Aktualności

 

Nazwy potraw w polskich gwarach na Litwie, Białorusi i Syberii wobec przemian cywilizacyjnych
Culinary Lexis in Polish dialects of Lithuania, Belorussia and Siberia against the background of civilizational change
s
Natalia ANANIEWA

Analiza językowa komentarzy redakcyjnych publikowanych w „Nowinach Sokólskich” pod kątem zróżnicowanego odbioru zawartych w nich implikatur
Linguistic analysis of editorial staff’s comments featured in “Nowiny Sokólskie” from the perspective of varied approaches towards their implicatures

Jerzy BIAŁOMYZY

Slovenské nárečia ako základ pre výskum najstarších dejín slovenského jazyka z metodologického hľadiska
Slovak dialects as a basis for research into the early history of Slovak from the methodological viewpoint

Julia DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ

Polisemia werbalna w gwarach
Verbal polysemy in dialects

Izabela EJSMUNT-WIECZOREK

Kilka uwag na temat zjawiska wielokategorialności rzeczownikowych derywatów gwarowych o charakterze czynnościowym
A few comments on the phenomenon of the combining of categories of dialectal substantival derivatives which contain functional character

Beata GALA-MILCZAREK

Prosta mowa w tekstach o charakterze religijnym XVIII wieku (Czyn jerejskogo nastawljenija, Poczajów 1776)
„Prosta mova” in texts of religious nature from XVIII ct. (Чинъ Іерейскаго наставленїя, Pochayev 1776)

Joanna GETKA

Różne oblicza tautologii słowotwórczej w polskich gwarach
Various forms of derivational tautology in Polish dialects

Irena JAROS

Funkcjonowanie zapożyczeń wschodniosłowiańskich w świadomości użytkowników gwar z Małopolski południowo-wschodniej na przykładzie przysłówków
Functioning of East Slavonic borrowings in the user awareness of Polish south-eastern local dialects on the example of adverbs

Anna KOSTECKA-SADOWA

Niestandardowy rozwój semantyczny tak zwanych rzeczowników ilościowych w gwarach polskich. Zarys problematyki
Non-standard semantic development of nouns so-called “quantitative nouns” in Polish local dialects. An outline of the issues

Joanna KOZIOŁ

Funkcja gwary w tekście
The function of a local dialect in a text

Halina KUREK

Nazwy gatunków drzew i krzewów oraz ich derywaty w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur
Names of species of trees and shrubs and the derivatives in folk songs from Warmia and Masuria

Ewelina LECHOCKA

Prototyp polskiego przysłowia komicznego w rozumieniu młodzieży z początku XXI wieku
Prototype of Polish comic proverb as understood by the youth of the early twenty-first century

Magdalena LIPIŃSKA

Dukawka, gulgot, sepioł…, czyli jak w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego nazywa się człowieka, który się jąka, bełkocze czy sepleni
Dukawka, gulgot, sepioł…, it means how in local dialects of the Małopolska-Mazovian linguistic borderland people who stutter, sputter or lisp are named

Renata MARCINIAK-FIRADZA

O statusie i zasięgu gwary w osiemnastowiecznej Polsce (na przykładzie nazw orczyka w wielkopolskich inwentarzach dóbr szlacheckich)
About the status and scope of the dialect in 18th century Poland (the case of whippletree’s names in stock lists of the nobility from Greater Poland)

Błażej OSOWSKI

Zmiany semantyki morfemu rdzeniowego *myš- a zmiany motywacji zachodniosłowiańskich fitonimów dialektalnych
The changes in semantics of root morpheme *myš- and the changes in motivation of West Slavic dialectal phytonyms

Liubou PADPORYNAVA

Gwara w kontakcie – gwara w konflikcie
Dialect in contact – dialect in conflict

Halina PELCOWA

Kulinaria we frazeologii śląskiej
The cooking in Silesian phraseology

Lidia PRZYMUSZAŁA

Elementy gwarowe w historycznych nazwiskach mieszkańców ziemi piotrkowskiej
The elements of local dialect in historical surnames of Piotrkow’s resident
s
Agnieszka RASZEWSKA-KLIMAS

Obraz Józefa w polskich kolędach i pastorałkach (na przykładzie tekstów zebranych przez ks. Michała M. Mioduszewskiego)
The portrait of St. Joseph in Polish Christmas carols and pastorals (based on texts collected by a priest Michał M. Mioduszewski)

Aleksandra SERAFIN

Nu… pr˙ivet peredavajta, co tu tak˙e Mazur˙i, Polak’i luterany su… Jeszcze raz o „polszczyźnie okolic Krasnojarska” na tle innych przesiedleńczych gwar słowiańskich w Rosji
Well... greet everybody and tell that such Masures, Polish Lutherans live here... Once again about “Polish language in the area of Krasnoyarsk” against the background of other Slavic immigrant dialects in Russia

Sergiej SKORWID

Zagubione w przekładzie
Lost in translatio
n
Krystyna SZCZEŚNIAK

Polska i Polacy w zwierciadle gwarowym
Poland and the Poles reflected in local dialects

Anna TYRPA

O stylizacji gwarowej dyskusyjnie (na materiale wybranych utworów współczesnej prozy polskiej)
Discussion about the dialectical stylization (on the basis of selected modern Polish prose)

Bogusław WYDERKA

Із спостережень над особливостями лексики, що пов’язана з традиційним харчуванням, у говірках Криворіжжя
From the observations of the peculiarities of lexicon which are the traditional meals in the dialects of Kryvyi Rih region

Микола ВЕРБОВИЙ

 

Drukuj