Profesor Małgorzata Szynkowska

 

CZŁONEK ŁTN OD 2018 R.

 

Dane biograficzne

Data i miejsce urodzin

2 maja 1961 r., Łódź

 

Działalność naukowa i kariera zawodowa

Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa, zawód

Nauki chemiczne, chemia, nauczyciel akademicki.

 

Uzyskane stopnie naukowe

magister inżynier, Politechnika Łódzka, promotor: prof. J. Rynkowski;

1999 - doktor inżynier, Politechnika Łódzka, promotor: prof. J. Rynkowski;

2008 - doktor habilitowany, Politechnika Łódzka;

2016 - profesor nauk chemicznych, Politechnika Łódzka.

 

Funkcje, stanowiska, miejsca pracy

1987-1989 – pracownik inżynieryjno-techniczny, PŁ;

1989-1999 – asystent, PŁ;

1999-2010 – adiunkt, PŁ;

2010- profesor nadzwyczajny;

2016-2020 – Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.

 

Członkostwo najważniejszych komisji, komitetów, rad itp.

2015-2019 – Komitet  Chemii Analitycznej PAN; 

2007-2011, 2015-2019 – Komisja Analityki Sądowej i Toksykologicznej KCHA PAN;

2011-2019 – Zespół Analizy Spektralnej KCHA PAN;

2014, 2015, 2018 – członek panelu ekspertów NCN w ramach sekcji ST4B.

 

Członkostwo w organizacjach naukowych, towarzystwach, stowarzyszeniach itp.

- Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne;

- Związek Nauczycielstwa Polskiego;

- Polski Klub Katalizy PTChem;

- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

 

Główne kierunki badań

Chemia analityczna, chemia środowiska, chemia sądowa, fizykochemia powierzchni, kataliza heterogeniczna, fotokataliza.

Tematyka badań: zastosowanie współczesnych technik badawczych (TOF-SIMS, SEM-EDS, ICP-OES, ICP-MS, LA-ICP-TOF-MS, AAS) w rozwiązywaniu wybranych zagadnień z zakresu analizy śladowej i uzyskaniu (jakościowych  i ilościowych) informacji z różnych dziedzin, obejmujących kryminalistykę, stomatologię, ochronę środowiska, badania surowców i wyrobów włókienniczych, analizę dzieł sztuki.

 

Bibliografia podmiotowa

Około 200 pozycji, w tym około 90 artykułów w czasopismach naukowych z bazy JCR, 35 rozdziałów w monografiach krajowych, zagranicznych i encyklopediach (18 na zaproszenie).

Wybrane publikacje:

- Współredakcja,  Współczesna problematyka odorów, 2010, ss. 524, rys. 196, tab. 162;

- Scanning Electron Microscopy, in Encyclopedia of Analytical Science, Second Edition (Paul J. Worsfold, Alan Townshend and Colin F. Poole, eds.), Elsevier, Oxford, Vol.4, 134-142, 2005;

- Imaging mass spectrometry, Proteomics- Introduction to Methods and Application, Wiley&Sons N.Y., USA, rozdział 7.3,  101-112, 2008;

- Imaging of small molecules, Mass Spectrometry for Graduate Students Instrumentation, Interpretation and Applications, Wiley&Sons N.Y., USA- rozdział 13, 273-283, 2009;

- Environmental & Health Laws, Europe. In: Wexler, P. (Ed.), Encyclopedia of Toxicology, 3rd edition vol 2. Elsevier Inc., Academic Press, 348–352, 2014;

- Environmental Toxicology. In: Wexler, P. (Ed.), Encyclopedia of Toxicology, 3rd edition vol 2. Elsevier Inc., Academic Press, 415–418, 2014;

- Bioaccumulation and Biomagnification of Trace Elements in the Environment, “Recent Advances in Trace Elements” Wyd. Wiley-Blackwell, r. 13,  251-276, 2018.

 

Najważniejsze dokonania poznawcze i użytkowe

Ekspert Miasta Poznania w pracach „Zespołu ds. przeprowadzenia badań tła środowiskowego i badań bakteriologicznych wokół Centralnej Oczyszczalni”.

 

Zrealizowane projekty badawcze

25 projektów badawczych, 3 międzynarodowe,  1 POIG, 2 projekty badawcze zamawiane

 

Uzyskane patenty i wzory użytkowe – liczba, dziedzina

3 patenty ( PL, Europejski, USA), chemia i inżynieria materiałowa.

 

Współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi

- University of Surrey, Wielka Brytania (Projekt europejski SPIRIT, Proposal 098);

- Lawrence Berkeley National Laboratory, USA (staż);

- Shefield University, Wielka Brytania (projekt europejski COST).

 

Udział w ważnych, międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych za granicą i w kraju

Ponad 300 wykładów i posterów na konferencjach krajowych oraz zagranicznych.

 

Recenzje wydawnicze prac naukowych, artykułów, dorobku naukowego na stopnie naukowe, projektów, wniosków o granty i innych

Recenzent 17 prac doktorskich i w 3 przewodach habilitacyjnych; członek 5 komisji habilitacyjnych oraz autor recenzji wydawniczych, projektów KBN, NCN.

 

Dydaktyka

Dorobek dydaktyczny

Rozdziały w 8 podręcznikach akademickich m.in.:

- Proteomika i metabolomika, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2010;

- Laboratorium analizy instrumentalnej, Politechnika Łódzka, Łódź 2010;

- Spektrometria mas, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016.

 

Działalność dydaktyczna

Zajęcia na studiach stacjonarnych I, II, III stopnia. Wykłady m.in.: Instrumentalne metody oznaczania śladów, Chemia sądowa, Zielona Chemia, Adsorpcja i kataliza, Techniki sprzężone.

 

Wypromowane doktoraty,  liczba prac magisterskich i licencjackich

Promotor ponad 150 prac inżynierskich oraz magisterskich; 

5 wypromowanych doktorów w zakresie nauk chemicznych i technologii chemicznej.

 

Nagrody

Najważniejsze nagrody, odznaczenia i wyróżnienia naukowe

1999 – wyróżnienie pracy doktorskiej;

2002 – Brązowy Krzyż Zasługi;

2007 – nagroda Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej za działalność organizacyjną;

2008 – odznaka ”Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej”;

2009 – nagroda Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej za działalność naukową i dydaktyczną (chemia sądowa);

2010 -2014 – nagrody Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej za działalność naukową;

2015-2017 – nagrody J. M. Rektora Politechniki Łódzkiej za działalność naukową i dydaktyczną.

 

Inne

Popularyzacja nauki

Wykłady na Festiwalach Nauki, Techniki i Sztuki, seminariach i warsztatach doktoranckich, studenckich.

 

Zainteresowania pozanaukowe

Film, teatr, impresjonizm, narciarstwo, windsurfing, taniec.

 

Inne

Współorganizator wielu spotkań z cyklu Łódź–Biznes–Nauka w ramach międzynarodowego projektu IDEA.