Aktualności

 

Na podstawie §17 Statutu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

uprzejmie zawiadamiam, że

 

4 kwietnia (czwartek) 2019 roku o godz. 16.00  

w sali posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ,

 ul. Kopcińskiego 8/12,  bud. A, poziom 0, sala 014

odbędzie się

 

ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZE ZGROMADZENIE OGÓLNE TOWARZYSTWA

 

Serdecznie zapraszam

do uczestnictwa w tym corocznym spotkaniu członków

Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

 

Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

Prof. dr hab. Antoni  Różalski

PORZĄDEK OBRAD

 

 I. CZĘŚĆ PUBLICZNA:

1. Otwarcie obrad

2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i komisji skrutacyjnej.

3. Wręczenie Nagrody Naukowej Łódzkiego Towarzystwa  Naukowego za 2018 r. prof. Lucynie Domańskiej

4. Nadanie tytułu członka honorowego Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

5. Wręczenie Medalu  ŁTN:

  - prof. Lilianie Byczkowskiej-Lipińskiej,

   - prof. Agnieszce Liszewskiej,         

  - prof. Mariuszowi Mielczarkowi,

  - prof. Annie Pikulskiej-Radomskiej,

  - prof. Grzegorzowi Sztabińskiemu

6. Wręczenie nominacji nowym członkom ŁTN:

  - prof. Michałowi Strzeleckiemu,

 - dr hab. inż.  Anecie Białkowskiej

 - dr hab. Annie Liszewskiej 

7. Wykład prof. Jerzego Krzysztofa Wranicza pt. Elektrokardiologia wczoraj, dzisiaj, jutro   

 Przerwa

 

II. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA:

1. Przyjęcie protokołu ostatniego Zgromadzenia Ogólnego ŁTN

2. Sprawozdanie Zarządu ŁTN z działalności w 2018 r. - Sekretarz Generalny ŁTN prof. Wanda M. Krajewska

3. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok -  Skarbnik ŁTN  prof. Krzysztof Skotnicki

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ŁTN - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej prof. Maciej Pawlik

5. Dyskusja nad sprawozdaniami

6. Podjęcie uchwał:

    - o przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności ŁTN za 2018 r.

    - o przyjęciu sprawozdania finansowego ŁTN za 2018 r.

    - o przyjęciu bilansu oraz sprawozdania z zysku i strat za 2018 r.

    - o pokryciu straty bilansowej z funduszu statutowego

      (o przekazaniu zysku na cele statutowe Towarzystwa)

      -  o udzieleniu absolutorium dla Prezesa i Prezydium Zarządu za 2018 r.

7. Plan działalności ŁTN na 2019 r. - Prezes ŁTN prof. Antoni Różalski

8. Preliminarz budżetowy ŁTN na 2019 r. -  Skarbnik ŁTN prof. Krzysztof Skotnicki

9. Podjęcie uchwał:

- o przyjęciu planu działalności na 2019 r.

- o przyjęciu preliminarza budżetowego ŁTN na 2019 r.

10. Wolne wnioski

 

ZAPROSZENIE 

 

 

 

 

Drukuj