Profesor Marek Cybulski

 

 

CYBULSKI Marek Kazimierz (24 III 1948 Łódź) syn Kazimierza i Stanisławy z d. Michalskiej; polonista, językoznawca. Ścieżka naukowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1972 mgr, prom. prof. dr hab. K. Dejna, 1978 dr, prom. tenże; 1987 dr hab. n. humanist. w zakresie językoznawstwa pol. i słowiańskiego; 1994 prof. n. humanist. Ścieżka zawodowa: w Katedrze Historii Języka Polskiego Wydz. Filologicznego UŁ: 1972–1978 asyst. stażysta, asyst., st. asyst., 1978–1989 adiunkt, 1989–1990 doc.; 1990–1998 prof. nadzw. UŁ; od 1998 prof. zw. UŁ; 1990–1993 prodziekan Wydz. Filologicznego UŁ; 1996–2002 dziekan; 2000–2013 kier. Katedry Historii Języka Polskiego UŁ. Kierunki badawcze: językoznawstwo pol.: hist. gramatyka, dialektologia, socjolingwistyka i pragmatyka językowa, hist. języka literackiego. Najważniejsze dokonania naukowe: oprac. monograficzne języka piętnastowiecznej części Psałterza floriańskiego i pol. etykiety językowej XVI–XVIII w., edycja wyboru tekstów do dziejów języka pol. Recenzje dorobku naukowego: 5 rec. w przew. prof., 16 rec. hab., 7 rec. dokt., 3 rec. wniosków o granty. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: udział w 5 proj.: finansowanych przez KBN: 1994 „Polskie obyczaje językowe od XVI do połowy XVIII wieku”; 1999 „Słownik polsko-łaciński do średniowiecznych psałterzy”; 1995 „Biblia w języku pol. od średniowiecza po dzień dzisiejszy”; finansowanych przez MEiSW: 2011–2014 „Teksty do historii używania języka narodowego z aneksami” (jako kier. zespołu); 2011–2014 „Historia języka i wspólnot komunikatywnych polskich w 50 wykładach”. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 2000–2010 współpr. z prof. H. Tiefenbachem i dr. R. Hanamannem, Uniwersytet w Regensburgu (Niemcy) w zakresie badań języka i stylu Psałterza floriańskiego oraz reedycji tego zabytku. Członkostwo w organizacjach: 1973 czł. Polskiego Tow. Językoznawczego; 1989 czł. ŁTN, 2003–2010 przewodn. Komisji Językowej tamże; 1970 czł. Tow. Miłośników Języka Polskiego (kilka kadencji w zarządzie Koła Łódzkiego). Udział w redakcjach czasopism: 1991–2012 red., od 2012 czł. Rady Red. serii „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”; od 1993 czł. red. „Rozpraw Komisji Językowej ŁTN”; od 2012 czł. Rady Red. „Zielonogórskich Seminariów Językoznawczych” i „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 5 dokt. Dydaktyka: gramatyka hist. języka pol.; językoznawstwo ogólne; pol. etykieta językowa; pol. język narodowy na przestrzeni wieków; sporne zagadn. gramatyki hist. i in. Odznaczenia i nagrody: 1974, 1976, 1978, 2 w 1978, 1979, 1980, 2 w 1981, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2 w 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2 w 2002, 2008, 2 w 2011, 2016 Nagrody Rektora UŁ za dział. nauk., dydakt. i organizacyjną; 1979, 1989, 2004 nagrody ministerialne za prace nauk.; 1993 Medal KEN; 2000 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 2002 Złoty Krzyż Zasługi; 2017 Medal Universitatis Lodziensis Merentibus. Inne: 1996–2005 senator UŁ; 1990–2012 czł. kilku komisji rektorskich i senackich UŁ, m.in. 1993–1996 wiceprzewodn. Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, 2008–2012 wiceprzewodn. Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich; 1977–2015 liczne odczyty o hist. języka pol.; 2008 wiceprzewodn. Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Mediewistów Polskich; 2011 czł. Komisji Językoznawczej przy Oddz. PAN w Łodzi; Hobby: porady językowe – poprawnościowe w Radio Łódź. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ponad 100 poz. Język piętnastowiecznej części Psałterza floriańskiego. Ortografia, fonetyka, fleksja (Łódź 1988); Język piętnastowiecznej części Psałterza floriańskiego. Składnia zdania pojedynczego (Łódź 1993); Staropolskie przekłady Psałterza (Łódź 1996); Słownik polsko- łaciński do średniowiecznych psałterzy polskich. Wyrazy autosemantyczne (Łódź 2000, współaut.); Obyczaje językowe dawnych Polaków. Formuły werbalne w dobie średniopolskiej (Łódź 2003); Wybór tekstów z dziejów języka polskiego, t. 1–2 (Łódź 2014, red.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015