Profesor Artur Gałkowski

 

 

GAŁKOWSKI Artur (10 VII 1972 Sierpc) językoznawca, italianista, romanista. Ścieżka naukowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1997 mgr, prom. prof. dr hab. W. Nowikow, 2002 dr, prom. prof. dr hab. M. Gajos, 2009 dr hab. n. humanist. w zakresie językoznawstwa romańskiego (włoskiego i francuskiego). Ścieżka zawodowa: 1997–2002 doktorant i lektor w Zakładzie Nauczania Języków Romańskich w Katedrze Filologii Romańskiej UŁ, 2002–2010 adiunkt tamże; od 2010 prof. nadzw., kier. Zakładu Italianistyki, Katedry Filologii Romańskiej UŁ; 2009–2013 Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Procesu Bolońskiego; od 2006 Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Systemu ECTS; od 2016 prodziekan Wydz. Filologicznego UŁ ds. nauk. Kierunki badawcze: onomastyka; chrematonomastyka; lingwistyka tekstu; językoznawstwo włoskie; językoznawstwo francuskie; fonetyka; translatoryka; terminologia. Najważniejsze dokonania naukowe: oprac. metodologii badań chrematonomastycznych w kontekście porównawczym. Recenzje dorobku naukowego: 4 rec. dokt., 2 rec. grantów; rec. zagr. proj. nauk.: Progetto 201247H7RP „Vocabolario dantesco: la Commedia”, CINECA, PRIN 2012 (Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, Włochy). Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1998–2000 Università degli Studi di Milano (Włochy), współpr. w zakresie nauczania języka włoskiego jako obcego; 2014 Università Cattolica del „Sacro Cuore” di Milano (Włochy), współorganizator seminarium dokt. w zakresie języków i literatur obcych; od 2014 Università degli Studi „Aldo Moro” di Bari (Włochy), współpr. bezpośrednia w zakresie proj. filologicznych i translatorskich; od 2015 Università per Stranieri di Siena (Włochy), współpr. w zakresie nauczania języka włoskiego jako obcego. Członkostwo w organizacjach: od 2005 czł. Akademickiego Tow. Romanistów Polskich „Plejada”; od 2005 czł. Polskiego Tow. Neofilologicznego; od 2005 czł. Tow. „Onomastica & Letteratura”; od 2005 czł. International Council of Onomastic Sciences; od 2011 czł. ŁTN; od 2014 czł. i przewodn. Stow. Italianistów Polskich; od 2015 czł. Komisji Językoznawczej Łódzkiego Oddz. PAN; od 2015 czł. Stow. Nauczycieli Akademickich na rzecz Krzewienia Kultury Języków Europejskich (koordynator sekcji włoskiej); od 2017 czł. American Name Society. Udział w redakcjach czasopism: od 2008 korespondent międzynarod. „Rivista Italiana di Onomastica” (Rzym); czł. Rady Nauk.: od 2013 „Collectanea Philologica”; od 2015 „Voprosy Onomastiki”/„Вопросы ономастики”; od 2015 „Onomàstica. Anuari de la Societat d’Onomàstica”; od 2016 „Analisi Linguistica e Letteraria ALL”; od 2016 czł. zespołu red. „Translatorica & Translata T & T”. Kształcenie kadry naukowej: 2015 prom. doctor honoris causa UŁ prof. Umberta Eco. Dydaktyka: wstęp do 99 językoznawstwa; gramatyka opisowa języka włoskiego i francuskiego; gramatyka praktyczna języka włoskiego; gramatyka kontrastywna; 2010– 2015 kier. zadania „Italianistyka z translatoryką” proj. PO KL 4.1.1. Europejskiego Funduszu Społecznego „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków humanistycznych UŁ”. Inne: od 2006 czł. Komisji Uczelnianej ds. Programu Erasmus; od 2009 czł. Komisji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN; od 2010 czł. Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia UŁ; od 2010 przewodn. Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarod. Komitecie Slawistów. Odznaczenia i nagrody: 2010 Nagroda Rektora UŁ, indyw. I° za publ. Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim (Łódź 2008); 2013 Nagroda Rektora UŁ, indyw. III° za osiągnięcia organizacyjne; 2016 Nagroda Rektora UŁ, indyw. I° za osiągnięcia organizacyjne. Hobby: podróżowanie; turystyka górska; aktywność sportowa; geografia kulturowa. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 100 poz. Connettivi nella comunicazione pastorale. Analisi testuale dei discorsi dei cardinali Giovanni Battista Montini e Carlo Maria Martini (Łask 2003); Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim (Łódź 2008, 2011); Quelques remarques sur le statut de la chrématonomastique dans les études onomastiques, „Onomastica” (2014, LVIII); Nazewnictwo włoskie w polskiej rzeczywistości językowej, „Prace Komisji Neofilologicznej Polskiej Akademii Umiejętności” (2014, XII); Potęga intelektu. Umberto Eco: recepcja i reminiscencje w Polsce. Księga dedykowana Profesorowi Umbertowi Eco, doktorowi honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź 2015, red.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015