Profesor Wiktorian Tarnawski (1937-2018)

 

 

6 września 2018 r. odszedł na zawsze profesor dr hab. inż. Wiktorian Zbigniew Tarnawski, wieloletni pracownik Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, wychowawca wielu pokoleń studentów, naukowiec, który praktycznie całe swoje życie zawodowe związał z przemysłem papierniczym. 

Profesor Wiktorian Tarnawski urodził się w Kowlu, w 1937 roku. Wykształcenie wyższe zdobył na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, gdzie w 1959 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera. Już w trakcie nauki - w 1958 roku - podjął pracę w Biurze Studiów i Projektów Przemysłu Papierniczego w Łodzi. W 1960 roku przeniósł się do Krapkowic, gdzie zdobywał doświadczenie praktyczne, pracując w Zakładach Celulozowo-Papierniczych. W 1961 roku wrócił do Łodzi, znajdując zatrudnienie kolejno w: Katedrze Papiernictwa i Maszyn Papierniczych, następnie w Instytucie Techniki Cieplnej i Chłodnictwa, aż wreszcie w Instytucie Papiernictwa i Maszyn Papierniczych (obecnie Instytut Papiernictwa i Poligrafii). W roku 1966 obronił pracę doktorską. W trakcie swojej pracy naukowo-dydaktycznej zdobywał również doświadczenie poza granicami kraju: w University of Manchester (1975-1976) i w Head Office of Paper Industry w Hawanie na Kubie (1983-1985). W roku 1974 uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a w 1998 roku tytuł profesora. Profesor Wiktorian Tarnawski był również społecznikiem, udzielającym się w różnych stowarzyszeniach branżowych. Był członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i założycielem Akademii Inżynierskiej w Polsce. Od 1980 do 1986 roku był przewodniczącym Komitetu ds. Doskonalenia Kadr przy OW NOT Łódź. W latach 1985-88 przewodniczył Zarządowi Głównemu SITPP. W latach 1992-98 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Papierników Polskich (SPP), a w kolejnych latach 1998-2004 był I. wiceprezesesem SPP. Był także członkiem honorowym SPP i Rady Programowej „Przeglądu Papierniczego”. Profesor Wiktorian Tarnawski udzielał się również w organizacjach międzynarodowych: w latach 1992-2002 był członkiem Komitetu Wykonawczego Rady Europejskiej Konfederacji Papierniczych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Paryżu. W latach 1996-2001 był członkiem Grupy Doradczej Międzynarodowego Komitetu Amerykańskiego Stowarzyszenia Papierników TAPPI. Współpracował również z Komitetem ds. Przemysłu Drzewnego i Papierniczego FAO w Rzymie.

Mimo swych rozlicznych obowiązków, cały czas był przede wszystkim związany z Politechniką Łódzką, z Instytutem Papiernictwa i Poligrafii. Pełnił w nim również rozliczne funkcje: od 1972 roku był kierownikiem Zakładu Urządzeń Cieplnych i Przetwórczych, w latach 1976-92 i 2001-2005 był zastępcą dyrektora Instytutu. Posiadał duże doświadczenie w zakresie procesów suszarniczych i gospodarki cieplnej w papiernictwie. Był autorem lub współautorem ponad 160 artykułów naukowych, 4 skryptów i 1 podręcznika. Wygłosił ponad 87 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych, zrealizował ponad 100 prac naukowo-badawczych i projektowo-konstrukcyjnych. W uznaniu zasług nadano mu szereg odznaczeń, z których – będąc przede wszystkim profesorem akademickim - najbardziej cenił sobie Medal Komisji Edukacji Narodowej. Prace Profesora Wiktoriana Zbigniewa Tarnawskiego są wciąż żywe w działalności jego wychowanków i następców. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

 

dr hab. inż. Konrad Olejnik, prof. PŁ

Dyrektor Instytutu Papiernictwa i Poligrafii PŁ