HISTORIA ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1934

listopad 1934

W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się pierwsze zebranie przedstawicieli różnych środo­wisk naukowych Łodzi, inicjatorów powołania ogólnego towarzystwa naukowego, na którym stwierdzono, że w związku z rosnącą liczbą naukowych towa­rzystw specjalistycznych i funkcjonowaniem oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej powstały „obiektywne warunki do utworzenia takiej instytucji naukowej, któraby była niejako ukoronowaniem i syntezą wszystkich tych specjalnych kierunków i jednost­kowych usiłowań”.

 

Rok 1935

12 maja 1935

Na kolejnym zebraniu przedstawicieli Towarzystw: Historycznego, Prawni­czego, Lekar­skiego i Techników przygotowano odezwę w sprawie powołania ogól­nego towarzystwa naukowego. Podpisali ją: Jan Augustyniak, Tadeusz Czapczyński, Józef Olszyna-Wilczyń­ski, Edward Rosset, Stefania Skwarczyńska, Ludwik Stola­rzewicz i Teodor Vieweger. Ze­brani upoważnili Teodora Viewegera – rektora Od­działu Łódzkiego Wolnej Wszechnicy Polskiej do zwoływania dalszych zebrań
w okolicznościach sprzyjających tej idei.

13 grudnia 1935

Inicjatorzy utworzenia ogólnego towarzystwa naukowego w Łodzi dyskutowali o jego przyszłej suwerenności oraz powołali Komisję Organizacyjną w osobach Ta­deusza Czapczyńskiego, Zygmunta Hajkowskiego, Zygmunta Lorentza i Teodora Viewegera w celu opracowania projektu statutu.

 

Rok 1936

31 stycznia 1936

Na zebraniu przedstawicieli różnych środowisk naukowych oceniono dorobek ich sto­warzyszeń w kontekście powołania ogólnego stowarzyszenia naukowego.

22 czerwca 1936

Inicjatorzy – założyciele Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi (TPNŁ) dys­kutowali nad przygotowanym przez Komisję Organizacyjną projektem statutu i usta­lili strukturę sekcyjną Towarzystwa.

19 listopada 1936

Powołano do życia Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Łodzi i wpisano je do re­jestru Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego pod numerem 1518. Wniosek o rejestrację podpisali członkowie założyciele towarzystwa: Karol Bajer – inżynier, Henryk Ber­kowicz – dr, ekonomista, Tadeusz Czapczyński – polonista, Bronisław Frenkiel – dr, lekarz neurolog, Zygmunt Hajkowski – polonista, Aleksander Heiman-Jarecki – przemysłowiec, senator RP, Mieczysław Hertz – historyk, Józef Jellinek – inżynier, Jadwiga Kralicka – dr, historyk, Stefania Kuropatwińska – dr, chemik, Zygmunt Lo­rentz – historyk, Franciszek Michejda – pedagog, Bronisław Michelis – inżynier, Ta­deusz Mogilnicki – dr, lekarz pediatra, Antoni Remiszewski – pedagog, Ignacy Roliń­ski – matematyk, Konstanty Strawiński – dr filozofii, Antoni Tomaszewski – dr, le­karz chirurg, Kazimierz Tomczak – ksiądz katolicki, biskup, Tadeusz Vieweger – dr filozofii, Ludwik Waszkiewicz – historyk, poseł na Sejm RP, Stanisław Więckow­ski – dr, lekarz, Wacław Wojewódzki – inżynier, Aleksander Zaleski – pedagog. Przyjęto, że „Celem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi jest rozwój nauki we wszystkich gałę­ziach wiedzy, w szczególności inicjowanie i popieranie naukowej pracy badawczej doty­czącej regionu łódzkiego oraz wypowiadanie się w sprawie potrzeb nauki na terenie Ło­dzi i województwa łódzkiego. [...] Terenem działania To­warzystwa jest województwo łódzkie”.

 

Rok 1937

15 stycznia 1937

Walne zgromadzenie organizacyjne członków TPNŁ powołało Zarząd Tymcza­sowy w osobach: Teodor Vieweger – prezes, Ignacy Roliński – wiceprezes, Zygmunt Lo­rentz – sekretarz generalny, Antoni Remiszewski – skarbnik oraz Broni­sław Frenkiel – przewodniczący z nominacji tymczasowego Prezydium Sekcji Nauk Matematyczno-Przy­rodniczych i Zygmunt Hajkowski – przewodniczący z nominacji tymczasowego Prezy­dium Sekcji Nauk Humanistycznych.

10 lutego 1937

Zarząd TPNŁ zatwierdził tymczasowe prezydia: I Sekcji – Nauk Matema­tyczno-Przyrodniczych z przewodniczącym Bronisławem Frenkielem i II Sekcji – Nauk Humani­stycznych z przewodniczącym Zygmuntem Hajkowskim.

15 kwietnia 1937

Utworzono Biuro TPNŁ z tymczasową siedzibą przy al. Kościuszki 57, w bu­dynku Powszech­nego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

 

Rok 1938

4 grudnia 1938

I Walne zgromadzenie zwyczajne członków TPNŁ wyłoniło stały Zarząd, nie zmie­niając składu Zarządu Tymczasowego: prezes – Teodor Vieweger, sekretarz generalny – Zyg­munt Lorentz oraz Ignacy Roliński – wiceprezes i Antoni Remiszew­ski – skarbnik.

Sekretarz generalny przedstawił kompleks planów naukowych i działalności wy­dawniczej Towarzystwa. Powołano stałe prezydia sekcji, zmieniając tylko prze­wodniczą­cego I Sekcji – Nauk Matematyczno-Przyrodniczych. Został nim Władysław Dzierżyński. Ustalono roczną składkę w wysokości 10 zł. Wykład pt. „Stara i nowa logika” wygłosił Ignacy Roliński.

 

Rok 1939

28 kwietnia 1939

Na walnym zgromadzeniu zwyczajnym członków TPNŁ zgłoszono postulaty powołania Sekcji Nauk Ekonomiczno-Społecznych i prowadzenia badań ekonomicz­nych w Łodzi i w Łódzkim Okręgu Przemysłowym oraz założenia Muzeum Przemy­słu Włókienniczego. Wykład pt. „Artur Gliszczyński, poeta łódzki” wygłosił Zygmunt Hajkowski.

maj 1939

Opublikowano pierwsze i jedyne do wojny sprawozdanie z działalności TPNŁ pt. „Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Łodzi 19 XI 1936 – 31 III 1939”.

1 września 1939

Zawieszono działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi.

 

Rok 1945

8 marca 1945

Odbyło się pierwsze powojenne zebranie członków TPNŁ w Grand Hotelu. Zebrani: Jan Augustyniak, Tadeusz Czapczyński, Jan Dylik, Juliusz Jurczyński, bi­skup Kazimierz Tom­czak, Tadeusz Vieweger i Ludwik Waszkiewicz podjęli decyzję o wznowieniu działalno­ści Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi pod kierownic­twem Tymczasowego Zarządu w osobach: Teodor Vieweger – prezes, Jan Dylik – sekretarz generalny, członkowie: Ju­liusz Jurczyński i Stefania Skwarczyńska.

Inicjator i twórca oraz sekretarz generalny TPNŁ Zygmunt Lorentz zginął w obo­zie koncentracyjnym.

23 kwietnia 1945

Zarząd wystąpił z postulatem utworzenia w ramach TPNŁ Instytutu Badań Re­gionalnych i powołał Komisję Atlasu Regionalnego, której przewodniczył Jan Dylik, oraz Komisję Muzeów Regionalnych z przewodniczącym Włodzimierzem Dzwon­kowskim.

kwiecień 1945

TPNŁ otrzymał pierwszą po wojnie subwencję z Ministerstwa Oświaty i zasi­łek z Zarządu Miejskiego w Łodzi. Uzyskał też własny lokal przy ul. Piotrkowskiej 37 i prawo organizowania zebrań w Archiwum Miejskim, na pl. Wolności 1. Z nowego lokum TPNŁ w końcu roku „wyeksmi­towano”.

22 maja 1945

W wypadku samochodowym zginął prezes TPNŁ Teodor Vieweger.

23 czerwca 1945

Walne zgromadzenie administracyjne członków TPNŁ wyłoniło stały Zarząd To­warzystwa, którego prezesem został Ludwik Kolankowski, wiceprezesem – Marian Gro­towski, sekretarzem generalnym – Jan Dylik, skarbnikiem – Juliusz Jurczyński, a człon­kiem Zarządu – Natalia Gąsiorowska-Grabowska. Powołano również sekcje: I Sekcję – Nauk Matematyczno-Przyrodniczych z prze­wodniczącym Marianem Gro­towskim i II Sekcję – Nauk Humanistycznych z Henrykiem Ułaszynem jako prze­wodniczącym. Walne zgromadzenie administracyjne uchwaliło „zapoczątkowanie biblioteki liczą­cej około 250 tomów”.

24 czerwca 1945

Odbyło się uroczyste publiczne posiedzenie inauguracyjne TPNŁ w sali Stu­dium Teatralnego w pałacu I. Poznańskiego, z odczytem Juliusza Jurczyńskiego pt. „Indywidualność geogra­ficzna okręgu łódzkiego.”

1 września 1945

Zarząd TPNŁ powołał Komisję ds. Opracowania Preliminarza Budżetowego i Zaprojektowania Sposobu Zakwalifikowania Prac Zgłoszonych do Druku w Wydaw­nictwie TPNŁ z obowiązkiem ich recenzowania i zatwierdził prowizoryczny preliminarz wydatków na rok 1945/1946 z podziałem nakładów na sekcje, komisje i wydawnictwa.

Zarząd TPNŁ przyjął do wiadomości opinię sekretarza generalnego, że nastą­piło „osłabienie, a nawet całkowite zahamowanie biegu posiedzeń naukowych” z powodu zaangażowania władz wydziałów i komisji w działalność organizacyjną.

Decyzja Zarządu Miejskiego, nie potwierdzona przez prezydenta Łodzi Kazi­mierza Mi­jala, o przydzieleniu do dyspozycji TPNŁ jednego z łódzkich pałacyków pofabrykanckich przy ul. Żeromskiego 105.

17 września 1945

Prezes TPNŁ Ludwik Kolankowski zaproponował na posiedzeniu Zarządu „zorgani­zowanie ekspedycji do Wrocławia w celu zdobycia odpowiedniego umeblo­wania dla TPNŁ”.

18 października 1945

Zarząd TPNŁ podjął decyzję o drukowaniu następujących pozycji wydawni­czych: „Prac Sekcji Nauk Matematyczno-Przyrodniczych”, „Prac Sekcji Nauk Huma­ni­stycznych”, ukazujących się co trzy miesiące „Sprawozdań z Czynności i Posie­dzeń” oraz „Wiadomości Nauko­wych”.

14 listopada 1945

Prezes Ludwik Kolankowski i Henryk Ułaszyn przedstawili na posiedzeniu Za­rządu propozycję opracowania form przekształcania TPNŁ w zamknięte stowarzysze­nie naukowe. Zebrani nie osiągnęli porozumienia w tej sprawie.

23 grudnia 1945

Kolejne posiedzenie Zarządu TPNŁ poświęcone przekształceniu Towarzystwa. Dyskusja nad postulatem członków specjalistycznych towarzystw naukowych doty­czącym powołania ogól­nego akademickiego towarzystwa naukowego. Decyzji nie podjęto.

 

Rok 1946

12 stycznia 1946

Zarząd TPNŁ powołał Komisję ds. Opracowania Zasad Przekształcania TPNŁ w Towarzystwo Naukowe. W skład komisji, której przewodniczył Marian Grotow­ski, oprócz Zarządu TPNŁ w pełnym składzie, weszli Stefania Skwarczyńska i Ignacy Roliń­ski.

29 stycznia 1946

Zarząd TPNŁ, po wysłuchaniu opinii wypracowanej przez Komisję ds. Opra­cowa­nia Zasad Przekształcenia TPNŁ w Towarzystwo Naukowe i przezwyciężeniu przeszkód wynikających z różnych wizji towarzystw naukowych i tradycji akademic­kich, prezento­wanych przez przedstawicieli różnych ośrodków, uchwalił zasady prze­kształcenia TPNŁ w towarzystwo naukowe. W uchwale jako cel przyjęto dążenie „do wysokiego poziomu naukowego przekształconego towarzystwa, utrzymania zgodnej współpracy naukowej oraz uszano­wania pracy i starań dawnych członków TPNŁ”.

1 lutego 1946

Utworzono przy Zarządzie TPNŁ Komisję Statutową ds. Opracowania Pro­jektu Nowego Statutu Towarzystwa Naukowego, w której skład weszli Jan Dylik, Stefan Tru­chim i Władysław Wróblewski.

2 lutego 1946

Zarząd TPNŁ przyjął statut nowego Towarzystwa, który został przedstawiony przez Stefana Truchima.

3 marca 1946

Na nadzwyczajnym ogólnym zebraniu administracyjnym Towarzystwa Przyja­ciół Nauk w Łodzi uchwalono nowy statut Towarzystwa, wpisany do rejestru Zarządu Miasta 24 stycznia 1948 r. wraz ze zmianą nazwy na Łódzkie Towarzystwo Naukowe i przejęciem majątku. Statut ten stwierdza m. in.: „Łódzkie Towarzystwo Naukowe ma na celu rozwój i popieranie badań nauko­wych” [...] Siedzibą Łódzkiego Towarzy­stwa Naukowego jest Łódź, a działalność Towarzy­stwa rozciąga się na całą Polskę z zachowaniem obowiązujących praw i przepisów o sto­warzyszeniach”.

12 maja 1946

Pierwsze ogólne zebranie administracyjne członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (ŁTN)  wybrało nowy Zarząd w osobach: Marian Grotowski – prezes, Zdzi­sław Stieber – wiceprezes, Jan Dylik – sekretarz generalny, Juliusz Jurczyński – skarbnik i zatwierdziło przedstawioną przez Zarząd listę członków oraz przewodni­czących sekcji, tworząc pierwszy skład osobowy Towarzystwa. Sekcje TPNŁ zostały przekształcone w trzy wydziały: Wydział I – Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii z przewodni­czącym Zdzisławem Stieberem, Wydział II – Nauk Historycz­nych i Społecznych z prze­wodniczącą Natalią Gąsiorowską-Grabowską i Wydział III – Nauk Matematyczno-Przy­rodniczych z przewodniczącym Tadeuszem Wolskim. Przewodniczący wydziałów wraz z ich sekretarzami weszli w skład Zarządu.

30 listopada 1946

Marian Grotowski z nieznanych powodów zrezygnował z funkcji prezesa ŁTN. Ogólne zebranie administracyjne członków ŁTN wybrało nowy Zarząd z Tade­uszem Kotarbińskim jako prezesem, Tadeuszem Wolskim – wiceprezesem, Janem Dyli­kiem – sekretarzem generalnym, Marianem Serejskim – zastępcą sekretarza gene­ralnego i Juliuszem Jurczyńskim – skarbnikiem. Przewodniczący i sekretarze wy­działów wybrani podczas pierwszego ogólnego zebrania administracyjnego 12 maja 1946 r. weszli w skład no­wego Zarządu.

8 grudnia 1946

W auli Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się doroczne uroczyste zebranie ŁTN poświęcone podsumowaniu działań zmierzających do przekształcenia TPNŁ w ŁTN. Ustępujący pre­zes ŁTN Marian Grotowski przekazał kierownictwo Towarzystwa nowemu Zarządowi.

21 grudnia 1946

Propozycja prezydenta Łodzi Kazimierza Mijala przejęcia kilku zaledwie po­mieszczeń w przyrzeczonym wcześniej w całości pałacyku przy ul. Żeromskiego 105 została przez Zarząd ŁTN odrzucona jako niegodna, a także ze względu na zajmowa­nie go przez „zdominowaną przez marksistę Adama Schaffa” redakcję pisma „Myśl Współczesna”, gdyż „przyporządkowania towarzystwa naukowego tej czy innej ide­ologii […] należy w każdym wypadku unikać”.

Ponadto w roku 1946:

Odnotowano inicjatywę zastąpienia towarzystw naukowych jako korporacji profesorów klu­bami profesury demokratycznej, które byłyby ośrodkami oddziaływa­nia PPR i  PPS na środowisko akademickie; w Łodzi klub taki działał do 1951 r.

 

Rok 1947

1 września 1947

Pierwsze posiedzenie Zarządu ŁTN w nowym lokalu przy ul. Sienkiewicza 29, dzielonym z Zakładem Geografii UŁ.

14 grudnia 1947

Odbyło się publiczne zebranie naukowe zorganizowane przez ŁTN, na którym Józef Chałasiński wygłosił referat „Idea narodu i idea socjalizmu w dzie­jach nowoczesnej Europy”.

Ponadto w roku 1947:

Powołano wydawnictwa seryjne „Prace Wydziału I – Językoznawstwa, Nauki o Lite­raturze i Filozofii” oraz „Prace Wydziału II ŁTN”.

Ukazał się pierwszy po wojnie tom „Sprawozdań z Czynności i Posiedzeń” za okres do 30 VI 1946 r. Zapoczątkowano wydawnictwo ogólne „Odczyty”.

 

Rok 1948

6 lutego 1948

Propozycja przekształcenia ŁTN w „Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Łódz­kiego” o charakterze głównie wydawniczym, publikacyjnym, obejmujące wszystkich  pracowników nauki UŁ.

18 lutego 1948

Do statutu ŁTN przyjętego 3 marca 1946 r. dodano, na podstawie uchwały Za­rządu ŁTN, nowy zapis, zaktualizowany przez starostwo grodzkie: „Łódzkie Towarzy­stwo Naukowe posiada trzy wydziały założycielskie: I – Językoznawstwa, Nauki o Lite­raturze i Filozofii, II – Nauk Historycznych i Społecznych, III – Nauk Matematyczno-Przy­rodniczych. Towarzystwo w razie potrzeby tworzyć będzie nowe wydziały. Powstanie nowego wydziału wymaga uchwały Ogólnego Zebrania Admi­nistracyjnego członków”.

10 grudnia 1948

W Wydziale II – Nauk Historycznych i Społecznych powołano Komisję Atlasu Historycznego.

Ponadto w roku 1948:

Powołano wydawnictwa ciągłe „Acta Archaeologica Lodziensia” i „Acta Geo­gra­phica Lodziensia”.

 

Rok 1949

30 kwietnia 1949

Odbyło się zorganizowane przez ŁTN publiczne zebranie naukowe z referatem Józefa Chałasińskiego pt. „Obrona pokoju”.

2 lipca 1949

Uchwała Zarządu ŁTN o powołaniu Wydziału IV – Nauk Lekarskich.

24 września 1949

Komisja ds. Organizacji Wydziału IV – Nauk Lekarskich ustaliła listę człon­ków zało­życieli nowego wydziału.

1 grudnia 1949

Powołano Komisję „Słownika Rodzajów Literackich” w ramach Wydziału I –Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii.

10 grudnia 1949

Ogólne zebranie administracyjne członków uzupełniło statut ŁTN przez wpro­wadzenie funkcji drugiego wiceprezesa i utworzenie Wydziału Nauk Le­karskich, prze­kształconego później w Wydział Nauk Medycznych.

 

Rok 1950

17 marca 1950

W związku z planowanym w roku 1951 Kongresem Nauki Polskiej Zarząd ŁTN powołał Komisję ds. Kongresu Nauki.

2 października 1950

ŁTN przejął pałac i ogród w Wojcieszowie Górnym w Górach Kaczaw­skich koło Jeleniej Góry w celu założenia, wspólnie z Polskim Towarzystwem Geograficz­nym, stacji naukowej.

30 października 1950

Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki wycofało z druku prace Jakuba Mowszowicza z dziedziny botaniki i Leszka Pawłowskiego z dziedziny zoologii, gdyż „treść dotyczy ziem należących do ZSRR”, sugerując starania o uzyskanie zgody am­basady ZSRR w Warszawie.

16 grudnia 1950

Powołano Komisję Badań Dialektologicznych i Toponomastycznych w ramach Wydziału I – Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii.

Ponadto w roku 1950:

Powołano wydawnictwa ciągłe „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych” i „Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź”.

 

Rok 1951

28 stycznia 1951

Publiczne zebranie naukowe ŁTN z referatem Jana Dembowskiego „O obronie pokoju”.

20 marca 1951

W związku z 15-leciem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi i Łódzkiego Towa­rzystwa Naukowego Zarząd ŁTN zaplanował cykl wykładów: „Położenie geo­graficzne Ło­dzi”, „Powstanie Łodzi przemysłowej”, „Rozwój Łodzi przemysłowej”, „Warunki demo­graficzne Łodzi”, „Kwestia robotnicza w Łodzi”, „Higiena społeczna w Łodzi”, „Łódź w literaturze” i „Nauka w Łodzi”.

24 kwietnia 1951

Zarząd ŁTN podjął decyzję o udziale Towarzystwa w obchodach 1 Maja, przewidując uro­czyste otwarcie stacji naukowej w Wojcieszowie Górnym oraz wyda­nie tomu „Przeglądu Nauk Historycznych i Społecznych”, drukowanego w czynie majowym przez Zakład Na­rodowy im. Ossolińskich.

15 września 1951

W związku z 5-leciem ŁTN i 15-leciem TPNŁ Zarząd ŁTN postanowił zwołać uro­czyste zebranie ogólne.

30 października 1951

Sejm RP powołał Polską Akademię Nauk. Prezesem PAN został członek ŁTN Jan Dembowski.

Ponadto w roku 1951:

Odbyło się publiczne zebranie naukowe ŁTN, na którym Zdzisław Stieber wy­głosił referat pt. „Języko­znawstwo radzieckie i polskie po artykułach Józefa Stalina”.

Ukazał się pierwszy numer „Prac Wydziału IV”.

Ze spisu treści wydawnictwa ŁTN redagowanego przez Wydział II – Nauk Społecz­nych i Historycznych „Revue de l’Historie et des Sciences Sociales”, t. III (1953):

„Józef Stalin                 «Z pism i przemówień»

Józef Chałasiński           «Humanizm socjalistyczny i rewolucja kulturalna»”.

ŁTN przejął od Uniwersytetu Łódzkiego wydawanie „Prac Polonistycznych”.

 

Rok 1952

17 stycznia 1952

Zarząd ŁTN „ustalił” treść przemówień przygotowywanych na ogólne zebranie administracyjne i uroczyste zebranie członków ŁTN z okazji 15-lecia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi i 5-lecia Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz tytuł re­feratu, który miał wygłosić  Józef Chałasiński: „Zagadnienie narodu burżuazyjnego”.

19 stycznia 1952

Administracyjne i uroczyste zebranie ogólne członków ŁTN dla uczczenia 15-le­cia TPNŁ i 5-lecia ŁTN. Referat „Zagadnienie narodu burżuazyjnego” wygłosił Józef Chałasiński.

19–27 stycznia 1952

Wystawa wydawnictw ŁTN w księgarni przy ul. Piotrkowskiej 123.

8 lutego 1952

Sekretarz generalny ŁTN Jan Dylik poinformował Zarząd o zapowiedzi przy­dzielenia ŁTN papieru bezdrzewnego i kredowego na cele wydawnicze. Zarząd ŁTN postanowił zorganizować konferencję naukową poświęconą Kon­stytucji RP i powie­rzył to zadanie Wydziałowi I – Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii.

Komisja Organizacyjna PAN zasugerowała Zarządowi ŁTN wystąpienie do Prezydium PAN z memoriałem wykazującym potrzebę istnienia Towarzystwa wobec za­grożenia jego dalszego bytu. W „Przeglądzie Nauk Historycznych i Spo­łecznych” (1952) ukazał się artykuł Ta­deusza Kotarbińskiego, prezesa ŁTN, pt. „Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1946–1952”, będący odpowiedzią na prezentowane przez niektórych członków Prezydium PAN zamiary zlikwidowania Łódzkiego To­warzystwa Naukowego.

15 marca 1952

Wizyta w siedzibie ŁTN dyrektora Instytutu Badań Literackich i sekretarza I Wy­działu PAN – Stefana Żółkiewskiego. Omawiano aktualne problemy istnienia i pracy To­warzystwa.

W związku z powołaniem PAN Zarząd ŁTN wystosował pismo z gratulacjami do prezesa PAN Jana Dembowskiego, członka ŁTN, i sześciu innych członków ŁTN, powoła­nych do Akademii: Osmana Achmatowicza, Józefa Chałasińskiego, Natalii Gąsiorowskiej-Grabowskiej, Tadeusza Kotarbińskiego, Zygmunta Szymanowskiego i Tadeusza Wol­skiego.

4 maja 1952

„Na apel Światowej Rady Pokoju i Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju oraz w związku ze Świętem Pracy” odbyło się publiczne zebranie naukowe, zorganizo­wane staraniem Wydziału I – Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii. Odczyt „Leonardo da Vinci” wygłosił Mieczysław Wallis.

6 czerwca 1952

Realizując działania PAN, zmierzające do sprawowania nadzoru nad społecz­nym ruchem naukowym, a nawet do likwidacji niektórych regionalnych towarzystw nauko­wych ogólnych, zwołano konferencję na temat przyszłości ŁTN w nowych warunkach. Łódzkie Towarzystwo Naukowe miałoby być zespołem towarzystw spe­cjalistycznych (Stanisław Mazur), ekspozyturą PAN w Łodzi (Tadeusz Kotarbiński) lub łódzkim in­stytutem regionalnym (Tadeusz Czapczyński). Członkowie ŁTN Józef Chałasiński (rektor UŁ i zastępca sekretarza naukowego PAN) oraz Jan Dembowski (prezes PAN) uznali, że wobec rozwoju wyższych uczelni i towarzystw specjalistycz­nych Towarzystwo jest organizacją o przebrzmiałym znaczeniu, „nie mającą racji bytu” i  reprezentującą tylko interes pracowników uczelni w Łodzi.

7 listopada 1952

W miesiącu pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej Wydział IV – Nauk Le­karskich zorganizował międzywydziałowe zebranie członków ŁTN z odczytem „Ra­dziecka myśl naukowa lekarska i jej znaczenie dla medycyny światowej”, który wy­głosił Eufemiusz Herman.

23 listopada 1952

„Na apel Światowej Rady Pokoju i Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju” Wy­dział I – Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii zorganizował publiczne zebranie naukowe z wykładem „Wiktor Hugo”, wygłoszonym przez Lidię Łopatyń­ską.

listopad 1952

Ministerstwo Kultury i Sztuki „ogołociło” stację naukową ŁTN w Wojcieszo­wie Górnym z zabytkowych mebli.

2 grudnia 1952

Przy Prezydium PAN powstała Komisja Towarzystw Naukowych, której prze­wodniczącym został Witold Wierzbicki, wiceprezes PAN. Do jej zadań należało „określenie kie­runku działalności subwencjonowanych przez nią towarzystw ogól­nych i specjalistycz­nych oraz opracowanie ich nowych form organizacyjnych”. Po­wołanie komisji miało po­zorować odchodzenie od administracyjnego kierowania społecznym ruchem naukowym. Komisja zakończyła działalność 23 stycznia 1953 r.

19 grudnia 1952

Utworzona została Komisja Popularyzacji Wiedzy ŁTN. Jej niezwykle szeroka działalność odczytowa była propagowana przez rozsyłanie do 130 instytucji „błękit­nych afiszy” dobrze znanych w Łodzi.

Ponadto w roku 1952:

Wydawnictwa ŁTN zajęły pierwsze miejsce na wystawie Centralnego Urzędu Wydawnictw.

Tytuł honorowego członka ŁTN został nadany Juliuszowi Kleinerowi.

Zarząd ŁTN uczcił 60-lecie urodzin prezydenta RP Bolesława Bieruta wysła­niem „pisma, w którym złożył oświadczenie zwielokrotnienia swej pracy naukowej dla dobra tak Polski Ludowej, jak i światowego pokoju”.

Ukazała się publikacja ŁTN w języku francuskim „Liste des Publications ŁTN 1952”.

 

Rok 1953

23 stycznia 1953

ŁTN otrzymało sprawozdanie za rok 1952, w którym sekretarz naukowy PAN Stanisław Mazur sprzeci­wił się „rozdrobnieniu organizacyjnemu” towarzystw specja­listycznych i stwierdził, że „nie jest rolą towarzystw naukowych prowadzenie samo­dzielnych badań”.

24 stycznia 1953

Odbyło się ogólne zebranie administracyjne członków ŁTN. W związku z nie­pewną przy­szłością Towarzystwa i spodziewaną reorganizacją oraz zmianą kierun­ków działania ogólne zebranie uchwaliło zaniechanie wyborów i pozostawienie na kolejną kadencję Pre­zydium Zarządu, prezydiów wydziałów oraz Komisji Rewi­zyjnej w niezmienionym skła­dzie.

15 czerwca 1953

Łódzkie Towarzystwo Naukowe otrzymało pismo Prezydium PAN, narzuca­jące zmiany w statucie w związku z istnie­niem PAN „jako nadzorczej władzy” nad ogólnymi towarzystwami naukowymi.

31 sierpnia 1953

W protokole z posiedzenia Zarządu ŁTN zostało zapisane, że w PAN „skre­ślono prace Tadeusza Kotarbińskiego i Marii Ossowskiej zgłoszone [do druku] przez ŁTN”.

24 listopada 1953

Komisja ds. Zmiany Struktury ŁTN zaleciła zorganizowanie w Łodzi spotkania przedstawicieli wszystkich ogólnych towarzystw naukowych w kraju. Jego celem miałaby być dyskusja o przyszłej formie istnienia towarzystw i powołanie w Łodzi, w porozumieniu z PAN, rady naukowej do koordynowania społecznego ruchu na­ukowego. Komisja opowie­działa się również za bezwzględnym utrzymaniem ŁTN jako samodzielnego wydawcy.

 

Rok 1954

26 lutego 1954

Decyzją Zarządu stary, psujący się samochód ŁTN, nazywany „niedojdą”, przekazano na złom.

16 października 1954

Zarząd ŁTN uchwalił regulamin komitetów redakcyjnych: członków komite­tów powołuje Zarząd na wniosek sekretarza generalnego, ale jego decyzje musi za­twierdzać PAN. PAN przekazał ŁTN prawo do opiniowania prac i wydawania ze­zwolenia na druk.

Ponadto w roku 1954:

Powołano wydawnictwa ciągłe „Rozprawy Komisji Językowej” i „Biuletyn Pery­glacjalny”.

 

Rok 1955

8 stycznia 1955

Prezydium PAN odebrało stację naukową w Wojcieszowie Górnym jej właści­cie­lom – Łódzkiemu Towarzystwu Naukowemu i Polskiemu Towarzystwu Geogra­ficz­nemu, przekazując ją Instytutowi Geografii PAN. Decyzja ta wpisywała się w tendencję do li­kwidowania działalności naukowo-badawczej ogólnych towarzystw naukowych.

26 kwietnia 1955

Zarząd ŁTN zatwierdził regulamin Komisji Popularyzacji Wiedzy.

Prezydium PAN zaleciło preferowanie popularyzacji wiedzy, a nie działalności naukowej ŁTN. Karol Dejna uważał, że „rozmach organizacyjny upowszechniania nauki odbywa się kosztem działalności wydawniczej” i postulował ograniczenie działalności Komisji Popularyzacji Wiedzy, a nawet jej likwidację.

26 listopada 1955

Sekretarz generalny ŁTN Jan Dylik poinformował Zarząd ŁTN, że Prezydium PAN przynagla ogólne towarzystwa naukowe, aby bez zwłoki przystąpiły do opraco­wywania nowych, uwzględniających „nadzór PAN” statutów oraz reorganizacji i naboru nowych członków, szczególnie w środowiskach politechnicznych.

Ponadto w roku 1955:

Powołano Komisję Historii Literatury w ramach Wydziału I – Językoznaw­stwa, Nauki o Literaturze i Filozofii.

Ukazał się wydany przez ŁTN „Traktat o dobrej robocie” Tadeusza Kotar­biń­skiego.

Łódzkie Towarzystwo Naukowe wydało katalog swoich wydawnictw w języku polskim i francuskim.

Łódzkie Towarzystwo Naukowe zainaugurowało publiczne wykłady popular­nona­ukowe w „Cyklu Wielkich Rocznic”. Ich tematyka miała dotyczyć takich postaci, jak Benjamin Franklin, Rembrandt van Rijn, Heinrich Heine, Bernard Shaw, Piotr Curie, Fiodor Dostojewski, a także Wielkiego Proletariatu.

Powołano rocznik „Societatis Scientiarum Lodziensis Acta Chimica”.

 

Rok 1956

31 marca 1956

Rocznica urodzin Tadeusza Kotarbińskiego, prezesa i członka honorowego ŁTN.

12 kwietnia 1956

Dziękczynny list Tadeusza Kotarbińskiego do Zarządu ŁTN w odpowiedzi na ży­czenia związane z jego 70-leciem.

5 czerwca – 15 lipca 1956

Łódzkie Towarzystwo Naukowe wzięło udział w wystawie „Dorobek naukowy w pierwszym 10-leciu Polski Ludowej”, przedstawiając cały swój dorobek wydawni­czy.

9 czerwca 1956

Zarząd ŁTN podjął prace nad zorganizowaniem Wydziału V – Nauk Technicz­nych.

6 października 1956

Wobec trudności związanych z realizacją planu wydawniczego, ingerencji Za­kładu Narodowego im. Osso­lińskich w dziedzinę redakcyjną, ignorowania planu wy­dawniczego, ŁTN podjął starania o założenie drukarni naukowej w Łodzi.

Zarząd ŁTN podjął uchwałę o bezpłatnym przekazaniu dawniej wydanych i zalegają­cych magazyn książek do bibliotek wyższych uczelni, szkół licealnych oraz polskich in­stytucji za granicą.

8 grudnia 1956

Delegaci wszystkich towarzystw naukowych w Polsce powołali Komisję Poro­zu­miewawczą, której zadaniem było opracowanie nowej organizacji towarzystw na­ukowych ogólnych o charakterze akademickim.

12 grudnia 1956

Zarząd ŁTN zdjął z porządku obrad najbliższego ogólnego zebrania admini­stracyjnego sprawę nowego statutu. Jego uchwalenie może nastąpić dopiero po usta­leniu nowej organizacji nauki i towarzystw naukowych w Polsce przez powołaną do życia Komisję Porozumiewawczą.

13 grudnia 1956

Ogólne zebranie administracyjne członków ŁTN wprowadziło do statutu zapis o utworzeniu Wydziału V –  Nauk Technicznych.

Ponadto w roku 1956:

ŁTN wydał w języku polskim i francuskim katalog swoich wy­dawnictw z lat 1946–1955.

Komisja Popularyzacji Wiedzy ŁTN zainaugurowała dwa cykle wykładów z udziałem najwybitniejszych uczonych: „Nauka i życie” oraz „Kultura krajów poza­europejskich”. Plan odczytów na rok 1957 obejmował zagadnienia współczesnej me­dycyny (neu­rologia, psychiatria, choroba nadciśnieniowa), cykl „Wielkie Rocznice”: Józef Conrad, Stanisław Wyspiański, Karol Szymanowski, Wolfgang Goethe, Woj­ciech Bogusławski, Niccolo Paganini, Dmitrij Mendelejew, Karol Darwin oraz cykl „Sztuka polska XX wieku”: Władysław Strzemiński, Tadeusz Kulisiewicz, Gustaw Daniłowski, Henryk Kuna.
 

 

Rok 1957

22 czerwca 1957

Zarząd ŁTN omówił powołanie przy Prezydium PAN Komisji Towarzystw Na­ukowych. Towarzystwa ogólnonaukowe miały promować organizację życia na­ukowego, tworzyć biblioteki naukowe i odpowiadać za całość swojego procesu wy­dawniczego wraz z dystrybucją.

9 grudnia 1957

Zarząd ŁTN wybierał kandydatów do pierwszej Nagrody Naukowej Miejskiej Rady Narodowej w Łodzi: „z dziedziny humanistycznej” – Stefanię Skwarczyńską z UŁ, a „z nauk ścisłych” – Józefa Grotta z AM.

Ponadto w roku 1957:

Prezes ŁTN Tadeusz Kotarbiński wniósł pod obrady Zarządu ŁTN sprawę ob­cho­dów Millenium jako „cześć dla przeszłości, jako bodziec dla teraźniejszości i przy­szłości”, omawiając cele i środki Ogólnopolskiego Komitetu Millenium.

 

Rok 1958

29 marca 1958

Zarząd ŁTN powołał Komisję Wydawniczą.

Ponadto w roku 1958:

Nastąpiło przejęcie przez ŁTN od Polskiego Instytutu Socjologicznego „Prze­glądu Socjologicznego”, wydawnictwa ciągłego wycho­dzącego od roku 1930.

Powołane zostało wydawnictwo ciągłe „Zagadnienia Rodzajów Literackich” („Les Problèmes des Genres Littéraires”).

 

Rok 1959

26 lutego 1959

Zarząd ŁTN uchwalił nową formę sprawozdań z działalności wydziałów. Od­tąd składały się one z „części ogólnosprawozdawczej oraz referatów i streszczeń” i stanowiły podstawę opracowania dorocznego sprawozdania sekretarza generalnego.

13 kwietnia 1959

Łódzkie Towarzystwo Naukowe w porozumieniu z rektorem PŁ zorganizo­wało na­radę w sprawie „ożywienia życia intelektualnego poza Łodzią oraz wydaw­nictwa przed­stawiającego łódzki ośrodek naukowy”.

6 lipca 1959

Komisji Popularyzacji Wiedzy powierzone zostało redagowanie popularno-na­ukowej serii wydawniczej „Szlakami nauki”, której pierwszy tom ukazał się w roku 1961. Komisja zainicjowała również cykl „Spotkań z Naukowcami” dla upowszech­niania osiągnięć nauki polskiej.

 

Rok 1960

9 stycznia 1960

Zarząd ŁTN podjął decyzje dotyczące ogólnego zarysu programu obchodów 15-lecia ŁTN, uroczystego ze­brania ogólnego i specjalnych wydawnictw.

17 lutego 1960

Nowelizacja ustawy o PAN włączyła do zadań Akademii „roztaczanie opieki nad społecznymi instytutami naukowymi”. Dotowanie tych działań miało być jednak wybiórcze, a dotujący – PAN – miał decydować o przedmiocie dotacji, zawsze doce­lowej.

 

Rok 1961

Powołane zostało wydawnictwo popularnonaukowe „Szlakami nauki”.

 

Rok 1962

20 kwietnia 1962

Zarząd ŁTN powołał Komisję ds. Kandydatów do Nagrody Miasta Łodzi.

13 maja 1962

Odbyło się publiczne posiedzenie naukowe ŁTN, na którym wykład „Petrarka a Cyceron. Z dziejów Odrodzenia” wygłosił Borys Łapicki.

31 grudnia 1962

Powołano Komisję Językową i Komisję Teorii Literatury w ramach Wydziału I – Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii, Komisję Prawniczą i Komisję Historyczną w ramach Wydziału II – Nauk Historycznych i Społecznych oraz Komi­sję Geograficzną w ramach Wydziału III – Nauk Matematyczno-Przyrodniczych.

 

Rok 1963

20 kwietnia 1963

Odbyło się ogólne zebranie administracyjne członków ŁTN. Przeprowadzone wybory władz Towarzystwa wyłoniły Zarząd ŁTN w składzie: Tadeusz Kotarbiński – prezes, Ste­fan Bagiński i Wacław Szubert – wiceprezesi, Jan Dylik – sekretarz gene­ralny, Witold Śmiech – zastępca sekretarza generalnego i Juliusz Jurczyński – skarb­nik.

18 lipca 1963

W związku z 20. rocznicą tragicznej śmierci w obozie koncentracyjnym Zyg­munta Lorentza, członka założyciela i sekretarza generalnego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi, którego ŁTN jest kontynuacją, Zarząd ŁTN podjął uchwałę o wydaniu księgi pamiątkowej poświęconej jego osobie.

 

Rok 1964

18 kwietnia 1964

Zwyczajne zgromadzenie ogólne członków uchwaliło nowy statut ŁTN. Został on przygotowany w latach 1953–1964 w wyniku prac dwóch komisji: Komisji ds. Zmiany Struktury ŁTN i Komisji Statutowej ŁTN. Ich celem było wypracowanie koncepcji dalszego działania Towarzystwa, usiłującej pogodzić pre­sję PAN „jako władzy nadzorczej” zmierzającej do podporządkowania sobie społecznego ruchu naukowego z suwerennością ŁTN. Prawie 10-letni okres wysiłków obu komisji był rezultatem zmagań z opo­rem i sprzeciwem Prezydium PAN wobec niektórych zapi­sów tego statutu oraz dyskusji w społecznym ruchu naukowym na temat jego przy­szłości.

Nowy statut akcentuje charakter akademicki ŁTN, wprowadzając zapis, że jest ono „stowarzyszeniem osób zajmujących się pracą naukową”. Inaczej też określa zasięg działania ŁTN, zwiększając go i podkreślając jego charakter regionalny: „tere­nem działania towarzystwa jest obszar Polski, a przede wszystkim obszar m. Łodzi i woje­wództwa łódzkiego”. Statut zawiera również wyraźne odniesienie polityczne. Zapis o celach ŁTN mówi o „popieraniu rozwoju nauki we wszystkich dziedzinach, ze szczegól­nym uwzględnieniem dziedzin ważnych dla m. Łodzi i województwa łódzkiego, oraz wzbudzaniu życia naukowego na tym terenie i wiązaniu go z budow­nictwem socjalizmu w Polsce”. Uwzględniając ówczesne realia, w statucie zamiesz­czono zapis o utrzymaniu więzi „z or­ganami państwowymi i społecznymi”, gdyż miały one decydujący wpływ na dotowanie społecznego ruchu naukowego. Nowe zapisy statutu mówią o współpracy z placówkami PAN i działaniu na rzecz poprawy warunków pracy ludzi nauki. W dziedzinie struktury władz Towarzystwa statut wprowadza dwóch zastęp­ców sekretarza generalnego i dopuszcza dyrektora biura do udziału – z głosem dorad­czym – w posiedzeniach Zarządu ŁTN. Zmieniono zapis o trzech kategoriach członków: czynnych, korespondentów i nadzwyczajnych, wyróżniając członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

30 kwietnia 1964

Powołano Komisję Socjolo­giczną w ramach Wydziału II – Nauk Historycz­nych i Społecznych.

25 listopada 1964

Otwarcie organizowanej przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe wystawy „Łódzka książka naukowa”.

 

Rok 1965

21 czerwca 1965

Zarząd ŁTN powołał Komisję ds. Opracowania Wniosku o Powołanie Wy­działu Nauk Ekonomicznych.

 

Rok 1966

12 lutego 1966

Tadeusz Kotarbiński zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa ŁTN ze względu na podeszły wiek i zły stan zdrowia. Zarząd ŁTN rozważał kandydatury do Prezy­dium w nowym Zarządzie: Jan Dylik – prezes, Stefan Bagiński i Alicja Dorabialska – wiceprezesi, Wacław Szubert – sekretarz generalny, Witold E. Hahn i Zdzisław Skwarczyński – zastępcy sekretarza generalnego, Witold Śmiech – skarbnik. Zarząd uchwalił też nadanie Tadeuszowi Kotarbińskiemu – prezesowi ŁTN – tytułu honoro­wego członka ŁTN i wręczenie „oprawionego w skórę” dyplomu honorowego pod­czas zgromadzenia ogólnego.

19 lutego 1966

Odbyło się zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie ogólne człon­ków ŁTN, zwołane w roku 20-lecia powołania ŁTN: „w ramach obchodów 20-lecia PRL” (w roku 1965 zgromadzenia nie zwołano). Tadeusz Kotarbiński został honoro­wym członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Wybrano Prezydium Zarządu w osobach: Jan Dylik – prezes, Stefan Bagiński i Alicja Dorabialska – wiceprezesi, Wacław Szubert – sekretarz generalny, Witold Hahn i Zdzi­sław Skwarczyński – za­stępcy sekretarza generalnego, Witold Śmiech – skarbnik. Wyso­kość składki ustalono na 60 zł.

28 lutego 1966

Zarząd ŁTN zmienił nazwę Komisji Popularyzacji Wiedzy – stała się ona Ko­misją Upowszechniania Nauki, co zmieniło charakter jej działania.

29 kwietnia 1966

Odbyło się spotkanie Zarządu ŁTN z władzami administracyjnymi i politycz­nymi Rawy Ma­zowieckiej w celu zainicjowania współpracy.

Ponadto w roku 1966:

Dzięki specjalnej dotacji PAN ukazały się drukiem nie wydawane w latach 1957–1962 z powodu braku funduszów „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń” za ten okres.

Powołano wydawnictwo ciągłe „Folia Medica Lodziensia”.

 

Rok 1967

23 kwietnia 1967

Odbyło się zwyczajne sprawozdawcze zgromadzenie ogólne członków ŁTN oraz publiczne zebranie naukowe ŁTN, na którym odczyt „O pisarstwie Stanisława Dygata” wy­głosił Zdzisław Skwarczyński.

kwiecień 1967

Prezydium PAN zaleciło nadesłanym pismem „uporządkowanie opłacania składek”, gdyż regularność wpłat jest „miernikiem zaangażowania członków w dzia­łanie i rozwój Towarzystwa”, a dotacja PAN jest przeznaczona tylko dla tych towa­rzystw, „które wykażą się sprawnością w ścią­ganiu składek zaległych i bieżących”.

24 czerwca 1967

Odbyła się zorganizowana przez ŁTN sesja popularnonaukowa, poświęcona Rawie Mazo­wieckiej i jej regionowi.

16 grudnia 1967

Na posiedzeniu Zarządu ŁTN sekretarz generalny Wacław Szubert przekazał informację, że Jan Dylik – prezes ŁTN został członkiem korespondentem PAN.

 

Rok 1968

31 marca 1968

Na zwyczajnym sprawozdawczym zgromadzeniu ogólnym członków ŁTN powołano nowe wydawnictwo ciągłe „Studia Prawno-Ekonomiczne”. Odbyło się też publiczne zebranie naukowe ŁTN z referatem Jerzego Wróblewskiego „Sędzia
a prawo”.

21–22 października 1968

Odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona 25-leciu Ludowego Wojska Polskiego, zor­ganizowana przez ŁTN, Łódzki Dom Kultury, Katedrę Nauk Społecz­nych WAM i Zwią­zek Literatów Polskich – Oddział w Łodzi.

31 października 1968

Prezydium Zarządu ŁTN podjęło inicjatywę zorganizowania cyklu zebrań na­ukowych związanych z problematyką V Zjazdu PZPR. Pierwsze zebranie, z referatem Jana Dylika „Postulaty ożywienia ruchu naukowego wobec aktualnych potrzeb po­znaw­czych i społecznych”, zostało zaplanowane na 4 listopada, drugie, z referatem Jana Szczepańskiego „Współcze­sna problematyka nauk społecznych” – na 11 listo­pada.

Ponadto w roku 1968:

Powołano wydawnictwo ciągłe „Studia Prawno-Ekonomiczne”.

 

Rok 1969

18 lutego 1969

Zarząd ŁTN powołał nowe komitety redakcyjne wydawnictw ciągłych: „Zagad­nień Rodzajów Literackich”, „Prac Polonistycznych”, „Rozpraw Komisji Ję­zykowej”, „Przeglądu Socjologicznego”, „Studiów Prawno-Ekonomicznych”, „Biu­letynu Peryglacjalnego”, „Acta Geo­graphica Lodziensia”, „Societatis Scientiarum Lodziensis Acta Chimica”, „Folia Medica Lo­dziensia”, „Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź” oraz zatwierdził regula­min Komisji Wydawniczej.

21 czerwca 1969

Na zwyczajnym sprawozdawczo-wyborczym zgromadzeniu ogólnym człon­ków ŁTN wy­brano Prezydium Zarządu w osobach: Jan Dylik – prezes, Wacław Szu­bert i Witold Śmiech – wi­ceprezesi, Jerzy Wróblewski – sekretarz generalny, Jan Lu­tyński i Tadeusz Klatka – za­stępcy sekretarza generalnego. Witold Śmiech miał pełnić funkcję skarbnika.

2 lipca 1969

Prezydium Zarządu ŁTN omówiło program działalności z okazji 25-lecia PRL. Zapla­nowano wystawę wydawnictw i dwudniową sesję naukową.

 

Rok 1970

6 stycznia 1970

W związku z negatywnymi recenzjami prac: Jerzego Konorskiego „«Erystyka» Schopenhauera”, Borysa Łapickiego „Rzym a Odrodzenie” oraz tomu „Acta Anthro­polo­gica Lodziensia” Zarząd ŁTN podjął decyzję o skreśleniu z planu wydawniczego i spisaniu na straty należności za recenzje.

20 kwietnia 1970

Zarząd ŁTN upoważnił Prezydium ŁTN do opracowania i rozesłania „Memo­riału w sprawie zabezpieczenia potrzeb druku prac naukowych w Łodzi”. Memoriał skierowano do następujących instytucji: Komitet Wojewódzki PZPR, Komitet Cen­tralny PZPR, Mi­nisterstwo Kultury i Sztuki, Ministerstwo Obrony Narodowej, Mini­sterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Prezydium PAN, Zarząd Główny RSW „Prasa”, Zjednoczenie Przemysłu Poligraficznego.

21 maja 1970

Zarząd ŁTN postanowił, zgodnie z § 13 p. 4 statutu ŁTN, „zawiesić w prawach członkowskich osoby, które nie opłaciły składek za rok 1969 lub za lata wcześniej­sze”.

27 maja 1970

Pismo Prezydium PAN o zmianie sposobu finansowania ŁTN: od 1 stycznia 1971 r. finansowanie przejmie budżet Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi.

13 czerwca 1970

Na zwyczajnym sprawozdawczym zgromadzeniu ogólnym członków ŁTN podjęto uchwałę o „spe­cjalnie obniżonej składce rocznej w wysokości 12 zł dla eme­rytów”. Odbyło się też publiczne zebranie naukowe członków ŁTN z odczytem Wandy Leyko „Układy kontrolne w żywych komórkach”.

Ponadto w roku 1970:

W ramach Wydziału III – Nauk Matematyczno-Przyrodniczych rozpoczęły dzia­łalność Komisja Chemiczna i Komisja Krystalograficzna.

 

Rok 1972

25 lutego 1972

Zarząd ŁTN sprzeciwił się wydanemu przez Biuro Wydawnictw PAN polece­niu powołania nowych zespołów redakcyjnych wydawnictw ciągłych na lata 1972–1974, traktując to jako zamach na niezależność Towarzystwa. Wyraził intencję współpracy z redakcjami powołanymi 18 lu­tego 1969 r.

12 maja 1972

Zarząd ŁTN podjął jednomyślną uchwałę o zawieszeniu Aleksandra Radzi­mińskiego z AM w prawach członka w związku z zaleganiem opłacania składek człon­kowskich od roku 1970.

21 maja 1972

Odbyło się zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie ogólne człon­ków ŁTN. W części organizacyjnej zgromadzenia wybrano Jana Dylika na prezesa Zarządu ŁTN, Wacława Szuberta i Witolda Śmiecha – na wiceprezesów, Jerzego Wróblewskiego – na sekretarza generalnego, Jana Lutyńskiego i Stefana Jewtuchowi­cza – na zastępców sekretarza generalnego oraz Jana Wereszczyńskiego – na skarb­nika. W części publicznej referat pt. „Różne aspekty rozwoju maszyn przepływowych (rakiety, turbiny, mikroturbiny, lasery)” wygłosił Władysław Gundlach.

23 czerwca 1972

Zarząd ŁTN podjął uchwałę o kontynuacji wydawania katalogu wydaw­nictw ŁTN przez uzupełnienie go materiałami z lat 1970–1971 i o bieżącym gromadze­niu materiałów z kolejnych lat.

26 września 1972

Prezydium Polskiej Akademii Nauk podjęło decyzję o nieumieszczaniu, po­czynając od roku 1974, w planach wydawniczych PAN publikacji zwartych i ciągłych z zakresu nauk ścisłych, zgłaszanych przez regionalne towarzystwa naukowe. Zarząd ŁTN oficjalnie ostro zaprotestował przeciwko tej decyzji. Zarządzenie nr 18/72 Se­kretarza Naukowego PAN znacznie ograniczyło działalność ŁTN. Funkcje wydawni­cze ŁTN miał przejąć Zakład Narodowy im. Ossolińskich, który miał też de­cydować o wielkości nakładów oraz sposobie ich rozpowszechniania. Prezydium PAN zapo­wiedziało wstrzymanie publikacji kilku wydawnictw ciągłych: „Acta Anthropologica Lodziensia”, „Folia Medica Lodziensia” i „Societatis Scientiarum Lodziensis Acta Chimica”.

10 listopada 1972

Zarząd ŁTN przyjął uzgodniony z przewodniczącymi i sekretarzami wydzia­łów program obchodów 550-lecia nadania Łodzi praw miejskich.

 

Rok 1973

3 maja 1973

Porozumienie ŁTN z redakcją „Odgłosów” o zamieszczaniu co dwa tygodnie stałej rubryki „Co nowego w nauce”.

7 czerwca 1973

Zmarł Jan Dylik, członek korespondent PAN, sekretarz generalny ŁTN w la­tach 1945–1966 i prezes ŁTN w latach 1966–1973.

11 czerwca 1973

Odbył się krajowy zjazd towarzystw naukowych, w którym uczestniczyło 119 przedstawicieli. Przewodniczący Rady Towarzystw Naukowych Dionizy Smo­leński stwierdził: „Powiązanie towarzystw naukowych z państwową organizacją nauki po­winno dokonywać się za pośrednictwem PAN”.

31 grudnia 1973

Zgodnie z decyzją Prezydium PAN, przestały się ukazywać publikacje ciągłe ŁTN z zakresu nauk ścisłych: „Acta Anthropologica Lodziensia”, „Societatis Scientia­rum Lodziensis Acta Chimica”, „Folia Medica Lodziensia”.

 

Rok 1974

16 stycznia 1974

Odbyła się konferencja naukowa z okazji 550-lecia Łodzi „Wkład Łodzi do medycyny i far­macji polskiej”, zorganizowana przez ŁTN oraz Akademię Me­dyczną i Wojskową Aka­demię Medyczną.

12 lutego 1974

Zarząd ŁTN zorganizował zebranie przedstawicieli oddziałów łódzkich specjali­stycznych towarzystw naukowych, którego przedmiotem była sprawa współ­koordyna­cji działalności tych towarzystw.

26 marca 1974

Odbyło się posiedzenie Wydziału I – Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii oraz Wy­działu II – Nauk Historycznych i Społecznych przy udziale odpo­wiadających im oddzia­łów łódzkich towarzystw specjalistycznych. Celem spotkania było zapoczątkowanie współdziałania i jego koordynacja.

20 kwietnia 1974

Rada Narodowa Miasta Łodzi przyznała Nagrodę Miasta Łodzi Witoldowi Śmiechowi, wiceprezesowi Zarządu ŁTN.

21 kwietnia 1974

Zwyczajne zgromadzenie ogólne członków ŁTN w wyborach uzupełniających wybrało do końca kadencji, tj. do roku 1975, Bernarda Zabłockiego na prezesa, a Józefa Matuszewskiego – na członka Zarządu ŁTN. Podczas publicznego zebrania naukowego ŁTN Józef Matuszewski wygłosił od­czyt „Nazwisko stanowe w kulturze polskiej”.

Ponadto w roku 1974:

Zaplanowano cykl odczytów w ramach działalności Komisji Upowszechniania Nauki ŁTN: „Z dziejów kultury w Polsce” Krystyny Śreniowskiej, „Kościuszko w kulturze narodowej” i „Potop filmowy a rzeczywistość” Bohdana Baranowskiego oraz „Literatura średnio­wieczna w Polsce” Jerzego Starnawskiego.

 

Rok 1975

10 stycznia 1975

Odbyło się posiedzenie naukowe z cyklu „Współczesne problemy ochrony środowiska czło­wieka”, zorganizowane przez Wydział V – Nauk Technicznych,  którego tematem były „Problemy ochrony śro­dowiska człowieka na tle rozwoju przemysłu”.

24 stycznia 1975

Łódzkie Towarzystwo Naukowe oraz Oddział Wojewódzki To­warzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej zorganizowały wspólnie konferencję naukową na temat „Z dziejów ruchu wolnomyślicielskiego w Łodzi i województwie łódzkim”.

17 kwietnia 1975

Decyzją PAN skreślono z budżetu ŁTN dotację przeznaczoną na zakup herbaty konsumowanej podczas zebrań Zarządu ŁTN. Człon­kowie Zarządu ŁTN opodatko­wali się na ten cel.

6 czerwca 1975

Na zwyczajnym sprawozdawczo-wyborczym zgromadzeniu ogólnym człon­ków ŁTN wy­brano Zarząd ŁTN w osobach: Bernard Zabłocki – prezes, Wacław Markert i Wi­told Śmiech – wiceprezesi, Józef Matuszewski – sekretarz generalny, Zbi­gniew Kuchowicz i Jan Lutyński – zastępcy sekretarza generalnego oraz Helena Za­orska – skarbnik.

8 czerwca 1975

Odczyt „Nowe metody badania tioli” wygłosił na publicznym zebraniu nauko­wym ŁTN Mieczysław Wroński.

21 listopada 1975

Odbyło się posiedzenie naukowe na temat „Problemy odpadów miejskich – zbiórka, gromadzenie, wykorzystywanie, unieszkodliwianie”, zorganizowane przez  Wydział V – Nauk Technicznych w ramach cyklu „Współczesne Problemy Ochrony Środowiska Czło­wieka”.

 

Rok 1976

20 stycznia 1976

Zorganizowany przez Komisję Językową Wydziału I – Języko­znawstwa, Na­uki o Literaturze i Filozofii oraz Komisję Historyczną Wydziału II – Nauk Historycz­nych i Społecznych odczyt międzywydziałowy dla członków ŁTN na temat „Filologia w roli nauki pomocniczej historii” wygłosił Józef Matuszewski.

26 stycznia 1976

Z okazji 31. rocznicy wyzwolenia Łodzi ŁTN i Muzeum Miasta Łodzi zorga­nizowały wspólnie sesję popularnonaukową.

2 lutego 1976

Posiedzenie naukowe zorganizowane przez Wydział V – Nauk Technicznych na temat „Oddziaływanie motoryzacji na środowisko człowieka – stan obecny i per­spektywy” w ramach cyklu „Współczesne Problemy Ochrony Środowiska Czło­wieka”.

29 lutego 1976

Publiczne zebranie naukowe członków ŁTN z referatem Marka Jarosza „Ner­wice chorobą XX wieku – prawdy i fikcje”.

14 października 1976

Zorganizowany przez Wydział IV – Nauk Medycznych i Wy­dział V – Nauk Technicznych odczyt międzywydziałowy dla członków ŁTN na temat „Mechanique de la circulation sanguine” wygłosił R. Comolet (Paryż).

15 grudnia 1976

Zarząd ŁTN podjął uchwałę o zamiarze zwiększenia liczby członków przez aktywny nabór „młodych, wartościowych i aktywnych pracowników nauki, mają­cych duży dorobek naukowy”.

 

Rok 1977

27 lutego 1977

Zwyczajne sprawozdawcze zgromadzenie ogólne członków ŁTN z odczytem Edwarda Szwarcsztajna „Papier w służbie człowieka” w części na­ukowej.

29 marca 1977

Ogólnopolska konferencja na temat „Robotnicze tradycje ruchu laickiego”, zorganizowana wspólnie przez ŁTN, Uniwersytet Łódzki i Towa­rzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej.

17 listopada 1977

Sesja popularnonaukowa na temat „Udział Polaków w Wielkiej Socjalistycznej Rewolu­cji Październikowej”, zorganizowana przez ŁTN i rejonową bibliotekę pu­bliczną.

13 grudnia 1977

Zarząd ŁTN powołał Komitet Obchodów 30-lecia ŁTN w osobach Leokadii Kły­szejko-Stefanowicz, Wacława Markerta i Józefa Matuszewskiego.

Ponadto w roku 1977:

Powołany został w Łodzi Oddział Łódzki Polskiej Akademii Nauk.

Urząd Miasta Łodzi przedstawił propozycję wspólnej siedziby Oddziału Łódz­kiego PAN i ŁTN w jednym z pałacyków przy ul. Piotrkowskiej.

 

Rok 1978

12 stycznia 1978

Łódzkie Towarzystwo Naukowe otrzymało od Prezydenta Miasta Łodzi po­zwolenie na posiadanie samochodu.

Szyld ŁTN widniejący na budynku siedziby Towarzystwa przy ul. Sienkiewi­cza 29 został oddany do odnowienia na zlecenie i koszt Urzędu Gospodarki Komu­nalnej i Przestrzennej Urzędu Miasta Łodzi.

26 lutego 1978

W części administracyjnej zwyczajnego sprawozdawczo-wyborczego zgroma­dzenia członków ŁTN dokonano wyboru Prezydium ŁTN w osobach: Bernard Za­błoc­ki – prezes, Wacław Markert i Witold Śmiech – wiceprezesi, Józef Matuszew­ski – sekretarz generalny, Jan Lutyński i Zbigniew Kuchowicz – zastępcy sekretarza ge­neralnego oraz Marian Malinowski – skarbnik. Na publicznym zebraniu naukowym ŁTN Karol Dejna wygłosił odczyt na temat „Główne problemy dialektologii pol­skiej”. W zebraniu uczestniczyli Jan Michalski – prezes Oddziału Łódzkiego PAN, Zbi­gniew Polit – wiceprezydent Łodzi, a także przedstawiciel Komitetu Łódzkiego PZPR – Jan Żyszkiewicz. Sekretarz naukowy PAN – Jan Kaczmarek, zaproszony na zebranie, na­desłał depeszę z pozdrowieniami i życzeniami owocnych obrad.

16 marca 1978

Zarząd ŁTN podjął decyzję o wystosowaniu do przewodniczącego Oddziału Łódzkiego PAN pisma wyrażającego zgodę na objęcie wspólnego lokalu w byłym pała­cyku Edwarda Kerna przy ul. Piotrkowskiej 179, z „zastrzeżeniem, że ŁTN otrzyma od­powiednie pomieszczenia na księgozbiór wydawnictw własnych i archi­wum, garaż oraz prawo korzystania z salek odczytowych”.

Zarząd ŁTN powierzył zastępcy sekretarza generalnego Janowi Lutyńskiemu nawią­zanie kontaktów z niemedycznymi specjalistycznymi towarzystwami nauko­wymi, a wi­ceprezesowi Wacławowi Markertowi – z towarzystwami medycznymi. Analogiczną misję na terenie województwa miał podjąć zastępca sekretarza general­nego Zbigniew Kuchowicz.

23 maja 1978

Konferencja w sprawie współpracy ŁTN, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki, Towarzystwa Miłośników Sztuk Pięknych, Towarzystwa Przyjaciół Książki z kierowni­kami domów kultury Łodzi i województwa łódzkieg

27 września 1978

Zarząd ŁTN podjął decyzję reaktywowania działalności zawieszonych od roku 1973 Komisji Ekonomicznej Wydziału II – Nauk Historycznych i Społecznych oraz Komisji Chemicznej Wydziału III – Nauk Matematyczno-Przyrodniczych.

9 listopada 1978

Sesja naukowa na temat „60-lecie odzyskania niepodległości Polski”, zorgani­zowana przez ŁTN, Instytut Historii UŁ, Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Łodzi, Wojewódzkie Archiwum Państwowe i Studenckie Koło Naukowe History­ków.

28 grudnia 1978

Sesja naukowa na temat „Sztuka łódzka w 60-leciu Polski niepodległej”, zor­ganizo­wana przez ŁTN wspólnie z Muzeum Sztuki.

Ponadto w roku 1978:

Kontrola działalności merytorycznej i finansowej ŁTN, przeprowadzona przez PAN, zaleciła przestrzeganie statutowej odpowiedzialności merytorycznej członków Zarządu ŁTN za pracę biura, księgowości, za działalność wydawniczą, badania naukowe, populary­zację wiedzy oraz księgozbiór.

 

Rok 1979

23 lutego 1979

Zarząd ŁTN omówił i przyjął regulamin Nagrody Naukowej Łódzkiego To­wa­rzystwa Naukowego.

25 lutego 1979

Odbyło się zwyczajne sprawozdawcze zgromadzenie ogólne członków ŁTN. W części naukowej Tadeusz Szymczak wygłosił odczyt „Formowanie się pań­stwo­wości polskiej po I wojnie światowej”. W części administracyjnej przyjęto projekt regulaminu Nagrody Łódzkiego To­warzystwa Naukowego, która będzie przyznawana corocznie z zachowaniem podziału dyscyplin naukowych na nauki humanistyczne, prawne i społeczne, nauki biologiczno-medyczne oraz nauki techniczne.

9 kwietnia 1979

Sesja naukowa na temat „Polska sztuka filmowa w 35-leciu Polski Ludowej”, zorganizo­wana przez ŁTN, Polskie Stowarzyszenie Filmu Naukowego – Oddział w Łodzi i Bibliotekę im. L. Waryńskiego.

8 października 1979

Prezydium PAN zatwierdziło regulamin Nagrody Naukowej ŁTN, a Zarząd ŁTN ustalił, że będzie ona przyznawana co rok zgłaszanym przez wydziały kandy­datom.

 

Rok 1980

2 marca 1980

Odbyło się zwyczajne sprawozdawcze zgromadzenie ogólne członków ŁTN. W części naukowej odczyt Anny Dylik „Przeobrażenia krajobrazu regionu łódz­kiego w świetle badań paleograficznych”. W części administracyjnej dyskusja na temat stagnacji w działalności Towarzy­stwa, w tym w działalności wydawniczej. Rozbież­ność w poglądach na temat wymagań stawianych kandydatom na członków. Przewa­żała opinia o konieczności posia­dania liczącego się dorobku naukowego.

20 czerwca 1980

„Zarząd ŁTN na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 1980 r. uchwala: wydawnic­twa własne, trudno zbywalne, z lat 1946–1970, nie przejęte przez Kuratorium, przeka­zać na makulaturę. Wynika to z zaleceń Okręgowego Zarządu Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej oraz decyzji Prezydenta m. Łodzi nr 27/80 i 30/80”.

Zarząd ŁTN powołał Komitet Organizacyjny Obchodów 35-lecia Łódzkiego To­warzystwa Naukowego.

4, 11, 18 i 25 listopada 1980

Cykl wykładów poświęcony twórczości Czesława Miłosza, zorganizowany przez Komisję Historii Literatury Wydziału I – Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii, oraz Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej UŁ i Łódzki Oddział To­warzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

12 grudnia 1980

Sesja naukowa na temat „Społeczeństwo polskie wobec powstania listopado­wego”, zor­ganizowana przez ŁTN wspólnie z Instytutem Historii UŁ i Polskim To­warzystwem Hi­storycznym – Oddział w Łodzi.

Ponadto w roku 1980:

Pierwszym Laureatem Nagrody Naukowej ŁTN został Edward Rosset.

 

Rok 1981

23 marca 1981

Sesja naukowa na temat „Sześćdziesiąta rocznica powstań śląskich”, zorgani­zowana przez ŁTN i Związek Bojowników o Wolność i Demokrację – Oddział w Łodzi.

10 czerwca 1981

Zarząd ŁTN podjął niezgodną ze statutem uchwałę o niezwoływaniu zwy­czaj­nego sprawozdawczo-wyborczego zgromadzenia ogólnego członków ŁTN w roku 1981 i przedłużeniu kadencji władz o rok. Powodami decyzji były „niepokoje spo­łeczne” w środowisku akademickim i „brak danych z Biura Finansowo-Ekonomicz­nego PAN o dotacji” na rok 1981, nie pozwalający na opracowanie budżetu i przed­stawienie go zgromadzeniu ogólnemu. Zarząd ŁTN stwierdził brak funduszy na prze­prowadzkę do nowego lokalu przy ul. Piotrkowskiej 179 i zdecydował o pozostaniu
w starym lokalu do czasu przyznania przez PAN dotacji na ten cel.

12 czerwca 1981

Sesja naukowa na temat „Gmina wiejska i jej samorząd w zaborze rosyjskim i austriac­kim”, zorganizowana przez ŁTN wspólnie z Instytutem Historii UŁ i Insty­tutem Nauk Politycznych UMCS w Lublinie.

16 października 1981

Zarząd ŁTN podjął decyzję o przeniesieniu swej siedziby do wyremontowanej części nowego lokalu przy ul. Piotrkowskiej 179, dzielonego z Oddziałem Łódzkim PAN.

30 października 1981

Zmarł Tadeusz Kotarbiński – członek rzeczywisty PAN, współtwórca, wielo­letni prezes (1946–1966) i członek honorowy ŁTN.

31 grudnia 1981

Powołano Komisję Biologiczną i Komisję Matematyczno-Fizyczną w ramach Wydziału III – Nauk Matematyczo-Przyrodniczych oraz Komisję Metrologii i Mate­riałoznawstwa w ramach Wydziału V – Nauk Tech­nicznych.

Ponadto w roku 1981:

Laureatką Nagrody Naukowej ŁTN została Maria Olszewska.

 

Rok 1982

21 stycznia 1982

Wstrzymanie prac nad wydawnictwami ciągłymi ŁTN, spowodowane postano­wieniami dekretu o stanie wojennym, nakładającymi na Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk obowiązek wydawania nowych zezwoleń na te publika­cje. Z tych samych powodów plan wydawniczy roku 1981 został wykonany zaledwie w 50%.

6 maja 1982

Biuro Finansowo-Ekonomiczne PAN nie nadesłało danych o wysokości dotacji na rok 1982, uniemożliwiając opracowanie preliminarza budżetowego i zwołanie zgroma­dzenia ogólnego.

6 czerwca 1982

Odbyło się zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie ogólne człon­ków ŁTN. W części naukowej Tadeusz Pawlikowski wygłosił referat „Rytmy biolo­giczne (biorytmy)”. W części organizacyjnej zgromadzenie dokonało wyboru Prezy­dium Zarządu ŁTN w osobach: Witold Śmiech – prezes, Karol Dejna i Wacław Mar­kert – wi­ceprezesi, Józef Matuszewski – sekretarz generalny, Zdzisław Ruszczak i Zbigniew Kuchowicz – zastępcy sekretarza generalnego oraz Władysław Gundlach – skarbnik. Zgromadzenie ogólne uchwaliło podwyższenie rocznej składki członkow­skiej do 120 zł, dla emerytów – do 25 zł. W zebraniu uczestniczyli Jan Michalski – przewodniczący Oddziału PAN w Łodzi oraz Grzegorz Matuszak – kierownik Wy­działu Nauki KŁ PZPR.

17 grudnia 1982

Zarząd ŁTN omówił działalność popularyzatorską ŁTN. Komisja Upowszech­nia­nia Wiedzy nawiązała kontakt z Oddziałem Łódzkim PAN, aby włączyć się w organizowanie wy­kładów Wszechnicy PAN. We współpracy z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej zapla­nowano „Spotkania z naukowcami”.

 

Rok 1983

24 marca 1983

Biuro Wydawnictw i Bibliotek PAN przyjęło do planu wydawniczego na rok 1984 tylko jedną pracę zwartą.

28 kwietnia 1983

Powołano Komisję Przetwarzania Energii w ramach Wydziału V – Nauk Technicznych.

12 maja 1983

Biuro Ekonomiczno-Finansowe PAN przyznało ŁTN dotację na rok 1983 w wysokości 768 tys. zł, która nie równoważy budżetu. Wystąpiono o dodatkową do­tację w wysokości 210 tys. zł.

19 maja 1983

Odbyło się zwyczajne sprawozdawcze zgromadzenie ogólne członków ŁTN. W części publicznej odczyt „Tekstylia – człowiek – technika” wygłosił Janusz Szosland. W części organizacyjnej, w związku z ustąpieniem Józefa Matuszewskiego z funkcji sekretarza generalnego, przeprowadzono wybory uzupełniające: wybrano Juliana Ła­wrynowicza. Zgromadzenie ogólne członków ŁTN dokonało zmiany w statucie ze względu na dokonany w roku 1975 nowy podział administracyjny kraju, wprowadzający woje­wództwo miejskie łódzkie. W zapisie o zasięgu działania ŁTN określenie „województwo” zastąpiono sformułowaniem „region”. Zmianie uległ też zapis o składkach członkow­skich: „Zaleganie z opłatą składek w ciągu 1 roku pociąga za sobą zawieszenie w prawach członka, a po 3 latach skreślenie z listy członków”.

5 października 1983

Na spotkaniu władz ŁTN z przewodniczącym Rady Narodowej Mieczysławem Ser­wińskim i prezydentem Łodzi Józefem Niewiadomskim omówiono kierunki dzia­łalności ŁTN, które interesowały władze miasta: uczczenie 40-lecia PRL przez zorga­nizowanie sesji naukowej; opracowanie biografii działaczy robotniczych i ludzi zasłu­żonych dla Łodzi; publikowanie prac popularnonaukowych o tematyce związanej z Łodzią i regionem.

27 października 1983

Prezes ŁTN Witold Śmiech przedstawił wniosek o utworzenie nowego wydaw­nictwa ciągłego „Studia nad Pokojem”. Wniosek skierowano do prezydium Wydziału II –  Nauk Społecznych i Ekonomicznych z prośbą o życzliwe rozpatrzenie. Wydział III – Nauk Przyrodniczych wystąpił z postulatem wydzielenia w ramach czasopisma „Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź” kilku podserii specjalistycznych.

Ponadto w roku 1983:

Laureatką Nagrody Naukowej ŁTN została Stefania Skwarczyńska.

 

Rok 1984

24 stycznia 1984

Spotkanie Władz ŁTN z prezydentem Łodzi Józefem Niewiadomskim w sprawie nadania Nagrodzie Naukowej ŁTN formy pieniężnej oraz subsydiowania przez Radę Naukową przy Prezydencie Miasta Łodzi działalności naukowej i publika­cji ŁTN.

23 lutego 1984

Władze występują z propozycją utworzenia wspólnej nagrody naukowej ŁTN i Prezydenta Miasta Łodzi, wręczanej 19 stycznia – w rocznicę wyzwolenia Łodzi.

27 marca 1984

Prezes ŁTN Witold Śmiech i sekretarz generalny Julian Ławrynowicz odbyli roz­mowę z pierwszym sekretarzem KŁ PZPR na temat „poparcia władz partyjnych dla inicjatyw Towa­rzystwa”.

10 maja 1984

Odbyło się zwyczajne sprawozdawcze zgromadzenie ogólne członków ŁTN. W części publicznej Jerzy Starnawski wygłosił odczyt „Z dziejów sławy Jana Ko­chanowskiego – refleksje rocznicowe”. Nagroda Naukowa ŁTN za rok 1983 została wrę­czona Markowi Pawlikowskiemu. W części organizacyjnej dyskutowano o spadku aktywno­ści społecznej członków i nikłej ich więzi z ŁTN, co znajduje odbicie we frekwencji na zebraniach. W zebraniu uczestniczyła Iwona Bartosik, kierownik Wydziału Nauki KŁ PZPR.

14 listopada 1984

Zarząd ŁTN debatował nad kryzysem działalności ŁTN. Większość komi­sji specjalistycznych „nie zorganizowała od początku roku 1984 ani jednego zebrania na­ukowego”. Sytuacja finansowa ŁTN stała się niezwykle trudna, powodując koniecz­ność wystąpienia do PAN o przyznanie uzupełniającej dotacji. Plan wydawniczy roku 1984 nie będzie zreali­zowany.

Ponadto w roku 1984:

Wydawnictwo „Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź” uzupeł­niono o podserię „Recherches sur les Deformations”.

 

Rok 1985

18 kwietnia 1985

Odbyło się zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie ogólne człon­ków ŁTN. W części publicznej Nagrodę Naukową ufundowaną przez prezydenta Łodzi wręczono Tadeuszowi Godyckiemu-Ćwirko oraz przyjęto wnioski o nadanie godności członka honorowego ŁTN Stefanii Skwarczyńskiej i Wacławowi Marker­towi. Odczyt pt. „Inflacja polska lat osiemdziesiątych” wygłosił Janusz Chechliński. W części organizacyjnej przeprowadzono wybory Prezydium Zarządu ŁTN. Na pre­zesa wybrano Witolda Śmiecha, a na członków Prezydium – Karola Dejnę, Zbi­gniewa Kuchowicza, Stanisława Kuczewskiego, Juliana Ławrynowicza, Wacława Mar­kerta i Zdzisława Ruszczaka.

25 kwietnia 1985

Zarząd ŁTN omówił wątpliwości dotyczące daty powołania Towarzystwa Przyja­ciół Nauk w Łodzi – poprzednika ŁTN (rok 1936 czy 1937) i zlecił dyrektorowi biura ŁTN sprawdzenie w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Łodzi dokład­nej daty.

11 września 1985

Zarząd ŁTN ustalił program obchodów 50-lecia ŁTN. Obchody składać się będą z sesji naukowej obrazującej dorobek naukowy, wydawniczy i popularyzatorski Towarzy­stwa Przyjaciół Nauk i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz z wystawy publikacji.

28 listopada 1985

Aby pokonać trudności w przeprowadzeniu wyborów w Wydziale IV – Nauk Medycznych, które z powodu niskiej frekwencji nie odbyły się, Zarząd ŁTN posta­nowił doprowadzić do spotkania prezydium Wydziału z prezesem ŁTN i sekretarzem general­nym.

 

Rok 1986

Rok jubileuszu 50-lecia ŁTN

2 kwietnia 1986

Odbyło się zwyczajne sprawozdawcze zgromadzenie ogólne członków ŁTN. W części publicznej Nagrodę Naukową ŁTN wręczono Karolowi Dejnie. W 100-lecie urodzin Tadeusza Kotarbińskiego, członka PAN, wieloletniego prezesa i członka honorowego ŁTN, odczyt pt. „Tadeusz Kotarbiński jako logik” wygłosił Jan Grego­rowicz. W części organizacyjnej powróciła dyskusja o zastoju w pracy Towa­rzystwa, w szczególności w naborze nowych członków wśród młodych pracowników nauki i w działalności wydawniczej. Zgromadzenie ogólne przyjęło wniosek, że składka roczna wynosić będzie 240 zł, zaś dla emerytów – 50 zł.

17 kwietnia 1986

Umowa o współpracy między ŁTN i Ukraińską Akademią Nauk przekazana została do Kijowa w celu uzgodnienia tekstu.

19 kwietnia 1986

Zarząd ŁTN podjął uchwałę o zorganizowaniu w związku z 50-leciem ŁTN „skromnego” jubileuszu i wystąpieniu o jego sfinansowanie do przewodniczącego Rady Narodowej Miasta Łodzi.

20 listopada 1986

Otwarcie w Bibliotece Uniwersyteckiej wystawy wydawnictw ŁTN z okazji 50-le­cia utworzenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przekształconego następnie w Łódzkie To­warzystwo Naukowe.

21 listopada 1986

Obchody 50-lecia ŁTN pod honorowym patronatem prezesa PAN Jana Ko­strzew­skiego, przewodniczącego Oddziału Łódzkiego PAN Jana Michalskiego i przewodniczą­cego Rady Narodowej Miasta Łodzi Mieczysława Serwińskiego. Uro­czysta sesja naukowa „Pięćdziesięcio­lecie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” poświęcona dorobkowi ŁTN oraz wystawa wydawnictw w Bibliotece Uniwersytec­kiej.

Zarząd ŁTN uchwalił podwyższenie składki członkowskiej do 200 zł i zwol­nienie emerytów od opłacania składek.

 

Rok 1987

26 lutego 1987

ŁTN-owski projekt utworzenia nowego wydawnictwa ciągłego „Studia nad Pokojem”, wchodzącego do planu wydawniczego PAN, okazał się bliski urze­czywistnienia, ale pod firmą Komitetu Badań nad Pokojem PAN oraz Oddziału PAN w Łodzi jako in­stytucji sprawczych, co eliminowało ŁTN jako właściwego inicjatora.

28 lutego 1987

Powołano Komisję Bioinżynierii i Biotechno­logii w ramach Wydziału V – Nauk Technicznych.

7 maja 1987

Odbyło się zwyczajne sprawozdawcze zgromadzenie ogólne członków ŁTN. W części publicznej Nagrodę Naukową ŁTN wręczono Józefowi Matuszewskiemu. Odczyt pt. „Zagrożenie i ochrona szaty roślinnej Ziemi” wygłosił Ro­muald Olaczek. W części organizacyjnej w ramach dyskusji nad sprawozdaniem omawiano pro­blem powszechnej stagnacji w działaniu stowarzyszeń naukowych. Jan Michalski, prze­wodniczący Oddziału Łódzkiego PAN, stwierdził, że „nie uruchomił wykładów Wszech­nicy PAN, gdyż nie chciał konkurować w tej dziedzinie z ŁTN”. W rezultacie działalność popularyzatorska była bardzo nikła. Podjęto uchwałę o podwyższeniu składki do 400 zł. W zebraniu uczestniczyli sekretarz KŁ PZPR Tadeusz Janusz i kierownik Wy­działu Nauki KŁ PZPR Iwona Bartosik.

 

Rok 1988

19 maja 1988

Odbyło się zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie ogólne człon­ków ŁTN. W części publicznej Nagrodę Naukową ŁTN za rok 1987 wręczono Julia­nowi Ła­wrynowiczowi. Odczyt pt. „Wpływ skażenia środowiska na jakość zdrowotną żywności” wygłosiła Wanda Lasota. Zgromadzenie wybrało nowe Prezydium Za­rządu ŁTN w osobach: Witold Śmiech – prezes, Karol Dejna i Zdzisław Ruszczak – wiceprezesi, Julian Ławrynowicz – se­kretarz generalny, Zbigniew Kuchowicz i Zyg­fryd Rymaszewski – zastępcy sekretarza generalnego, Stanisław Kuczewski – skarb­nik.

26 maja 1988

Bardzo trudna sytuacja finansowa ŁTN doprowadziła do ograniczenia wy­daw­nictw własnych. W budżecie brak około 100 tys. zł. Prezydium Zarządu ŁTN podjęło decyzję o wystąpieniu do Biura Finansowo-Ekonomicznego PAN o podwyższenie dotacji w roku 1988 o tę kwotę.

28 listopada 1988

Wyznaczony przez Zarząd ŁTN na 31 października termin przeprowadzenia przez wydziały i ich komisje zebrań sprawozdawczo-wyborczych nie został dotrzy­many – zebrania albo nie zostały zwołane, albo nie odbyły się z powodu nieobecności członków.

 

Rok 1989

12 stycznia 1989

ŁTN objął, we współpracy z Kuratorium Oświaty i Wychowania, patronat nad młodzieżowym ruchem naukowym. Zdecydowano, że utworzone zostaną koła zainteresowań, któ­rymi opiekować się będą młodzi pracownicy naukowi, współpra­cownicy ŁTN.

30 marca 1989

Prezes ŁTN Witold Śmiech zaapelował na posiedzeniu Zarządu ŁTN, „aby re­dakcje wydawnictw ciągłych nie tolerowały w publikacjach uszczypliwych uwag o innych członkach ŁTN”.

27 kwietnia 1989

Przewodniczący Wydziału III – Nauk Przyrodniczych Zbigniew Jakubowski zgłosił kandydaturę na członka ŁTN Andrzeja Stępnia, nie mającego stopnia docenta, a tym sa­mym tytułu profesora. Po żywej dyskusji na temat zasadności „kastowości” ŁTN, zrzesza­jącego tylko samodzielnych pracowników nauki, kandydatura w tajnym głosowaniu upadła.

18 maja 1989

Odbyło się zwyczajne sprawozdawcze zgromadzenie ogólne członków ŁTN. W części publicznej Nagrodę Naukową ŁTN za rok 1988 wręczono Antoniemu Czer­nielewskiemu. Odczyt pt. „Zaopatrzenie Łodzi w potrzebne nośniki energii” wygłosił Maciej Pawlik. W części organizacyjnej zebrania dyskutowano sprawę poszerzenia bazy człon­kowskiej ŁTN i przyciągania do Towarzystwa młodych pracowników nauki oraz zmian w statucie ŁTN, umożliwiających te posunięcia. Poruszono także problem bardzo trudnej sytuacji finansowej ŁTN.

27 października 1989

Informacja, że Biuro Finansowo-Ekonomiczne PAN przestanie od 1 stycznia 1990 r. finansować pu­blikacje regionalne towarzystw naukowych afiliowanych przy PAN, postawiła ŁTN w dramatycznej sytuacji finansowej i – do czasu wyjaśnie­nia spraw budżetowych – spowodowała wstrzymanie przyjmowania nowych zgłoszeń do planu wydawniczego.

29 grudnia 1989

W związku z wstrzymaniem od 1 stycznia 1990 r. przez budżet państwa doto­wania działalności statutowej towarzystw naukowych Zarząd ŁTN postanowił wrę­czyć pracownikom biura ŁTN wypowiedzenia pracy. Podjął także decyzję o wstrzy­maniu druku własnych wydawnictw.

29 grudnia 1989

Apel Zarządu ŁTN, na wniosek Wydziału V – Nauk Technicznych, do człon­ków ŁTN o jednorazową nadzwyczajną składkę w wysokości nie mniejszej niż 10 000 zł spo­tkał się z żywym przyjęciem i wyjątkową ofiarnością.

 

Rok 1990

19 stycznia 1990

Prezes ŁTN Witold Śmiech otrzymał Nagrodę Miasta Łodzi.

15 lutego 1990

Miejska Rada Narodowa, przychodząc z pomocą Łódzkiemu Towarzystwu Naukowemu, przyznała fundusze na sfi­nansowanie wydawnictw związanych tema­tycznie z Łodzią i regionem oraz na działal­ność odczytową dla młodzieży szkolnej.

15 lutego 1990

Wniosek o utworzenie Wydziału Sztuk Pięknych nie zdobył poparcia Zarządu ŁTN i został wycofany. Dyskutowano również o nikłej liczebności Wydziału IV – Nauk Medycznych w porównaniu z liczbą samodzielnych pracowników nauki za­trudnionych w dwóch łódzkich uczelniach medycznych: AM i WAM.

15 marca 1990

Przyjęto informację, że finansowanie działalności ŁTN przez PAN ma być wyłącznie przedmiotowe, tzn. polegać będzie na dotowaniu konkretnych zadań. Dla­tego w koszty tych zadań muszą być włączone nakłady na tzw. działalność statutową. Centrum Upowszechniania Nauki przewidziało na wydawnictwa dla ŁTN na rok 1990 kwotę odpowiadającą 30% potrzeb i zobowiązań.

29 marca 1990

Odbyło się zwyczajne sprawozdawcze zgromadzenie ogólne członków ŁTN. W części publicznej nagrodę naukową ŁTN za rok 1989 wręczono Jadwidze Jaku­bowskiej. Tytuł honorowego członka ŁTN został nadany Karolowi Dejnie. Odczyt pt. „Piękna Helena i jej sobowtór” wygłosiła Anna M. Komornicka. W części organiza­cyjnej dyskusja została zdominowana problemami natury finan­sowej. Od 1 stycznia 1990 r. budżet centralny zaprzestał dotowania działalności statutowej ogólnych towa­rzystw naukowych. Wobec braku danych o wysokości dotacji PAN odło­żono za­twierdzenie preliminarza budżetowego na rok 1990, zlecając przygotowanie go Za­rządowi ŁTN, gdy będzie znana wysokość dotacji.

Zgromadzenie ogólne dokonało ważnych zmian w statucie. Usunięto akcenty polityczne odnoszące się do budowania socjalizmu w Polsce, w miejscu zapisu o współpracy z organami społecznymi umieszczając sformułowanie o kontaktach z „organami samorządo­wymi”. Nowym, ważnym zapisem było dopuszczenie prowa­dzenia działalności gospo­darczej. Zmieniono również zapis o zasięgu działania ŁTN, określenie „region” zastępując terminem „makroregion środkowy”.

15 maja 1990

Zarząd ŁTN wystosował pismo do prezesa Spółdzielczego Zakładu Ubezpie­czeń „Westa” Janusza Baranowskiego, proponując tej instytucji status członka wspie­rającego ŁTN. Pismo pozostało bez odpowiedzi.

19 czerwca 1990

Zarząd ŁTN zaproponował nową formułę wydawania „Sprawozdań z Czynno­ści i Po­siedzeń Naukowych”, które obok części dotyczących działalności ŁTN zawie­rałyby ży­ciorysy nowo przyjętych oraz zmarłych członków Towarzystwa.

25 października 1990

Zarząd ŁTN uchwalił wysokość stawek honorariów za odczyty i prace publiko­wane w „Sprawozdaniach z Czynności i Posiedzeń Naukowych” oraz biuletynach.

 

Rok 1991

4 marca 1991

Zmarł Witold Śmiech, w latach 1963–1966 zastępca sekretarza generalnego, 1966–1969 – skarbnik, 1969–1982 – wiceprezes i od roku 1982 prezes Zarządu ŁTN.

6 marca 1991

Prezydium Zarządu ŁTN powierzyło wiceprezesowi ŁTN Karolowi Dejnie pełnie­nie obowiązków prezesa do czasu zgromadzenia ogólnego, zaplanowanego na 16 maja.

11 kwietnia 1991

W tym dniu nie była znana kwota dotacji PAN na rok 1991. Mimo iż bilans roku 1990 został złożony, Biuro Ekonomiczno-Finansowe PAN nie przekazało w roku 1991 żadnych kwot.

16 maja 1991

Odbyło się zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie ogólne człon­ków ŁTN. Na prezesa Zarządu ŁTN został wybrany Stanisław Liszewski, a człon­kami Prezy­dium zostali: Karol Dejna i Zdzisław Ruszczak – wiceprezesi, Julian Ła­wrynowicz – se­kretarz generalny, Zofia Libiszowska i Zygfryd Rymaszewski – za­stępcy sekretarza gene­ralnego oraz Zbigniew Jakubowski – skarbnik. W części pu­blicznej wykład pt. „Strategie pracownicze: od roszczeń do przetrwa­nia” wygłosiła Jolanta Kulpińska. Laureatem Nagrody Naukowej ŁTN za rok 1990 został Witold Śmiech. Tytuł członka honorowego ŁTN nadano Annie Dylikowej, Józefowi Matu­szewskiemu i Mieczysławowi Michałowiczowi.

12 lipca 1991

Łódzkie Towarzystwo Naukowe otrzymało od Uniwersytetu Łódzkiego pierw­szy komputer z drukarką do składania tekstów i kserograf.

14 października 1991

Zarząd ŁTN wznowił działalność Komisji Wydawniczej, zatwierdził jej struk­turę i regulamin.

5 grudnia 1991

Spotkanie Zarządu ŁTN z wiceprezydentem Łodzi Elżbietą Hibner w celu zapo­znania władz miasta z problemami ŁTN i nawiązania bliższej współpracy. Z ważniejszych ustaleń: poparcie władz miasta, być może również finansowe, dla uru­chomienia środowiskowego czasopisma naukowego, finansowanie przedmiotowe prac badawczych o tematyce łódzkiej, uzgodnienie formuły nagrody naukowej, którą przy­znawałby ŁTN, a finansowałyby władze miasta.

12 grudnia 1991

Zarząd ŁTN złożył w Komitecie Badań Naukowych preliminarz budżetowy na rok 1992, brak jednak dobrych prognoz dla jego realizacji, wiadomo, że finanso­wane będą wyłącznie wydawnictwa. Prezes ŁTN Stanisław Liszewski przedstawił Zarządowi ŁTN nowego dyrektora biura – Edwarda Karasińskiego. Zarząd ŁTN de­batował nad usunięciem 10-letnich zaległości w redagowaniu wy­dawnictwa „Spra­wozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych”, informującego o działalności ŁTN.

 

Rok 1992

9 stycznia 1992

Prezydium Zarządu ŁTN przyjęło i zatwierdziło wnioski o finansowanie wy­daw­nictw ciągłych ze środków KBN. Podjęło jednocześnie uchwałę o rezygnacji z wypłat ho­norariów autorskich, spowodowaną trudną sytuacją finansową.

6 lutego 1992

Prezydium Zarządu ŁTN ustaliło zasady działalności wydawniczej: prace przed publikacją powinny być referowane na posiedzeniach komisji lub wydziałów i recenzo­wane, a redaktor wydawnictwa ma ponosić odpowiedzialność za terminowe dokonanie korekty przez autorów.

27 lutego 1992

Sekretarz generalny PAN poinformował, że ŁTN nie będzie dotowany przez PAN, ale Prezydium PAN nie pozbawia Towarzystwa afiliacji.

19 marca 1992

Zarząd ŁTN na wniosek prezesa Stanisława Liszewskiego postanowił, że „Spra­wozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych”, które powinien otrzymywać każdy członek ŁTN, wydawane będą w postaci rocznika, obejmującego sprawozdania admini­stracyjne i merytoryczne.

7 maja 1992

Odbyło się zwyczajne sprawozdawcze zgromadzenie ogólne członków ŁTN. W części publicznej Nagrodę Naukową ŁTN za rok 1991 wręczono Władysławowi Welfe. Odczyt pt. „Wkład Polski do badań antarktycznych” wygłosił Krzysztof Jaż­dżewski.

11 czerwca 1992

Zarząd ŁTN przyjął ostateczny tekst dwóch dokumentów: „Tryb przyjmowa­nia w poczet członków ŁTN” i „Zasady działalności wydawniczej ŁTN”.

26 czerwca 1992

Prezes ŁTN Stanisław Liszewski złożył propozycję uruchomienia serii wy­dawni­czej „Sylwetki Łódzkich Uczonych”.

14 września 1992

Prezydium Zarządu ŁTN podjęło decyzję o podziale kompetencji i odpowie­dzialności za poszczególne kierunki działalności: prace wydawni­cze – sekretarz gene­ralny, finanse – skarbnik, administracja – dyrektor biura, sprawy członkowskie i po­pularyzacja nauki – wiceprezesi.

15 października 1992

Prezydium Zarządu ŁTN, zmierzając do uaktualnienia wiedzy o członkach Towa­rzystwa,  uporządkowania ewidencji, zatwierdziło ankietę dla członków i zale­ciło jej rozpowszech­nienie.

Ponadto w roku 1992:

Powołano wydawnictwo ciągłe „Art Inquiry – Recherches sur les Arts”.

 

Rok 1993

18 lutego 1993

Zarząd ŁTN uchwalił podniesienie do 120 tys. zł wysokości składki rocznej i coroczne przekazywanie członkom gratisowego egzemplarza „Sprawoz­dań z Czyn­ności i Posiedzeń Naukowych”

1 kwietnia 1993

Odbyło się zwyczajne sprawozdawcze zgromadzenie ogólne członków ŁTN. W części pu­blicznej wykład „Łuszczyca – problem lekarski i społeczny” wygłosił Zdzisław Ruszczak. Nagrodę Naukową ŁTN za rok 1992 otrzymała Halina Klatkowa.

20 maja 1993

Pierwszym członkiem wspierającym ŁTN zostało Towarzystwo Ubezpiecze­niowe POLONIA SA.

8 czerwca 1993

Sympozjum naukowe na temat „Związki zawodowe i ich przyszłość – per­spektywa po­równawcza”. Wykład pt. „Związki zawodowe i ich przyszłość” wygłosił Henryk Lewan­dowski.

30 lipca 1993

Prezydium Zarządu ŁTN zaakceptowało przyjęcie przez ŁTN do realizacji dwóch ekspertyz dla Urzędu Łodzi: o roli nauki łódzkiej i o obszarach wypoczynko­wych w Łodzi.

13 września 1993

Prezydium Zarządu ŁTN stwierdziło, że wobec kontrowersji wokół zasad ko­rzy­stania przez ŁTN ze wspólnej z Oddziałem Łódzkim PAN siedziby optymalnym rozwiązaniem by­łoby pozyskanie własnego lokalu. W tym kierunku będą zmierzały działania Prezydium.

30 września 1993

Zarząd ŁTN przyjął do realizacji propozycję uruchomienia nowej serii wydaw­niczej „Moja Droga do Nauki” przedłożoną przez prezesa Stanisława Liszewskiego.

30 września 1993

Zarząd ŁTN zlecił Prezydium przygotowanie zasad przyjmowania członków tworzonego Wydziału VI – Sztuki i Nauk o Sztuce.

30 września 1993

ŁTN wygrał przetarg na realizację dwóch tematów badawczych, zorganizo­wany przez Urząd Wojewódzki.

1 października 1993

W związku ze znacznymi zaległościami w opłacaniu składek (87 członków zalegało dłużej niż rok, a za rok 1993 – 252 członków) Prezydium ŁTN upoważ­niło prezesa do wystosowania osobistych listów z upomnieniem.

2 grudnia 1993

Pomyślne zakończenie długotrwałych negocjacji z Prezydium PAN w sprawie spłacenia długu wobec Zakładu Narodowego im. Ossolińskich za drukowane w roku 1991 pozycje wydawnicze ŁTN.

9 grudnia 1993

Prezes ŁTN Stanisław Liszewski uczestniczył w posiedzeniu Senatu Akademii Medycznej w Łodzi, przedstawiając historię, działania i zamierzenia ŁTN.

17 grudnia 1993

Współorganizowane przez ŁTN sympozjum naukowe na temat „Historyk a etyka zawo­dowa”. Wykład „Historyk a etyka zawodowa” wygłosiła Zofia Libi­szowska.

Ponadto w roku 1993:

Odbyła się współorganizowana przez ŁTN konferencja naukowa na temat „Te­atr schyłku XX wieku”.

Powołano nową serię wydawniczą „Literatura dla Wszystkich”.

Odbyły się sesje naukowe z okazji uroczystości jubileuszowych wybitnych członków ŁTN: Benedykta Halicza i Zofii Libiszowskiej z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Władysława Gundlacha, Jadwigi Jakubowskiej, Jerzego Leyko, Władysława Pełczewskiego, Karola Przanowskiego, Mieczysława Serwińskiego, Włodzimierza Surewicza i Witolda Żurka z Politechniki Łódzkiej.

Wznowiono wydawanie czasopisma „Folia Medica Lodziensia”.

 

Rok 1994

6 stycznia 1994

Noworoczne spotkanie Zarządu ŁTN, Komisji Rewizyjnej, przewodniczących komisji i komitetów redakcyjnych, podsumowujące działalność w roku 1993 i planu­jące zamierzenia na rok 1994.

3 lutego 1994

Zarząd ŁTN ustalił kryteria nadawania przez zgromadzenie ogólne na wniosek prezydiów wydziałów tytułu członka honorowego ŁTN: zasługi dla ŁTN oraz duży dorobek naukowy. Zarząd ŁTN ustalił również kryteria przyjmowania członków za­gra­nicznych ŁTN: działanie na rzecz nauki polskiej i Polski, związki z nauką łódzką i Łodzią oraz zadowalający dorobek naukowy. Uroczystości jubileuszowe organizo­wane będą dla członków ŁTN aktywnych na rzecz Towarzystwa, z dużym dorobkiem naukowym, któ­rzy w związku z przejściem na emeryturę zakończyli czynną działal­ność naukową.

10 marca 1994

Odbyło się zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie ogólne człon­ków ŁTN. W części publicznej wykład pt. „Oszczędność energii a ochrona środowi­ska” wy­głosił Jan Krysiński. Nagrodę Naukową ŁTN za rok 1993 otrzymał Zdzisław Ruszczak. W części organizacyjnej zgromadzenie ogólne przyjęło zmiany w statucie ŁTN, przywracając zapis z roku 1964 o współpracy z „organami społecznymi” oraz wprowa­dzając zapis o współpracy z wyższymi uczelniami. Zmieniono także zapis o wydziałach ŁTN, stwierdzając, że „Towarzystwo składa się z wydziałów” – bez ich wyliczania. Zgromadzenie wybrało Prezydium Zarządu w osobach: Stanisław Li­szewski – prezes, Zdzisław Ruszczak i Tadeusz Koter – wiceprezesi, Julian Ławry­nowicz – sekretarz generalny, Sławomir Gala i Jan Guzek – zastępcy se­kretarza gene­ralnego, Krystyna Piotrowska-Marczak – skarbnik.

23 maja 1994

Spotkanie Prezydium ŁTN z posłami i senatorami ziemi łódzkiej, poświęcone problemom środowiska naukowego Łodzi i jego roli w rozwoju gospodarczym re­gionu.

29 września 1994

Prezes ŁTN Stanisław Liszewski przedstawił Prezydium ŁTN projekt „Porozu­mienia o współpracy Oddziału Łódzkiego PAN i ŁTN”, mającego na celu „efektywną integrację środowiska naukowego Łodzi, popularyzację osiągnięć nauki i reprezento­wanie problemów nauki wobec Władz Łodzi”.

28 października 1994

Zawarcie umowy między ŁTN i Fundacją na rzecz Restrukturyzacji Regionu Łódzkiego na wykonanie opracowania „Programu rozwoju turystyki w regionie łódz­kim”.

Ponadto w roku 1994:

Ukazało się pierwsze wydanie „Informatora nauki łódzkiej. Stopnie, tytuły na­ukowe, stanowiska profesorskie: 1993”.

ŁTN współorganizowało obchody 100-lecia urodzin Juliana Tuwima i współ­uczestniczyło w nich. Nakładem ŁTN i z pomocą finansową Komitetu Obchodów postanowiono wydać tomik „Wta­jemniczony słowożerca. Wybór poezji”.

Opublikowany został pierwszy tom z cyklu „Studium Wiedzy o Regionie Łódzkim”, zatytułowany „Wybrane problemy”.

 

Rok 1995

20 stycznia 1995

Uroczystości 70-lecia Łodzi naukowej w Teatrze Wielkim. Prezes ŁTN Stani­sław Liszewski wygłosił referat pt. „Społeczny ruch naukowy”.

23 stycznia 1995

Zarząd ŁTN jednomyślnie przegłosował wniosek, poparty przez rektorów Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Akademii Medycznej, o przedsta­wienie prezesa ŁTN Stanisława Liszewskiego do Nagrody Naukowej Miasta Łodzi.

22 lutego 1995

Na konferencji zorganizowanej przez Sejmik Samorządowy Województwa Łódz­kiego prezes ŁTN Stanisław Liszewski wygłosił referat na temat regionalizacji kraju.

27 lutego 1995

Zarząd ŁTN na wniosek prezesa Stanisława Liszewskiego postanowił po­wołać Radę Wydawniczą ŁTN, składającą się z Komisji Wydawniczej i redaktorów wy­dawnictw.

20 marca 1995

Prezes ŁTN przedstawił Prezydium ŁTN projekty dokumentów: „Organizacja działalności wydawniczej ŁTN”, „Zadania i obowiązki redakcji lub rad redakcyjnych wy­dawnictw ŁTN” oraz „Zadania i obowiązki Komisji Wydawniczej ŁTN”.

27 marca 1995

Odbyło się zwyczajne sprawozdawcze zgromadzenie ogólne członków ŁTN. W części publicznej Nagrodę Naukową ŁTN wręczono Władysławowi Gundlachowi, a tytuł członka honorowego ŁTN nadano Zofii Libiszowskiej i Zdzisławowi Ruszcza­kowi. Wykład pt. „Walter Scott i jego następcy” wygłosiła Adela Styczyńska.

4 maja 1995

ŁTN współfundatorem tablicy pamiątkowej poświęconej Janowi Dylikowi na bu­dynku siedziby przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11. W treści tablicy zamiesz­czono wzmiankę o ŁTN.

17 maja 1995

Prezes ŁTN Stanisław Liszewski otrzymał Nagrodę Miasta Łodzi.

29 maja 1995

Miasto Zgierz wyraziło wolę akcesu do ŁTN w charakterze członka wspierają­cego.

29 maja 1995

Zakończyła działalność Komisja ds. Wydziału VI – Sztuki i Nauk o Sztuce. Reko­mendacje dla nowych członków przekazano Wydziałowi I – Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii, z którego inicjatywy powstanie Wydział VI.

19 czerwca 1995

W związku z zaproszeniami do uczestniczenia w komitetach wyborczych kan­dy­datów na prezydenta RP Prezydium ŁTN uchwaliło, że Towarzystwo nie będzie się anga­żować w działalność polityczną po żadnej ze stron ani popierać żadnego kandy­data. Prezes ŁTN także nie będzie osobiście uczestniczył w żadnej działalności poli­tycznej, gdyż jego osoba zawsze jest identyfikowana z ŁTN.

1 października 1995

Dyrektor generalny PAN przekazał administrację budynku siedziby ŁTN i Od­działu Łódzkiego PAN Klubowi Pracownika Nauki – gospodarstwu pomocniczemu Od­działu Łódzkiego PAN, wymawiając umowę z 20 czerwca 1988 r. i traktując, nie­słusz­nie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe jako podnajemcę, a nie współużytkownika lokalu przy ul. Piotrkowskiej 179.

11 października 1995

Prezes ŁTN Stanisław Liszewski otrzymał w Akademii Medycznej Medal 50-lecia Wydziałów Lekarskich w Łodzi.

22 listopada 1995

Prezes ŁTN Stanisław Liszewski wygłosił podczas XXII Sesji Rady Miejskiej Łodzi refe­rat o działalności ŁTN.

4 grudnia 1995

Zarząd ŁTN powołał Zespół ds. Przygotowania Regulaminu Koła Młodych Na­ukowców pod przewodnictwem Teresy Pajszczyk-Kieszkiewicz.

21 grudnia 1995

Pierwsze spotkanie wigilijne członków ŁTN.

Ponadto w roku 1995:

Ukazał się kolejny tom wydawnictwa z cyklu „Studium Wiedzy o Regionie Łódz­kim”, zatytułowany „Rozwój turystyki w regionie łódzkim”.

 

Rok 1996

Rok jubileuszu 60-lecia ŁTN

24 stycznia 1996

Spotkanie w ŁTN z prof. Herbertem A. Hauptmanem, laureatem Nagrody No­bla.

6–7 marca 1996

II Ogólnopolska Sesja Młodych Matematyków „Liczba w życiu i nauce”, zor­gani­zowana przez ŁTN wspólnie z XII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiań­skiego oraz Wydziałem Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Łodzi.

1 kwietnia 1996

Odbyło się zwyczajne sprawozdawcze zgromadzenie ogólne członków ŁTN. W części publicznej Nagroda Naukowa ŁTN za rok 1995 została wręczona Witol­dowi Ostrowskiemu. Tytuł członka honorowego nadano Władysławowi Gundla­chowi. Wykład inauguracyjny „Refleksje nad państwem” wygłosił Zygfryd Ryma­szew­ski. W części organizacyjnej zgromadzenie ogólne powołało Wydział VI – Sztuki i Nauk o Sztuce. W wyborach uzupełniających do Prezydium Zarządu wy­brano Macieja Pawlika.

20 maja 1996

Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego Stanisław Liszewski został wy­brany na rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

26 czerwca 1996

Spotkanie w siedzibie ŁTN z prof. Janem Karskim z Georgtown University w Wa­szyngtonie.

23 września 1996

Prezes ŁTN Stanisław Liszewski przedstawił koncepcję obchodów uroczysto­ści 60-lecia ŁTN, które odbędą się 18 listopada 1996 r. w Muzeum Historii Miasta Łodzi i w Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

30 września 1996

Podpisanie przez prezydenta Łodzi – Marka Czekalskiego, przewodniczą­cego Konferencji Rektorów Uczelni Łódzkich – Stanisława Liszewskiego, przewodniczącą Od­działu PAN – Marię Olszewską, i wiceprezesa ŁTN – Zdzisława Ruszczaka „po­rozumienia o współpracy między łódzkim środowiskiem akademickim i naukowym a miastem Łódź”.

3 października 1996

Spotkanie w siedzibie ŁTN z prof. Markiem Richelle z Uniwersytetu w Liège, prezyden­tem Grupy Compostella przy Unii Europejskiej.

24 października 1996

Prezydium Zarządu ŁTN ustaliło trzyczęściowy program obchodów 60-lecia To­warzystwa, zaplanowanych na 18 listopada 1996 r. W części naukowej przewi­dziano konferencję „Funkcja naukowa Łodzi – przeszłość i przyszłość”, w części drugiej – uroczyste zgromadzenie ogólne członków ŁTN w Muzeum Historii Miasta Łodzi, a w części trzeciej – wystawę dzieł członków ŁTN – artystów w Mu­zeum Tradycji Niepodległościowych; po uroczystościach – spotkanie towarzy­skie. Termin obchodów skoordynowano z publikacją wydawnictw okolicznościowych: „ŁTN w latach 1936–1996”, „Moja droga do nauki”, „Informator nauki łódzkiej. Stopnie, tytuły na­ukowe, stanowiska profesorskie”, „Informator nauki łódzkiej. Towarzystwa i stowarzy­szenia naukowe specjalistyczne, zawodowe i naukowo-techniczne w Ło­dzi”.

30 października 1996

Sesja naukowa na temat „Etyka nauczyciela akademickiego” zorganizowana przez ŁTN.

7–8 listopada 1996

„Polsko-białoruska konferencja naukowa poświęcona metodologicznym aspek­tom badań archeologiczno-antropologicznych”, zorganizowana przez ŁTN wspólnie z Ośrodkiem Studiów i Badań Wschodu UŁ.

10 listopada 1996

Oddział Łódzki PAN przekazał projekt „Porozumienia o współpracy między Oddziałem PAN w Łodzi a ŁTN” oraz aneks 1/96 do umowy o wykorzystywaniu wspólnej siedziby, zawartej 20 czerwca 1988 r. Członkowie Prezydium ŁTN odnieśli się krytycznie do obu dokumentów – zarówno w ich warstwie merytorycznej, jak i użytych sfor­mułowań.

18 listopada 1996

Konferencja naukowa w ramach obchodów 60-lecia ŁTN na temat „Funkcja naukowa Ło­dzi – przeszłość i przyszłość” z udziałem władz wyższych uczelni, władz samorządo­wych miejskich i wojewódzkich, posłów i senatorów oraz Zarządu ŁTN.

18 listopada 1996

Uroczyste zgromadzenie ogólne członków ŁTN w Muzeum Historii Miasta Ło­dzi w związku z jubileuszem 60-lecia Towarzystwa. Referat „Łódzkie Towarzy­stwo Na­ukowe w latach 1936–1996” wygłosił prezes ŁTN Stanisław Liszewski. W części arty­stycznej wystąpili artyści Akademii Muzycznej: Anna Wesołowska-Firlej (fortepian), Stanisław Firlej (wiolonczela), Beata Zawadzka (śpiew) i Aleksan­dra Nawe (fortepian).

2 grudnia 1996

Konferencja naukowa na temat „Rola miast w procesach regionalizacji”, zor­ganizowana przez ŁTN wspólnie z Instytutem Europejskim.

20 grudnia 1996

Wspólna Wigilia członków ŁTN.

Ponadto w roku 1996:

Odbyły się spotkania o charakterze jubileuszowym poświęcone działalności twórczej Witolda Śmiecha i Zbigniewa Kuchowicza.

Zainaugurowano całoroczny cykl jednodniowych spotkań naukowych „Stu­dium Wiedzy Ekolo­gicznej” poświęconych problemom ekologicznym regionu łódz­kiego, organizowany przez Wydział III – Nauk Matematyczno-Przyrodniczych ŁTN.

Ukazał się jubileuszowy, wydany w związku z 60-leciem ŁTN, pierwszy tom wy­dawnictwa „Moja Droga do Nauki”, obejmujący wspomnienia Anny Dylikowej, Haliny Klatkowej, Jerzego Kroh, Zofii Libiszowskiej, Witolda Ostrowskiego, Marka Pawlikow­skiego, Władysława Piotrowskiego, Eugenii Podgórskiej i Jerzego Starnaw­skiego.

Opublikowano kolejny tom wydawnictwa z cyklu „Studium Wiedzy o Regio­nie Łódzkim”, zatytułowany „Delimitacja potencjalnego obszaru województwa łódz­kiego”.

 

Rok 1997

8 stycznia 1997

Noworoczne spotkanie Zarządu ŁTN, Komisji Rewizyjnej, przewodniczących komisji i komitetów redakcyjnych, podsumowujące działalność w roku 1996 i przed­stawiające zamierzenia i plany na rok 1997.

27–28 lutego 1997

Konferencja naukowa na temat „Znaczenie badań demograficznych dla gospo­darki”, zor­ganizowana przez ŁTN w 100. rocznicę urodzin prof. Edwarda Rosseta – demografa i statystyka.

16 marca 1997

Podczas posiedzenia Prezydium ŁTN prezes ŁTN Stanisław Liszewski stwier­dził: „ŁTN nie może się rozwijać w istniejących warunkach lokalowych. Trzeba zna­leźć wła­ściwy i samodzielny budynek”.

7 kwietnia 1997

Odbyło się zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie ogólne człon­ków ŁTN. W części publicznej Nagroda Naukowa ŁTN za rok 1996 została wręczona Zyg­frydowi Rymaszewskiemu. Wykład pt. „Cechy klimatów obszarów zurbanizowa­nych” wy­głosił Kazimierz Kłysik. Zgromadzenie dokonało wyboru nowego Prezy­dium Zarządu ŁTN w osobach: Stanisław Liszewski – prezes, Jan Berner i Jan Guzek – wiceprezesi, Julian Ławrynowicz – sekretarz generalny, Ewa Marynowicz-Hetka i Maciej Paw­lik – zastępcy sekretarza generalnego oraz Krystyna Piotrowska-Marczak – skarbnik.

27 kwietnia 1997

Prezydium Zarządu ŁTN ustaliło wśród swoich członków podział obowiąz­ków: wiceprezesi – działalność integracyjna, opiniotwórcza i naukowa, biblioteka; sekre­tarz generalny – koordynacja prac wydziałów i komisji, sprawy członkowskie; zastępcy sekretarza generalnego – kontakty z Radą Towarzystw Naukowych i KBN, współpraca z zagranicą, rozwój działalności gospodarczej.

19 maja 1997

Konferencja naukowa na temat „Łódź akademicka dziś i jutro”, współorgani­zowana przez ŁTN.

24 maja 1997

Wyjazdowe posiedzenie naukowe Wydziału IV – Nauk Medycznych w Opo­rowie koło Kutna, z częścią artystyczną w wykonaniu absolwentów Akademii Mu­zycznej i pikni­kiem.

8 września 1997

Prezydium Zarządu ŁTN przyjęło propozycję uruchomienia w Towarzystwie interdyscyplinarnych studiów wyższych III stopnia, na których kształcono by wysoko kwalifikowane kadry w trakcie rocznych studiów podyplomowych oraz 4-letnich studiów uprawniających do uzyskania dyplomu studiów III stopnia i/lub prowadzą­cych do stopnia doktora. Zakres problemowy studiów mógłby dotyczyć następujących zakresów życia społecznego: zdrowia i jego promocji, edukacji, Łodzi i regionu, sztuki, techniki.

8 września 1997

W celu poprawienia bardzo trudnej sytuacji finansowej wynikającej z wadli­wego systemu rozliczeń z Komitetem Badań Naukowych, który nakłady (w niedosta­tecznej wy­sokości) na działalność w roku 1997 przekazał dopiero z początkiem wrze­śnia, Zarząd ŁTN podjął decyzję, iż honoraria autorskie z tytułu publikacji powinny stać się darowizną na rzecz ŁTN. Autor, kwitując odbiór honorarium, jednocześnie będzie je przekazywał w darze ŁTN.

9 września 1997

Konferencja naukowa na temat „Polska diaspora na wschodzie”, współorgani­zowana przez ŁTN.

14 października 1997

Seminarium na temat „Mistrz i uczeń. Wyobrażenia i rzeczywistość –
czyli o tworzeniu szkół naukowych”, zorganizowane przez ŁTN.

5 listopada 1997

Powołanie przy Wydziale IV – Nauk Medycznych Koła Młodych, grupującego po­czątkujących pracowników nauki oraz studentów wyższych lat studiów, rekomen­dowa­nych przez ich opiekunów naukowych, profesorów – członków ŁTN.

19 listopada 1997

Seminarium na temat „Studium wiedzy o regionie – problematyka kształcenia regional­nego”. Cykliczne seminarium zorganizowane przez ŁTN.

11 grudnia 1997

Zarząd ŁTN podjął decyzję o podwyższeniu rocznej składki członkowskiej do 50 zł.

19 grudnia 1997

Spotkanie wigilijne członków ŁTN.

Ponadto w roku 1997:

W związku z jubileuszem 60-lecia ŁTN nakładem Towarzystwa i przy wspar­ciu finansowym Komitetu Badań Naukowych oraz Urzędu Miasta Łodzi ukazała się publikacja „Łódzkie Towarzystwo Naukowe w latach 1936–1996”.

Urząd Miasta Łodzi – w ramach porozumienia między miastem i środowi­skiem naukowym – przyznaje ŁTN dwa granty: na przygotowanie przeznaczonego dla nauczy­cieli informatora programowego kształcenia w zakresie dziedzictwa kultu­rowego Łodzi i regionu Polski środkowej oraz na opracowanie tematu „Rola nauczy­cieli łódzkich w tworzeniu dzie­dzictwa kulturowego Łodzi”.

Odbyły się seminaria poświęcone jubileuszom pracy twórczej Władysława Welfe, Zygfryda Rymaszewskiego i Władysława Pełczewskiego.

Odbył się I Koncert Noworoczny ŁTN.

Wydano tom z cyklu „Studium Wiedzy o Regionie Łódzkim”, zatytułowany „Informator programowy kształcenia regionalnego w zakresie dziedzictwa kulturo­wego Łodzi i re­gionu Polski środkowej dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawo­wych i średnich”.

Ukazały się drukiem materiały „IX Konwersatorium Wiedzy o Mieście” pt. „Współcze­sne przemiany struktur przestrzennych dużych miast”, wydane przez ŁTN wspólnie z Katedrą Geografii Miast i Turyzmu UŁ.

Ukazał się kolejny tom „Mojej Drogi do Nauki”, ze wspomnieniami profeso­rów: Anieli Kowalskiej, Andrzeja Kurnatowskiego, Zygfryda Rymaszewskiego, Leszka Woźniaka.

 

Rok 1998

12 stycznia 1998

II Koncert Noworoczny ŁTN w Muzeum Historii Miasta Łodzi (pałac I. Po­znań­skiego), przygotowany przez pracowników i studentów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów oraz Państwowej Wyższej Szkoły Telewizyjnej, Teatralnej i Filmowej im. Leona Schillera.

6 marca 1998

Odbyła się zorganizowana przez ŁTN środowiskowa dyskusja o projektach zmian w organizacji i for­mach kształcenia na wszystkich szczeblach nauczania w Polsce.

6 kwietnia 1998

Odbyło się zwyczajne sprawozdawcze zgromadzenie ogólne członków ŁTN. W części publicznej Nagroda Naukowa ŁTN za rok 1997 została wręczona Stefanii Taniewskiej-Osińskiej. Tytuł członka honorowego ŁTN nadano Jerzemu Starnaw­skiemu i Leszkowi Woźniakowi. Wykład pt. „Polskie, łódzkie i moje więzi z medy­cyną francuską” wygłosił Jan Berner.

4 maja 1998

Prezydium Zarządu ŁTN przyjęło regulamin biblioteki ŁTN.

30 maja 1998

Wyjazdowe posiedzenie naukowe Wydziału IV – Nauk Medycznych w Wale­wicach, poświęcone zagadnieniom współczesnej neurologii. Po obradach piknik i koncert.

1 czerwca 1998

Zarząd ŁTN przyjął do wiadomości informację o zakończeniu prac związanych z publikacją „Rola nauczycieli łódzkich w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi” pod redakcją Sławomira Gali, finansowaną przez Urząd Miasta Łodzi.

18 czerwca 1998

Seminarium na temat „Zasady finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w nowej sytu­acji społeczno-ekonomicznej kraju”, zorganizowane przez Wydział II – Nauk Historycznych i Społecznych.

19 czerwca 1998

„Powstanie i rozwój Łodzi akademickiej” – spotkanie dyskusyjne zorganizo­wane przez ŁTN.

23 czerwca 1998

Sympozjum zorganizowane przez Wydział IV – Nauk Medycznych, poświę­cone Euzebiuszowi Krykowskiemu, Andrzejowi Kurnatowskiemu i Władysławowi Traczy­kowi.

13 października 1998

Seminarium na temat „Mistrz i uczeń jako forma kształcenia kadr na wyższych uczel­niach” zorganizowane przez ŁTN.

11 listopada 1998

Odznaczenie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego Medalem Honorowym Woje­wody Łódzkiego.

15 grudnia 1998

Seminarium na temat „Funkcjonowanie szkół naukowych w Łodzi oraz kryte­ria ich wyod­rębniania” zorganizowane przez ŁTN.

22 grudnia 1998

Wspólne spotkanie wigilijne z Klubem Akademickim PAN.

Ponadto w roku 1998:

Odbyły się konferencje i seminaria tematyczne poświęcone działalności człon­ków ŁTN z oka­zji ich jubileuszy bądź przypominania sylwetek tych, którzy odeszli: An­drzeja Abramowicza, Tadeusza Krzemińskiego, Euzebiusza Krykowskiego, An­drzeja Kurnatowskiego, Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Władysława Traczyka, Janusza Turowskiego, Ludwika Straszewicza, Jerzego Leyko i Andrzeja Alichniewi­cza.

Opublikowano materiały „X Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, zatytuło­wane „Metodologia geo­grafii osadnictwa na przełomie wieków”, wydane przez ŁTN i Katedrę Geografii Miast i Turyzmu UŁ.

 

Rok 1999

9 stycznia 1999

III Koncert Noworoczny ŁTN sponsorowany przez Urząd Miasta Łodzi, przy­goto­wany przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.

1 kwietnia 1999

Odbyło się zwyczajne sprawozdawcze zgromadzenie ogólne ŁTN. W części publicznej nagroda naukowa ŁTN za rok 1998 została wręczona Teresie Pajszczyk-
-Kieszkiewicz. Tytuł członka honorowego ŁTN otrzymał Zygfryd Rymaszewski. Podczas tej części zgromadzenia głos zabrał marszałek Sejmiku Województwa Łódz­kiego – Waldemar Matusewicz, przedstawiając strukturę nowego woje­wództwa łódz­kiego i rolę sejmiku województwa. Wykład inauguracyjny „Nanokrysta­liczny dia­ment, synteza, właściwości, zastosowania” wygłosił Stanisław Mitura.

12 czerwca 1999

Wyjazdowe posiedzenie naukowe Wydziału IV – Nauk Medycznych w Wale­wi­cach. Dyskusja Okrągłego Stołu na temat „Hormonalne terapie zastępcze w prze­ciwdziałaniu procesom starzenia”. Po dyskusji piknik i koncert. Utwory Jana Seba­stiana Bacha i Wolfganga Amadeusza Mozarta wykonał Wojciech Pławner.

24 czerwca 1999

Zarząd ŁTN upoważnił prezesa ŁTN Stanisława Liszewskiego do wystąpienia do władz Uniwersytetu Łódzkiego o wydzierżawienie budynku – willi Oskara Zie­glera przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 i do władz miasta oraz regionu o pomoc finansową na rzecz remontu siedziby ŁTN.

13 września 1999

Prezydium Zarządu ŁTN podjęło decyzję o emisji cegiełek o wartościach 100 zł, 2500 zł i 5000 zł na rzecz remontu siedziby Towarzystwa.

20 września 1999

ŁTN opuścił swą siedzibę dzieloną z Oddziałem Łódzkim PAN przy ul. Piotr­kowskiej 179, pozostając czasowo bez lokalu. Zarząd ŁTN zwrócił się do Senatu UŁ z prośbą o przekazanie w dzierżawę zabytkowego budynku – willi Oskara Zieglera przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11. Senat UŁ przychylił się do prośby, wyrażając zgodę na bezterminowe wynajęcie obiektu. W ten sposób ŁTN uzyskał siedzibę godną statusu Towarzystwa.

18 października 1999

Sesja naukowa Wydziału IV – Nauk Medycznych, poświęcona działalności wicepre­zesa ŁTN Jana Guzka.

27 października 1999

Pierwsze posiedzenie Prezydium Zarządu ŁTN w przyszłej nowej siedzibie – willi Oskara Zieglera przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11. Przyjęto projekt listu do członków ŁTN i senatów uczelni o wsparcie wysiłków na rzecz uzyskania nowej siedziby. Uzgod­niono podjęcie starań kierowanych do decydentów o pomoc finan­sową. Przygotowano również projekt listu do mediów o objęcie patronatem starań Zarządu ŁTN i członków Towarzystwa.

Ponadto w roku 1999:

Odbyły się seminaria naukowe dla uczczenia jubileuszy Jana Guzka, Broni­sławy Kopczyń­skiej-Jaworskiej, Haliny Mortimer-Szymczak, Marii Olszewskiej, Jerzego Rożnieckiego i Zofii Zarzyckiej.

Wydane zostały drukiem materiały „XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, zatytułowane „Zróż­nicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach”, przygotowane przez ŁTN i Katedrę Geografii Miast i Turyzmu UŁ, oraz „XII Kon­wersatorium Wiedzy o Mie­ście”, zatytułowane „Przestrzeń miejsca,  jej organizacja i przemiany”, przygotowane przez ŁTN, Katedrę Geografii Miast i Turyzmu UŁ oraz Komisję Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Ukazały się: podręcznik wiedzy o regionie „Łódź i region Polski środkowej” dla liceów oraz „Łódź. Moja mała ojczyzna” – materiały do edukacji regionalnej w przedszkolu.

 

Rok 2000

14 stycznia 2000

IV Koncert Noworoczny ŁTN w kościele ewangelicko-augsburskim św. Mate­usza, sponsorowany przez Urząd Miasta Łodzi, współorganizowany przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.

6 marca 2000

List członków Rady Miejskiej – pracowników wyższych uczelni skierowany do pre­zydenta Łodzi o pomoc finansową na remont nowej siedziby ŁTN.

6 marca 2000

Zarząd ŁTN uchwalił podwyższenie rocznej składki członkowskiej do 100 zł.

3 kwietnia 2000

Odbyło się zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze ogólne zgromadzenie człon­ków ŁTN. W części publicznej Nagrodę Naukową ŁTN za rok 1999 wręczono Ma­ciejowi Pawlikowi. Tytuł członka honorowego ŁTN nadano Marii Ol­szewskiej, Zyg­muntowi Charzyńskiemu i Witoldowi Ostrowskiemu. Wykład inaugura­cyjny „Kon­serwacja malowideł ściennych w Quito (Ekwador) – dwa przykłady rozwią­zań” wy­głosili Ewa i Jerzy Wolscy. W części organizacyjnej zgromadzenia dokonano wyboru Prezydium Zarządu ŁTN w osobach: Stanisław Liszewski – prezes, Jan Berner i Jan Guzek – wiceprezesi, Ewa Marynowicz-Hetka – sekretarz generalny, Julian Ławry­nowicz i Maciej Pawlik – zastępcy sekretarza generalnego oraz Krystyna Piotrowska-Marczak – skarbnik. Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę o podwyższeniu składki człon­kowskiej z 50 do 100 zł rocznie.

7 kwietnia 2000

Aukcja grafik wykonanych przez studentów Aka­demii Sztuk Pięknych, ofia­rowanych przez rektora tej uczelni na rzecz remontu siedziby ŁTN.

20 maja 2000

Wyjazdowe posiedzenie naukowe Wydziału IV – Nauk Medycznych w Wale­wi­cach. Po części naukowej piknik i koncert muzyki jazzowej.

29 września 2000

Konferencyjne posiedzenie dyskusyjne na temat „Uwłaszczenie: korzyści i za­grożenia”, zor­ganizowane pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi przez Wydział II – Nauk Historycznych i Społecznych ŁTN we współpracy z władzami miasta i woje­wództwa.

Ponadto w roku 2000:

Powierzono Łódzkiemu Towarzystwu Naukowemu organizację w Łodzi I Fe­sti­walu Nauki i Sztuki.

Akcja sprzedaży cegiełek na rzecz remontu nowej siedziby ŁTN przyniosła 79 400 zł. Wsparcia finansowego udzieliły między innymi Akademia Medyczna, Politechnika Łódzka i Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódz­kiego.

ŁTN uzyskał od Urzędu Miasta Łodzi grant na opracowanie tematu „Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu nowego województwa łódzkiego”.

Odbyła się sesja jubileuszowa poświęcona działalności Mieczysława Grabow­skiego.

Opublikowano drukiem kolejne materiały „XIII Konwersatorium Wiedzy o Mie­ście”, zatytułowane „Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miej­skiej i jej przemiany”, przy­gotowane przez Katedrę Geografii Miast i Turyzmu UŁ i ŁTN.

Ukazał się kolejny tom „Mojej Drogi do Nauki”, ze wspomnieniami profeso­rów: Andrzeja Abramowicza, Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej, Tadeusza Krze­mińskiego, Włodzimierza Krysickiego, Haliny Mortimer-Szymczak, Marii Olszew­skiej, Jerzego Rożnieckiego, Romualda Skowrońskiego, Jerzego Starnawskiego, Adeli Styczyńskiej, Janusza Turowskiego.

 

Rok 2001

13 stycznia 2001

VI Koncert Noworoczny ŁTN w kościele ewangelicko-augsburskim św. Mate­usza w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Łódzkiego i Zespołu Instrumentalnego Akade­mii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.

9 kwietnia 2001

Odbyło się zwyczajne sprawozdawcze zgromadzenie ogólne członków ŁTN. W części publicznej Nagroda Naukowa za rok 2000 została wrę­czona Wandzie No­wakowskiej. Tytuł honorowego członka ŁTN nadano Teresie Paj­szczyk-Kieszkie­wicz, Janowi Guzkowi i Franciszkowi Wesołowskiemu. Wykład inaugu­racyjny „Ge­neza i miejsce regionalizmów w polszczyźnie współczesnej” wygłosił Sła­womir Gala.

15–17 maja 2001

I Festiwal Nauki i Sztuki w Łodzi organizowany przez ŁTN odbył się pod ho­norowym patronatem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Radzie Progra­mowej przewod­niczył prezes ŁTN Stanisław Liszewski. Prezentacje festiwalowe przygotowały szkoły wyższe, jednostki PAN i instytuty naukowe oraz Naczelna Or­ganizacja Techniczna.

22 grudnia 2001

Spotkanie wigilijne członków ŁTN.

Ponadto w roku 2001:

Przyznana została dotacja celowa Miejskiego Konserwatora Zabytków, prze­znaczona na prace restauracyjne oraz wybudowanie nowej szatni i sanitariatów w siedzibie ŁTN przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11.

Odbyły się sesje jubileuszowe zorganizowane przez ŁTN, poświęcone Leoka­dii Kłyszejko-Stefanowicz oraz Jakubowi Mowszowiczowi.

Ukazała się drukiem druga część materiałów „XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, zatytułowana „Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miej­skiej i jej przemiany”, przygotowana przez Katedrę Geografii Miast i Turyzmu UŁ i ŁTN.

 

Rok 2002

9 stycznia 2002

VII Koncert Noworoczny ŁTN w willi Herbsta w Rezydencji „Księży Młyn”. Wykonawcy: Chór Uniwersytetu Łódzkiego i Zespół Instrumentalny Studentów Aka­de­mii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.

16 stycznia 2002

Zarząd ŁTN na wniosek Prezydium ŁTN uchwalił emisję cegiełek o wartości 50 i 100 zł na rzecz wyposażenia biblioteki – czytelni w siedzibie ŁTN.

17 stycznia 2002

Podpisanie umowy między Urzędem Miasta Łodzi i ŁTN o „publicznej pre­zentacji dorobku naukowego i artystycznego środowiska akademickiego miasta”, regulującej zasady organizowania przez ŁTN na terenie Łodzi Festiwalu Na­uki, Techniki i Sztuki.

11 marca 2002

Odbyło się sympozjum 65-lecia ŁTN, poświęcone szkołom naukowym, roz­wojowi dyscyplin na­ukowych i tradycji. Wydziały ŁTN zaprezentowały szkoły na­ukowe: anglistyki Witolda Ostrow­skiego, historii sztuki Mieczysława Wallisa, arche­ologii Konrada Jażdżewskiego, geobota­niki Jakuba Mowszowicza, chirurgii Andrzeja Alichniewicza, statystycznej teorii atomu Tadeusza Tietza oraz konstrukcji transfor­matorów Eugeniusza Jezierskiego.

14 marca 2002

Zmarł Bernard Zabłocki, członek rzeczywisty PAN, prezes ŁTN w latach 1975–1982.

23 marca 2002

Odbyło się sprawozdawcze zwyczajne zgromadzenie ogólne członków ŁTN. W części publicznej Nagroda Naukowa ŁTN za rok 2001 została wręczona Jerzemu Starnawskiemu. Wykład inauguracyjny „Deportacje do Związku Ra­dzieckiego w latach 1940–1941” wygłosił Albin Głowacki.

24–25 kwietnia 2002

Odbywał się II Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, zorganizowany przez ŁTN pod honorowym patronatem prezesa Rady Ministrów Leszka Millera. Radzie Pro­gramowej przewodniczył prezes ŁTN Stanisław Liszewski.

25 kwietnia 2002

W ramach II Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki Łódzkie Towarzystwo Na­ukowe zainicjowało i zorganizowało dyskusję panelową na temat „Normy moralne w życiu środowisk politycznych, gospodarczych i inte­lektualnych w Polsce”,
której przewodniczył prezes ŁTN Stanisław Liszewski.

Ponadto w roku 2002:

Przygotowano stronę internetową ŁTN pod adresem http://www.ltn.lodz.pl i wprowadzenie adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przyznana została dotacja celowa Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Łodzi na pro­wadzenie prac restauracyjnych – odtworzenia ogrodzenia i mo­dernizacji parkingu sie­dziby ŁTN przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11.

Odbyły się sesje jubileuszowe zorganizowane przez ŁTN, poświęcone Janowi Bernerowi, Ta­deuszowi Poklewskiemu i Aleksandrowi Kamińskiemu. ŁTN uczestni­czył w jubi­leuszu Wandy Nowakowskiej, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Oddział w Łodzi.

Z cyklu „Łódź i Region Polski Środkowej” ukazał się tom „Łódź i woje­wództwo: podręcznik wiedzy o regionie dla gimnazjum”. Wydano również materiały „XV Konwer­satorium Wiedzy o Mieście”, zatytułowane „Współczesne formy osad­nictwa miejskiego i ich przemiany”.

Ukazał się pierwszy tom z serii „Rektorzy Państwo­wych Wyższych Uczelni w Łodzi: 1945–2002”, wydany przez ŁTN.

Na kolejny tom serii „Moja Droga do Nauki” złożyły się wspomnienia: Jana Bernera, Wojciecha Guzka, Kazimierza Rybińkiego, Władysława Tkaczewskiego i Zofii Walter.

Ukazał się „Atlas miasta Łodzi”, wydany nakładem ŁTN ze środków Urzędu Miasta Łodzi pod redakcją Stanisława Liszewskiego, prezesa ŁTN.

 

Rok 2003

13 stycznia 2003

VIII Koncert Noworoczny ŁTN w willi Herbsta w Rezydencji „Księży Młyn”. Wy­konawcy: Chór Żeński Akademii Muzycznej, Anna Liszewska (fortepian) i Orkie­stra Kameralna Akademii Muzycznej.

27 marca 2003

Odbyło się zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie ogólne człon­ków ŁTN. W części publicznej Nagroda Naukowa ŁTN za rok 2002 została wręczona Andrzejowi Abramowiczowi. Tytuł członka honorowego ŁTN nadano Le­okadii Kły­szejko-Stefanowicz i Tadeuszowi Krzemińskiemu. Wykład inauguracyjny „O grzy­bach w kulturze i tradycji” wygłosiła Maria Ławrynowicz. W części organizacyjnej zgromadzenie wybrało Prezydium Zarządu ŁTN w oso­bach: Stanisław Liszewski – prezes, Wanda M. Krajewska – sekretarz generalny, Jerzy Mikucki i Maciej Pawlik – wiceprezesi, Ewa Marynowicz-Hetka i Julian Ławrynowicz – zastępcy sekretarza generalnego oraz Krystyna Piotrowska-Marczak – skarbnik.

24–29 kwietnia 2003

Odbywał się III Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, zorganizowany przez ŁTN pod hasłem „W po­szukiwaniu prawdy”, przygotowany przez szkoły wyższe, jednostki PAN, instytuty naukowe, Naczelną Organizację Techniczną i Wydział Edukacji UMŁ. Radzie Programo­wej współprzewodniczyli prezes ŁTN Stanisław Liszewski i przewodniczący Rady Miej­skiej Sylwester Pawłowski.

14 maja 2003

Prezes ŁTN Stanisław Liszewski przyjął wizytę władz rektorskich Uniwersy­tetu w Mińsku (Białoruś).

14 maja 2003

Prezes ŁTN Stanisław Liszewski otrzymał Nagrodę Miasta Łodzi.

23 października 2003

Spotkanie członków ŁTN w willi Herbsta w Rezydencji „Księży Młyn”, zor­ganizo­wane przez Wydział VI – Sztuki i Nauk o Sztuce. Po części oficjalnej zwiedza­nie obiektu.

6 listopada 2003

Nominację na członka zwyczajnego ŁTN odebrał z rąk prezesa ŁTN Stani­sława Liszewskiego Armian Bohnet z Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy).

24 listopada 2003

Podczas posiedzenia Zarządu ŁTN wykład „Boże Narodzenie w malarstwie” wy­głosiła Wanda Nowakowska.

22 grudnia 2003

Spotkanie wigilijne członków ŁTN.

grudzień 2003

Rozpoczęcie prac remontowych wnętrz budynku siedziby ŁTN przy ul. M. Skłodow­skiej-Curie 11 pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabyt­ków i Uniwersytetu Łódz­kiego.

Ponadto w roku 2003:

ŁTN wspierało organizację i uczestniczyło w uroczystościach jubileuszo­wych Witolda Broniewicza i Ber­narda Zabłockiego.

Ukazał się kolejny wydany przez ŁTN tom materiałów „XVI Konwersato­rium Wiedzy o Mie­ście”, zatytułowany „Funkcje metropolitarne i ich rola w organiza­cji przestrzeni”.

 

Rok 2004

13 stycznia 2004

IX Koncert Noworoczny ŁTN, współorganizowany przez Akademię Mu­zyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów oraz Muzeum Miasta Łodzi. Program koncertu w wykonaniu Kingi Firlej (fortepian), Eweliny Zawiślak (flet) i orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego.

27 lutego 2004

Sympozjum naukowe na temat „Pozaekonomiczne czynniki integracji europej­skiej”, zorga­nizowane przez ŁTN przy współudziale Oddziału Łódzkiego PAN i Ka­tedry Systemów Politycznych UŁ.

11 marca 2004

Uroczyste zebranie Wydziału IV – Nauk Medycznych, poświęcone pamięci wicepre­zesa ŁTN Jana Guzka w związku z pierwszą rocznicą jego śmierci.

16 marca 2004

Otwarty wykład „Architektura Łodzi – między Wiedniem, Berlinem a Peters­bur­giem”, zorganizowany przez Wydział VI – Sztuki i Nauk o Sztuce, wygłosił Krzysztof Stefański.

18 marca 2004

Rada Wydawnicza ŁTN przyjęła zasadę recenzowania wszystkich drukowa­nych prac.

25 marca 2004

Odbyło się zwyczajne sprawozdawcze zgromadzenie ogólne członków ŁTN. W części publicznej zgromadzenia Nagrodę Naukową ŁTN za rok 2003 wręczono Tadeuszowi Krzemińskiemu. Tytuł członka honorowego ŁTN nadano Władysławowi Pełczewskiemu i Januszowi Szoslandowi. Wykład inauguracyjny „Hormony w po­wsta­waniu i leczeniu nowotworów” wygłosił Marek Pawlikowski. W części organiza­cyjnej zgromadzenie ogólne dokonało zmian w statucie ŁTN, mających na celu dosto­sowanie ŁTN do przepisów „Ustawy o działalności pożytku pu­blicznego i wolonta­riacie”.  Rozszerzyło też zapis o celach działania Towarzystwa, dodając sformułowa­nie: „upowszechnianie wiedzy, techniki i sztuki w społeczeństwie Miasta Łodzi i re­gionu łódzkiego”. Zgromadzenie w uchwale końcowej stwierdziło, iż w świetle zmian wprowadzonych w statucie ŁTN spełnia „warunki organizacji pożytku publicznego”, i zobowiązywało władze Towarzystwa do „podjęcia czynności doprowadzających do uzyska­nia takiego statusu”.

2 kwietnia 2004

Seminarium naukowe poświęcone metodom badań politologicznych w krajach postkomunistycznych, zorganizowane przez ŁTN i Polskie Towarzystwo Politolo­giczne, z udziałem gości zagranicznych z uniwersytetów w Moskwie i Mińsku.

22–27 kwietnia 2004

Odbywał się IV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki zorganizowany przez ŁTN pod hasłem „Twór­czość bez granic”, przygotowany przez szkoły wyższe, jednostki PAN, instytuty na­ukowe i Naczelną Organizację Techniczną. Wręczenie pierwszych wyróżnień „Łódzkie Eu­reka” przyznawanych przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne w roku 2003.

21 czerwca 2004

Spotkanie towarzyskie członków Wydziału IV – Nauk Medycznych w ogro­dzie siedziby ŁTN.

5 listopada 2004

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia zaakceptował uchwalone 25 marca 2004 r. przez zwyczajne sprawozdawcze zgromadzenie ogólne członków ŁTN zmiany w sta­tucie ŁTN, pozwalające wpisać Towarzystwo do rejestru organizacji pożytku publicznego.

22 grudnia 2004

W 50-lecie powołania „Rozpraw Komisji Językowej” redakcja zorga­nizowała sesję „Językoznawstwo łódzkie w minionym pięćdziesięcioleciu”.

Ponadto w roku 2004:

ŁTN wspierało organizację i uczestniczyło w spotkaniach jubileuszowych, konfe­rencjach i sesjach naukowych dla uczczenia zasłużonych członków Towarzy­stwa: z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej Marka Pawlikowskiego, z okazji 90-lecia uro­dzin Franciszka Wesołowskiego, dla uczczenia pamięci Jana Guzka, w 25. rocznicę śmierci Haliny Urbanek-Rutowicz, w uznaniu zasług Anny Marii Komornickiej, z okazji 30-lecia Katedry Fizyki Ciała Stałego, jej twórcy i kie­rownika Leszka Wojtczaka, z okazji 70-lecia urodzin Jerzego Kroh, z okazji 70-lecia urodzin Jerzego S. Zielińskiego, z okazji 70-lecia urodzin Tadeusza Jackowskiego, w 100. rocznicę urodzin Tadeusza Pawli­kowskiego, w pierwszą rocznicę śmierci Krystyny Kotełko, w 100. rocznicę urodzin Broni­sława Filipowicza.

 

Rok 2005

11 stycznia 2005

X Koncert Noworoczny ŁTN w Muzeum Historii Miasta Łodzi (pałac I. Po­znań­skiego). Program w wykonaniu Joanny Krysińskiej (altówka) i Orkiestry Symfo­nicznej Akademii Muzycznej pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego.

31 marca 2005

Zwyczajne sprawozdawcze zgromadzenie członków ŁTN ustanowiło Nagrodę Naukową ŁTN im. Ireny Lepalczyk za prace badawcze z pedagogiki społecznej i przyj­ęło jej regulamin. W części publicznej odczyt pt. „Termografia w podczer­wieni” wygłosił Bogusław Więcek. Laureatką Nagrody Naukowej ŁTN została Maria Krzemińska-Pakuła. Tytuł członka honorowego ŁTN nadano Wandzie Nowakow­skiej i Markowi Pawlikow­skiemu.

18–25 kwietnia 2005

Odbywał się V Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, zorganizowany przez ŁTN pod hasłem „Tradycja – nowocze­sność – przyszłość”, przygotowany przez szkoły wyższe, jed­nostki PAN, instytuty naukowe i NOT. Statuetkami „Łódzkie Eureka”, przyznawanymi przez Radę ds. Szkolnictwa Wyż­szego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, uhonorowano osoby i zespoły, które w roku 2004 odniosły sukcesy w kraju i za granicą.

24 września 2005

Wyjazdowe posiedzenie naukowe Wydziału IV – Nauk Medycznych w Wale­wi­cach.

10 października 2005

Uroczyste otwarcie siedziby ŁTN w willi Oskara Zieglera przy ul. M. Skło­dowskiej- Curie 11 z udziałem władz miasta, rektorów wyższych uczelni oraz władz Oddziału Łódzkiego PAN. Marii Krzemińskiej-Pakule wręczono Nagrodę Naukową ŁTN za rok 2004.

12 października 2005

Ukonstytuowanie kapituły Nagrody Naukowej im. Ireny Lepalczyk. Przewodni­czącym kapituły został Stanisław Liszewski, na sekretarza wybrano  Ewę Marynowicz-Hetkę.

17 października 2005

Uroczyste otwarcie siedziby ŁTN dla jego członków. Uczestniczył w nim Za­rząd ŁTN w pełnym składzie, członkowie honorowi ŁTN, Komisja Rewizyjna, ko­mitety redakcyjne wydawnictw i liczni członkowie wydziałów.

14 listopada 2005

Z okazji 250. rocznicy urodzin Stanisława Staszica Zarząd ŁTN zorganizował uroczy­stą sesję naukową. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył wiceprezes ŁTN Maciej Pawlik.

17 listopada 2005

Podczas Dni Niemiec w Łodzi odbyło się w siedzibie ŁTN spotkanie z amba­sado­rem Republiki Federalnej Niemiec dr. Reinhardem Schweppe. Po wystąpieniu am­basadora dyskutowano o bieżących – po wyborach parlamentarnych – uwarunko­waniach stosunków polsko-niemieckich.

24 listopada 2005

Uroczyste posiedzenie Wydziału IV – Nauk Medycznych poświęcone pamięci Lu­dwika Jerzego Mazura.

8 grudnia 2005

Uroczyste sympozjum zorganizowane przez Wydział IV – Nauk Medycznych, pre­zentujące dorobek naukowy Marii Gołębiowskiej.

21 grudnia 2005

Spotkanie wigilijne członków ŁTN w nowo wyremontowanej siedzibie.

Ponadto w roku 2005:

Dzięki Radzie Miejskiej Łodzi i Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków, Uni­wer­sytetowi Łódzkiemu i innym łódzkim uczelniom oraz hojności członków ŁTN i sponso­rów zakończono kompleksowy remont konserwatorski oraz wyposażenie szeregu pomieszczeń zabytkowej willi Oskara Zieglera przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, bę­dącej siedzibą ŁTN.

W cyklu wydawniczym ŁTN „Łódź i Region Polski Środkowej” ukazał się pod­ręcznik do edukacji regionalnej dla szkoły podstawowej „Moja mała ojczyzna. Łódź i re­gion Polski środkowej”.

Prezes ŁTN Stanisław Liszewski zwrócił się osobistym listem do każdego z człon­ków, apelując o dokonanie odpisu 1% podatku rocznego na rzecz działalności statutowej ŁTN jako organizacji pożytku publicznego. Apel spotkał się z bardzo przy­chylnym przy­jęciem: uzyskano wpływy w wysokości 25 581,73 zł.

 

Rok 2006

9 stycznia 2006

XI Koncert Noworoczny ŁTN w Filharmonii Łódzkiej w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów oraz soli­stów – Mai Tomaszewskiej (skrzypce) i studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego.

1 lutego 2006

Pierwsze posiedzenie Komitetu Obchodów 70-lecia Łódzkiego Towarzystwa Na­ukowego w składzie: Jerzy Mikucki (przewodniczący), Maria Magdalena Blom­bergowa, Krystyna Czyżewska, Sławomir Gala (wiceprzewodniczący), Ryszard Hun­ger, Radzisław Kordek i Dorota Kozanecka. W zebraniu uczestniczył prezes ŁTN Stanisław Liszewski.

26 lutego 2006

W siedzibie Towarzystwa odbyło się spotkanie prezesa ŁTN Stanisława Li­szewskiego z rektorami państwowych wyższych uczelni w Łodzi, pełniącymi te funk­cje obecnie i w przeszłości.

3 kwietnia 2006

Odbyło się zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie ogólne człon­ków ŁTN. W części publicznej zgromadzenia nagrodę naukową ŁTN za rok 2005 wręczono członkowi honorowemu Towarzystwa Czesławowi Strumille. Tytuł członka honoro­wego ŁTN nadano Andrzejowi Abramowiczowi. Wykład inaugura­cyjny „W pogoni za lwem św. Hieronima” wygłosiła Wanda Nowakowska. W części organizacyjnej dokonano wyboru prezesa – został nim Stanisław Liszewski – i człon­ków Prezydium w osobach: sekretarz generalny – Wanda M. Krajewska, wiceprezesi – Jerzy Mikucki i Maciej Pawlik, zastępcy se­kretarza generalnego – Ewa Maryno­wicz-Hetka i Julian Ławrynowicz oraz skarbnik – Krystyna Piotrowska-Marczak. Zgromadzenie ogólne dokonało zmiany w statucie ŁTN w zapisie dotyczącym składu Prezydium, włączając w skład jego członków, a tym samym i Zarządu ŁTN, dy­rek­tora biura ŁTN.

6 kwietnia 2006

Koncert z cyklu „Wieczory muzyczne w ŁTN”, zorganizowany przez Wydział VI – Sztuki i Nauk o Sztuce oraz Wydział IV – Nauk Medycznych, w wykonaniu Natalii Brze­zińskiej (śpiew), Anny Liszewskiej (fortepian), Maiko Takamury (forte­pian) i Przemy­sława Chmielewskiego (skrzypce).

20–26 kwietnia 2006

Odbywał się VI Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, zorganizowany przez Łódz­kie Towarzystwo Naukowe pod hasłem „Wiedza pomaga żyć”, przygotowany przez szkoły wyższe, jed­nostki PAN, instytuty naukowe i NOT.

kwiecień 2006

Listowny apel prezesa Stanisława Liszewskiego do każdego z człon­ków ŁTN o dokonanie odpisu 1% podatku rocznego na rzecz działalności statutowej ŁTN jako organizacji pożytku publicznego spotkał się z bardziej przychylnym przy­jęciem niż w roku 2005: uzyskano wpływy w wysokości 26 945,01 zł.

20 maja 2006

Wyjazdowe zebranie naukowe Wydziału IV – Nauk Medycznych w Dobiesz­kowie koło Łodzi. Po części naukowej piknik i koncert w wykonaniu Chóru Uniwer­sytetu Medycznego pod dyrekcją Anny Domańskiej.

1 czerwca 2006

Prezydium Zarządu ŁTN podjęło uchwałę o wybiciu Medalu Pamiątkowego ŁTN i wybrało jeden z projektów przygotowanych przez Ewę Tyc-Karpińską. Opra­cowany zostanie regulamin nadawania medalu i powołana jego kapituła.

22 czerwca 2006

Uroczyste sympozjum prezentujące dorobek naukowy Zbigniewa Jakubow­skiego, uwieńczone koncertem z cyklu „Wieczory Muzyczne w ŁTN” w wykonaniu Katarzyny Kruszewskiej (fortepian) z Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.

Zarząd ŁTN przyjął informację Jerzego Mikuckiego – przewodniczącego Ko­mitetu Obchodów 70-lecia ŁTN. Uroczyste obchody rozpoczną się 19 listopada 2006 r. w siedzibie ŁTN spotkaniem z prezesem Stanisławem Liszewskim, na które Komitet Obchodów 70-lecia ŁTN zaprosi Zarząd ŁTN, członków honoro­wych ŁTN, członków Komisji Rewizyjnej, przewodniczących komisji i redaktorów wydawnictw oraz członków ŁTN. Nazajutrz, 20 listopada 2006 r., odbędą się uroczy­stości w Muzeum Historii Miasta Łodzi w pałacu I. Poznańskiego. Referaty wygłoszą prezes ŁTN Stanisław Liszewski i Sławomir Gala. W części artystycznej odbędzie się koncert, którego wykonawcami będą artyści z Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów: Anna Wesołowska-Firlej (fortepian), Kinga Firlej (fortepian) i Stanisław Firlej (wiolonczela). Po koncercie nastąpi spotkanie towarzyskie w salach recepcyjnych pałacu I. Poznańskiego. W gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej czynna będzie wystawa ukazująca historię Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi i Łódz­kiego Towarzystwa Naukowego oraz dorobek wydawniczy obu towarzystw. Wybity zostanie w Mennicy Państwowej „Medal Pamiątkowy ŁTN”, wydany będzie folder o ŁTN i jego siedzibie w willi Oskara Zieglera. Obchodom będą towarzyszyć oko­licznościowe wydawnictwa: „Bibliografia dorobku wydawniczego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi w latach 1936–1946 i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w latach 1946–2006”, „Prezesi Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi w latach 1936–1946 i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w latach 1946–2006”, kolejny tom z serii „Moja Droga do Nauki”, „Kalendarium Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi w latach 1934–1946 i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w latach 1946–2006” oraz album „Willa Oskara Zieglera – siedziba Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”.

 

Kalendarium Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi w latach 1934–1946
i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w latach 1946–2006

Wybór i opracowanie: Jerzy Mikucki, Sławomir Gala

Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2006

 

Drukuj