Profesor Mariusz Bartosiak

 

CZŁONEK ŁTN OD 2018 R.

 

Dane biograficzne

Data i miejsce urodzin

 17 stycznia 1963 r., Łódź

 

Działalność naukowa i kariera zawodowa

Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa, zawód

nauki humanistyczne; kulturoznawstwo; teatrologia; nauczyciel akademicki

 

Uzyskane stopnie naukowe

1989 –  magister,  Wydział  Filologiczny UŁ, promotor: dr  Sławomir Świontek

1998 – doktor, Wydział Filologiczny UŁ (promotor: dr hab. prof. UŁ Sławomir Świontek)

2014 – doktor habilitowany, Wydział Filologiczny UŁ

 

Funkcje, stanowiska, miejsca pracy

1991-1999 – asystent w Katedrze Dramatu i Teatru Wydziału Filologicznego UŁ,

od 1999 – adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru Wydziału Filologicznego UŁ,

2000-2012 – kierownik  specjalności teatrologicznej na kierunku filologia polska na Wydziale Filologicznym UŁ,

od 2007 – sekretarz  Katedry Dramatu i Teatru.

 

Członkostwo w organizacjach naukowych, towarzystwach, stowarzyszeniach itp.

- International Federation for Theatre Research (IFTR/FIRT)

- Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego

- Polskie Towarzystwo Orientalistyczne

- Polskie Stowarzyszenie Strategii Twórczych

- Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

- Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

 

Główne kierunki badań

Teoria dramatu i teatru; dalekowschodnie tradycje estetyczne i performatywne; estetyka fenomenologiczna; antropologia dramatu i sztuk performatywnych; performatyka; kognitywistyka; artystyczne i kulturowe systemy autopoietyczne

 

Bibliografia podmiotowa

Ponad 60 publikacji naukowych (w tym 11 w jęz. obcych).

Wybrane publikacje:

- Autopoetyka dramatu, Primum Verbum: Łódź 2013;

- „Za pośrednictwem osób działających”. Preliminaria kognitywnej antropologii teatru, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź 2013;

- Zastosowanie teorii chaosu w badaniach literackich, w: Danuta Ulicka, red., Wyd. II rozszerzone, Literatura. Teoria. Metodologia,  Wydział Polonistyki UW: Warszawa 2001 (2006 – ponowne wydanie i tłum. na jęz. ukraiński);

- Hamlet’s Being and Not-Being — Dynamics of the Aesthetic Object of Theatrical Performance, w: „Methis. Studia Humaniora Estonica” 3 (2009), “Theatre: Stability and Dynamics”, red. A. Saro, L. Epner, Tartu 2009;

- Fázový prostor divadelní události. Vstříc divadelní teorii chaosu, w: Radka Kunderová, red. Tendence v současném myšlení o divadle. Sborník z konference konané 5. a 6. prosince 2008 na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění, , JAMU: Brno 2010;

- „Et in Arcadia fracta ego”. Ponowoczesna entopia Toma Stopparda, „Collectanea Philologica“ XVII, 2014;

- (współredakacja) Kulturowe konteksty dramatu współczesnego, red. M. Bartosiak, M. Leyko, Księgarnia Akademicka: Kraków 2008;

- (współredakcja) Strategie choreograficzne. Nowe perspektywy, red. T. Ciesielski, M. Bartosiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Tańca i Muzyki: Łódź- Warszawa 2017.

 

Udział w ważnych, międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych za granicą i w kraju

Referaty na ponad 50 konferencjach naukowych, w tym na 6 zagranicznych i 14 międzynarodowych.

 

Recenzje wydawnicze prac naukowych, artykułów, dorobku naukowego na stopnie naukowe, projektów, wniosków o granty i innych

- Recenzje wydawnicze druków zwartych i artykułów do czasopism.

- Od 2012 ekspert zewnętrzny Komisji Grantów Fundacji Nauki Czeskiej (Czech Science Foundation / GA ČR – Grantová agentura České republiky).

- Od 2014 udział w krajowych komisjach habilitacyjnych (jako sekretarz lub członek komisji).

 

Dydaktyka

Działalność dydaktyczna

- Zajęcia na studiach stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych, także dla studentów programu Erasmus (w jęz. angielskim) oraz gościnnie w ośrodkach zagranicznych (Tartu Ülikool, Tartu, Estonia; Johannes Gutenberg Universität, Mainz, Niemcy).

- Wykłady, konwersatoria, seminaria magisterskie w zakresie historii i teorii dramatu i teatru, estetyki i poetyki sztuk performatywnych, w tym (ostatnio): Konteksty performatywności; Sztuka w przestrzeni publicznej; Performatywne wymiary kultury; Introduction to Cultural Performance, Anthropology of Theatre.

 

Wypromowane doktoraty,  liczba prac magisterskich i licencjackich

Promotor 8 prac licencjackich i 32 prac magisterskich.

 

Nagrody

Najważniejsze nagrody, odznaczenia i wyróżnienia naukowe

Złota Odznaka UŁ (2012)

 

Inne

Działalność społeczna

- 1991-2013 - członek władz Stowarzyszenia Literackiego im. K. K. Baczyńskiego.

- Współorganizacja i prowadzenie warsztatów literackich, organizacja Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego, organizacja procesu wydawniczego, administracja strony internetowej, stała współpraca z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.

 

Popularyzacja nauki

- Od 1991 wykłady, seminaria i warsztaty twórcze (tematyka: sztuki performatywne, dramat, poezja, procesy i zjawiska kulturowe, tradycje i praktyki kultur dalekowschodnich) w indywidualnej współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi (Łodzi i regionu łódzkiego), instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi – kilka do kilkunastu aktywności rocznie.

- Sporadyczna współpraca z Radiem Łódź i Łódzkim Ośrodkiem TVP przy realizacji audycji i programów popularyzujących wiedzę humanistyczną i animację twórczą.