Profesor Elżbieta Kryńska (1948-2018)

 

 

 

23 sierpnia 2018 r. pożegnaliśmy Profesor Elżbietę Kryńską – wybitnego naukowca, doświadczonego badacza problematyki rynku pracy, nauczyciela akademickiego, nietuzinkowego Człowieka,  otwartego na świat i ludzi.

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska urodziła się  21 grudnia 1948 r. w Zduńskiej Woli. Studiowała ekonometrię na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ i w roku 1971 otrzymała tytuł magistra ekonomii.

Swoją dynamiczną karierę zawodową rozpoczęła w 1971 r.,  podejmując pracę w  zakładach F.T. i A.T. „ELTA” w Ozorkowie na stanowisku projektanta systemów przetwarzania danych. Od 1976 r. podjęła pracę naukową i była związana z dwoma ośrodkami naukowo-badawczymi: Uniwersytetem Łódzkim i Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych. Jednak pierwsze doświadczenia w pracy naukowej zdobywała na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, będąc początkowo zatrudnioną (w 1976 r.) w Zakładzie Planowania i Polityki Ekonomicznej. Następnie pracowała w Katedrze Planowania i Polityki Ekonomicznej i w Katedrze Polityki Ekonomicznej. W 1984 r uzyskała stopień  doktora nauk ekonomicznych, a w 1996 doktora habilitowanego. W  2002 roku odebrała z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej tytuł profesora zwyczajnego. 

Dwa lata przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego Profesor Elżbieta Kryńska podjęła współpracę z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych. Początkowo polegała ona na kierowaniu  Oddziałem Instytutu w Łodzi, a od 1996 roku Pani Profesor zarządzała Zakładem Zatrudnienia i Rynku Pracy w IPiSS, nadając kierunek pracom badawczym placówki związanym z problematyką szeroko rozumianego rynku pracy. Aktywność naukowa w  Instytucie zaowocowała wieloma pionierskimi projektami badawczymi. Od 1998 roku profesor Elżbieta Kryńska była członkiem Rady Naukowej IPiSS.

Profesor Kryńska od 2004 r była kierownikiem  Katedry Polityki Ekonomicznej w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto pełniła wiele innych funkcji na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ: w latach 2005-2008 była prodziekanem ds. organizacyjno-programowych, a w latach 2003-2005 i 2012-2016 kierownikiem Stacjonarnego i Zaocznego Studium Doktoranckiego. Pełniła również funkcję wicedyrektora w Instytucie Gospodarki Przestrzennej UŁ.

Pracując w dwóch ośrodkach naukowych Profesor Kryńska  prowadziła równolegle wiele projektów badawczych o różnym zasięgu i znaczeniu dla nauki i praktyki gospodarczej. Znakomicie odczytywała trendy, intuicyjnie rozumiała procesy zachodzące na rynku pracy. Była bezdyskusyjnym ekspertem w tej dziedzinie. Swoim doświadczeniem i wiedzą o procesach zachodzących na rynku pracy, a także o polityce gospodarczej, Pani Profesor dzieliła się biorąc udział w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Prognozowania Popytu na Pracę w Polsce przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, a także Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Wspierała również inicjatywy regionalne i lokalne, pełniąc, między innymi, funkcję przewodniczącej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Łodzi czy członka Lokalnej Rady Programowej ds. EXPO 2022 przy Prezydencie miasta Łodzi.

Swoją wiedzę Profesor Kryńska przekazywała  również  młodszym kolegom oraz  studentom, od których otrzymała w 2002 r. „Nobelka”, jako dowód uznania dla pracy  dydaktycznej. Profesor Kryńska wypromowała 9 doktorów oraz około 500 prac licencjackich i magisterskich.

Uznanie dorobku Profesor Elżbiety Kryńskiej znalazło wyraz w przyznanych jej odznaczeniach: Brązowym Krzyżu Zasługi (1998), Medalu Komisji Edukacji Narodowej (2003), Złotym Krzyżu Zasługi (2003) i Krzyżu Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009). Środowisko naukowe uhonorowało Profesor Elżbietę Kryńską w 2013 roku Medalem im. Wacława Szuberta dla zasłużonych polityków społecznych.

Pani Profesor Elżbieta Kryńska pozostanie w myślach swoich współpracowników, Koleżanek, Kolegów  jako osoba, dla której praca była pasją, jako człowiek ciekawy świata, pogodny i życzliwy.

 

Dr Iwona Kukulak-Dolata

Katedra Polityki Ekonomicznej UŁ