Profesor Anna Ryś

 

CZŁONEK ŁTN OD 2018 R.

 

Dane biograficzne

Data i miejsce urodzin

 9 lipca 1963 r., Gdynia

 

Działalność naukowa i kariera zawodowa

Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa, zawód

Filolog klasyczny, historyk starożytny

 

Uzyskane stopnie naukowe

1987 – magister historii (promotor prof. dr hab. Stanisław Mrozek), Wydział Humanistyczny UG;

1994 – magister filologii klasycznej (promotor prof. dr hab. Zofia Głombiowska), Wydział Filologiczno-Historyczny UG;

2000 – doktor (promotor prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski), Wydział Filologiczno-Historyczny UG;

2014 – doktor habilitowany, Wydział Filologiczny UG

 

Funkcje, stanowiska, miejsca pracy

1987-1989 – nauczyciel historii w I LO w Sopocie;

1989 – młodszy  bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sopocie;

1989-1991 – starszy technik w bibliotece Zakładu Filologii Klasycznej i Neolatynistyki Uniwersytetu Gdańskiego;

1992-2000 – asystent w Zakładzie Filologii Klasycznej i Neolatynistyki UG;

2000-2016 – adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej UG;

od 2016 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Filologii Klasycznej UG.

 

Członkostwo w organizacjach naukowych, towarzystwach, stowarzyszeniach itp.

1993-1996 – sekretarz Koła Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego;

2005-2007 – prezes Koła Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego

 

Główne kierunki badań

Antyczna mineralogia; antyczne, średniowieczne i nowożytne kamienniki; antyczne motywy w sztuce Gdańska.

 

Bibliografia podmiotowa

Ponad 30 publikacji; artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych, monografie, tłumaczenia

Wybrane publikacje:

- Filip II Macedoński w ocenie mówców attyckich IV w. p.n.e. – tyran czy władca idealny?, Gdańsk 2002;

- Problemy z antykiem w Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta, „Rocznik Gdański”, 66 (2006);

- Orfeusza „Kerygmata o kamieniach”. Sokratesa i Dionizjusza „O kamieniach”, przekład, wstęp i komentarz, Poznań 2012;

- Kamienie szlachetne w literaturze Grecji i Rzymu, Gdańsk 2013;

- Chrześcijańska interpretacja kilku antycznych gemm, „Vox Patrum”, 36 (2016);

- Kamienie planetarne w „De lapidibus” Damigerona i Ewaksa [w:] W. Gajewski, I. Milewski, red. W kręgu antycznych politei. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Janowi Ilukowi, Gdańsk 2017.

 

Udział w ważnych, międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych za granicą i w kraju

Udział w kilkunastu konferencjach naukowych, m.in.

- „Docere et delectare. Dydaktyzm antycznej literatury w odczuciu ówczesnych i dzisiejszych jej odbiorców”, 2007, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

- „Joachim Oelhaf  i jego następcy. W 400-lecie pierwszej publicznej sekcji zwłok w Polsce”, 2013, Gdański Uniwersytet Medyczny i Muzeum Narodowe w Gdańsku;

- „Andrzej Olszowski (1621-1677) – prymas, polityk, pisarz”, 2017, Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe i Łódzkie Towarzystwo Naukowe;

- „Literatura a rzeźba”, 2018, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

 

Recenzje wydawnicze prac naukowych, artykułów, dorobku naukowego na stopnie naukowe, projektów, wniosków o granty i innych

Recenzje prac doktorskich i w postępowaniu habilitacyjnym oraz recenzje wydawnicze monografii i artykułów  w czasopismach naukowych.

 

Dydaktyka

Działalność dydaktyczna

Zajęcia na studiach stacjonarnych (filologia klasyczna, slawistyka, polonistyka, historia); wykłady, konwersatoria, ćwiczenia; przykładowe przedmioty: Historia starożytnej Grecji i Rzymu; Europa wobec obcych kultur; Literatura starożytnej Grecji; Filozofia starożytna; Dramat grecki.

 

Wypromowane doktoraty,  liczba prac magisterskich i licencjackich

Promotor kilku prac licencjackich.

 

Nagrody

Najważniejsze nagrody, odznaczenia i wyróżnienia naukowe

Nagroda Rektora UG (zespołowa I stopnia) za: Wychowanie Cyrusa (Cyropaedia), wstępem opatrzył K. Głombiowski, przeł. i przyp. opatrzyli K. Głombiowski, B. Burliga, A. Marchewka, A. Ryś, Wrocław 2014.

 

Inne

Popularyzacja nauki

Wykłady dla młodzieży szkolnej oraz popularyzujące wiedzę o Gdańsku.