łódzkiego Związku Sybiraków; od 2001 czł. ŁTN; od 2002 czł. Polskiego Tow. Nauk Politycznych, 2002–2006 wiceprezes Zarządu Oddz. Łódzkiego tamże. Udział w redakcjach czasopism: od 1996 czł. zespołu red. „My, Sybiracy”; 1998 współred. „Biuletynu Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi Instytutu Pamięci Narodowej”, t. VI; 2000–2008 red. nacz. serii „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”; 2001–2008 współzałożyciel i pierwszy red. nacz. „Przeglądu Nauk Historycznych”; od 2012 czł. Rady Nauk. rocznika „Wieki Stare i Nowe”; od 2014 czł. Kolegium Red. „Biblioteki Zesłańca” – serii wydaw. Polskiego Tow. Ludoznawczego. Kształcenie kadry naukowej: prom. 11 dokt. Dydaktyka: hist. Europy Wschodniej XX w.; hist. narodów ZSRR; hist. Rosji; hist. współczesnej Polski; transformacja ustrojowa krajów Europy Wschodniej. Odznaczenia i nagrody: 1976 Nagroda za pracę magisterską Udział 2. Armii Wojska Polskiego w działaniach 1. Frontu Ukraińskiego w XI Konkursie im. A. Zawadzkiego na najlepsze prace dot. lat wojny, okupacji i odbudowy PRL; 1985 Nagroda I° za dysertację 105 doktorską Działalność opiekuńcza Związku Patriotów Polskich w ZSRR (1943– 1946) w ogólnopolskim konkursie na prace poświęcone wiedzy o Związku Radzieckim oraz współpr. i przyjaźni polsko-radzieckiej; 1997 Nagroda Polskiej Fundacji Kulturalnej im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego w Londynie; 2000 Nagroda Nauk. Prezydenta Miasta Łodzi, indyw.; 1984–2011 dziesięć razy Nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia w badaniach nauk.; 1994 Odznaka Honorowa Sybiraka; 1999 Srebrny Krzyż Zasługi; 1999 Odznaka „Za Zasługi dla Instytutu Pamięci Narodowej”; 2006 Medal „Pro Memoria”; 2010 Medal KEN; 2010 Medal „10 lat IPN”; 2011 Złoty Medal za Długoletnią Służbę; 2012, 2016 tytuł i certyfikat „Ambasador innowacyjnych idei i praktyk pedagogicznych” przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego; 2014 Złota Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Związku Sybiraków”; 2015 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej; 2015 Medal pamiątkowy Stow. „Rodzina Katyńska” w Łodzi; 2016 Medal „Pro Patria”; 2016 Nagroda „Superekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi” – dla zespołu red. „My, Sybiracy”. Inne: 1987– 1990 czł. Rektorskiej Komisji Mieszkaniowej UŁ; współpr.: od 1992 ze Związkiem Sybiraków, od 2000 z IPN, Ministerstwem ds. Kombatantów, ekspertyzy dla IV Wydz. Karnego Sądu Okręgowego w Łodzi (odszkodowania za represje); 1993–1996, 2001–2002 czł. Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w Łodzi, 2002–2007 przewodn. tamże; od 1994 czł. Plenum Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, od 1997 czł. Prezydium tamże, 1998–1999 ostatni przewodn. tamże; 2001–2013 czł. Rady Programowej „Indeksu Represjonowanych” Ośrodka KARTA w Warszawie; od 2002 czł. Kapituły Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”; 2005–2008, 2012– 2013 czł. zespołu egzaminacyjnego rekrutującego cudzoziemców na staże w Polsce w ramach Programu Stypendialnego MSZ i MNiSW dla Młodych Naukowców ze Wschodu; 2006–2010 przewodn. Rady Programowej Klubów Historycznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim; od 2006 czł. Rady Programowej serii wydaw. „Dialog europejski” Wydaw. A. Marszałek; 2008–2010 uczestnik prac Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych; 2009 udział w programach telewizyjnych z cyklu „Świadkowie nieznanych historii”; od 2011 czł. Rady Nauk. Centrum Naukowo-Badawczego UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w.”; od 2014 czł. Rady Muzeum Wojska w Białymstoku; 2006–2016 wykł. i prelekcje w ramach Klubu Historycznego im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” (Łódź, Kalisz, Sieradz i in.); wykł. dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łodzi (2002–2004) i Pabianicach (2009); wykł. na zaproszenie Konsulatu Generalnego RP w Toronto (2010) i Instytutu Polskiego w Petersburgu (2015); 2011/2012–2012/2013 czł. Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej. Hobby: turystyka; muzyka; pływanie; działka. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. 330 poz. Ocalić i repatriować. Opieka nad ludnością polską w głębi terytorium ZSRR (1943–1946) (Łódź 1994); Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939–1941 (Łódź 1997); Rosja Putina. Leksykon (Łódź 2004, współaut., współred.); Gmina Zadzim 1919–2009 (Łódź 2010, współaut.); Obywatele polscy w Kirgizji. Wybór dokumentów (1941–1946) (Warszawa 2010). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015