Profesor Mariola Antczak

 

 

ANTCZAK Mariola Grażyna z d. Birecka (14 I 1970 Gdańsk) córka Jacka i Jadwigi z d. Makowskiej; bibliolog, informatolog. Ścieżka naukowa: 1994 mgr na Wydz. Filologicznym UŁ, prom. dr B. Karkowski, 1999 dr tamże, prom. prof. dr hab. H. Tadeusiewicz; 2012 dr hab. n. humanist. w zakresie bibliologii i informatologii na Wydz. Filologicznym UŚ. Ścieżka zawodowa: 1994–2000 nauczyciel bibliotekarz w SP nr 99 w Łodzi; 2000– 2001 nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum nr 31 w Łodzi; 2001–2013 adiunkt w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydz. Filologicznego UŁ, od 2013 prof. nadzw. tamże; 2006–2008 wykł. i konwersatoria z zakresu informacji naukowej w CEBiD im. H. Radlińskiej w Łodzi, z informacji naukowej w WSHE w Pabianicach; 2010–2012 kier. niestacjonarnych studiów, kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo UŁ; 2011–2012 wykł. na studiach podypl. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku; od 2015 kier. Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydz. Filologicznego UŁ (od 2016 Katedry Informatologii i Bibliologii). Kierunki badawcze: biblioteki szkolne ze szczególnym uwzględnieniem pracy dydakt. nauczycieli bibliotekarzy; edukacja czytelnicza, medialna i informacyjna; marketing biblioteczny; społeczeństwo informacyjne; information literacy; kultura czytelnicza dzieci i młodzieży; biblioteki Finlandii; drama jako metoda dydakt. Najważniejsze dokonania naukowe: wykorzystanie testu statystycznego chi-kwadrat do badania zgodności cech niemierzalnych (jakościowych) w bibliologii. Recenzje dorobku naukowego: 1 rec. hab., 2 rec. dokt., 1 rec. grantu NCN, 1 opinia dla Narodowego Uniwersytetu Politechniki Lwowskiej o uzyskaniu stopnia kandydata nauk. Współpraca z ośrodkami naukowymi: od 2014 koordynator ds. współpr. między Wydz. Filologicznym UŁ a Urzędem Statystycznym w Łodzi; od 2015 koordynator ds. współpr. między Wydz. Filologicznym UŁ a Wydz. Kultury Urzędu Miasta Łodzi; od 2015 koordynator ds. współpr. między Wydz. Filologicznym UŁ a Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi; od 2016 koordynator ds. współpr. między Wydz. Filologicznym UŁ a Narodowym Uniwersytetem Politechniki Lwowskiej [Lviv Politechnic National University], Katedrą Komunikacji Społecznej i Działalności Informacyjnej Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych; wykł. w Slezská Univerzita v Opavě (Czechy). Członkostwo w organizacjach: od 1998 czł. Tow. Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich; od 2012 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: od 2013 czł. Rady Red. „Przeglądu Bibliotecznego”; od 2015 czł. Rady Nauk. „Przeglądu Edukacyjnego”; czł. zespoł. rec.: „Biblioteki”, „Bibliotheca Nostra”, „Przeglądu Bibliotecznego”, „Studiów Słowianoznawczych”. 32 Dydaktyka: proseminarium pracy nauk.; dydakt. w bibliotece szkolnej i pedagogicznej; konteksty współczesnej edukacji; marketing biblioteczny; organizacja i zarządzanie biblioteką; sztuka autoprezentacji; sztuka wystąpień publicznych; dokumentowanie zasobów informacji w pracy naukowej; praca w grupie metodą projektu; drama w pracy nauczyciela; publ.: Przypisy. Powołania. Bibliografia załącznikowa (Łódź 2009, współaut.). Odznaczenia i nagrody: 1998 Nagroda Tow. Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich „Bibliotekarz Roku”; 2003 Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia dydakt.-wychowawcze; 2005 Nagroda Rektora UŁ za publ. Techniki dramy w teorii i praktyce nie tylko dla nauczycieli bibliotekarzy (Łódź 2004). Inne: od 2007 przewodn. Rady Bibliotecznej w WSHE w Pabianicach; od 2010 pomysłodawca i przewodn. Komitetu Nauk. i Organizacyjnego cyklicznej Międzynarod. Konferencji Nauk. „Kultura czytelnicza młodego pokolenia”; od 2013 przewodn. Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej; 2014–2016 czł. Wydz. Komisji Oceniającej Wydz. Filologicznego UŁ, od 2016 czł. Komisji Kadrowo-Finansowej tamże, od 2016 czł. Komisji Nauk. tamże; od 2016 przewodn. Rady Bibliotecznej UŁ. Hobby: żeglarstwo; squash; literatura nauk., popularnonaukowa i beletrystyka; narciarstwo; ogrodnictwo. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ponad 70 poz. Rola bibliotek i bibliotekarzy szkolnych w edukacji społeczeństwa informacyjnego na tle przeobrażeń oświatowych w Polsce w latach 1989–2007 (Łódź 2010); Rola bibliotekarzy w nauczaniu umiejętności informacyjnych gimnazjalistów: wybrane zagadnienia, „Przegląd Biblioteczny” (2010, R. 78, z. 1); Biblioteka szkolna a przygotowywanie uczniów do samokształcenia w świetle aktów legislacyjnych z lat 1945–1982, „Folia Librorum” (2010, 15); Media a czytelnicy. Studia o komunikacji i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia (Łódź 2013, współred.); A comparison of selected aspects of Finnish and Polish public libraries, „Folia Scandynavica Poznaniensia” (2014, 16). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015