Profesor Zofia Duniewska

 

 

DUNIEWSKA Zofia Małgorzata z d. Gajewska (17 IX 1953 Jelenia Góra) córka Tadeusza i Heleny z d. Danilczyk; prawnik. Ścieżka naukowa: na Wydz. Prawa i Administracji UŁ: 1976 mgr adm., 1980 mgr prawa 1989 dr, 1998 dr hab. n. praw. w zakresie prawa adm.; 2014 prof. n. praw. Ścieżka zawodowa: na Wydz. Prawa i Administracji UŁ w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji: 1984–1986 asyst., 1986–1989 st. asyst., 1989–2001 adiunkt, od 2001 prof. nadzw.; 1999–2001, 2005–2008 prodziekan Wydz. Prawa i Administracji UŁ; od 2002 kier. Zakładu Prawa Administracyjnego UŁ, od 2015 prof. zw. UŁ; 1995–2001 wykł. w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Łodzi, 2001–2010 prof. nadzw. tamże. Kierunki badawcze: prawo adm.; teoria prawa adm.; status adm.-prawny jednostki. Najważniejsze dokonania naukowe: wieloaspektowa ocena stanu prawa adm. Recenzje dorobku naukowego: 3 rec. hab., 17 rec. dokt. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1987 współpr. w realiz. proj. PAN: współdziałanie organów państwa z organizacjami społ. Członkostwo w organizacjach: od 2007 czł. ŁTN; od 2008 czł. Stow. Edukacji Administracji Publicznej. Udział w redakcjach czasopism: od 2011 rec. w: „Przeglądzie Prawa Publicznego”, od 2012 „Studiach Prawa Publicznego”, od 2014 „Studiach Prawnoustrojowych”; od 2014 czł. Red. Tematycznej „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 5 dokt. Dydaktyka: prawo adm.; prawo adm. materialne; publ.: A. Wyrozumska (red.), Introduction to Polish Law (Łódź 2005, współaut.); M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie (Warszawa 2016, współaut.); Prawo administracyjne materialne (Warszawa 2016, współred. i współaut.). Odznaczenia i nagrody: 1983 Nagroda Rektora UŁ, indyw. I° za dział. dydakt.-wychowawczą; 1987 Nagroda Wydaw. EPOKA za wybitne osiągnięcia w popularyzacji prawa; 1987 Nagroda Rektora UŁ, zesp. III° za osiągnięcia w badaniach nauk.; 1993 Medal KEN; 2000 Nagroda MEN; 2000 Złota Odznaka UŁ; 2002 Nagroda Rektora UŁ, indyw. I° za dział. dydakt.-wychowawczą; 2002 Nagroda Rektora UŁ, zespoł. III° za najlepszy podr. Prawo administracyjne. Pojęcia instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie (Warszawa 2001); 2002 Nagroda Rektora UŁ, indyw. I° za dział. dydakt.-wychowawczą; 2006 Nagroda Rektora UŁ, zespoł. III° za najlepszy podr. Materialne prawo administracyjne (Warszawa 2005); 2006 Złoty Krzyż Zasługi; 2008 Nagroda Rektora UŁ I° za osiągnięcia organizacyjne; 2009 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 2012 Nagroda Rektora UŁ I° za osiągnięcia organizacyjne; 2015 Nagroda Rektora UŁ, indyw. II° za osiągnięcia badaw. Inne: 2002– 2004 przewodn. Uczelnianej Komisji Statutowej UŁ; od 2012 czł. Rady Programowej studiów podypl. i realiz. proj.: 1.45 Kształcenie kadry zarządzającej, Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności, Dobre państwo sprawne rządzenie – Program Operacyjny. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 80 poz. Ignorantia iuris nocet (Łódź 1998); Zakres regulacji prawa administracyjnego materialnego – wyznaczenie pojęcia instytucji tego prawa, [w:] R. Hauser [et al.] (red.), System prawa administracyjnego. Prawo administracyjne materialne, t. 7 (Warszawa 2012); Odpowiedzialność administracji i w administracji (Warszawa 2013, współred. i współaut.); Dobra chronione w prawie administracyjnym (Łódź 2014, red., współaut.); Prawo administracyjne – wprowadzenie, [w:] R. Hauser [et al.] (red.), System prawa administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego, t. 1 (Warszawa 2015). Hobby: podróże; film. E-mail: zduniewska@wpia. uni.lodz.pl.

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015