Profesor Jan Chojnacki

 

 

CHOJNACKI Jan (8 VI 1943 Marianów) syn Wojciecha i Agnieszki z d. Ogłoza; lekarz, internista, gastroenterolog. Ścieżka naukowa: WAM w Łodzi: 1973 dr, prom. prof. dr hab. J. Chojnowski, 1982 dr hab. n. med. w zakresie chorób wewnętrznych. Ścieżka zawodowa: 1969–1973 st. asyst. II Klinika Chorób Wewnętrznych WAM; 1974– 1986 adiunkt III Klinika Chorób Wewnętrznych WAM; 1986–1990 doc. w Katedrze/Instytucie Medycyny Wewnętrznej WAM; 1990 prof. nadzw.; 1990–1994 prof. kier. Kliniki Chorób Zakaźnych WAM; 1991–1998 dziekan Wydz. Lekarskiego WAM; 1994 prof. zw.; 1994– 1997 kier. Kliniki Chorób Infekcyjnych i Gastroenterologii WAM; 1998– 2002 kier. Kliniki Gastroenterologii WAM; 1998–2002 rektor WAM; 2012– 2013 kier. Kliniki Gastroenterologii UM w Łodzi. Kierunki badawcze: patogeneza; diagnostyka i leczenie chorób czynnościowych i zapalnych układu pokarmowego. Najważniejsze dokonania naukowe: ustalenie roli neuroprzekaźników (acetylocholina, noradrenalina, dopamina, serotonina) i hormonów (melatonina, estrogeny) w patogenezie chorób czynnościowych i organicznych układu pokarmowego oraz oprac. zasad racjonalnej farmakoterapii w tych przypadkach. Recenzje dorobku naukowego: 12 rec. w przew. prof., 19 rec. hab., 65 rec. dokt., 9 rec. grantów. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 2003–2014 efektem proj. było wdrożenie procedur diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach czynnościowych i zapalnych przewodu pokarmowego; 9 proj. MNiSW dot. badań nad patogenezą przewlekłych chorób układu pokarmowego. Współpraca z ośrodkami naukowymi: od 2003 współpr. z Department of Cellular and Structural Biology w San Antonio (USA), kier. przez prof. R. J. Russela, 6 publ. Członkostwo w organizacjach: od 1972 czł. Tow. Internistów Polskich; od 1975 czł. Polskiego Tow. Lekarskiego; od 1985 czł. Polskiego Tow. Gastroenterologii; 1994–2002 czł. Rady Oddz. PAN w Łodzi; od 1994 czł. International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists; 2001–2014 czł. Komisji Gastroenterologii i Hepatologii, Komisji Dietetyki w komitetach PAN; od 2015 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: czł. Rad Nauk.: 1990–2002 „Lekarza Wojskowego”, 1992–2015 „Gastroenterologii Polskiej”, od 2012 „Gastroenterologii Klinicznej”, od 2013 „Gastroenterologii Praktycznej”. Kształcenie kadry naukowej: 35 dokt., opiekun 5 hab. Dydaktyka: choroby wewnętrzne; gastroenterologia i dietetyka; publ.: Ćwiczenia testowe z gastroenterologii (Łódź 1997), Czynnościowe zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego (Łódź 1997), Kliniczne aspekty żywienia w chorobach wewnętrznych (Łódź 2008). Odznaczenia i nagrody: 1974, 1982, 1991 Nagrody Rektora WAM; 1982 Medal KEN; 1983 Złoty Krzyż Zasługi; 1983, 1990 Nagrody 62 MON; 1984 Nagroda Ministra Zdrowia; 1990 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 2001 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; 2006, 2011 Nagrody Rektora UM; odznaki honorowe: 1983 „Za Zasługi dla Województwa Piotrkowskiego”; 1987 „Za Zasługi dla Województwa Łódzkiego”; 1995 Odznaka Honorowa PCK; 1999 „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”, 2005 „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”; odznaczenia: 1992 Zasłużony dla Tow. Internistów Polskich, 2009 Zasłużony dla Polskiego Tow. Lekarskiego; inne resortowe i akadem. Inne: 1988, 2006 przewodn. Komitetu Organizacyjnego dwóch kongresów Polskiego Tow. Gastroenterologii o zasięgu międzynarod.; organizator 8 ogólnopolskich sympozjów – „Łódzki Weekend Gastroenterologiczny”; 1996–2012 czł. Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie gastroenterologii; 1999–2014 założ. i prezes Zarządu Fundacji im. WAM; od 2000 założ. i współuczestnik w pracy Fundacji Rektorów Polskich Szkół Wyższych; 2002–2011 założ. i propagator „Szkoły Gastroenterologii Praktycznej”. Hobby: literatura; turystyka. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. 436 poz. Secretion of melatonin and 6-sulfatoxymelatonin urinary excretion in functional dyspepsia, „World Journal of Gastroenterology” (2011, 17 (21), współaut.); Melatonin Levels in Serum and Ascitic Fluid of Patients with Hepatic Encephalopathy, „Gastroenterology Research and Practice” (2012, PMID 23346104, współaut.); Melatonin secretion and metabolism in patients with hepatic encephalopathy, „Journal of Gastroenterology and Hepatology” (2013, 28 (2), współaut.); Evaluation of enterochromaffin cells and melatonin secretion exponents in ulcerative colitis, „World Journal of Gastroenterology” (2013, 19 (23), współaut.); Influence of tianeptine on melatonin homeostasis and psychosomatic symptoms in patients with irritable bowel syndrome, „Journal of Physiology and Pharmacology” (2013, 64 (2), współaut.).

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015