Profesor Zbigniew Danek

 

 

DANEK Zbigniew Władysław (7 IV 1956 Częstochowa) syn Władysława i Zofii z d. Skibińskiej; filolog klasyczny, specj. w zakresie latynistyki, językoznawca teoretyczny. Ścieżka naukowa: w Katedrze Filologii Klasycznej na Wydz. Filologicznym UŁ: 1979 mgr, prom. B. Wiśniewski, 1987 dr, prom. tenże, 2000 dr hab. n. humanist. w zakresie językoznawstwa. Ścieżka zawodowa: w Katedrze Filologii Klasycznej Wydz. Filologicznego UŁ: 1981–1988 asyst., 1988–2000 adiunkt, od 2002 prof. nadzw. Kierunki badawcze: antropologia epikurejska; refleksja filoz. nad językiem. Najważniejsze dokonania naukowe: oprac. Platońskiej koncepcji „mimesis” słowa; wykazanie elementarnego charakteru pojęcia wiedzy u Platona. Recenzje dorobku naukowego: 1 rec. hab., 2 rec. dokt. Członkostwo w organizacjach: od 1981 czł. Polskiego Tow. Filologicznego; od 2002 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: od 2012 z-ca red. nacz. „Studia Indogermanica Lodziensia”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 4 dokt. Dydaktyka: hist. filoz. starożytnej; retoryka starożytna; stylistyka języka łacińskiego. Odznaczenia i nagrody: 2001 Nagroda Rektora UŁ. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 50 poz. Jest jakaś słuszność słowa. O platońskim dialogu „Kratylos” (Łódź 1995); Myślę, więc nie wiem. Próba interpretacji platońskiego dialogu „Teajtet” (Łódź 2000). E-mail: zbigdan@uni. lodz.pl.

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015