Profesor Czesław Domański

 

 

DOMAŃSKI Czesław Kazimierz (11 IV 1943 Dąbrówka) syn Władysława i Reginy z d. Skwarna; matematyk. Ścieżka naukowa: 1968 mgr na Wydz. Matematyki, Fizyki, Chemii UŁ, kier. doc. dr hab. J. Jaroń; 1976 dr na Wydz. Ekonomiczno- -Socjologicznym UŁ, prom. prof. Z. Hellwig, 1986 dr hab. n. ekonom. w zakresie statystyki i ekonomii tamże; 1991 prof. n. ekonom. Ścieżka zawodowa: na Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ: 1976– 1984 z-ca dyr. Instytutu Ekonometrii i Statystyki, 1987 doc., 1987–1990 prodziekan, 1987–1991 kier. Zakładu Metod Statystycznych w Instytucie Ekonometrii i Statystyki, 1990 prof. nadzw. UŁ, 1990–1993 dziekan, od 1992 kier. Katedry Metod Statystycznych, 1997–2008 dyr. Instytutu Ekonometrii i Statystyki, 2009– 2013 dyr. Instytutu Statystyki i Demografii; 1993–1996 prorektor UŁ ds. ekonomicznych i promocji; 1996–2011 kier. Katedry Zastosowań Matematyki w Salezjańskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania. Kierunki badawcze: kwestie metodologiczne, m.in. takie jak: teoretyczne podstawy testów nieparametrycznych, metody porównywania nieparametrycznych procedur wnioskowania statystycznego z procedurami parametrycznymi czy statystyka małych obszarów, udział w pracach aplikacyjnych, wspomagających rozwiązywanie problemów w różnych dziedzinach i przejawach życia społ.-gospodarczego, zwłaszcza na terenie Łodzi i Regionu Łódzkiego, m.in. badania nad: budową łódzkiej skali rozwoju dzieci i młodzieży, stanem zdrowia i umieralnością niemowląt, modelami statystycznymi spożycia wody przez mieszkańców Łodzi, rozwojem pol. myśli statystycznej i wkładem do niej statystyków łódzkich, tradycją Łodzi akadem., jakością kształcenia kadry ekonomistów w zależności od oczekiwań łódzkich przedsiębiorców, budową łódzkiej karty ryzyka operacyjnego w zabiegach kardiochirurgicznych. Recenzje dorobku naukowego: 12 rec. w przew. prof., 70 rec. hab., 20 rec. dokt., 18 rec. grantów. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: granty: 1991–1992 COST Unemployment during economic transitions-determinants, socio-economic effects and labour market policies and Poland, Czechoslovakia and east Germany; 1993 Kategoryzacja klientów w dużych systemach elektronicznej obsługi klientów; 1994 Evolution summary report; 1997 Metodologia testów statystycznych. Analiza procedur testowych z punktu widzenia jakości decyzji; 2011 Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka Otwartych Funduszy Emerytalnych; 1998–1999 Nieparametryczne procedury weryfikacji hipotez i klasyfikacji; 2000–2001 Metody statystyki małych obszarów; 2002–2006 Polska skala ryzyka operacyjnego leczenia choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego, realiz. z UM; 2006–2007 Metody wnioskowania statystycznego oparte na porównaniach wielokrotnych i ich 81 zastosowanie w naukach społ.-ekonomicznych; 2008–2009 Analiza rozkładów płac i dochodów w przekroju terytorialnym w Polsce; 2008–2010 Zastosowanie metod statystycznych do oceny efektywności i klasyfikacji systemów emerytalnych. Współpraca z ośrodkami naukowymi: Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy), Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Czechy), Wyższa Szkoła w Bratysławie (Słowacja), Uniwersytet w Mannheim (Niemcy), Uniwersytet Lisboński (Portugalia), Uniwersytet Pittsburski (USA). Członkostwo w organizacjach: 1976 czł. Polskiego Tow. Biometrycznego; od 1978–2000 czł. Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability; 1980–1986 przewodn. Polskiego Tow. Statystycznego Oddz. Łódzki, 1986–1990 wiceprezes Rady Głównej tamże, 1990–1994 czł. Prezydium tamże, 1994–2005, 2010–2018 prezes tamże; od 1984 czł. zw. International Statistical Institute, od 2000 czł. zw. tamże; 1994–2006 wiceprezes Stow. Absolwentów i Przyjaciół UŁ; od 2000 czł. American Statistical Association; 2000 czł. The International Biometric Society. Udział w redakcjach czasopism: m.in. od 1987 czł. red. „Przeglądu Statystycznego”; od 1994 czł. Komitetów Red.: „Random Operators and Stochastic Equations”, „Statistics in Transition”, od 1997 „Wiadomości Statystycznych”, od 1997 „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, od 2012 „Folia Oeconomica”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 27 dokt. Dydaktyka: metody probabilistyczne i statystyka; metody statystyczne; mat., analiza portfelowa; analiza tech., mat. finansowa i ubezpieczeniowa; rachunek prawdopodobieństwa; statystyka mat.; publ. w wyborze: Statystyczne testy nieparametryczne (Warszawa 1979); Teoretyczne podstawy testów nieparametrycznych (Łódź 1986); Statystyczne metody wnioskowania wielokrotnego (Łódź 2007, współaut.); Rozkłady płac i dochodów w przekroju terytorialnym (Łódź 2009, współaut.); Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte Fundusze Emerytalne (Warszawa 2011, współaut.); Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji (Łódź 2014, współaut.); Rozwój statystyki łódzkiej (Łódź 2015, współaut.). Odznaczenia i nagrody: 1977 Nagroda MNSWiT III° za rozprawę dokt. Ekonometryczne zastosowania testów serii (Łódź 1976); 1988 Złota Odznaka UŁ; 1988 Medal Bernardusa Bolzano w Uniwersytecie im. Karola w Pradze (Czechy); 1988 Honorowa Odznaka Miasta Łodzi; 1989 Złoty Krzyż Zasługi; 1991 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 1993 Medal KEN; 1993 Medal 75-lecia GUS; 1995 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 1995, 1999, 2003 Złota Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Statystyki RP”; 1999, 2000, 2002, 2006, 2008 Nagrody Rektora UŁ; 2001 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; 2005 Nagroda „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”; 2008 Medal Universitas Lodziensis Merentibus; 2012 Nagroda MNiSW, zespoł. za publ. Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne (Warszawa 2011); 2012 Nagroda Łódzkie Eureka, za publ. Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne (Warszawa 2011); nagrody ministerialne za publ.: 1980 Nieparametryczne metody statystyczne (Warszawa 1978), Modele ekonometryczne. Symulacja i prognozy (1991, współaut.); 1987 Teoretyczne podstawy testów nieparametrycznych (Łódź 1986); 2001 Nieklasyczne metody statystyczne (2000, współaut.). Inne: 2007– 2010, 2011–2012, 2013–2016 czł. CK Sekcja II – Nauk Ekonomicznych; 1990–1994 czł. Komisji Matematycznej GUS; od 1987 czł. Komitetu Nauk Ekonomicznych, Komitetu Statystyki i Ekonometrii, 2008–2012 wiceprzewodn. tamże, 2003–2012 czł. Prezydium tamże; 2000–2002 przewodn. Zespołu ds. Statystyki Społecznej w Radzie Statystycznej przy Prezesie Rady Ministrów, 1997–2010 czł. tamże; od 2005 czł. Komisji Metodologicznej przy prezesie GUS, 1986–2004 czł. Rady Nauk. GUS; 2006–2007 czł. Rady Konsultacyjno-Doradczej przy Prezesie Rady Ministrów. Hobby: fotografia; piłka siatkowa; hist. statystyki. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 220 poz. Statystyczne systemy ekspertowe (Łódź 1998, współaut.); Testy statystyczne (Warszawa 1990); Nieklasyczne metody statystyczne (Warszawa 2000); Metody statystyki małych obszarów (Łódź 2001, współaut.); Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji (Łódź 2014, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015