Profesor Lucyna Domańska

 

 

DOMAŃSKA Lucyna (17 VII 1947 Zembry) córka Lucjana i Stanisławy z d. Ryszkowskiej; archeolog. Ścieżka naukowa: 1972 mgr na Wydz. Historycznym UW, prom. prof. W. Chmielewski; 1980 dr na Wydz. Filozoficzno-Historycznym UŁ, prom. prof. S. K. Kozłowski; 1996 dr hab. n. humanist. w zakresie archeologii epoki kamienia na Wydz. Historycznym UWr; 2015 prof. n. humanist. Ścieżka zawodowa: 1973 asyst. w Zakładzie Prahistorii przy Muzeum Ziemi PAN; w Katedrze Archeologii UŁ: od 1974 asyst., od 1980 adiunkt, od 1999 prof. nadzw. UŁ; 1996–2002 kier. Pracowni Epoki Kamienia Instytutu Archeologii UŁ; 2002–2011 kier. Zakładu Epoki Kamienia Instytutu Archeologii UŁ, 1999–2008 pełnomocnik dyr. ds. dydakt. tamże, 2003– 2011 koordynator prac archeologicznych na inwestycjach liniowych tamże, 2008–2016 dyr. tamże. Kierunki badawcze: mezolit i neolit: krzemieniarstwo, neolityzacja Niżu Europejskiego, wytwórczość w krzemieniu społeczności KPL, osadnictwo epoki kamienia w środkowym odcinku dorzecza Tążyny. Najważniejsze dokonania naukowe: odkrycie stan. Dęby 29, które stawia w nowym świetle najwcześniejszy etap neolityzacji Niżu, zainicjowanie programu badań nad epoką kamienia w środkowym odcinku dorzecza Tążyny. Recenzje dorobku naukowego: 1 rec. w przew. prof., 1 rec. hab., 5 rec. dokt., 11 rec. grantów. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1993–1995 realiz. proj. badaw. „Neolityzacja Niżu Europejskiego”, 2006–2015 udział w proj. badaw. UAM „Świat na Wzgórzu: społeczeństwo, kultura i gospodarka w IV–III tys. przed Chrystusem na Kujawach. Neolityczny kompleks osadniczy w Opatowicach”. Współpraca z ośrodkami naukowymi: od 2000 współpr. z Institute of Korean Prehistory (Korea Płd.): wymiana naukowców i studentów, wspólna organizacja konferencji, wspólne publ. Członkostwo w organizacjach: od 2000 czł. ŁTN; od 2010 czł. Suyanggae International Symposium Executive Committee, od 2014 wiceprzewodn. tamże; od 2010 czł. Tow. Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego; od 2011 czł. Komitetu Nauk Prai Protohistorycznych PAN, od 2015 sekr. nauk. tamże. Udział w redakcjach czasopism: czł. Komitetów Red.: od 1993 „Baltic-Pontic Studies”, od 2013 „Suyanggae and her Neighbours”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 2 dokt. Dydaktyka: epoka kamienia; 2003 – w ramach programu Socrates/Erasmus wykł. dla studentów i dokt. Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja). Inne: 2005–2008 rzeczoznawca Ministerstwa Kultury; od 2011 kier. Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydz. Filozoficzno-Historycznego UŁ. Odznaczenia i nagrody: 1985 ministerialna nagroda zespoł.; 1996 Nagroda Rektora UŁ za publ. Geneza krzemieniarstwa kultury pucharów lejkowatych na Kujawach (Łódź 1995); 4 nagrody różnych instytucji koreańskich za rozwój współpr. nauk. z tym krajem: 2006 Nagroda Rektora Chungbuk National University; 2010, 2014 Nagrody Institute of Korean Prehistory; 2014 wyróżnienie Ambasadora Republiki Korei Południowej w Warszawie. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 100 poz., w tym 5 książek: Kaukasko-nadczarnomorskie wzorce kulturowe w rozwoju późnomezolitycznych społeczeństw Niżu strefy pogranicza Europy Wschodniej i Środkowej (Inowrocław 1990); Obozowisko kultury janisławickiej w Dębach, woj. włocławskie, stanowisko 29 (Poznań–Inowrocław 1991); Geneza krzemieniarstwa kultury pucharów lejkowatych na Kujawach (Łódź 1995); Krzemieniarstwo horyzontu klasycznowióreckiego kultury pucharów lejkowatych na Kujawach (Łódź 2013); Change and continuity. Traditions of the flint processing from the perspective of the Tążyna river valley (Łódź 2016). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015